Καθηγητής καί μέλος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ ὑμνεῖ τόν Ἐρντογάν στό Anadolu!

Ἐπιρρίπτει στίς ἑλληνικές κυβερνήσεις εὐθῦνες, γιατί ὑπονόμευσαν τήν ἐξεύρεση λύσεως στά ἑλληνο-τουρκικά, καί ἐπιτίθεται σέ ὅλον τόν πολιτικό κόσμο ἀποδίδοντάς του «τάσεις ἐθνικισμοῦ»
Καμαρῶστε τίς ἀπόψεις τοῦ Ἀλέξη Ἡρακλείδη, ὁ ὁποῖος συκοφαντεῖ τήν Ἑλλάδα στό τουρκικό πρακτορεῖο εἰδήσεων

Η ΦΩΝΗ τῆς λογικῆς εἶναι συνήθως φωνή μετριοπαθείας. Δέν εἶναι ὅμως ὅλες οἱ φωνές λογικῆς κατ’ ἀνάγκην καί φωνές μετριοπαθείας. Ὑποκρύπτονται πολλές φορές πίσω ἀπό τήν μετριοπάθεια συμπλεγματικές ἀπόψεις καί διαστρεβλώσεις τῆς πραγματικότητος.

Δέν ξέρουμε πῶς νά ἑρμηνεύσουμε αὐτά πού διαβάσαμε σέ συνέντευξη τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Παντείου Ἀλέξη Ἡρακλείδη στό τουρκικό πρακτορεῖο εἰδήσεων Anadolu. Πράγματι ἀκούγεται σάν μετριοπαθής φωνή πού ἐνδεχομένως προκαλεῖ τό ἐνδιαφέρον αὐτῶν πού δέν γνωρίζουν τό πλαίσιο τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν ζητημάτων. Πόσα ὅμως ἀπό αὐτά πού ὑποστηρίζει ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα;

Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει: «Ὁ Ἐρντογάν πῆρε σοβαρές καί εἰλικρινεῖς πρωτοβουλίες περισσότερες ἀπό μία φορές γιά νά ἐπιλύσει τόσο τά προβλήματα μέ τήν Ἑλλάδα ὅσο καί τήν Κυπριακή διαφορά, ἀλλά πάντα ἦταν ἡ ἑλληνική πλευρά ἤ οἱ Ἑλληνοκύπριοι πού κατέστρεφαν τίς προσπάθειες»! Μήπως νά μᾶς ἔλεγε πότε ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας ἀνέλαβε αὐτές τίς πρωτοβουλίες; Διότι ἐμεῖς δέν ἐνθυμούμεθα καμμία. Καί ἄς μᾶς ἐπιτρέψει νά ἔχουμε γνώση τῶν πραγμάτων. Καί ποιές προσπάθειες «κατέστρεψαν» οἱ Ἑλληνοκύπριοι; Τήν ἐμμονή τοῦ Ἐρντογάν στό Κράν Μοντανά νά ἐπιβάλλει τούς ὅρους του εἰς βάρος τῆς Κύπρου; Φθάνει πού ἀπεδέχθη ὁ Κύπριος Πρόεδρος νά δεχθεῖ ὡς ἰσότιμο στίς διαπραγματεύσεις τόν ἡγέτη τῶν Τουρκοκυπρίων, ἔπρεπε νά ὑποχωρήσει κι ἄλλο; Ἡ μή ὑποχώρησις στίς παράλογες ἀξιώσεις τοῦ Ἐρντογάν συνιστᾶ «καταστροφή εἰλικρινῶν πρωτοβουλιῶν»;

Καί ἡ Ἑλλάς ποιές προσπάθειες «κατέστρεψε»; Ἦταν προσπάθεια ἐπιλύσεως ἡ ἀμφισβήτησις τῆς κυριαρχίας μας στό Αἰγαῖο; Ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ δικαιώματος αὐτοαμύνης τῶν νησιῶν μας; Ἡ ἀμφισβήτησις τῶν προβλεπομένων ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης; Διότι σέ αὐτά ἀντέδρασε ἡ Ἑλλάς, καί κατά τήν γνώμη μας καί μέ ὑπερβολική ψυχραιμία καί ἠπιότητα. Ἔπρεπε νά ἔχουμε ὑποχωρήσει γιά νά θεωρήσει ὁ κ. Ἡρακλείδης ὅτι δέν ὑπονομεύουμε τίς «εἰλικρινεῖς» προσπάθειες τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν;

Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ θεωρεῖ ὁ καθηγητής τῆς Παντείου ὅτι τό ποσοστό 41% πού ἔλαβε ὁ κ. Μητσοτάκης τοῦ δίδει τό δικαίωμα νά προσεγγίσει τήν Τουρκία πέρα ἀπό τό πλαίσιο πού ἀποτελεῖ τήν βάση τῆς πολιτικῆς μας γιά 50 τοὐλάχιστον χρόνια; Εἶπε ὁ κ. Ἡρακλείδης: «Ἡ ἰσχυρή ἐντολή πού πῆρε στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰουνίου καί τό προφίλ του ὡς ὑπερασπιστῆ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων δίνει ἐπίσης στόν Μητσοτάκη ἐμπιστοσύνη καί ἐξουσία νά βελτιώσει τό σημερινό θετικό κλῖμα μέ τήν Τουρκία καί νά ἐπιλύσει ἐπί τέλους τήν μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ τῶν δύο χωρῶν». Ὑπῆρξε δηλαδή ποτέ Ἕλλην Πρωθυπουργός πού δέν ἤθελε νά βελτιώσει τό κλῖμα τῶν σχέσεων μέ τήν Τουρκία; Ὑπῆρξε περίπτωσις νά ἀντιδράσουν οἱ Ἕλληνες σέ μιά προσπάθεια εὑρέσεως δικαίας λύσεως τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν; Μόνον στίς ἄδικες καί ἑτεροβαρεῖς λύσεις ἀντιδροῦν. Καί ἀντιδρᾶ καί τό 41% πού ἐψήφισε τόν κ. Μητσοτάκη.

Στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου πρέπει νά ἀναζητηθοῦν τά αἴτια τῆς «μακροχρόνιας διαμάχης». Ἀλλά γιά τίς εὐθῦνες τῆς Ἀγκύρας ὁ κ. Ἡρακλείδης οὐδέν ἐπισημαίνει. Μένει στίς «σοβαρές καί εἰλικρινεῖς πρωτοβουλίες» τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, γιά τίς ὁποῖες πάντως δέν κάνει τόν κόπο νά μᾶς διαφωτίσει.

Μᾶς λέγει ἐξ ἄλλου ὁ κ. Ἡρακλείδης ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων ἐκλογῶν εἶναι πού κατέστησαν τούς ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας «καλά ἐξοπλισμένους» γιά νά προχωρήσουν σέ διευθέτηση τῶν διαφορῶν. Σοβαρά; Θέλει δηλαδή νά πιστέψουμε ὅτι εἶναι ὁ Ἐρντογάν δημοκρατικός ἡγέτης πού ὑπολογίζει τήν γνώμη τῶν ψηφοφόρων του; Ἄς μήν προχωρήσουμε σέ κοινωνιολογική ἀνάλυση τῆς σημερινῆς Τουρκίας. Ὅλοι γνωρίζουμε τί συμβαίνει ἐκεῖ. Μέ ἐξαίρεση ἴσως τούς δημοσκόπους πού προέβλεπαν ἧττα τοῦ Ἐρντογάν!

Ἀλλά ὁ κ. Ἡρακλείδης δέν σταματᾶ ἐκεῖ. «Ἀνακαλύπτει» ἀντιτουρκικά στοιχεῖα σέ ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα καί ὑποστηρίζει: «Ἡ κριτική κατά τοῦ Μητσοτάκη ἀπό κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀριστεροῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ ΚΚΕ, ἀποδεικνύει πόσο διαδεδομένος εἶναι ὁ ἑλληνικός ἐθνικισμός ἀκόμη καί στήν ἀριστερή πολιτική, πού πολλές φορές στό παρελθόν ὑπονόμευσε τίς προσπάθειες βελτιώσεως τῶν σχέσεων μέ τήν Τουρκία». Δέν ἀντιλαμβάνεται προφανῶς ὁ καθηγητής ὅτι ὁ πατριωτισμός δέν εἶναι προνόμιο μιᾶς πολιτικῆς παρατάξεως. Ἕλληνες πού ἀγαποῦν τήν πατρίδα ψηφίζουν ὅλα τά κόμματα. Γιά αὐτό καί ἀπό παντοῦ θά ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἄν ὁποιαδήποτε ἑλληνική Κυβέρνησις προχωρήσει ποτέ σέ παραχωρήσεις. Καί τό σημερινό 41% τῆς Νέας Δημοκρατίας θά εὑρίσκεται στήν πρωτοπορία αὐτῶν τῶν ἀντιδράσεων. Τό γνωρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης. Ὁ κ. Ἡρακλείδης ἔχει ἄραγε συναίσθηση τῆς πραγματικότητος; Ἄν ἔχει, πῶς μπορεῖ νά ὑποστηρίζει ὅτι: «Συνολικά, ἡ Τουρκία ἦταν πάντα πιό ἕτοιμη καί πρόθυμη νά συμμετάσχει σέ διάλογο, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ μόνιμη ἐπίλυση». Δέν γνωρίζει ὑπό ποίους ὅρους δέχεται ἡ Τουρκία τόν διάλογο; Ἀκόμη καί τήν ἐθνική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος στά νησιά τοῦ Αἰγαίου θέλει νά βάλει σέ συζήτηση. Ὅσο γιά τήν Κύπρο, ἄν δέν ἀναγνωρισθεῖ σάν «κρατική ὀντότης» τό μόρφωμα τῶν Τουρκοκυπρίων, ὁ Ἐρντογάν δέν δέχεται νά καθίσει σέ τράπεζα διαπραγματεύσεων. Κατά τοῦτο εἶναι τοὐλάχιστον εἰλικρινής. Ἕτοιμος νά ἀποδεχθεῖ δίκαιες λύσεις δέν εἶναι.

Περίεργες ὅμως εἶναι καί οἱ θέσεις τίς ὁποῖες ἐκφράζει ὁ κ. Ἡρακλείδης γιά τήν συγκρότηση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ὑποστηρίζει ὅτι: «Ὁ διορισμός τοῦ φιλελεύθερου Γιώργου Γεραπετρίτη, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στόν στενό κύκλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὡς ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν γιά νά ἀντικαταστήσει τόν γερακίνα Νῖκο Δένδια, γιά παράδειγμα, δείχνει τή διάθεση τοῦ Μητσοτάκη γιά ἐπίλυση». Ἄς μᾶς ἐπιτρέπει νά θεωροῦμε τήν διατύπωση αὐτῆς τῆς ἀπόψεως προσβλητική καί γιά τήν Κυβέρνηση καί γιά τά συγκεκριμένα μέλη της στά ὁποῖα ἀναφέρεται.

Δέν θά σχολιάσουμε περαιτέρω. Μᾶς ξεπερνᾶ. Ἡ σύνδεσις ὅμως τοῦ κ. Ἀλέξη Ἡρακλείδη μέ τό ΕΛΙΑΜΕΠ μᾶς ἐξηγεῖ τούς λόγους γιά τούς ὁποίους τό ἵδρυμα αὐτό ἀντιμετωπίζεται μέ τόσο σκεπτικισμό ἀπό τούς Ἕλληνες.

Κεντρικό θέμα