Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης –μετά τήν ἐντυπωσιακή ἀποδυνάμωσή του στό ἐσωτερικό– βρίσκεται ἐνώπιον καί μιᾶς σημαντικῆς ἀποφάσεως γιά τήν διπλωματική καί ἀμυντική θέση τῆς χώρας στό ἐξωτερικό, ἡ ὁποία θά ἔχει ἐπιπτώσεις καί στήν ἐθνική οἰκονομία.

  • Tοῦ Ἀλέξανδρου Τάρκα*

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ὀφείλει ὥς τήν σύνοδο κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ στήν Οὐάσιγκτων, στίς 9 Ἰουλίου, νά ἔχει ἀποφασίσει ἄν συναινεῖ ἤ διαφωνεῖ μέ τήν, πρό τριμήνου, πρόταση τοῦ γενικοῦ γραμματέα Γ. Στόλτενμπεργκ γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Οὐκρανίας μέ €100 δισ. τήν περίοδο 2025-2030. Ἄν ἡ πρωτοβουλία Στόλτενμπεργκ ἐγκριθεῖ, οἱ ἑλληνικές καταβολές, μέσῳ τοῦ κοινοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Συμμαχίας, θά εἶναι πάνω ἀπό €200.000.000 ἐτησίως ἤ –συνολικά– €1 δισ. τήν πενταετία.

Ὡστόσο, ὁ (ἀπερχόμενος) γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ ἔχει ἤδη ἀναθεωρήσει τήν ἀρχική του πρόταση, ζητῶντας πλέον τό διπλασιασμό τῆς λεγόμενης «οἰκονομικῆς δέσμευσης» πρός τήν Οὐκρανία, στό ποσό τῶν 200 δισ. ὥς τό 2030, μέ ἀποτέλεσμα οἱ Σύμμαχοι νά ἔχουν διχαστεῖ. Εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ἀναθεωρημένη πρόταση Στόλτενμπεργκ μπορεῖ νά μή σημαίνει μόνο διπλασιασμό τῶν ἐτήσιων καταβολῶν ἀπό €200.000.000 σέ €400.000.000, ἀλλά ποσό ἀκόμα καί μεγαλύτερο τῶν €500.000.000. Ἡ μεγάλη αὐτή διαφορά ἴσως προκύψει, ἄν γίνει δεκτή ἡ πρόταση ὁρισμένων μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ γιά ὑπολογισμό τῆς ἐτήσιας βοήθειας σέ ποσοστό 0,25% τοῦ ΑΕΠ κάθε χώρας καί ὄχι μέ βάση τό «κλειδωμένο» ποσοστό ἐθνικῶν συνεισφορῶν στόν κοινό προϋπολογισμό τοῦ ΝΑΤΟ.

Μέ δεδομένες τίς διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ – Εὐρώπης, ἀλλά καί ἐνδοευρωπαϊκά, ἡ Οὐάσιγκτων ἔχει ἐνημερώσει τήν ἑλληνική κυβέρνηση ὅτι δέν ὑπάρχει πολυτέλεια χρόνου. Ὁ Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν ζητοῦν οἱ ἀποφάσεις γιά τήν ἐνίσχυση τῆς Οὐκρανίας νά ληφθοῦν, ἔστω ἐπί τῆς ἀρχῆς, ἀκόμα καί πρίν ἀπό τήν σύνοδο τῆς 9ης Ἰουλίου. Σκεπτικό τῆς ἐπιταχύνσεως εἶναι ἀφ’ ἑνός νά μήν διαταραχθεῖ τό πανηγυρικό κλῖμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 75ης ἐπετείου ἱδρύσεως τοῦ ΝΑΤΟ καί ἀφ’ ἑτέρου νά μή δοθοῦν ἀφορμές στήν Μόσχα καί τό Πεκῖνο γιά τήν ἐπικοινωνιακή ἐκμετάλλευση ἐνδεχόμενων διαφωνιῶν ἤ ἐκκρεμοτήτων.

Κεντρική ἰδέα τοῦ ἀμερικανικοῦ μηνύματος πρός τήν Ἀθήνα εἶναι ὅτι δέν θά πρέπει νά ὑπάρχει μεγάλη ἀνησυχία γιά τόν ὑπολογισμό τῆς ἐτήσιας ἐθνικῆς συνεισφορᾶς βάσει τοῦ 0,25% τοῦ ΑΕΠ, ἐπειδή θά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν καί ἄλλα στοιχεῖα πρός ἐλάφρυνση τῶν συμμάχων. Ὡς κριτήρια, ἀναφέρονται τό συνολικό ὕψος τῶν ἐθνικῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν, ἡ ἀφαίρεση τῆς ἀξίας τῆς ἀπ’ εὐθείας στρατιωτικῆς βοήθειας τῆς Ἀθήνας πρός τό Κίεβο, καθώς καί τῆς ἀξίας τῆς πάσης φύσεως συνδρομῆς μέσῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Οἱ ἀμερικανικές διαβεβαιώσεις γιά τήν ἀφαίρεση αὐτῶν τῶν ποσῶν προσφέρουν, σέ κάποιο βαθμό, ταμειακή διευκόλυνση ἤ εὐκαιρίες βραχυπρόθεσμης μετακλήσεως πληρωμῶν, ἀλλά ἀσφαλῶς δέν λύνουν τό μεῖζον πρόβλημα τῆς ξαφνικῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ €500.000.000 ἐτησίως ἤ €2,5 δισ. ὥς τό 2030. Στόν ἀντίποδα τῶν συστάσεων Μπάιντεν-Μπλίνκεν, ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμ. Μακρόν συντηρεῖ τήν «δημιουργική ἀσάφεια». Στίς ἐνημερώσεις τοῦ Παρισιοῦ πρός τήν ἑλληνική πλευρά ἐπιβεβαιώνεται ἡ βούληση ἀναλήψεως μεγαλυτέρων δεσμεύσεων ἔναντι τῆς Οὐκρανίας, ἀλλά τονίζεται ὅτι τά ἐπί μέρους θέματα, ὅπως οἱ ὀροφές τῆς βοηθείας καί οἱ μέθοδοι ὑπολογισμοῦ της, εἶναι περισσότερο εὐθύνη τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καί λιγώτερο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ὁ κ. Μακρόν φέρεται νά θέτει ὡς ἀπαράβατο ὅρο, γιά νά ὑπογράψει τίς –ὑποστηριζόμενες ἀπό τίς ΗΠΑ–προτάσεις Στόλτενμπεργκ, τόν συνυπολογισμό-συμψηφισμό τῆς διμεροῦς καί πολυμεροῦς (μέσῳ ΕΕ) βοήθειας πρός τήν Οὐκρανία. Ταυτόχρονα, τό Παρίσι διαμηνύει ὅτι δέν θά δώσει λευκή ἐπιταγή στά συμμαχικά ὄργανα, ἐπειδή κρίνει πώς τείνουν νά στηρίξουν τά συμφέροντα τῶν ἀμυντικῶν βιομηχανιῶν τῶν ΗΠΑ μέ ὁρολογίες, ὅπως ἡ «διατλαντική ἀμυντική βιομηχανική βάση», οἱ ὁποῖες θά μειώσουν τήν ἀνεξαρτησία τῶν εὐρωπαϊκῶν ἑταιρειῶν τοῦ κλάδου.

Σημείωσις «Ἑστίας»: Ὁ συγγραφεύς τοῦ ἄρθρου ἀναλύει ἐπαρκῶς (ἴσως καί παραπάνω ἀπό ἐπαρκῶς) τό ζήτημα τῶν χρημάτων πού θά ὑποχρεωθεῖ νά ἐκταμιεύσει ἡ Ἑλλάς προκειμένου νά στηρίξει τόν ἀδιέξοδο πόλεμο στήν Οὐκρανία.

Καί τοῦτο μᾶς ἔφερε στό μυαλό τήν πρόσφατη ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό «λεφτόδεντρο» πού «ξεράθηκε» καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἐπιτρέπει φορολογικές καί ἄλλες μειώσεις πού θά βοηθήσουν τήν καθημερινότητα τῶν Ἑλλήνων. Ἀφοῦ λοιπόν δέν ὑπάρχει πλέον «λεφτόδεντρο», ἀπό ποῦ ἄραγε περιμένει ὁ κ. Μητσοτάκης νά εὕρῃ τά δύο δισ. εὐρώ πού θά κληθεῖ νά ἐκταμιεύσει ἀπό τά κρατικά ταμεῖα, προκειμένου νά στηρίξει τήν περιπέτεια στήν ὁποία ἔχει παρασύρει τήν Εὐρώπη ὁ ἀνεκδιήγητος Βολόντυμυρ Ζελένσκυ;

*Ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Ἄμυνα & Διπλωματία» καί σύμβουλος ξένων ἑταιρειῶν μελέτης ἐπιχειρηματικοῦ ρίσκου γιά τήν ΝΑ Εὐρώπη

Κεντρικό θέμα