ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

«Κλείνει» τό Σουέζ!

Μετά τήν ἀναστολή τῆς διελεύσεως ἀμερικανικῶν καί βρεταννικῶν δεξαμενοπλοίων LNG, τώρα καί ἡ Shell διακόπτει τήν μεταφορά καυσίμων μέσῳ Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης

Η Διώρυγα τοῦ Σουέζ πρακτικῶς ἔχει κλείσει. Εἶναι ἡ δευτέρα φορά πού ὁ κόσμος βιώνει αὐτήν τήν πραγματικότητα. Ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μία βασική θαλασσία ἐμπορική ἀρτηρία κλείνει ἐξ αἰτίας ἑνός ἰδιοτύπου ἀνταρτοπολέμου στήν θάλασσα. Διότι αὐτό ἐπέτυχαν οἱ Χούθι τῆς Ὑεμένης. Ἡ μία μετά τήν ἄλλη οἱ βρεταννικές καί ἀμερικανικές ἑταιρεῖες δεξαμενοπλοίων LNG ἀναστέλλουν τούς πλόες διά τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης.

Χθές στόν μακρύ αὐτόν κατάλογο προσετέθη καί ἡ Shell. Οἱ πύραυλοι καί τά μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα τῶν Χούθι ἔπληξαν χθές καί τό ἑλληνόκτητο πλοῖο «Ζωγραφιά», κάτι πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἐξαγγελθεῖσα ἐπιχείρησις «Φρουρός Εὐημερίας» ἀποτυγχάνει νά διαφυλάξει τήν ἀσφάλεια τῶν δεξαμενοπλοίων στήν Ἐρυθρά. Ἀκόμη περισσότερο, οἱ ἀεροπορικές ἐπιθέσεις στό ἔδαφος τῆς Ὑεμένης δέν κατώρθωσαν νά θέσουν ἐκτός μάχης τίς βάσεις ἐκτοξεύσεως τῶν ἀνταρτῶν, πού συνεχίζουν ἀνεμπόδιστοι τίς ἐπιθέσεις.

Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν κατάσταση αὐτή εἶναι σέ πρώτη φάση μεγάλες ἀνατιμήσεις τῶν καυσίμων, συνεπῶς καί τοῦ κάθε μορφῆς μεταφορικοῦ ἔργου, μέ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στίς τιμές ὅλων τῶν προϊόντων. Πού σημαίνει περισσότερη ἀκρίβεια καί μεγαλείτερος πληθωρισμός.

Γιά τήν Ἑλλάδα, οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι πολύ πιό ἄμεσες, καθώς ἀπό τό Σουέζ περνᾶ τό 80% περίπου ἀπό τήν ἐμπορευματική κίνηση τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς. Ἀπό τό Σουέζ περνοῦν τά ἐμπορευματοκιβώτια πού ἔρχονται ἀπό τήν Κίνα μέ προορισμό τίς εὐρωπαϊκές χῶρες μέσῳ Ἑλλάδος. Οἱ ἐπιπτώσεις, συνεπῶς, εἶναι ἀπρόβλεπτες. Ἀκόμη καί βραχυπροθέσμως.

Ὅμως, δέν διαφαίνεται σύντομο τέλος τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Κατ’ ἀρχήν, οἱ δηλώσεις τῶν Ἰσραηλινῶν ἐπισήμων καθιστοῦν βέβαιον ὅτι οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις στήν Γάζα θά συνεχισθοῦν ἐπί μακρόν. Καί ὅσο συνεχίζονται, οἱ Χούθι θά ἐπεκτείνουν τόν θαλάσσιο ἀνταρτοπόλεμό τους. Σημειώνουμε ὅτι μπορεῖ ἡ Ὑεμένη νά μήν εὑρίσκεται στό ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, ἀλλά ἀπό τό 1950 σχεδόν εὑρίσκεται σέ καθεστώς ἐμφυλίου πολέμου. Οἱ ἄνθρωποι στήν χώρα αὐτή πολεμοῦν συνεχῶς. Δέν θά πτοηθοῦν εὐκόλως οὔτε ἀπό ἀπειλές οὔτε καί ἀπό ἀεροπορικές ἐπιθέσεις.

Καί μπορεῖ οἱ Ἀμερικανοί νά ὁμιλοῦν γιά ἐνδεχομένη ἀμφιβία ἐπίθεση γιά τήν καταστολή τῶν Χούθι, ἀλλά οὔτε αὐτό εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις. Ἀπεναντίας, δεδομένης τῆς σχέσεως τῶν ἀνταρτῶν μέ τό Ἰράν καί τῆς ὑποστηρίξεως πού τούς παρέχει ἡ Τεχεράνη, μία χερσαία ἐμπλοκή στήν Ὑεμένη μπορεῖ νά σημάνει τήν ἄμεση ἐπέκταση τοῦ πολέμου. Αὐτό, δηλαδή, πού ὅλοι ἀπεύχονται.

Ἡ κίνησις στήν Ἐρυθρά Θάλασσα ἔχει μειωθεῖ τόσο πού ἤδη τά ἔσοδα τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ ἔχουν μειωθεῖ κατά τό ἥμισυ. Ἡ Αἴγυπτος, λοιπόν, εἶναι ἡ πρώτη χώρα πού ὑφίσταται τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις τοῦ κλεισίματος. Στίς εὐρωπαϊκές οἰκονομίες, τό πλῆγμα δέν εἶναι ἀκόμη φανερό. Θά τό δοῦμε, ὅμως, στό ἀμέσως προσεχές διάστημα.

Κεντρικό θέμα