Καθυστέρησαν τήν φωτοσήμανση γιά νά μοιράσουν τήν «πίττα» στούς ἐργολάβους!

Στόν ἔμπιστο ὑφυπουργό Ὑποδομῶν Γιῶργο Καραγιάννη ἐπιρρίπτει τώρα τό Μαξίμου τήν μή ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου καί τήν ἰδέα τῆς παρ’ ὀλίγον φιέστας μέ ὁμιλητή τόν Πρωθυπουργό – «Εἶχε τόν νοῦ του στήν Γιάλτα τῆς διαπλοκῆς» λένε

ΕΑΝ τό δυστύχημα στά Τέμπη δέν εἶχε γίνει, τήν ἑπομένη ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά εἶχε παραστεῖ σέ μιά φιέστα στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν παρουσίαση τῆς τηλεδιοικήσεως τῶν σιδηροδρόμων. Τό τί θά ἐπαρουσιάζετο ἐκεῖ ἀποτελεῖ μυστήριο, ἀφοῦ ὅπως ἀπεδείχθη οἱ σιδηρόδρομοι τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον λειτουργοῦν χωρίς σύγχρονο σύστημα σηματοδοτήσεως καί τηλεδιοικήσεως, ἀλλά ἀκόμη καί τό σχετικό ἔργο δέν ἔχει ἀνατεθεῖ.

Καί τοῦτο, διότι ἀκόμη ἀπεργάζονται τόν τρόπο μέ τό ὁποῖο θά μοιρασθεῖ ἕνα ἔργο πού δολιχοδρομεῖ ἐδῶ καί μία περίπου δεκαετία, μεταξύ τῶν ἐργολάβων……

Στό Μέγαρο Μαξίμου δέν τολμοῦν νά διανοηθοῦν τίς ἐπιπτώσεις ἐάν τό δυστύχημα εἶχε συμβεῖ λίγα εἰκοσιτετράωρα ἀργότερα. Μετά δηλαδή μία διθυραμβική ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς σύγχρονες ὑποδομές τῶν σιδηροδρόμων. Ὑποδομές πού δέν ὑπάρχουν… Οἱ συγκρίσεις μέ τούς μουσαμᾶδες πού ἐγκαινίαζε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στό μετρό τῆς Θεσσαλονίκης θά ἦσαν ἀναπόφευκτες.

Τό περιβάλλον τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τό ὁποῖο προσπαθεῖ νά διαχειρισθεῖ τίς ἐπιπτώσεις τῆς τραγωδίας, ἐπιρρίπτει ἤδη εὐθῦνες στόν ἔμπιστο ὑφυπουργό Ὑποδομῶν καί «τοποτηρητή» του, Γιῶργο Καραγιάννη, στόν ὁποῖο ἔχουν ἐκχωρησθεῖ οἱ ἁρμοδιότητες αὐτῶν τῶν ἔργων. Τοῦ καταλογίζουν εὐθῦνες γιά καθυστερήσεις στήν ἀνάθεση τοῦ ἔργου κάνοντας μάλιστα χρήση τῆς ἐκφράσεως «Γιάλτα τῆς διαπλοκῆς». Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ὅπως οἱ νικήτριες δυνάμεις τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μοίρασαν στήν Γιάλτα τόν κόσμο μεταξύ τους, ἔτσι καί τό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν καθυστεροῦσε τό ἔργο, προκειμένου νά τό μοιράσει ἀνάμεσα στούς ἐργολάβους ὥστε νά τούς ἔχει ὅλους εὐχαριστημένους, ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Μαξίμου –αὐτό δέν διευκρινίζεται!

Πράγματι, ὅσο προχωροῦν οἱ ὧρες ἔρχονται καί κάποια στοιχεῖα νά στηρίξουν αὐτόν τόν ἰσχυρισμό. Παραλλήλως πρός τό τραγικό ἔργο τῆς ἀποτιμήσεως τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν, οἱ ἀποκαλύψεις γιά τά αἴτια τοῦ δυστυχήματος δεικνύουν ὅτι ἡ λεγομένη διαπλοκή δέν εἶναι ἁπλῶς μία μορφή οἰκονομικῶν συναλλαγῶν τῶν ἐργολάβων μέ τό Κράτος. Εἶναι ἔγκλημα, τό ὁποῖο ἡ χώρα τό πληρώνει! Ὄχι μόνον οἰκονομικῶς, ἀλλά καί μέ αἷμα! Μέ αἷμα νέων ἀνθρώπων! Ἡ φωτοσήμανσις στό δίκτυο τῶν σιδηροδρόμων τῆς Ἑλλάδος ἔχει παύσει νά λειτουργεῖ ἀπό τό 2012.

Ἔπεσε «θῦμα» τῶν περικοπῶν πού ἐπέβαλαν στό Κράτος τά μνημόνια, ἀλλά καί τῶν παρανόμων πού τό λεηλάτησαν. Ἀπό τότε ὅμως ἔχουν περάσει πάνω ἀπό δέκα χρόνια. Ἔχουν μεσολαβήσει εὐρωπαϊκές ὁδηγίες, διαθέσεις κονδυλίων, ἀπειλές ὅτι θά τά ἀποσύρουν οἱ Βρυξέλλες, καί ἀκόμη εὑρισκόμεθα στό σημεῖο μηδέν.

Θά ἀκουσθεῖ τετριμμένο ἄν ποῦμε ὅτι «φταίει ἡ διαπλοκή». Δέν εἶναι ὅμως. Οἱ τραγικές καθυστερήσεις στήν ἀνάθεση τοῦ ἔργου τῆς φωτοσημάνσεως καί τῆς τηλεδιοικήσεως τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου καθυστερεῖ, προκειμένου νά ἱκανοποιηθοῦν ὅλοι οἱ οἰκονομικοί παράγοντες πού ἐνδιαφέρονται γιά τό ἔργο. Οἱ ἐργολάβοι πού «φιλοδοξοῦν» νά τό ἀναλάβουν. Καί ἐπειδή οἱ ἐπιρροές τους εἶναι σημαντικές καί οἱ πιέσεις πού ἀσκοῦν στίς κυβερνήσεις ἀφόρητες, οἱ πολιτικές ἀποφάσεις καθυστεροῦν. Ἔχουμε κυβερνήσεις πού δέν τολμοῦν νά ὁλοκληρώσουν ἕναν διαγωνισμό γιά τήν ἀνάθεση σημαντικῶν ἔργων, ἐλεγκτικά ὄργανα πού ἀποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στίς ἐνστάσεις ἀπό ὅ,τι στήν ἀνάγκη γιά ὁλοκλήρωση ἔργων, καί, φυσικά, μίαν εὐθυνοφοβία πού συναντᾶται διάχυτη ἀπό τά ἀνώτατα κλιμάκια τῆς πολιτικῆς μέχρι τήν βάση τῆς δημοσίας διοικήσεως.

Καί ὅταν ὁ κόμπος «φθάσει στό χτένι», ἡ λύσις πού προβάλλει ὡς «σολωμόντειος» εἶναι τό μοίρασμα τῆς πίττας. Ἡ διαπραγμάτευσις μετατίθεται στούς ἴδιους τούς ἐργολάβους πού καλοῦνται νά κατανείμουν μεταξύ τους τό ἔργο, νά πάρουν ὅλοι ἀπό κάτι καί νά ἀφήσουν τήν Κυβέρνηση στήν μακαριότητά της.

Οἱ πληροφορίες μας εἶναι ὅτι τό πρόγραμμα τῆς Κυβερνήσεως ἦταν νά ἀφήσει νά περάσουν οἱ ἐκλογές, ὥστε νά μήν κατηγορηθεῖ ὅτι δεσμεύει τήν ἑπομένη πολιτική ἡγεσία μέ ἀναθέσεις, καί περί τό φθινόπωρο νά κάνει τόν «διαιτητή» στήν κατανομή τοῦ ἔργου. Δέν φθάνουν δηλαδή οἱ μέχρι σήμερα καθυστερήσεις, ἀφήνουμε τούς μῆνες νά περάσουν καί, στό τέλος, ἀφήνουμε τούς μέχρι πρό τινος «κοκκορομαχοῦντες» νά μοιράσουν τό ἔργο.

Καί ἐν τῷ μεταξύ, τά τραῖνα ἔχουν μπεῖ στόν 21ο αἰῶνα μέ χειροκίνητο ἔλεγχο τῶν γραμμῶν (καταστάσεις τριτοκοσμικές), κινοῦνται χωρίς σήμανση καί ἁπλῶς ἐλπίζουμε νά μήν μᾶς τύχει ἡ «κακιά ἡ ὥρα». Πού μοιραῖα κάποια στιγμή θά ἔλθει. Ἀλλά δέν φταίει «ἡ κακιά ἡ ὥρα». Ἡ σῆψις τοῦ συστήματος καί ἡ διαπλοκή φταῖνε. Δέν εἶναι ἄλλως τε ἡ πρώτη φορά πού ἡ λογική τοῦ «μοιράσματος τῆς πίττας» εἶχε ἀκολουθηθεῖ. Κατά κόρον τό ἔπραττε ὁ Ἄκης Τσοχατζόπουλος μέ τά ἐξοπλιστικά, τά ὁποῖα «μοίραζε» σέ συγκεντρώσεις ἀντιπροσώπων καί μεσαζόντων (ἐκείνων τούς ὁποίους εἶχε «καταργήσει» ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἀπό τό 1983) στό γραφεῖό του στό ὑπουργεῖο.

Ἐν προκειμένῳ, ἀπό τό 2014 ὑπάρχει σύμβασις τῆς ΕΡΓΟΣΕ γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ἀπαξιωθέντος συστήματος σηματοδοτήσεως καί τηλεδιοικήσεως. Ἔπρεπε νά εἶχε ὁλοκληρωθεῖ τό 2016. Ὅμως ἀπό παράταση σέ παράταση περιέπεσε σέ τέλμα. Ἐπειδή ὅμως μέρος τῆς χρηματοδοτήσεως προήρχετο ἀπό τό ΕΣΠΑ, τό 2018 ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἄρχισε νά ζητεῖ νά τῆς ἐπιστραφοῦν τά κονδύλια πού εἶχε διαθέσει. Τότε ἐκινητοποιήθη τό Κράτος. Παρ’ ὅλον ὅτι ὅμως ἔχουν περάσει πέντε χρόνια, γιά τούς λόγους πού προαναφέραμε, τό ἔργο ἐξακολουθεῖ νά εἶναι «στόν ἀέρα». Ἐπί μέρους συμβάσεις πού ἔχουν ὑπογραφεῖ, μᾶλλον περιπλέκουν τήν κατάσταση. Καί μετά τό δυστύχημα στά Τέμπη, τό σύστημα τῆς διαπλοκῆς ἔχει παγώσει, χωρίς ὅμως κανείς νά τολμᾶ νά κάνει τίς τομές πού ἀπαιτοῦνται γιά νά μήν ξανασυμβοῦν τά χειρότερα.

Κεντρικό θέμα