ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

ΟΣΟΙ γνωρίζουν ἱστορία, δέν ἐκπλήττονται. Τό ΚΚΕ εἶχε στρέψει τά ὅπλα κατά τῆς πατρίδος καί, στό τέλος, ἐπεδίωκε ἁπλῶς νά τήν ἀκρωτηριάσει. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι οἱ ἐνέργειες ἐκεῖνες τῶν καθ’ ἕξιν πλαστογράφων τῆς νεωτέρας ἱστορίας, ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τά ἀποχαρακτηρισθέντα ἀπόρρητα ἀρχεῖα τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Τῆς χώρας, πού προμήθευε τούς κομμουνιστές τῆς Ἑλλάδος μέ ὅπλα. Καί μάλιστα ὅπλα-λάφυρα πού εἶχαν ἀποσπασθεῖ ἀπό τούς ναζί κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὁ καθηγητής τῆς Ἱστορίας τοῦ John Hopkins Σεργκέι Ραντσένκο, στό πλαίσιο τῆς ἐρεύνης γιά τό βιβλίο του σχετικά μέ τόν Ψυχρό Πόλεμο, ἀνεκάλυψε τέσσερα ἀποκαλυπτικά ἔγγραφα, τά ὁποῖα προσφάτως ἀνήρτησε στόν λογαριασμό του στό Twitter.

Ἀνάμεσα σέ αὐτά ἐπιστολές τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη καί τοῦ Μάρκου Βαφειάδη πού ζητοῦν βοήθεια σέ ὁπλισμό προκειμένου νά ἀποσπάσουν «ἕνα σοβαρό κομμάτι ἀπό τή βόρειο Ἑλλάδα» ἀλλά καί ἡ ἀναφορά τοῦ Μολότωφ πρός τόν Στάλιν πού ἐπιβεβαιώνει πώς ἡ ΕΣΣΔ ἔστελνε ὅπλα στόν λεγόμενο «Δημοκρατικό Στρατό» μέ τήν σημείωση, ὅτι αὐτά προήρχοντο ἀπό λάφυρα πού εἶχαν ἀποσπασθεῖ ἀπό τούς ναζί καί δέν ἦσαν σοβιετικῆς προελεύσεως, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι παρεῖχε ἐνίσχυση στό ΚΚΕ, παραβαίνοντας αὐτά πού ὁ Στάλιν εἶχε συνομολογήσει στήν Γιάλτα.

Ἀναρτᾶ ὁ καθηγητής Ραντσένκο αὐτούσια τήν ἐπιστολή τῆς 7ης Ἰουλίου τοῦ 1948, διά τῆς ὁποίας ὁ Μᾶρκος Βαφειάδης, ἀρχιστράτηγος τοῦ λεγομένου Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, καί ὁ Νῖκος Ζαχαριάδης, γενικός γραμματεύς τοῦ ΚΚΕ, ὁμολογοῦν κατά τόν πλέον ὠμό τρόπο ὅτι ἐπιδιώκουν νά ἀκρωτηριάσουν τήν Ἑλλάδα, ἀποσπῶντας τμῆμα τῆς βορείου Ἑλλάδος καί ζητοῦν ἀπό τήν Μόσχα τά μέσα γιά νά τό καταφέρουν. Ὅταν ἐγράφετο ἡ ἐπιστολή αὐτή, ἤδη ὁ Ἐθνικός Στρατός εἶχε ἀπωθήσει τούς συμμορῖτες (ὅπως ἐχαρακτηρίσθησαν καί ἀπό τόν ΟΗΕ), καί ἡ ὁριστική ἧττα τους πλησίαζε. Ἀνίκανοι νά ἐπιτύχουν τό ἀρχικό σχέδιό τους, νά θέσουν ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα ὑπό τό ἐφιαλτικό κομμουνιστικό σύστημα, οἱ Βαφειάδης καί Ζαχαριάδης ἀρκοῦνται πλέον νά ἀποσπάσουν τήν βόρειο Ἑλλάδα ἀπό τόν ἐθνικό κορμό.

Αὐτούσιο τό σχετικό ἐδάφιο τῆς ἐπιστολῆς ἀναφέρει: «Ὅπως σᾶς εἶναι γνωστό τό δικό μας σχέδιο συνοψίζεται σέ τοῦτο δῶ: νά φθείρουμε σέ σημαντικό βαθμό τό μοναρχοφασισμό κατά τήν ἐπίθεσή του, πού ἦταν ὑποχρεωμένος νά κάνει ἐνάντια στό ΔΣΕ στή βόρεια Πίνδο γιά νά περάσουμε στήν κατάλληλη στιγμή σέ ἀντεπίθεση μέ τίς ἐφεδρεῖες μας, πού γιά τό σκοπό αὐτό κρατᾶμε ἕτοιμες, μέ τή μίνιμουμ ἐπιδίωξη νά τοῦ ἀποσπάσουμε ἕνα σοβαρό κομμάτι ἀπό τή βόρεια Ἑλλάδα, ὅπου νά συγκεντρώσουμε καί νά ὀργανώσουμε πιό ἀποφασιστικά τίς δυνάμεις τῆς λέφτερης Ἑλλάδας γιά τήν παραπέρα ἐξασθένηση καί τό ξεγύμνωμα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ. Τό ταξίδι τοῦ σ. Ζαχαριάδη σέ σᾶς μέ τήν κατανόηση καί τή βοήθεια πού δείξατε πρός τήν ὑπόθεσή μας στερέωσε ἀκόμη πιό πολύ τήν πίστη μας καί τήν ἀπόφασή μας νά χτυπήσουμε ἐξοντωτικά».

Προκειμένου λοιπόν νά «χτυπήσουν ἐξοντωτικά» τήν Ἑλλάδα, οἱ συμμορῖτες τοῦ λεγομένου ΔΣΕ, ἡ Μόσχα ἐδέχθη νά τούς ἐξοπλίσει. Ἀνάμεσα στά ἔγγραφα πού παραθέτει ὁ καθηγητής Ραντσένκο ὑπάρχει ἡ ἀναφορά τοῦ Μολότωφ μέ πλήρη κατάλογο τοῦ ἐξοπλισμοῦ πού ἐδόθη στούς κομμουνιστές τῆς Ἑλλάδος. Προκύπτει ἀπό αὐτό πώς ὅλα τά ὅπλα ἦσαν ναζιστικῆς προελεύσεως. Μέ αὐτά διεξήχθη ἡ ξενοκίνητη ἀνταρσία κατά τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Κεντρικό θέμα