Ξένες ΜΚΟ ἀπαιτοῦν ἀπό τόν Πρωθυπουργό νά «ἐνταφιάσει» τόν ὀρυκτό πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος!

Μέ τί πρόσχημα ζητοῦν τήν ἐγκατάλειψη τῶν ἐρευνῶν γιά ὑδρογονάνθρακες

Τοῦ Κ. Ν. Σταμπολῆ*

ΣΤΙΣ 3 Φεβρουαρίου ἡ γνωστή διεθνής περιβαλλοντική ὀργάνωσις Worldwide Wildlife Fund (WWF), δηλ. Διεθνές Ταμεῖο γιά τήν Προστασία τῆς Ἄγριας Πανίδας, ἔστειλε ἐπιστολή τύπου Diktat πρός τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό, πού ὑπογράφεται ἀπό τόν Ἕλληνα καί Ἱσπανό διευθυντή τῆς ὀργάνωσης, ἀπαιτώντας χωρίς περιστροφές ὅπως ἐδῶ καί τώρα ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση ἀνακοινώσει τόν τερματισμό τοῦ ἐν ἐξελίξει προγράμματος ἐρευνῶν γιά τόν ἐντοπισμό καί ἐκμετάλλευση ὑδρογονανθράκων. Μέ τήν WWF νά ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει νά ἀκολουθήσει ἄμεσα τό παράδειγμα τῆς Ἱσπανίας, ἡ ὁποία τόν περασμένο μῆνα «ἔβαλε στό ἀρχεῖο τίς τελευταῖες 4 αἰτήσεις γιά ἄδειες ἐρευνῶν ὑδρογονανθράκων στόν Κόλπο τοῦ Λέοντος, μιᾶς σημαντικῆς περιοχῆς γιά τά κητώδη.»

Στήν ἐπιστολή της ἡ WWF ἀφοῦ ἐπικαλεῖται τίς πρόσφατες ἐξελίξεις καί ἐπιτεύγματα στήν κλιματική διπλωματία, τό εὐρωπαϊκό Green Deal καί τήν ἐπιστροφή τῶν ΗΠΑ στήν Συμφωνία τῶν Παρισίων –λές καί ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀντίθετη μέ αὐτά–ὑπογραμμίζει ὅτι γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῶν διεθνῶν διαπραγματεύσεων γιά τό Κλῖμα, οἱ «τρεῖς μεγαλύτεροι ρυπαντές τοῦ πλανήτη ἐμφανίζονται εὐθυγραμμισμένοι γιά νά χτίσουν ἕνα μέλλον μακριά ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα, ὑποκινούμενοι ὄχι μόνο ἀπό τήν ἀπειλή τῆς κλιματικῆς κρίσης, ἀλλά καί τίς νέες οἰκονομικές εὐκαιρίες πού ἡ ἀντιμετώπισή της γεννᾶ». Παραλείποντας ἀσφαλῶς νά ἀναφέρει ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶναι καί σχεδιάζουν νά παραμείνουν ἀπό τούς μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου στόν κόσμο (καί προφανῶς δέν ἔχουν οὐδεμία διάθεση νά αὐτοκτονήσουν οἰκονομικά, τερματίζοντας τίς ἔρευνες καί τήν παραγωγή), ἡ ἐνεργειακή οἰκονομία τῆς Κίνας στηρίζεται, καί θά ἐξακολουθήσει γιά πολλά χρόνια ἀκόμα, νά ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπό τόν ἄνθρακα, τό φυσικό ἀέριο καί τήν πυρηνική ἐνέργεια, ἐνῶ ἡ Γερμανία (ἡ τόσο πολιτικά καί περιβαλλοντικά ὀρθή αὐτή χώρα) δέν πρόκειται νά ἀποχωριστεῖ τούς λιγνῖτες πρίν τό 2040.

«Ὑπό αὐτό τό πρῖσμα», συμπληρώνει ἡ γεμάτη ὑποδείξεις ἐπιστολή τῆς WWF, «οἱ ὑδρογονάνθρακες, ὅπως καί ὁ λιγνίτης, εἶναι ἀσύμβατοι μέ τά ἐθνικά συμφέροντα καί τίς οἰκονομικές καί κλιματικές μας προτεραιότητες». Καί ὁλοκληρώνοντας καταλήγει ζητώντας ἀπό τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό νά ἀκυρώσει ὁριστικά καί ἀμετάκλητα «τά δικαιώματα ἐκμετάλλευσης ἀπό τά ὁποῖα ἔχουν πάραυτα παραιτηθεῖ, ἤ ἀναμένεται νά παραιτηθοῦν οἱ συμβεβλημένες ἑταιρεῖες, νά μήν προκηρύξετε νέους διαγωνισμούς καί νά ἐπανεξετάσετε τή βιωσιμότητα τοῦ ἐθνικοῦ προγράμματος ἀνάπτυξης ὑδρογονανθράκων ἀπό μηδενική βάση ὑπό τά σημερινά, νέα δεδομένα.»

Πέρα τοῦ ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολή ψεύδεται ἀσύστολα μέ τό νά ὑποστηρίζει ὅτι ἔχουν ἤδη ἀποχωρήσει ἤ πρόκειται πολύ σύντομα νά ἀποχωρήσουν ὅλες οἱ συμβαλλόμενες ἑταιρεῖες, παρουσιάζοντας μιά τελείως στρεβλή εἰκόνα γιά τήν σημερινή κατάσταση –ὅπου ὑπάρχουν παραχωρισιοῦχοι σέ 13 περιοχές τῆς χώρας καί μάλιστα περιλαμβάνουν μερικές ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ κόσμου– ἡ WWF παραπλανᾶ ἐπικίνδυνα ἀναφερόμενη στήν περίπτωση τῆς Ἱσπανικῆς πετρελαϊκῆς REPSOL, ἡ ὁποία εἶναι μιά μεγάλη παραγωγός πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου μέ ἐπιχειρηματικά ἐνδιαφέροντα σέ ὅλο τόν κόσμο. Ναί μέν ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία ἀποφάσισε νά κατευθύνει ὁρισμένες ἀπό τίς ἐπενδύσεις της σέ ἐναλλακτικές μορφές ἐνέργειας πλήν ὅμως δέν ἔχει ἀποφασίσει νά τερματίσει τήν παραγωγή ὑδρογονανθράκων. Ἀπεναντίας ἀποβλέπει στά ἔσοδα ἀπό τήν παραγωγή ὑδρογονανθράκων ὥστε σέ βάθος χρόνου νά ἐπενδύσει σέ ὅλη τήν παραγωγική ἁλυσίδα καί στήν ἐνεργειακή ἀποδοτικότητα ὥστε νά μειώσει τίς ἐκπομπές της καί νά βελτιώσει τό ἀνθρακικό της ἀποτύπωμα.

Ἡ WWF εἶναι ἕνας διεθνής περιβαλλοντικός ὀργανισμός πού ἔχει νά ἐπιδείξει ἕνα πολύ ἀξιόλογο ἔργο σέ ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν προστασία τῆς ἄγριας πανίδας. Γι’ αὐτό καί τό σύμβολό της εἶναι ἡ περιβαλλοντικά ἀπειλούμενη ἀρκούδα. Ἡ συμβουλή μας εἶναι ὅπως τό «Ταμεῖο» περιορισθεῖ σέ αὐτόν τόν σημαντικό ρόλο καί ἐπικεντρώσει τίς καμπάνιες του στόν χῶρο τῆς βιοποικιλότητας καί τῆς προστασίας τῆς φύσης ἀπό ἔκνομες περιβαλλοντικά ἐνέργειες. Ἡ ἔρευνα καί παραγωγή ὑδρογονανθράκων κάθε ἄλλο παρά ἔκνομη εἶναι καί μάλιστα διέπεται ἀπό πολύ αὐστηρή νομοθεσία σέ ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τή προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τήν περίπτωση τῆς πετρελαιοπηγῆς τοῦ Πρίνου, ἡ ὁποία στά 30 καί πλέον χρόνια συνεχοῦς παραγωγῆς δέν ἔχει μολύνει τήν θάλασσα οὔτε μία ἡμέρα μέ διαρροές ὑγρῶν ἤ ἀερίων.

Τέλος, θά πρέπει νά παρατηρήσουμε στήν WWF ὅτι ἐπιστολές σάν καί αὐτή πού ἔστειλαν ἀφελῶς οἱ Ἕλληνες καί Ἱσπανοί ἐκπρόσωποί της πρός τήν Ἑλληνική κυβέρνηση μόνο ὡς προσπάθεια ἐπέμβασης στά ἐσωτερικά τῆς χώρας μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, ἀφοῦ οἱ ἔρευνες ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο σχετίζονται ἄμεσα μέ τήν προστασία τοῦ ἐθνικοῦ θαλάσσιου χώρου, τήν ΑΟΖ, τά χωρικά ὕδατα καί τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς χώρας. Γι’ αὐτό καλό θά ἦταν ἡ ἀξιέπαινη, κατά τ’ ἄλλα, περιβαλλοντική αὐτή ὀργάνωση νά ἐπικεντρώσει τά ἐνδιαφέροντά της σέ αὐτά πού γνωρίζει καλύτερα καί ὁρίζει τό καταστατικό της καί νά παύσει νά ἀσχολεῖται μέ θέματα πού ἅπτονται τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μιᾶς χώρας ὅπως ἡ Ἑλλάδα, πού ἐδῶ καί χρόνια ἀντιμετωπίζει σοβαρές ἀπειλές ἐθνικῆς ἀσφάλειας καί ἐξαρτᾶται σέ πολύ μεγάλο βαθμό ἀπό εἰσαγωγές πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου, καί ἔχει κάθε λόγο νά θέλει νά ἀναπτύξει σέ ἐγχώρια κοιτάσματα. Καί ἀσφαλῶς οὔτε ἡ Ἱσπανία (πού ὡς γνωστό ἀποτελεῖ στενό σύμμαχο καί προμηθευτή πολεμικοῦ ὑλικοῦ τῆς Τουρκίας) καί πολλῷ μᾶλλον ἡ WWF, θά προστρέξουν νά ὑπερασπίσουν τά ἐθνικά μας δίκαια ἤ νά μᾶς ἐξασφαλίσουν τίς ἀπαραίτητες ἐνεργειακές πρῶτες ὗλες πού εἶναι τόσο ἀπαραίτητες γιά τήν λειτουργία τῆς οἰκονομίας μας, σέ περίπτωση στρατιωτικῆς σύρραξης μέ τήν γείτονα Τουρκία.

*Πρόεδρος & Ἐκτελεστικός Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐνέργειας ΝΑ Εὐρώπης

Κεντρικό θέμα