Μά χάθηκαν οἱ ἄριστοι ἀπό τήν κεντροδεξιά παράταξη;

ΕΚΤΟΣ ἀπό τούς ἐργαζομένους, οἱ ὁποῖοι κατά τόν «μεταρρυθμιστή» ὑφυπουργό κύριο Σκέρτσο εἶναι ἐξαρτημένοι ἀπό τά ἐπιδόματα στόν ἑλληνικό δημόσιο βίο, ὑπάρχει μία ἀκόμη κατηγορία.

Αὐτοί πού ἐξαρτῶνται ἀπό τήν ἐξουσία καί δέν μποροῦν νά τήν ἀποχωρισθοῦν. Ἄν καί τήν ἔχουν κατ’ ἐπανάληψιν ἀσκήσει. Καί μάλιστα ὄχι πάντοτε μέ ἐπιτυχία. Τοὐναντίον. Τήν τελευταία φορά πού ἦλθαν σέ ἐπαφή μαζί της προεκάλεσαν τό δημόσιο αἴσθημα. Ὁ κανών αὐτός τείνει νά προσλάβει χαρακτηριστικά μονιμότητος στήν Ἑλλάδα. Ὅσο περισσότερο προκαλεῖς τό δημόσιο αἴσθημα ἀπό θέση εὐθύνης ἤ ὅσο περισσότερο ἀποτυγχάνεις σέ καθήκοντα πού σοῦ ἀνατίθενται τόσο περισσότερο αὐξάνονται οἱ πιθανότητες νά ἀξιοποιηθεῖς ἐκ νέου σέ δημόσια ἀξίωμα. Οἱ πρώην ἔχουν πάντα μέλλον σέ αὐτόν τόν τόπο! Ἐάν μάλιστα διαθέτεις στό βιογραφικό σου τήν ἰδιότητα «πολιτικός φίλος τοῦ κυρίου Σημίτη», τότε προηγεῖσαι παντός ἄλλου ἀρίστου. Τό παράδειγμα τοῦ καθηγητοῦ Γκίκα Χαρδούβελη, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη νέος Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος μέ τήν ψῆφο τῶν μετόχων, τήν συμφωνία τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος καί τήν σιωπηρή συμφωνία τῆς Κυβερνήσεως, εἶναι χαρακτηριστικό.

Ὁ κύριος Χαρδούβελης εἶχε προκαλέσει τήν κοινωνία ὅταν εἶχε ἀποκαλυφθεῖ πώς τόν καιρό πού ὑπηρετοῦσε σέ καίριο δημόσιο ἀξίωμα ἔσπασε τίς τραπεζικές καταθέσεις του σέ τμήματα τῶν 10.000 εὐρώ καί τίς φυγάδευσε σέ ξένη τράπεζα. Ἐνῶ ὁ ἴδιος καλοῦσε τό κοινό νά μήν ἀποσύρει τά χρήματά του ἀπό τίς τράπεζες! Γι’ αὐτούς τούς χειρισμούς του ἀλλά καί γιά ἄλλους ὁ κύριος Χαρδούβελης πού διεδέχθη τόν Γιάννη Στουρνάρα στήν θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἦταν ἐλάχιστα δημοφιλής στόν πρώην Πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ὁ Μεσσήνιος πολιτικός χαρακτήρισε σέ συνομιλία του μέ τόν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεώς του κύριο Βενιζέλο τόν τότε Ὑπουργό του ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν «διαπλανητικό … (ἡ ἐπίμαχος λέξις διαγράφεται ὡς ἀκατάλληλη)» γιά κάποιον ἐσφαλμένο χειρισμό του. Εἶναι δέ τόσο ἰσχυρά ἡ ἀνάμνησις ἀπό τόν σαμαρικό αὐτό χαρακτηρισμό ὥστε ὁ κύριος Βενιζέλος τόν ἀναφέρει τακτικῶς στίς παρέες του σκασμένος στά γέλια ὅταν θυμᾶται ἐκείνη τήν ἐποχή. Καί ὅμως. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά δέν λειτούργησαν ἀποτρεπτικά εἰς τό νά ἀναλάβει ἐκ νέου δημόσιο ἀξίωμα ὁ κύριος Χαρδούβελης. Καί γιά μέν τό Ταμεῖο Σταθερότητος εἶναι εὔλογο γιατί ἐπέλεξε τόν κύριο Χαρδούβελη.

Τό 2022 οἱ ἑλληνικές τράπεζες θά συγχωνευθοῦν λόγω τῆς ὑστερήσεώς τους στά ἔσοδα ἀλλά καί τῆς ἀμοιβαιοποιήσεως τοῦ χρέους μέ ἀντίστοιχες εὐρωπαϊκές, γαλλικές ἤ γερμανικές. Στό τιμόνι πρέπει νά εὑρίσκεται ἄνθρωπος ἐμπιστοσύνης. Ἡ Κυβέρνησις ὅμως γιατί συνῄνεσε; Σώθηκαν στίς τάξεις τῆς φιλελεύθερης παρατάξεως οἱ ἄριστοι μάνατζερς; Τά στελέχη τῆς τραπεζικῆς ἀγορᾶς; Νεώτερες ἡλικίες; Ἔπρεπε ἡ Κεντροδεξιά νά προσφύγει στήν κλαδική τῶν ἀνέργων πολιτικῶν φίλων τοῦ κυρίου Σημίτη στούς ὁποίους ἔχει παραδοθεῖ ἰσχυρό τμῆμα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέως; Γιατί;

Κεντρικό θέμα