ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Λουκέτο στούς «Σπαρτιᾶτες» δείχνει ἡ κλῆσις τῶν βουλευτῶν τους ὡς «ὑπόπτων»

Αριστερά: Ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργία Ἀδειλίνη. Δεξιά: Ὁ ἀρχηγός τῶν «Σπαρτιατῶν» κ. Βασίλης Στίγκας.

Τί σηματοδοτεῖ τό αἴτημα τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργίας Ἀδειλίνη πρός τό Κοινοβούλιο – Βασίζεται στίς δύο καταθέσεις Στίγκα – Ὅλο τό κείμενο

ΠΡΟ ΟΡΑΤΟΥ ἐνδεχομένου νά ὑποχρεωθεῖ νά ἀναστείλει τήν λειτουργία του, εὑρίσκεται τό κόμμα τῶν «Σπαρτιατῶν», ἀφοῦ ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεωργία Ἀδειλίνη καλεῖ 11 ἀπό τούς βουλευτές του νά καταθέσουν ὡς ὕποπτοι γιά τό ἀδίκημα τῆς ἐξαπατήσεως ψηφοφόρων. Οἱ κατηγορίες βασίζονται στίς δύο καταθέσεις πού ἔδωσε ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος (καί 12ος βουλευτής του) κ. Βασ. Στίγκας, καί ἀφοροῦν στό γεγονός ὅτι ὑπάρχει ἄλλος «πραγματικός ἀρχηγός», ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ τά μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος του.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ» εἰσήχθη μέ νομοθεσία τήν ὁποία ἐψήφισε προσφάτως ἡ Βουλή μέ στόχο νά ἀποτρέψει τήν συμμετοχή στίς ἐκλογές κόμματος ὑπό τήν σκιώδη ἡγεσία τοῦ πρωτοδίκως καταδικασθέντος γιά συμμετοχή σέ «ἐγκληματική ὀργάνωση» Ἠλία Κασιδιάρη.

Ἐνδεχομένη καταδίκη τῶν βουλευτῶν μπορεῖ νά σημάνει ἔκπτωσή των ἀπό τό ἀξίωμα, ἴσως δέ καί ἀπαγόρευση τῆς συνεχίσεως τῆς λειτουργίας τοῦ κόμματος. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση μπορεῖ νά ἐπαναπροκηρυχθοῦν ἐκλογές γιά τήν πλήρωση τῶν ἑδρῶν αὐτῶν, ἐνῷ νομικοί κύκλοι ὁμιλοῦσαν καί γιά τό ἐνδεχόμενο νά κατανεμηθοῦν οἱ ἕδρες στά ὑπόλοιπα κόμματα μέ βάση τίς ψήφους πού ἔχουν λάβει στίς ἀντίστοιχες περιφέρειες. Εἶναι ἄδηλο τό τί ἀκριβῶς θά γίνει, ἀλλά σέ κάθε περίπτωση ἀναμένεται ὅτι θά ὑπάρξουν ἀντιδράσεις.

Ἤδη τό σχετικό ἔγγραφο τῆς Εἰσαγγελέως ἀπεστάλη πρός τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης, ὥστε μέσῳ αὐτοῦ νά διαβιβασθεῖ στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νά δοθεῖ ἡ ἄδεια τοῦ Σώματος γιά νά κληθοῦν οἱ 11 βουλευτές τῶν «Σπαρτιατῶν» σέ ἀνωμοτί κατάθεση καί νά παράσχουν ἐξηγήσεις.

Τό πλῆρες κείμενο τοῦ ἐγγράφου τῆς εἰσαγγελίας ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Σᾶς διαβιβάζουμε σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 83 παράγραφος 1 τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς ὡς ἰσχύει καί σιος 56 τοῦ Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας τόν συνημμένο φάκελο μέ ἐπικυρωμένα ἀντίγραφα (ἀριθμημένα κατ’ αὔξοντα ἀριθμό καί καταγεγραμμένα σέ κατάσταση) τῶν στοιχείων τῆς 6267/2023 ποινικῆς προκαταρκτικῆς δικογραφίας πού σχηματίστηκε αὐτεπάγγελτα ἀπό τήν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τή διερεύνηση τῶν καταγγελιῶν τοῦ Βασιλείου Στίγκα, ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος τῶν Σπαρτιατῶν, τόσο στή Βουλή (συνεδρίαση Πέμπτη 31-8-2-23) ὅσο καί σέ συνεντεύξεις του στά ΜΜΕ, περί ἐξωκοινοβουλευτικῶν κέντρων τύπου “Greek Mafia” καί “Don Corleone”, πού καθοδηγοῦν καί ποδηγετοῦν τούς βουλευτές τοῦ κόμματός του κ.λπ.

»Παρακαλοῦμε δέ, ὅπως ἡ Βουλή ἀποφανθεῖ, κατά τό ἄρθρο 62 τοῦ Συντάγματος, ὡς πρός τή χορήγηση ἤ μή τῆς ἀπαιτούμενης ἄδειας γιά τήν ἐξέταση ὡς ὑπόπτων τῶν βουλευτῶν τοῦ κόμματος τῶν Σπαρτιατῶν.

Αθανασίου Χαλκιᾶ, 2) Χαράλαμπου Καστιβαρδᾶ, 3) Γεωργίου Μανούσου, 4) Ἀλέξανδρου Ζερβέα, 5) Ἰωάννη Δημητροκάλλη, 6) Διονυσίου Βαλτογιάννη, 7) Γεωργίου Ἀσπιώτη, 8) Μιχαήλ Γαυγιωτάκη, 9) Ἰωάννη Κόντη, 10) Πέτρου Δημητριάδη καί 11) Κωνσταντίνου Φλώρου.

»Οἱ ἀνωτέρω θά πρέπει νά παράσχουν ἐξηγήσεις σχετικά μέ τό ὅτι στίς βουλευτικές ἐκλογές τῆς 25-6-2023 φέρεται ὅτι ἐξαπάτησαν ἀπό κοινοῦ τούς ἐκλογεῖς, μέ τόν πιό κάτω τρόπο γιά νά ἀλλάξουν τό ἐκλογικό τους φρόνημα, δηλαδή νά ψηφίσουν, ἀντί ἄλλης ἐπιλογῆς, ὑπέρ αὐτῶν καί τοῦ κόμματός τους. Συγκεκριμένα παρέστησαν ἀπό κοινοῦ ψευδῶς στούς ἐκλογεῖς, προκειμένου οἱ τελευταῖοι νά ψηφίσουν τούς ἴδιους καί τό κόμμα τους, ὅτι εἶναι ὑποψήφιοι βουλευτές τοῦ κόμματος Σπαρτιᾶτες μέ ἀρχηγό τόν Βασίλειο Στίγκα καί ἀκολουθοῦν τίς ἀρχές τοῦ συγκεκριμένου κόμματος, τοῦ ὁποίου ἡ ὀργάνωση καί ἡ δράση πληροῖ τίς προϋποθέσεις τῆς ἐκλογικῆς νομοθεσίας καί ἐξυπηρετεῖ τήν ἐλεύθερη λειτουργία τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως ἦταν ὅτι αὐτοί εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπό τόν Ἠλία Κασιδιάρη καί ὄχι ἀπό τόν Βασίλειο Στίγκα, ὅτι χάρη στή στήριξη τοῦ πρώτου εἶχαν ἐκλεγεῖ βουλευτές καί ὅτι ἀναγνώριζαν ὡς πραγματικό τους ἀρχηγό τόν ἀνωτέρω, ὁ ὁποῖος τούς καθοδηγοῦσε ἀπό τίς φυλακές.

»Εἶχαν μάλιστα πρό τῶν ἐκλογῶν ἐξυφάνει σχέδιο, βάσει τοῦ ὁποίου, ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή τους, θά ἀνέτρεπαν τόν Βασίλειο Στίγκα καί θά ὅριζαν νέο ἀρχηγό τοῦ κόμματος τόν πλήρως ἐλεγχόμενο ἀπό τόν Ἠλία Κασιδιάρη Χαράλαμπο Κατσιβαρδᾶ.

»Ἐπιπλέον δέ, θά νέμονταν τό ποσό τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης, ἔναντι μάλιστα τῆς ὁποίας τό κόμμα τῶν Σπαρτιατῶν εἶχε ἤδη λάβει ποσό 40.000 εὐρώ περίπου. Δηλαδή οἱ ἀνωτέρω προσέφεραν στήν πραγματικότητα τό κόμμα τῶν Σπαρτιατῶν ὡς μανδύα νέου πολιτικοῦ κόμματος στόν Ἠλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντάς τον νά καταστρατηγήσει τούς περιορισμούς ἐκλογιμότητας πού τάσσονται ἀπό τήν ἐκλογική νομοθεσία καί δή ἀπό τό ἄρθρο 32 τοῦ π.δ 26/2012 ὡς ἰσχύει μετά τήν ἀντικατάσταση τῆς παρ. 1 μέ τό ἄρθρο 102 τοῦ νόμου 5019/2023 καί τήν τροποποίησή του μέ τό ἄρθρο 35 τοῦ νόμου 5043/2023.

Συγκεκριμένα ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης ἔχει καταδικαστεῖ σέ πρῶτο βαθμό μέ τήν 2644 τοῦ 2020 ἀπόφαση τοῦ Α΄ Τριμελοῦς Ἐφετείου Ἀθηνῶν γιά ἔνταξη καί διεύθυνση τῆς ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης «Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αὐγή» κ.λπ., εἶναι δέ ἱδρυτής τοῦ κόμματος «Ἐθνικό Κόμμα Ἕλληνες» ἡ συμμετοχή τοῦ ὁποίου ἀποκλείστηκε τόσο στίς ἐθνικές ἐκλογές τῆς 21-5-2023, δυνάμει τῆς ἀποφάσεως 8/2023 τοῦ Α1 Τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου, λόγῳ μή συνδρομῆς σωρευτικά τῶν προϋποθέσεων τοῦ ἄρθρου 32 παρ. 1 τοῦ π.δ 26/2012 ὡς ἰσχύει, ὅσο καί δυνάμει τῆς ἀποφάσεως 95/2023 τοῦ Α1 Τμήματος τοῦ Ἀρείου Πάγου στίς ἐθνικές ἐκλογές τῆς 25-6-2-23, στίς ὁποῖες ἐπιχείρησε νά συμμετέχει δολίως ὡς ψευδεπίγραφος συνδυασμός συνεργαζομένων ὑποψηφίων μέ τήν ὀνομασία “Ἕλληνες γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ἐλευθερία”, μέ πραγματικό ἀρχηγό τόν Ἠλία Κασιδιάρη.

Κατά τίς παραδοχές μάλιστα τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης “δέν ἔπαυσε νά εἶναι ὁ πραγματικός ἀρχηγός τοῦ κόμματος ‘Ἐθνικό Κόμμα Ἕλληνε’, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τή συνέχεια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, οὐδέποτε δέ ἀποδοκίμασε ἤ ἀπεμπόλησε, ἔστω καί κατ’ ἐλάχιστον, τήν προηγούμενη –ὡς ἡγετικό στέλεχος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ρητορική μίσους, τήν βίαιη καί ρατσιστική δράση του, στά πλαίσια τοῦ ἐγκληματικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ ὡς ἄνω κόμματος, ἀντιποιούμενου τούς θεσμικούς μηχανισμούς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τήν ἐπιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν τοῦ κράτους δικαίου καί τήν ἀποδοκιμασία τῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν, πού ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν δημοκρατία. Γιά παράβαση τῶν ἄρθρων 1, 14, 23 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45 ΠΚ καί τοῦ ἄρθρου 112 παρ. 2 τοῦ π.δ 26/2012 ὡς ἰσχύει».

Κεντρικό θέμα