Κοινές περιπολίες ἐρεύνης – διασώσεως ζητεῖ ἡ Ἄγκυρα στόν 25ο μεσημβρινό!

Τί προσετέθη στήν ἀτζέντα της σέ σύγκριση μέ τό 2016 – Τί ἀφήρεσε ἡ Ἑλλάς

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γιά τό περιεχόμενο τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας κυκλοφοροῦν μέ τό σταγονόμετρο. Δεῖγμα τῆς προθέσεως καί τῶν δύο μερῶν νά ἀποφύγουν τίς κατηγορίες, ὅτι ὑπονομεύεται μέ τό καλημέρα ἡ ἐπαναπροσέγγισις τῶν δύο μερῶν. Πόσω μᾶλλον πού ἡ γείτων λόγω οἰκονομικῶν προβλημάτων «καίγεται» νά ἐπαναπροσεγγίσει τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὡστόσο ἀπό τά ψήγματα πού ἔχουμε στήν διάθεσή μας ἀλλά καί ἀπό τήν παράταξη τῶν ἀντιπροσωπιῶν στό Ντολμά Μπαχτσέ καθίστανται σαφῆ δύο πράγματα.

Τό πρῶτο: Πράγματι, οἱ δύο πλευρές ἔπιασαν τό νῆμα ἀπό ἐκεῖ πού τό εἶχαν ἀφήσει τό 2016 μέ μερικές διαφοροποιήσεις ὅμως. Ἡ Ἑλλάς τοὐλάχιστον κατά τήν ἔναρξη τῶν διαπραγματεύσεων ἔδειξε νά ἀποκλείει ἀπό τήν ἀτζέντα τό ζήτημα τῶν κλιμακωτῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο, ἄν καί τό κεφάλαιο αὐτό ἦταν ἀντικείμενο διαλόγου μέ τήν Τουρκία στίς διερευνητικές ἐπί τῶν κυβερνήσεων Σημίτη, Παπανδρέου καί Τσίπρα. Ἐπί Καραμανλῆ τό ζήτημα ἐτέθη κατ’ οὐσίαν ἐκτός μέ ἀπόφαση Μολυβιάτη. Ἐνῶ ἡ Ἑλλάς ἀφήρεσε ἀπό τήν ἀτζέντα θέμα πού τήν ἀφορᾶ, ἡ Τουρκία τοὐναντίον προσέθεσε ἕνα νέο θέμα πού δέν εἶχε συζητηθεῖ μέχρι τό 2016: τίς περιοχές πού πραγματοποιοῦν οἱ δύο χῶρες ἔρευνα καί διάσωση. Ὅπως προκύπτει καί ἀπό τόν τελευταῖο τουρκικό κανονισμό ἐρεύνης καί διασώσεως (πού ἀνήρτησε ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Μεταφορῶν Ἀντίλ Καραισμαίλογλου στόν λογαριασμό του στό Twitter) ὁ ὁποῖος συνοδεύετο ἀπό χάρτες-πρόκληση, στρατηγικός στόχος τῆς γείτονος εἶναι νά πραγματοποιεῖ ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως στά διεθνῆ ὕδατα πού εὑρίσκονται ἀπό τήν δική μας πλευρά. Δυτικά τῶν νήσων εἰς τρόπον ὥστε τά πλοῖα τῆς ἀκτοφυλακῆς της νά φθάνουν στόν 25ο μεσημβρινό. Καί νά διχοτομοῦν ἔτσι διά τῆς διασώσεως μεταναστῶν τό Ἀρχιπέλαγος τοῦ Αἰγαίου. Πρόκειται γιά μία στρατηγική πού συνδυάζεται μέ τά κλιμακωτά χωρικά ὕδατα πού ζητεῖ ἡ Ἄγκυρα στό Αἰγαῖο καθώς τυχόν διαφοροποίησις τοῦ εὔρους τους σέ σχέση μέ τό Ἰόνιο καί τήν Κρήτη θά αὐξήσει τά διεθνῆ ὕδατα στό Ἀρχιπέλαγος. Ἕως ὅτου φθάσουν νά ἐκδώσουν τόν κανονισμό –τά ὅρια τοῦ ὁποίου ἀμφισβητεῖ γιά τήν ὥρα ὁ Διεθνής Ὀργανισμός Πολιτικῆς Ἀεροπορίας (ICAO)– γιά τήν διάσωση οἱ Τοῦρκοι πρόλαβαν κατά τήν διάρκεια τῆς πολυμήνου κρίσεως στό Αἰγαῖο καί προεκάλεσαν δύο τρία ἐπεισόδια. Κατά τήν διάρκειά τους ἐμπορικά πλοῖα τους περισυνέλεξαν μικρό ἀριθμό μεταναστῶν τόσον, ὥστε ὅμως νά ἐγείρουν μέ ὅρους ἀνθρωπιστικούς δικαίωμα νά εἰσέρχονται στήν δική μας ἐπικράτεια γιά νά «σώζουν» ζωές. Τώρα, συμφώνως πρός πληροφορίες, ζητοῦν νά διεξάγονται κοινές περιπολίες ἀπό τίς ἀκτοφυλακές ἀκόμη καί στήν ἑλληνική ζώνη εὐθύνης μέ πρόσχημα τήν διάσωση μεταναστῶν.

Ἡ δεύτερη ἐπισήμανσις πού μπορεῖ νά κάνει κανείς γιά τίς διερευνητικές ἀφορᾶ τίς ἀντιπροσωπίες καί τίς συνθέσεις τους. Οἱ Τοῦρκοι μέ τήν συμμετοχή τῶν Καλίν Ἐτσιγές καί Σερντάλ ἔστειλαν στήν διεθνῆ κοινότητα καί εἰδικῶς στίς Βρυξέλλες τό μήνυμα ὅτι ἔχουν ἀναβαθμισμένο ἐνδιαφέρον γιά τόν διάλογο. Προφανές τό γιατί: Γιά νά ἀχρηστεύσουν ὁριστικῶς τίς κυρώσεις καί νά μεταλλαγοῦν γιά τό κρίσιμο 2021 ἀπό πειρατές σέ ἀθῶες περιστερές. Ἔτσι ὥστε νά διεκδικήσουν –τήν ὥρα πού πρέπει– ἀπό τίς ΗΠΑ ρόλο τοποτηρητοῦ τῆς Δύσεως στήν Λιβύη, τήν Συρία καί τόν Καύκασο. Ἡ Ἑλλάς ἐπέλεξε σωστά μέ τήν ὀλιγώτερη σέ μέλη ἀντιπροσωπία νά στείλει τό μήνυμα ὅτι δέν ἔχει καί πολλά νά συζητήσει. Ὁ πρέσβης Ἀποστολίδης ἦταν ὀλιγόλογος, συνετός καί προσεκτικός στόν 61ο γῦρο ὅπως ἀναφέρουν πηγές. Ὡστόσο δεδομένου ὅτι εἶναι ἐπί κεφαλῆς στίς διαπραγματεύσεις ἀπό τό 2002 καί κατόπιν ἐξουσιοδοτήσεως τριῶν κυβερνήσεων ἔχει διαπραγματευθεῖ τήν μείωση τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας, εὐλόγως γεννᾶται τό ἐρώτημα γιά τό πῶς θά ἀντιδράσει ἄν εἰς τό μέλλον οἱ Τοῦρκοι ἀρχίσουν καί ἐπικαλοῦνται ἔγγραφες κατατεθειμένες προτάσεις προηγουμένων ἑλληνικῶν κυβερνήσεων.

Κεντρικό θέμα