«Κόλπα» Τσίπρα μέ τίς συντάξεις

Ἀναβολή τῶν μειώσεων λόγω ἐκλογῶν

ΜΕ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ἐπιχειρεῖ ἡ Κυβέρνησις νά ἀντιμετωπίσει τήν μείωση τῶν συντάξεων πού θά ξεκινήσει ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2019. Ἡ ἑξάμηνη ἀναβολή πού ἐπιθυμοῦσε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας φαίνεται ὅτι δέν γίνεται ἀποδεκτή ἀπό τήν Γερμανία, καί στό κυβερνητικό ἐπιτελεῖο ἀρχίζουν νά μελετοῦν διάφορα σενάρια πού ἀποσκοποῦν νά ρίξουν στάκτη στά μάτια τῶν συνταξιούχων, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως. Μιά σκέψις εἶναι νά χρησιμοποιηθεῖ τό ὑπερπλεόνασμα καί νά χρηματοδοτήσει μόνο γιά μία χρονιά (ἐν εἴδει κοινωνικοῦ μερίσματος) τήν περικοπή τῆς προσωπικῆς διαφορᾶς πού ἔχει ψηφισθεῖ νά ἰσχύσει μέ τόν νόμο Κατρούγκαλου.

Στά μέσα τῆς ἑβδομάδος ὁ εὐρωβουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου «πῆγε» ἕνα βῆμα παραπέρα τίς προτάσεις ἀντιστάσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (οἱ βουλευτές τοῦ ὁποίου ψήφισαν ἀπνευστί τίς περικοπές) καί πρότεινε ἐπαναφορά τῆς 13ης συντάξεως ὡς ἀντισταθμιστικό μέτρο στήν περικοπή τῶν συντάξεων. Ὁ ἴδιος ὑπεγράμμισε ὅτι ἄν δέν ἀποτραπεῖ ἡ περικοπή τῶν συντάξεων θά πρέπει νά ὑπάρξουν ἐνέργειες πού θά ἀντισταθμίζουν τό εἰσόδημα πού θά ἀπολεσθεῖ. Συμφώνως πρός τόν εὐρωβουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐφ’ ὅσον τό ΔΝΤ ἀποχωρήσει ἀπό τό πρόγραμμα, θά μπορεῖ τότε ἡ Κυβέρνησις νά μήν ἐφαρμόσει τίς σχετικές δεσμεύσεις.

Στά σχέδια τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ἐπίσης καί τό νά χρησιμοποιήσει τήν πιθανολογούμενη ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ περί ἀντισυνταγματικότητος τοῦ νόμου Κατρούγκαλου γιά νά προσβάλει τήν μείωση τῶν συντάξεων, χρησιμοποιώντας καί τήν ἀνάλογη ἐμπειρία ἀπό Πορτογαλία καί Ρουμανία. Τήν ἀκύρωση τῶν μειώσεων στίς συντάξεις ζήτησε προσφάτως καί ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκος Φίλης, λέγοντας ὅτι ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν πλεονάσματα δέν ἔχει νόημα νά γίνουν οἱ μειώσεις στίς συντάξεις.

Ἐκτός παιδιᾶς μένει, πάντως, ἡ περικοπή τοῦ ἀφορολογήτου πού ἐπίσης ἔχει ψηφισθεῖ ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ στόχο νά ἰσχύσει ἀπό τό 2020. Ἡ μείωσις αὐτή εἶναι λανθασμένη ὅπως μεθοδεύεται. Διευρύνει τήν φορολογική βάση ὑποχρεώνοντας ἐκείνους πού φοροδιαφεύγουν νά πληρώσουν, ἀλλά ἐπιβάλλει πρόσθετα βάρη καί σέ ἐκείνους πού πληρώνουν πολλά.

Ἡ μείωσις τοῦ ἀφορολογήτου ἀφορᾶ μόνο στούς μισθωτούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, τούς συνταξιούχους καί τούς δημοσίους ὑπαλλήλους, ἐνῶ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί εἰσοδηματίες δέν ἔχουν ἀφορολόγητο. Ἐξ αὐτῶν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καί οἱ συνταξιοῦχοι ἀμείβονται ἀπό τό κράτος, δηλαδή ἀπό τούς φόρους. Ἄρα, τό ταμειακό ἀποτέλεσμα γιά τό κράτος εἶναι ἴδιο, εἴτε μειώσει τίς ἐτήσιες ἀποδοχές τῶν ὑπαλλήλων του εἴτε αὐξήσει τούς φόρους στίς ἀποδοχές τους. Πρακτικῶς, λοιπόν, μόνον οἱ ἐργαζόμενοι στόν ἰδιωτικό τομέα ἐπιβαρύνονται φορολογικῶς ἀπό τήν μείωση τοῦ ἀφορολογήτου καί εἶναι καί ἡ ἀπάντησις στό γιατί δέν ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτό ἡ Κυβέρνησις καθώς δέν θίγει καίρια τούς ψηφοφόρους της.

Κεντρικό θέμα