Μεῖζον ζήτημα ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἀπό τήν ἀναβάθμιση τῶν τουρκικῶν F-16

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά τήν ἔκδοση τοῦ Γκιουλέν ἀπό τήν Ἀμερική στήν Τουρκία – «Τρομοκρατική ὀργάνωση» σέ κείμενο τοῦ ΝΑΤΟ ἡ FETO – Mare Nostrum μέ συμμετοχή τῆς Ἀγκύρας στήν Μεσόγειο ὀνειρεύεται ὁ Μπόρις Τζόνσον

Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

ΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑ πού κάνουμε ὅταν ἀξιολογοῦμε τά ἀποτελέσματα τῶν τουρκικῶν κινήσεων στήν διεθνῆ σκακιέρα, εἶναι ὅτι ἐπικεντρωνόμαστε σέ αὐτά πού δέν κέρδισε καί ἀφήνουμε νά περάσουν «ἀπαρατήρητες» οἱ ἐπιτυχίες της. Καμμιά φορά ὁμιλοῦμε γιά «ἀνατολίτικο παζάρι», καί μᾶς διαφεύγει πώς ὅταν μιά χώρα διεκδικεῖ, μεγιστοποιεῖ τίς ἀπαιτήσεις της, προκειμένου νά ἔχει περιθώριο ἑλιγμῶν καί ὑποχωρήσεων.

Στήν Ἀθήνα κυβερνητικές πηγές ἐσχολίαζαν ὅτι στήν Μαδρίτη ἐσημειώθη «οὐσιαστικά μιά ἀναδίπλωση τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία εἶχε ἐντείνει τή ρητορική της τούς τελευταίους μῆνες» καί ὑπεστήριζαν ὅτι αὐτό πού ἐπετεύχθη ἀπό τήν Ἄγκυρα «δέν θίγει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας, οὔτε μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τίς σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας.»

Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ἡ Τουρκία ἔχει ἄμεσα καί ἁπτά κέρδη. Μπορεῖ τό ΡΚΚ νά ἐθεωρεῖτο ἤδη «τρομοκρατική ὀργάνωσις», πλέον ὅμως στήν ἴδια κατηγορία ἔχουν ἐνταχθεῖ οἱ Γκιουλενιστές καί οἱ πολιτοφυλακές YPD/PYG πού πολεμοῦν στήν Συρία. Μέχρι πρό τινος οἱ ὁμάδες αὐτές πολεμοῦσαν δίπλα στούς Ἀμερικανούς καί ὑποστηρίζοντο ἀπό αὐτούς. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι οἱ ἀναφορές αὐτές ἔχουν περιληφθεῖ σέ ἕνα θεσμικό κείμενο τοῦ ΝΑΤΟ καί τοῦτο δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις γιά ὅλους τούς συμμάχους. Θά μποροῦν –ἐπί παραδείγματι– οἱ Ἀμερικανοί νά συνεχίσουν νά ἀρνοῦνται τήν ἔκδοση τοῦ ἰδίου τοῦ Φετουλλάχ Γκιουλέν στήν Ἄγκυρα. Πλέον εἶναι χαρακτηρισμένος ἀρχηγός τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως καί μέ τήν «βούλα» τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ βοηθός ὑπουργός Ἀμύνης τῶν ΗΠΑ Celeste Wallander ἐδήλωσε ἐπισήμως ὅτι «οἱ ΗΠΑ ὑποστηρίζουν πλήρως τά σχέδια ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ στόλου τῶν F-16 τῆς Τουρκίας.» Ταυτοχρόνως πληροφορίες ἀξιοπίστων διεθνῶν μέσων (Bloomberg) ἀπεκάλυπταν ὅτι ἡ πώλησις «δεκάδων» ἀκόμη F-16 τοῦ πλέον συγχρόνου μοντέλου V, στήν Τουρκία συνεζητεῖτο μέ τόν Τζό Μπάιντεν. Τήν κίνηση αὐτή τήν εἶχε ἀπό ἡμερῶν προβλέψει ἡ «Ἑστία» ἡ ὁποία σέ πρωτοσέλιδό της εἶχε ἐπισημάνει ὅτι ὁ Ἐρντογάν ἐξεβίαζε τίς ΗΠΑ ἀπαιτῶντας σύγχρονα μαχητικά ἀεροσκάφη γιά νά ἄρει τό βέτο ὅσον ἀφορᾶ στήν ἔνταξη Σουηδίας καί Φινλανδίας. Μπορεῖ νά ὑπῆρξε δήλωσις ἀξιωματούχου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου πού ὑπεστήριζε ὅτι οἱ ΗΠΑ «δέν προσέφεραν τίποτα» στήν Ἄγκυρα προκειμένου ἐκείνη νά ἀλλάξει στάση, ὅμως ἐδῶ τά γεγονότα ὁμιλοῦν ἀπό μόνα τους. Πόσο πειστική μπορεῖ νά εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ ἀνωνύμου ἀξιωματούχου, ὅταν ἡ ἀποδέσμευσις τῶν F-16V ἀνεκοινώθη λίγα λεπτά μετά τήν συμφωνία καί τήν ἄρση τοῦ τουρκικοῦ βέτο, ἐνῶ ὁ Τζό Μπάιντεν εὐχαριστοῦσε εὐγνωμόνως τόν Ἐρντογάν.

Προφανῶς καί ἡ ἀπόφασις αὐτή θίγει εὐθέως ὄχι ἁπλῶς τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος ἀλλά θέτει ἐν κινδύνῳ τήν ἴδια τήν ἐθνική της ἀσφάλεια. Τό γεγονός ὅτι ζήτημα κυριαρχίας στό Αἰγαῖο δέν ἐτέθη, ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι λόγος πανηγυρισμῶν γιά τήν Ἀθήνα. Μπορεῖ ἐπισήμως νά μήν ἐτέθη θέμα, ὅμως ὁ Λευκός Οἶκος ἀνεκοίνωσε ὅτι οἱ Πρόεδροι Μπάιντεν καί Ἐρντογάν συζήτησαν τήν «σταθερότητα στό Αἰγαίο». Μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό οὐδεμία τέτοια συζήτησις ἔγινε. Καί ὅμως ὅτι κατεπονήθημεν προετοιμάζοντας ἀπάντηση σέ μιάν ἀπαίτηση πού δέν ἐκλήθημεν νά συζητήσουμε τελικῶς. Αὐτό δέν θά τό ἐχαρακτήριζε κανείς ἐπιτυχία. Πόσῳ μάλλον πού ἡ Τουρκία περιλαμβάνεται μαζί μέ τό Μαρόκο στήν Mare Nostrum πού θέλουν οἱ Βρεταννοί. Πέρα ἀπό τά σημεῖα αὐτά θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ Τουρκία μπαίνει ἀπό τήν «πίσω πόρτα» στούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς συλλογικῆς ἀσφαλείας. Πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι Σουηδία καί Φινλανδία αἴρουν τό ἐμπάργκο πωλήσεως ὅπλων στήν Τουρκία (εἶχε ἐπιβληθεῖ λόγῳ τῆς εἰσβολῆς της στήν Συρία), ἐν τῷ μεταξύ στό ὑπογραφέν μνημόνιο γίνεται μνεία τῆς ἐπιθυμίας τῆς Τουρκίας νά μετάσχει στά εὐρωπαϊκά προγράμματα ἀμυντικῶν συμπαραγωγῶν (PESCO). Τό ἐδάφιο αὐτό σχολιάσθηκε στήν Ἀθήνα μέ τήν ἐπισήμανση, ὅτι «οἱ τρίτες χῶρες πρέπει νά ἔχουν συνάψει συμφωνία ἀσφαλείας μέ τήν ΕΕ καί διοικητικό διακανονισμό μέ τόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό Ἄμυνας. Ἀμφότερα ἀπαιτοῦν ὁμοφωνία ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.» Ἐπειδή γνωρίζουμε ὅτι ἡ Τουρκία προχωρεῖ στήν ἐκπλήρωση τῶν ἐπιδιώξεών της μέ μακρόπνοα σχέδια μποροῦμε νά καταλάβουμε ὅτι ἐν προκειμένῳ ἔχει κάνει τό πρῶτο βῆμα. Τό ἄν θά κάνει καί τό τελευταῖο (πού ἀπαιτεῖ ὁμοφωνία) θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό ἐάν ἡ Ἑλλάς θά ἀσκήσει βέτο. Ὅμως ἡ Ἀθήνα στίς πέντε περίπου δεκαετίες πού εἶναι ἐντεταγμένη στίς εὐρωπαϊκές δομές, βέτο δέν ἔχει ἀσκήσει ποτέ! Ἐνῶ ἡ Τουρκία εἴδαμε τί ἐκέρδισε στήν Μαδρίτη, μόνο μέ τήν ἀπειλή τῆς ἀσκήσεως βέτο. Καί ἄς μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι ἤδη οἱ εὐρωπαϊκοί κανόνες ἀλλάζουν. Καί ἴσως, μέχρι νά φθάσουμε στήν συμμετοχή τῆς Τουρκίας στήν PESCO, τό βέτο νά ἔχει καταργηθεῖ…

Κεντρικό θέμα