Λέ Πέν μακράν μέ νέα ἄνοδο 34% γιά τόν Ἐθνικό Συναγερμό

Αὔξησε 2 μονάδες τήν δύναμή της μεταξύ εὐρωεκλογῶν καί βουλευτικῶν, ἐνῶ τό ἀριστερό μέτωπο ἐναντίον της ἄθροισε τά ποσοστά τῶν ἑταίρων του – Τρίτο τό κόμμα Μακρόν – Στό κενό ὁ αἰφνιδιασμός τοῦ Γάλλου Προέδρου

Πρός τήν κατάκτηση κυβερνητικῆς πλειοψηφίας ὁδεύει τό κόμμα τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ τῆς Μαρίν Λέ Πέν, τό ὁποῖο ἐπιτυγχάνει ποσοστό 34%, ὅπως δείχνουν τά exit poll τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν, αὐξάνοντας τήν δύναμή του κατά δύο ἑκατοστιαῖες μονάδες, σέ μιάν ἐκλογική ἀναμέτρηση μέ τήν ὑψηλότερη συμμετοχή τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, πού ἤγγισε τό 70%.

  • Tοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Ἡ προβολή τοῦ ἀποτελέσματος αὐτοῦ δεικνύει ὅτι μπορεῖ νά κατακτήσει ἀπό 260 ἕως 310 ἕδρες στήν Ἐθνοσυνέλευση, μέ πολύ σοβαρές πιθανότητες νά ὑπερβεῖ τό ὅριο τῶν 289 ἑδρῶν πού ἀπαιτοῦνται γιά αὐτοδυναμία. Νά σημειωθεῖ ὅτι στήν προηγουμένη Ἐθνοσυνέλεση, ἡ δύναμις τοῦ κόμματος περιοριζόταν σέ 88 ἕδρες. Τήν δεύτερη θέση καταλαμβάνει τό νέο Λαϊκό Μέτωπο τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς μέ 29,1%, ποσοστό πού τοῦ ἐξασφαλίζει 115 ἕως 145 ἕδρες. Τήν τρίτη θέση καταλαμβάνει τό κόμμα τοῦ Προέδρου Μακρόν μέ 21,5 % καί προοπτική ἀποκτήσεως 90 ἕως 120 ἑδρῶν καί τήν τετάρτη τό γκωλλικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μέ 10%.

Ἡ ἴδια ἡ Μαρίν Λέ Πέν ἐκλέγεται ἀπό τόν πρῶτο γῦρο βουλευτής μέ 57,94% στήν ἐκλογική περιφέρεια τοῦ Καλαί. Στίς πρῶτες δηλώσεις της, ἐκάλεσε τούς Γάλλους νά ψηφίσουν τό κόμμα της στόν δεύτερο γῦρο προκειμένου νά κερδίσει τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία. Ἄν θέλουν οἱ Γάλλοι νά ἐπιλέξουν ἀσφάλεια, ἐλευθερία καί ἑνότητα, πρέπει νά ψηφίσουν τόν Ἐθνικό Συναγερμό πού ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτές τίς προοπτικές, ἐτόνισε. Ἰδιαιτέρως ὑπεγράμμισε ὅτι ἀναμένει τίς τοποθετήσεις τῶν γκωλλικῶν Ρεπουμπλικανῶν ἐν ὄψει τοῦ δευτέρου γύρου, καθώς ἤδη ὁ ἡγέτης τους Ἐρίκ Σοτί ἔχει ταχθεῖ ἐκ τῶν προτέρων ὑπέρ τῆς συνεργασίας μαζί της. Ὅμως ἄλλα στελέχη τοῦ κεντροδεξιοῦ κόμματος ἔχουν ἀντιδράσει.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ συμμετοχή τῶν πολιτῶν στίς χθεσινές ἐκλογές ἦταν ἰδιαιτέρως ηὐξημένη, καθώς οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ συσπειρώθηκαν πρό τῆς προσδοκίας τῆς ἐξουσίας. Ὅμως καί οἱ ὀπαδοί τοῦ Προέδρου Μακρόν καί οἱ ψηφοφόροι τῆς Ἀριστερᾶς «παίζουν τό τελευταῖο τους χαρτί» προσπαθῶντας νά ἀποτρέψουν αὐτό πού ὀνομάζουν «ἄνοδο τῆς Ἀκροδεξιᾶς». Πρόκειται γιά μιά ἀπέλπιδα προσπάθεια, καθώς ἀπό τίς εὐρωεκλογές τοῦ 1984 τά κόμματα τῆς γαλλικῆς ταυτοτικῆς Δεξιᾶς παρουσιάζουν μιά συνεχῆ ἄνοδο, πού τά ἔχει φέρει τουλάχιστον δύο φορές στό κατώφλι τοῦ Μεγάρου τῶν Ἠλυσίων. Σέ αὐτές τίς ἐκλογές βεβαίως δέν ἐκρίθη ὁ Πρόεδρος, ἀλλά ἡ συγκρότησις τῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 577 μέλη. Οἱ βουλευτές ἐκλέγονται σέ ἰσάριθμες μονοεδρικές περιφέρειες, κάθε μία ἀπό τίς ὁποῖες ἀριθμεῖ περίπου 115.000 ψηφοφόρους. Γιά νά ἐκλεγεῖ κάποιος ἀπό τόν πρῶτο γύρο θά πρέπει νά συγκεντρώσει ποσοστό 25% ἐπί τῶν ψηφισάντων. Διαφορετικά, στόν δεύτερο γύρο περνᾶνε οἱ δύο πρῶτοι, ἀλλά καί ὅσοι ἐκ τῶν ὑποψηφίων ἔχουν συγκεντρώσει ἀριθμό ψήφων ἴσων πρός τό 12,5% τῶν ἐγγεγραμμένων (ὄχι ἁπλῶς τό 12,5% τῶν ψηφισάντων).

Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι ὅσο μεγαλύτερη ἡ συμμετοχή, τόσο αὐξάνονται οἱ πιθανότητες νά περάσουν στόν δεύτερο γύρο περισσότεροι τῶν δύο ὑποψηφίων ἀνά περιφέρεια. Στατιστικῶς προκύπτει ὅτι σέ τέτοια περίπτωση πολλές θά εἶναι οἱ περιφέρειες στίς ὁποῖες ἡ ἀναμέτρησις τοῦ δευτέρου γύρου θά εἶναι τριπλή. Ὅπως δέ ἐπισημαίνει τό BBC, ὅσο περισσότερες εἶναι οἱ τριπλές ἀναμετρήσεις τόσο περισσότερο -θεωρητικά- εὐνοεῖται ἡ δεξιά συσπείρωσις.

Αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ἡ ψῆφος κατά τοῦ Ἐθνικοῦ Συναγερμοῦ δέν θά εἶναι συγκεντρωμένη σέ ἕναν ὑποψήφιο, ἀλλά θά μοιρασθεῖ μεταξύ τοῦ κόμματος τοῦ Μακρόν καί τῆς ἀριστερῆς συμμαχίας, ὁπότε θά ὑπερισχύσει ὁ ἔχων οὕτως ἤ ἄλλως τήν σχετική πλειοψηφία ὑποψήφιος τῆς Μαρίν Λέ Πέν.

Κεντρικό θέμα