Κίνημα ὑπέρ τῆς Ἑλληνικότητος μέ σημαία τήν γλῶσσα!

Μπαμπινιώτης – Φιλόλογοι βάλλουν μέ ἀνακοινώσεις ἐναντίον τῆς γλωσσικῆς ἀπατρίας καί τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ λεξιλογίου μας

Η ΞΕΝΟΛΑΓΝΕΙΑ κορυφαίων Ὑπουργῶν, τινές ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν καί ΙΕΚ ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, δημοσιογράφων τηλεοπτικῶν σταθμῶν, συγγραφέων διανοουμένων τῆς λεγόμενης ἐλίτ, μέ ἀφορμή τήν πανδημία, ἐξοργίζει τόσο τήν κοινή γνώμη ὥστε μέ ἀφορμή τήν γενικευμένη χρήση ξένων λέξεων νά δημιουργεῖ κίνημα ὑπέρ τῆς ἑλληνικότητος. Μέ ἐπίκεντρο τήν γλῶσσα. Ὁ καθηγητής Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὁ ὁποῖος ἔκανε πρῶτος τήν ἀρχή μέ ὀργίλες ἀναρτήσεις του στό διαδίκτυο ἐναντίον ὅλων ὅσοι ὑπετάχθησαν ἀκρίτως στήν ξενοκρατία τῶν ὅρων καί τῶν ἐννοιῶν, ἀπό χθές ἀπέκτησε ὡς σύμμαχό του τήν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, ἡ ὁποία μέ ἀνακοίνωσή της ξιφουλκεῖ κατά τῆς γλωσσικῆς ἀπατρίας. Ἡ ἀπόπειρα διακωμωδήσεως τῆς πρωτοβουλίας του ἀπό ἕναν ἑσμό ἀναλυτῶν καί λοιπῶν ἄλλων σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία, ὄχι ἁπλῶς δέν ἔκαμψε τό φρόνημά του ἀλλά τόν ὡδήγησε νά «βγεῖ» στήν ἀντεπίθεση.

Ὁ πρώην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν χαρακτηρίζει γλωσσική πρόκληση λέξεις ὅπως Black Friday, click away, delivery, lockdown καί rapid test ὅπως καί τήν χριστουγεννιάτικη εὐχή πού δίδουν πολλά καταστήματα, Merry Christmas. Μέ καυστικό ὕφος ἀπευθύνεται στόν γελοιογράφο τῶν «Νέων» Κώστα Μητρόπουλο, ὑπογραμμίζων ὅτι μπορεῖ νά ἔχει δίκιο νά φοβᾶται ὅτι μπορεῖ νά τοῦ ἐπιφέρει λιποθυμία «ἡ ἐκτόξευση ἀγγλιστί τῆς συγκεκριμένης εὐχῆς ἀντί τοῦ “Καλά Χριστούγεννα”».

«Ἡ φωνή ἔγκριτων φιλολόγων τῆς ΠΕΦ (Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων) πού ἀνήκουν στήν μαχομένη ἐκπαίδευση βαρύνει πολύ περισσότερο ἀπό τήν δική μου φωνή, πολλῷ μᾶλλον πού ἀκούγεται δημόσια, ὄχι τώρα μόνο ἀλλά ὅταν ἀνακύπτουν σοβαρά θέματα (ὅπως ἡ διδασκαλία τῆς γλώσσας καί τῆς ἱστορίας στήν Ἐκπαίδευση κ.ἄ.) καί χρειάζονται ἔγκυρη καί γενναία παρέμβαση. Ἡ βαρύνουσα αὐτή παρέμβαση καί ἡ ὅποιου κύρους δική μου φωνή ἄς εὐαισθητοποιήσουν καί ἄς προβληματίσουν τούς Ἕλληνες πού ἀγαποῦν καί σέβονται τήν γλῶσσα μας, αὐτό τό μεγάλο κεφάλαιο καί προνόμιο τοῦ πολιτισμοῦ μας» ἀναφέρει ὁ διακεκριμένος γλωσσολόγος.

Ἡ Ἕνωσις Φιλολόγων κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν ἄκριτη υἱοθέτηση ἀμεταφράστων ξενικῶν ὅρων σέ ποικίλες ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, μέ συνέπεια νά νοθεύεται τό γλωσσικό αἴσθημα καί βαθμιαίως νά μετατρέπεται ἡ γλῶσσα τῆς καθημερινότητος σέ ἕνα ὑβριδικό, ἀγγλοελληνικό ἰδίωμα.

Ἡ Ἕνωσις φέρνει ὡς παράδειγμα λέξεις πού χρησιμοποιοῦνται εὐρέως ἀπό τά λαϊκά στρώματα ὅπως οἱ ποδοσφαιρικές «Super League», ἀντί «Πρωτάθλημα Α΄ Ἐθνικῆς Κατηγορίας», Football League, ἀντί «Πρωτάθλημα Β΄ Ἐθνικῆς Κατηγορίας» κ.ο.κ. Τό ἴδιο συμβαίνει στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, ὅπου τά «hot spots» τείνουν σχεδόν ὁλοσχερῶς νά ἀντικαταστήσουν τά «κέντρα φιλοξενίας», τό «debate» τήν «τηλεμαχία», τό «win win» τό «ἀμοιβαῖο ὄφελος» κ.λπ. «Τέλος, στόν χῶρο τῆς ὑγείας, πού λόγω τῆς πανδημίας κατέχει τά πρωτεῖα –πρόσκαιρα ἄς ἐλπίσουμε– στήν καθημερινή ἐνημέρωση, τά lockdown καί τά rapid tests υἱοθετοῦνται ἄκριτα καί ἐπιπόλαια ἀπό τόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο, χωρίς νά καταβάλλεται μιά ἐλάχιστη ἔστω προσπάθεια γιά μεταγλώττιση τῶν συγκεκριμένων ὅρων.

»Ἐπιτακτική λοιπόν θεωροῦμε τήν ἀνάγκη γιά δημιουργία ἑνός ἐπίσημου ἐπιτελικοῦ ὀργάνου, στελεχωμένου ἀπό πνευματικούς ἀνθρώπους πού ἀποδεδειγμένα γνωρίζουν καί μεριμνοῦν γιά τήν γλωσσική καί πολιτισμική μας παράδοση, οἱ ὁποῖοι θά εἶναι σέ θέση νά δίνουν ἀνά πᾶσα στιγμή λύση στά προβλήματα πού θέτει ἐπί τάπητος ἡ ἀνάγκη χρήσης νεολογισμῶν σέ κάθε τομέα τῆς καθημερινῆς δραστηριότητας. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι μποροῦν νά ἀναλάβουν καί τό ἔργο τῆς σταδιακῆς ἀποκατάστασης τῶν ὅρων πού σήμερα ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό ξενικούς» ἐπισημαίνουν οἱ φιλόλογοι. Προειδοποιοῦν ὅτι ἀρκεῖ ἕνας καί μόνον ἄνθρωπος, στήν κατάλληλη θέση, καί μέ τήν σχετική ἐξουσία, γιά νά καθορίζει τήν κοινή γλωσσική χρήση τῶν πολλῶν. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἡ Ἕνωσις θεωρεῖ ἐπιβεβλημένη τήν κατοχύρωση στό νέο Σύνταγμα τῆς προστασίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης «μέ τήν ἴδια στοργική μέριμνα ἡ ὁποία προβλέπεται γιά τήν προστασία τῆς χλωρίδας καί τῆς πανίδας τοῦ τόπου, ὥστε νά γίνει συνείδηση πώς ἡ ἑλληνική γλῶσσα συνιστᾶ πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο τό ὁποῖο ἀφορᾶ στήν πεμπτουσία τῆς ἰδιοσυστασίας μας καί παράλληλα ἀποτελεῖ πολιτισμικό μέγεθος οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας, λόγω τοῦ τεράστιου ἱστορικοῦ της βάθους καί τῆς ἀχανοῦς γραμματειακῆς της παράδοσης».

Τέλος, ἀπευθύνει πρόσκληση σέ ὅλους τούς πνευματικούς ἀνθρώπους τῆς πατρίδος, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς πολῖτες τῆς χώρας, νά ὑπερασπισθοῦν τήν ἑλληνική γλῶσσα, τήν ποιότητα, τήν αἰσθητική καί τό ἱστορικό βάθος της, ἔχοντες πάντα κατά νοῦ τό σολωμικό αἴτημα, τόσο ἐπίκαιρο μέ τόν ἐπικείμενο ἑορτασμό τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου: «Μήγαρις ἔχω ἄλλο στό νοῦ μου πάρεξ ἐλευθερία καί γλῶσσα;».

Κεντρικό θέμα