Κρίσις κορυφῆς στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ καί ἡ μάχη τῆς διαδοχῆς

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις πυροδοτεῖ ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Εὐαγγέλου Ἀποστολάκη, ὁ ὁποῖος εἰσήχθη ἐκτάκτως στό νοσοκομεῖο (251 ΓΝΑ) τήν περασμένη Πέμπτη καί θά παραμείνει ἔνδον γιά δύο ἑβδομάδες ἀκόμη. Ἔτσι θά εἶναι ἀπών ἀπό τίς ἐξελίξεις σέ μία περίοδο κρίσιμη, ἀφοῦ πλησιάζει ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς τριετοῦς θητείας στήν θέση του (στίς 15 προσεχοῦς Σεπτεμβρίου). Οἱ διεργασίες γιά τήν διαδοχή εἶχαν ἀπό καιρό ἀρχίσει καί παρ’ ὅλον ὅτι ἐξελίσσοντο ὑπό τήν ἐπιφάνεια, ἡ κλιμάκωσις ἐφαίνετο ἀναπόφευκτη. Οἱ κρίσεις ὅμως ἀποτρέποντο λόγω τῆς στιβαρᾶς παρουσίας τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, ὁ ὁποῖος εἶχε πολλές πιθανότητες νά παραμείνει στήν θέση του ἄν ἐπικρατοῦσε ἡ ἄποψις ὅτι οἱ κρίσεις τῆς ἡγεσίας θά ἔπρεπε νά διεξάγονται Φεβρουάριο, ὅπως στό παρελθόν, ὥστε νά ὁλοκληρώνονται μέχρι τίς ἀρχές Μαρτίου πού πρέπει νά ἀρχίσουν οἱ ἐτήσιες τακτικές κρίσεις τοῦ συνόλου τῶν ἀξιωματικῶν.

Ἄν καί ὁ νόμος δέν ἀπαιτεῖ πλέον νά τηρεῖται σειρά «κυκλικῆς ἡγεσίας» (rotation) μεταξύ τῶν Κλάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπιλογή τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, θά ἦταν ἐξαιρετικῶς ἀσυνήθιστο νά ἐπιλεγεῖ ἐκ νέου ἀξιωματικός τοῦ Ναυτικοῦ γιά τήν θέση. Αὐτό δίδει προβάδισμα γιά τήν διαδοχή στόν Ἀρχηγό ΓΕΣ ἀντιστράτηγο Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί τόν ἀρχηγό ΓΕΑ ἀντιπτέραρχο Χρῆστο Χριστοδούλου. Καί οἱ δύο αὐτοί ἀξιωματικοί φροντίζουν νά προωθοῦν τήν ὑποψηφιότητά τους, κυρίως διά τοῦ ἔργου τους, ἄν καί πάντα ὑπάρχουν «καλοθελητές» οἱ ὁποῖοι «ρίχνουν λάδι στήν φωτιά» στίς μεταξύ τους σχέσεις.

Βάσει αὐτῶν τῶν δεδομένων ἡ κρίσις ὑπέβοσκε. Πρίν εἰσαχθεῖ στό νοσοκομεῖο ὁ Ναύαρχος Ἀποστολάκης ἐξεδόθη μιά ἀνακοίνωσις τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, μετά τήν γνωστή δήλωση τοῦ βουλευτοῦ Κώστα Μπαρμπαρούση, πού οὔτε λίγο οὔτε πολύ καλοῦσε τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις σέ πραξικόπημα.

Τήν ἑπομένη (9 Ἰουνίου) ἐξεδόθη μιά ἀνακοίνωσις πού θεωρητικῶς ἔβαζε τά πράγματα στήν θέση τους, ἀλλά ἐπεκρίθη ὡς περιττή. Ἡ ἀνακοίνωσις ἀνέφερε ὅτι: «Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι προσηλωμένες ἀποκλειστικά στήν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς τους, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τό Σύνταγμα καί τό ἰσχῦον θεσμικό πλαίσιο, καί ἀφορᾶ στήν προστασία τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας, τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί κυριαρχίας, καί τῆς ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν ἐναντίον ὁποιασδήποτε ἐξωτερικῆς ἐπίθεσης ἤ ἀπειλῆς, καθώς καί στήν ὑποστήριξη τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων». Πλέον οἱ ψίθυροι ἄρχισαν νά γίνονται φωνές καί νά λαμβάνουν δημοσιότητα. Κάποιοι ἐπέμεναν ὅτι δέν ὑπῆρχε κανένας λόγος νά ἐκδοθεῖ αὐτή ἡ ἀνακοίνωσις. Τό 1967 εἶναι μακρυνή ἀνάμνησις καί πλέον οὐδείς ἀμφισβητεῖ τήν προσήλωση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στήν νομιμότητα. Ἄλλοι ὑπενθύμιζαν ὅτι πολιτικές ἡγεσίες τοῦ παρελθόντος εἶχαν ἀφήσει νά αἰωροῦνται αἰτιάσεις γιά ὑποτιθέμενες προθέσεις τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων, πού ὅσο καί ἄν ἦσαν ἀβάσιμες ἐπέβαλλαν νά μήν ἀφήνεται τίποτε ἀναπάντητο.

Καί ἐνῶ αὐτές οἱ καταστάσεις ἐκλιμακώνοντο ξέσπασε μιά ἀνούσια ὅσο καί ἀνώφελη ἀντιπαράθεσις μεταξύ τῶν δύο κορυφαίων Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, τῶν μοναδικῶν «τετράστερων» στήν ἱεραρχία. Τοῦ Ναυάρχου Ἀποστολάκη καί τοῦ Προέδρου τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Στρατηγοῦ Μιχαήλ Κωσταράκου, ὁ ὁποῖος ἀπό τίς Βρυξέλλες ἐξαπέλυσε μύδρους, λόγω τοῦ προώρου ἐπαναπατρισμοῦ μελῶν τοῦ ἐπιτελείου καί τῆς φρουρᾶς του. Σημειωτέον ὅτι καί ἡ θητεία τοῦ Στρατηγοῦ Κωσταράκου ὁλοκληρώνεται τό προσεχές διάστημα (τόν Νοέμβριο συγκεκριμένα), ὁπότε θά ἐπαναπατρισθεῖ καί τό σύνολο τῶν ἐπιτελῶν του. Γιά πρώτη φορά μάλιστα, ἀπό καταβολῆς τοῦ συγχρόνου ἑλληνικοῦ Κράτους, μία τέτοια διαφωνία κορυφῆς γίνεται ἀντικείμενο ἀντιπαραθέσεως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. Φυσικό ἐπακόλουθο ἦταν οἱ σχετικές ἀναρτήσεις τοῦ Στρατηγοῦ Κωσταράκου νά τύχουν ποικίλων σχολιασμῶν, πού ἀνέδειξαν μία κατάσταση διόλου κολακευτική γιά τίς ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις. Σημειωτέον ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Μιχαήλ Κωσταράκος ὡς ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ εἶχε ἐγκαινιάσει τήν παρουσία τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας στό Twitter, μία κίνησις πού ἐπίσης ὑπεστηρίχθη ἀπό πολλούς ἀλλά προσέκρουσε καί στίς συντηρητικές ἀντιλήψεις πολλῶν ἄλλων.

Πρό τῆς δίνης αὐτῆς πού ἔχει δημιουργηθεῖ, ἡ πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης εὑρέθη πρό ἑνός σοβαροῦ διλήμματος. Ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ θά παραμείνει στό νοσοκομεῖο γιά τίς ἑπόμενες δύο ἑβδομάδες. Κατά τόν νόμο, γιά μία τόσο μακρά ἀπουσία θά πρέπει νά συνέλθει τό ΚΥΣΕΑ καί νά τοποθετήσει προσωρινό ἀναπληρωτή του τόν ἀρχαιότερο ἀρχηγό Γενικοῦ Ἐπιτελείου. Αὐτός εἶναι ὁ ἀρχηγός τοῦ ΓΕΣ Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς. Ἀντ’ αὐτοῦ ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀνέλαβε τήν εὐθύνη τῆς ἀποφάσεως, τόν ἀρχηγό νά ἀναπληρώσει ὁ ὑπαρχηγός ΓΕΕΘΑ ἀντιστράτηγος Κωνσταντῖνος Φλῶρος, ὁ ὁποῖος εἶναι νεώτερος καί τῶν τριῶν ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων. Συνεπῶς μόνον διαχειριστικά μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα πού ἐνδεχομένως θά ἀνακύψουν. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Κυβέρνησις θέλει νά ἀποφύγει μίαν ἀπόφαση πού θά μποροῦσε νά εἶναι πρόκριμα στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁδηγηθοῦμε σέ ἐπιλογή νέου Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ κατά τούς προσεχεῖς μῆνες. Θεωρεῖται δέ πιθανόν νά ὑπάρχει ἐν προκειμένω καί διχογνωμία μεταξύ τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων…

Κεντρικό θέμα