Μαθητές «προσοχή» στήν σημαία τῆς «ἀνεξάρτητης Θράκης»!

Μειονοτικά σχολεῖα τῆς Ξάνθης ἐπεσκέφθησαν ἀλυτρωτικούς συλλόγους στήν Προῦσα

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ μαθητές ἀπό τήν ἑλληνική Θράκη ταξίδευσαν στήν Προῦσα. Ὑποτίθεται ὅτι θά ἐπεσκέπτοντο ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα. Αὐτή τουλάχιστον ἦταν ἡ ἐπίσημη ἐκδοχή. Τήν ὁποία καταρρίπτουν οἱ πληροφορίες γιά τήν χρηματοδότηση τῆς ἐκδρομῆς τους ἀπό ἀλυτρωτικούς συλλόγους καί ἡ παρουσία τους σέ ἐκδηλώσεις ὅπου «ἐστάθησαν προσοχή» πρό ἑνός παρανόμου συμβόλου. Πρό μιᾶς σημαίας πού προβάλλεται ὡς σημαία τῆς «Ἀνεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης». Εἶναι ἡ σημαία πού διακρίνεται στά δεξιά τῆς φωτογραφίας, μπροστά ἀπό τήν φωτογραφία τοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ. Τοῦ βουλευτοῦ τόν ὁποῖο εἶχε ἐκλέξει αὐτοτελῶς ἡ μειονότης καί τόν ὁποῖο ἀνήγαγαν σέ «μάρτυρα», ἐξ αἰτίας ἑνός τροχαίου δυστυχήματος κατά τό ὁποῖο σκοτώθηκε χάνοντας τόν ἔλεγχο τοῦ αὐτοκινήτου του.

Πρόκειται γιά τήν σημαία ἑνός μορφώματος, τό ὁποῖο εἶχε προσπαθήσει νά δημιουργήσει ἡ ψυχορραγοῦσα ὀθωμανική αὐτοκρατορία στά ἐδάφη τῆς Θράκης τά ὁποῖα ἔχανε πρός τήν Βουλγαρία μέ τό τέλος τοῦ πρώτου Βαλκανικοῦ Πολέμου τό 1913. Μάλιστα εἶχε ζητηθεῖ καί ἡ συνδρομή τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ περισσότεροι ἀπό τούς μισούς κατοίκους τῆς περιοχῆς ἦσαν Ἕλληνες. Τό ἐγχείρημα δέν εἶχε μεγάλη διάρκεια ζωῆς. Μόλις δύο μῆνες κράτησε (Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος 1913), πρίν τά νικηφόρα ἑλληνικά στρατεύματα ἐκδιώξουν τούς Βουλγάρους καί ἐνσωματώσουν καί τήν Θράκη στήν μητέρα Ἑλλάδα. Στό διάστημα αὐτό συγκροτήθηκε μιά «Προσωρινή Κυβέρνησις», ἡ ὁποία πολύ σύντομα μετονομάσθηκε σέ «Αὐτόνομη Κυβέρνηση», διότι προφανῶς αὐτό ἐξυπηρετοῦσε καλύτερα τά σχέδια τῶν Ὀθωμανῶν πού προσέβλεπαν σέ ἐπαναπροσάρτηση τῆς Θράκης.

Αὐτή τήν ψευδεπίγραφη σημαία φέρει στήν ἐπιφάνεια ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ἡ τουρκική πλευρά, θέλοντας νά ὑποστηρίξει ὅτι ὑπάρχει κάποια βάσις καί κάποιο παρελθόν στήν ἀλυτρωτική προσπάθεια τήν ὁποία θέλει νά ἐπιβάλει στούς μουσουλμάνους Ἕλληνες πολῖτες τῆς Θράκης. Μοχλοί τῆς προσπαθείας αὐτῆς, τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, παράνομοι σύλλογοι ὅπως ἡ «Τουρκική Ἕνωσις Θράκης» καί «μετωπικές» ὀργανώσεις στήν Τουρκία, ὅπως ὁ «Σύλλογος Ἀλληλεγγύης Τούρκων Δυτικῆς Θράκης» τῆς Προύσης. Ὁ τελευταῖος ὀργάνωσε καί χρηματοδότησε τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη 70 μαθητῶν λυκείων τῆς Θράκης στήν Τουρκία. Συνεργάτης στήν ἐντεῦθεν πλευρά τῶν συνόρων ἡ «Τουρκική Ἕνωσις», ἡ ὁποία φαίνεται πώς ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ. Ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά διαθέτει καί «συντονιστή ἐκπαιδεύσεως» κάποιον Τζεμαλῆ Ταχίρ ὁ ὁποῖος συνόδευε τούς μαθητές. Οἰκοδεσπότης τους ὁ πρόεδρος τοῦ «Συλλόγου Ἀλληλεγγύης» Ἀλῆ Ἐμίν Λατίφ (στό κέντρο τῆς φωτογραφίας), ὁ ὁποῖος δέν ἔχανε εὐκαιρία νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «Τοῦρκοι» γιά τούς μουσουλμάνους τῆς μειονότητος: «Ἡ μητέρα Τουρκία πάντοτε στήριζε καί συνεχίζει νά στηρίζει τούς Τούρκους τῆς δυτικῆς Θράκης» ἐπανελάμβανε. Στήν ἴδια γραμμή καί ὁ πρύτανις τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Προύσης Ἀρίφ Καραντεμίρ πού τούς εἶπε: «Οἱ Τοῦρκοι τῆς Δυτικῆς Θράκης εἶναι ἡ ψυχή μας, τό αἷμα μας, γιά ἐσᾶς εἴμαστε ἕτοιμοι νά κάνουμε ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι μας».

Κεντρικό θέμα