Κουκκίδα στούς χάρτες τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Κυπριακή Δημοκρατία

Οἱ μεθοδεύσεις πού ἠκολούθησε ὁ Στόλτενμπεργκ γιά νά ἱκανοποιήσει τίς τουρκικές ἀπαιτήσεις
Μετέτρεψαν σέ «γεωγραφικές συντεταγμένες» ὅλες τίς περιοχές, ἀκόμη καί τίς ἑλλαδικές, γιά νά ἀποκτήσουν
ἄλλοθι ὅτι δέν στοχοποιοῦν τήν Λευκωσία – Μητσοτάκης: Ἀπ’ εὐθείας διαπραγματεύσεις
μεταξύ ὑπουργῶν καί ἡγετῶν γιά τά ἑλληνοτουρκικά – Ὑποβαθμίζονται οἱ διερευνητικές ἐπαφές

ΤΟ ΘΕΜΑ ἐκυοφορεῖτο ἀρκετές ἡμέρες τώρα. Οἱ φόβοι, ὅτι θά ἐξαλειφθεῖ τό ὄνομα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀπό τούς Νατοϊκούς χάρτες, ἀπεδείχθησαν βάσιμοι. Ἡ Ἑλλάς γιά μίαν ἀκόμη φορά ἀπέτυχε νά ἀποτρέψει τήν τουρκική μεθόδευση. Κρίσιμα σημεῖα τοῦ χάρτου θά παύσουν νά ἀναφέρονται μέ τό ὄνομά τους καί ἀντ’ αὐτοῦ θά προσδιορίζονται μέ τίς γεωγραφικές συντεταγμένες τους. Ὑπερτονίζεται ἐν προκειμένῳ, ἀπό κάποιους κύκλους, ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν θά ἀποδίδονται μόνο τά σημεῖα πού ἀφοροῦν στήν ἐπικράτεια τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἀλλά τό σύνολο τῶν περιοχῶν στίς ὁποῖες θά δραστηριοποιοῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Πρόκειται γιά προσχηματικές διατυπώσεις. Ἐπί τῆς οὐσίας πρόκειται γιά ἕνα ἄλλοθι, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν στάση τους ὅσοι συμφώνησαν, τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Δέν ὑπάρχει καμμία ἄλλη χώρα στούς συγκεκριμένους χάρτες τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ὑπόστασις τῆς ὁποίας νά ἀμφισβητεῖται. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφασις ἔχει ἀρνητικές ἐπιπτώσεις μόνον γιά τήν Κύπρο. Εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα στήν μακρά προσπάθεια τῆς τουρκικῆς διπλωματίας νά ἐξαλείψει τήν Κυπριακή Δημοκρατία ὡς κρατική ὀντότητα. Καί στό Βίλνιους κατόρθωσε νά τήν ἐξαλείψει ἀπό τούς ἐπιχειρησιακούς χάρτες τοῦ ΝΑΤΟ. Μέ τήν ἀνοχή τῆς Ἑλλάδος κατέστησε «κουκκίδα στόν χάρτη» μιά κυρίαρχη χώρα, μιά χώρα πού ὑφίσταται διαρκῆ κατοχή ἀπό ἕναν εἰσβολέα ἐξ ἴσου, ἄν μή καί περισσότερο βάρβαρο ἀπό αὐτόν πού πολεμᾶ στήν Οὐκρανία τήν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι στηρίζει ἡ Ἀτλαντική Συμμαχία. Νά δοῦμε τώρα, ὑπό ποίους ὅρους θά ἀποδεχθοῦν τά ἐμπλεκόμενα μέρη τήν πρόσκληση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ γιά συνομιλίες πρός τήν κατεύθυνση τῆς διζωνικῆς δικοινοτικῆς ὁμοσπονδίας; Καί τήν ἴδια στιγμή, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός χαριεντίζεται μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν καί μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ συνάντησίς τους ἐσήμανε μιά «συγκροτημένη νέα ἀρχή», ἐνῷ ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ὑποστηρίζει ὅτι οὐδέποτε ἐχρησιμοποίησε ἡ Τουρκία τά F-16 της ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Καί ὅταν παρεβίαζαν τόν ἑλληνικό χῶρο τί ἔκαναν δηλαδή; Καί ὅταν ἐνεπλέκοντο σέ ἀερομαχίες ὅπως τότε πού ἔχασε τήν ζωή του ὁ σμηναγός Κώστας Ἠλιάκης, δέν ἐκινοῦντο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος;

Τήν στιγμή πού γίνονται ὅλα αὐτά, εἶναι ἀπορίας ἄξιον ποῦ βλέπει ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ὅτι «ὑπάρχει διάθεση νά ἐπαναπροσεγγίσουμε τό πλαίσο τῶν σχέσεών μας ἀπό μιά θετική σκοπιά.» Ἡ Ἀθήνα πάντα εἶχε μιά θετική διάθεση. Ἡ Ἄγκυρα ὅμως; Θά περιμένουμε νά δοῦμε πῶς θά «ἀξιοποιήσει» ἡ Κυβέρνησις Ἐρντογάν τά ἀποτελέσματα τῆς Συνόδου στό Βίλνιους ὅταν θά τεθεῖ ζήτημα ἐπαναλήψεως τῶν συνομιλιῶν γιά τήν Κύπρο. Ἤδη ὁ Ἐρντογάν ἀπαιτεῖ τήν ἀναγνώριση δύο κρατῶν στήν Μεγαλόνησο.

Τώρα θά ἔχει νά λέγει πώς ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἔχει παύσει νά ὑφίσταται. Τήν διέγραψε τό ΝΑΤΟ ἀπό τούς χάρτες… Καί θά περιμένουμε νά δοῦμε ποῦ ἀκριβῶς κατέληξε ἡ Σύνοδος Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, ὅσον ἀφορᾶ στήν ὀνομασία τῶν Στενῶν. Ναί μέν ὑπάρχουν γενικές ἀναφορές στήν Συνθήκη τοῦ Μοντραί στήν παράγραφο 79 τῶν συμπερασμάτων γιά τήν Μαύρη Θάλασσα, ἀλλά ὅπως εἶναι γνωστόν «ὁ διάβολος κρύβεται στίς λεπτομέρειες.» Καί οἱ λεπτομέρειες γιά τό τί ἀναγράφεται στήν πολυσέλιδη βίβλο τοῦ ΝΑΤΟ, δέν ἔχουν γίνει ἀκόμη γνωστές. Ἕνα ἀκόμη ζήτημα εἶναι ὅτι ἐτέθησαν οἱ βάσεις γιά τόν τερματισμό τῶν «διερευνητικῶν ἐπαφῶν» καί τήν «ἀναβάθμιση» τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν συνομιλιῶν σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί ἡγετῶν. Προανηγγέλθη ἄλλως τε ἡ ἑπομένη συνάντησις κορυφῆς στήν Θεσσαλονίκη τό ἐρχόμενο φθινόπωρο. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μετά 64 κύκλους διερευνητικῶν τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἐντυπωσιακά ἀνύπαρκτο. Δέν ὑπῆρξε ἡ παραμικρή πρόοδος. Συνεπῶς εἶχε δίκιο ὁ ἀπελθών ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας πού ἄφησε ὡς παρακαταθήκη τήν σύσταση νά ὑπάρξει μιά νέα προσέγγισις στήν μεθοδολογία τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν συζητήσεων. Προφανῶς ὅμως ὅμως δέν ἐννοοῦσε ὅτι αὐτές πρέπει νά σημάνουν ἑλληνική ὑποχωρητικότητα καί ἀκόμη περισσότερο ἐγκατάλειψη τῆς Κύπρου.

Κεντρικό θέμα