Κινούμενη βόμβα πάνω ἀπό τό Αἰγαῖο τό οὐκρανικό Antonov

Kατέπεσε στήν Καβάλα μέ 11,5 τόνους πυρομαχικά – Φθηνοῦ κόστους καί χαμηλῆς ἀξιοπιστίας ἡ ἑταιρεία, δέν τηροῦσε τούς κανονισμούς

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἐξελιχθεῖ κατά πολύ χειρότερο τρόπο. Τό ἀεροπλάνο Antonov 12, πού τελικῶς ἐξερράγη στήν περιοχή μεταξύ Ἀντιφιλίππων καί Παλαιοχωρίου τῆς Καβάλας εἶχε ζητήσει νά προσγειωθεῖ στήν Ἑλλάδα γιά τήν ἀντιμετώπιση τεχνικοῦ προβλήματος ἀπό πυρκαϊά σέ ἕναν ἀπό τούς τέσσερεις κινητῆρες του. Δεδομένης τῆς θέσεώς του θά μποροῦσε νά κατευθυνθεῖ εἴτε πρός τήν Θεσσαλονίκη εἴτε πρός τήν Καβάλα. Θά μποροῦσε νά ἔπεφτε στό Αἰγαῖο μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες. Ἡ ἐπικινδυνότης τοῦ φορτίου του (11,5 τόνοι πυρομαχικῶν) ὁδήγησε τίς ἑλληνικές Ἀρχές στήν ταχεῖα ἀπόφαση νά τό κατευθύνουν ἐκεῖ ὅπου ἡ ζημιά θά ἦταν ἡ μικρότερη δυνατή, στήν περίπτωση πού τά πράγματα θά ἐξελίσσονταν κατά τόν χειρότερο τρόπο. «Τό στείλανε στήν Καβάλα» ἦταν τό σχόλιο κορυφαίου στρατιωτικοῦ παράγοντος, ὁ ὁποῖος δέν θέλησε νά δώσει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ὑπηρεσίας Πολιτικῆς Ἀεροπορίας. Ἁρμοδία πηγή, πάντως, ἀνέφερε ὅτι τό ἀεροδρόμιο τῆς Χρυσουπόλεως (Καβάλα) ἦταν κατά 20 μίλια πλησιέστερο στό σημεῖο, ἀπό τό ὁποῖο τό ἀεροπλάνο ἀνέφερε τό πρόβλημα. Οὕτως ἤ ἄλλως ὅμως, εἶναι προφανές πώς ἡ ἀπόφασις ἦταν σωτήρια. Τό ἀεροπλάνο ἐξερράγη μακράν τῶν κατοικημένων περιοχῶν καί τά θύματα περιορίσθηκαν στά ὀκτώ μέλη τοῦ πληρώματός του.

Βεβαίως, οἱ κάτοικοι τῶν γύρω χωριῶν αἰφνιδιάσθηκαν ἀπό τήν ἔκρηξη, ἐνῷ ἀκολούθησε ἡ ἔντονη, ἄκρως ἐνοχλητική ὀσμή τῶν καιομένων πυρομαχικῶν. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ Πυροσβεστική ἔσπευσε στήν περιοχή, ἐνῷ καί ὁ εἰδικός λόχος πυρηνικῆς-βιολογικῆς-χημικῆς ἀμύνης τοῦ ΓΕΕΘΑ ἀπέστειλε κλιμάκιο γιά τόν ἔλεγχο τοῦ χώρου, ὥστε νά ἀποκλεισθεῖ κάθε πιθανός κίνδυνος ἀπό μέρη τοῦ φορτίου, πού μπορεῖ νά μήν εἶχαν ἐκραγεῖ.
Τό ἀεροπλάνο τῆς οὐκρανικῆς ἑταιρείας Meridian Aviation εἶχε ἀπογειωθεῖ ἀπό τό ἀεροδρόμιο τῆς πόλεως Νίς, στήν κεντρική Σερβία, φορτωμένο μέ 11,5 τόνους ἐκπαιδευτικῶν βλημάτων ὅλμων τῶν 60mm καί 82mm τύπου M62, φωτιστικά βλήματα ὅλμων τῶν 82mm M67, καθώς καί τούς ἀντίστοιχους πυροσωλῆνες (ἐπικρουστῆρες). Προορισμός τους τό Μπαγκλαντές, ὅπου τό ἀεροπλάνο θά ἔφθανε μέ ἐνδιάμεσους σταθμούς τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας καί τό Ρυάντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.

Ἡ ἑταιρεία αὐτή εἶναι γνωστή γιά τό χαμηλό της κόστος, ταυτοχρόνως ὅμως καί γιά τήν κακή συντήρηση τῶν ἀεροσκαφῶν της καί τήν ἀνεπαρκῆ τήρηση τῶν κανονισμῶν ἀσφαλείας. Γιά τόν λόγο αὐτό, κατά τό παρελθόν τῆς εἶχε ἀπαγορευθεῖ ἡ προσγείωσις σέ ἀεροδρόμια προορισμοῦ της. Προφανῶς τά συγκεκριμένα προβλήματα εἶναι γνωστά στίς ἑλληνικές Ἀρχές, οἱ ὁποῖες τό κατηύθυναν σέ δρομολόγιο, πού τό κρατοῦσε κατά τό δυνατόν ἐκτός κατοικημένων περιοχῶν.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐρευνῶν, ὑποστράτηγος τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Μάριος Ἀποστολίδης, ἀπό τήν ἐπιτόπια ἔρευνα «διαπιστώθηκε ἀστάθεια στό πεδίο, καθώς ὑπάρχουν καπνοί καί ἔντονη θερμότητα, ἀλλά καί μία ἄσπρη οὐσία ἄγνωστης προέλευσης, ὡστόσο τά ὄργανα μέτρησης δέν κατέδειξαν κάτι ἀνησυχητικό».

Ὁ κ. Ἀποστολίδης ἐτόνισε ὅτι ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει πρός τούς κατοίκους τῶν οἰκισμῶν ἡ αὐστηρή σύστασις νά ἀποφύγουν τήν εὐρύτερη περιοχή ὅπου κατέπεσε τό ἀεροσκάφος. Ὑπεγράμμισε, ἀκόμη, ὅτι ἀπό τίς πρῶτες εἰκόνες φαίνεται ὅτι πολλά μέρη τοῦ ἀεροσκάφους εἶναι διάσπαρτα σέ διαφορετικά σημεῖα σέ ἀγροτικές ἐκτάσεις. Ἐπέμεινε ὅτι δέν πρόκειται νά προχωρήσει καμμία διαδικασία ἄν πρωτίστως δέν διαπιστωθεῖ ὅτι ὁ χῶρος εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλής γιά τούς ἄνδρες πού θά ἐπιχειρήσουν ἐκεῖ. Τήν διερεύνηση πού θά πραγματοποιήσει ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων θά ἐποπτεύει εἰσαγγελεύς. Μέ παραγγελία τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσιδώρου Ντογιάκου, ὁ εἰσαγγελεύς ἐφετῶν Θράκης θά ἔχει τήν ἐποπτεία ὅλων τῶν ἐρευνῶν καί τῶν ἀνακρίσεων, πού θά διεξαχθοῦν γιά νά ἐξακριβωθοῦν τά αἴτια πτώσεως τοῦ ἀεροσκάφους.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τὁ συγκεκριμένο ἀεροπλάνο, Antonov 12, ἦταν ἀρκετά παλαιό. Κατασκευάσθηκε τό 1971 γιά τήν τότε σοβιετική ἑταιρεία Αeroflot καί στά 51 χρόνια πού πέρασαν ἄλλαξε ἰδιοκτησία ὀκτώ φορές πρίν καταλήξει στήν Meridian. Νά σημειωθεῖ, ἐπιπροσθέτως, ὅτι ὁ συγκεκριμένος τύπος, ἀπό τό 1959 πού πρωτοπέταξε, ἔχει 200 σοβαρά δυστυχήματα πτώσεως ἀεροπλάνων. Δεδομένου ὅτι ἔχουν κατασκευασθεῖ συνολικῶς 1.248 ἀεροπλάνα Ant 12, τό ποσοστό ἀπωλειῶν ξεπερνᾶ τό 16%. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀντίστοιχος δείκτης ἑνός μέσου δυτικοῦ ἀεροπλάνου εἶναι τῆς τάξεως 4,5-5%.

Κεντρικό θέμα