«Kαταρρέει» ἡ ἐμπιστοσύνη στούς πυλῶνες τῆς Δημοκρατίας

Δημοσκόπησις Kappa Research γιά Ἵδρυμα Φρῆντριχ Νάουμαν: Ὑποχωροῦν Προεδρία Δημοκρατίας, Κοινοβούλιο, Δικαιοσύνη, ΜΜΕ, Ἐκκλησία, Συνδικᾶτα

Η ΕΛΛΑΣ ξεπέρασε τήν κρίση τῶν μνημονίων κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἀνεπτύχθη ἔντονη ἀντιπολιτική ἀτμόσφαιρα, ἀλλά σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς τελευταίας πανελλαδικῆς ἐρεύνης τῆς Kappa Research γιά τό Ἵδρυμα «Φρῆντριχ Νάουμαν» δέν φαίνεται νά ξεπερνᾶ ἀκόμη τήν κρίση τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας. Μολονότι ἡ Δημοκρατία ἄντεξε ὡς πολίτευμα μέσα σέ ἕνα κλῖμα γενικῆς ἀμφισβητήσεως τῶν θεσμῶν καί μεταξύ 2010-2020 διεξήχθησαν ὑποδειγματικῶς τέσσερεις ἐθνικές ἀναμετρήσεις, δύο εὐρωπαϊκές καί δύο αὐτοδιοικητικές, οἱ βασικοί πυλῶνες της σήμερα γνωρίζουν βαθειά ἀμφισβήτηση: ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, τό Κοινοβούλιο, τά Κόμματα, ἡ Δικαιοσύνη, τά Συνδικᾶτα καί ἡ Αὐτοδιοίκησις (βάθρα της κατά τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου) βρίσκονται στά τάρταρα τῆς ἐκτιμήσεως τῶν πολιτῶν. Οἱ μόνοι θεσμοί πού ἐμπνέουν καί παρέχουν σιγουριά καί ἀσφάλεια στούς Ἕλληνες εἶναι ὁ Στρατός, ὁ ὁποῖος σκαρφαλώνει στήν κορυφή τῶν προτιμήσεών τους, τό ΕΣΥ λόγω τῆς ἡρωικῆς ἀνταποκρίσεώς του στήν πρόκληση τῆς πανδημίας, ἡ Κυβέρνησις λόγω τῆς ἐπιτυχίας της στό πρῶτο κῦμα τῆς πανδημίας καί ἡ ΕΛ.ΑΣ. Παρά τίς μεγάλες ἀπώλειες στήν δημοτικότητά της στό δεύτερο κῦμα.

Ἀντιθέτως: ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας ὡς θεσμός δέν ἑνώνει τούς Ἕλληνες. Μόνο τό 48% τήν ἐμπιστεύεται, ἐνῶ τό 52 % τήν ἀπορρίπτει. Ἡ ἔρευνα παραλείπει μάλιστα γιά λόγους προστασίας τῆς ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου νά ἀναφέρει πόσο ὑπεχώρησε ἡ ἐμπιστοσύνη στόν θεσμό καί στό πρόσωπό της μέσα στήν πανδημία. Ἡ Δικαιοσύνη –ἕτερος πυλών τοῦ πολιτεύματος– κατατάσσεται 9η σέ ἐμπιστοσύνη μεταξύ τῶν θεσμῶν. Τήν ἐμπιστεύεται «πολύ» μόλις τό 8% τῶν Ἑλλήνων, «ἀρκετά» τό 34% ἐνῶ τό 58% τῶν Ἑλλήνων τήν ἐμπιστεύεται ἀπό «λίγο» ἕως «καθόλου». Στήν 12η θέση ἐμπιστοσύνης κατατάσσεται τό Κοινοβούλιο. Δέν τό
ἐμπιστεύεται τό 67% τῶν Ἑλλήνων. Στήν 17η θέση τά κόμματα. Δέν τά ἐμπιστεύεται ὡς θεσμό τό 81% τῶν Ἑλλήνων. Στήν 16η θέση ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπώλεσε τέσσερεις ἀκόμη μονάδες μέσα στήν πανδημία. Τήν ἐμπιστεύεται τό 25% ἀπό 29% στήν προηγούμενη μέτρηση. Τό 75% δέν τήν ἐμπιστεύεται, καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πρέπει νά διερωτηθεῖ τί πάει λάθος. Εἰδικῶς ὅταν σέ ἄλλες ἐρωτήσεις οἱ Ἕλληνες ζητοῦν ἡ θρησκεία νά λαμβάνεται σοβαρά ὑπ’ ὄψιν κατά τήν χάραξη πολιτικῆς ἀπό τήν Κυβέρνηση. Στήν 19η προτελευταία θέση τά ΜΜΕ ὡς θεσμός μέ ποσοστό ἀποδοχῆς μόλις 13% καί ἀπορρίψεως 87%. Ἄν καί ἡ ἔρευνα διαχωρίζει τίς ἐνημερωτικές ἱστοσελίδες καί τά κοινωνικά δίκτυα πού καταγράφουν καλύτερα ποσοστά ἀποδοχῆς ἀπό τά ΜΜΕ, συνολικῶς, ἐν τούτοις, στίς εἰδικώτερες ἐρωτήσεις φαίνεται ὅτι οἱ Ἕλληνες περιλαμβάνουν καί αὐτά στήν συνολική ἀμφισβήτηση. Διαβάζουν ἱστοσελίδες, ἀλλά τίς ἐμπιστεύονται σέ ποσοστό 2% καί διπλοτσεκάρουν τίς εἰδήσεις τους. Ἐνῶ στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ εξάρτησις τῶν ΜΜΕ ἀπό τίς κυβερνήσεις αὐξήθηκε, μειώθηκε ἤ παραμένει ἡ ἴδια, τό 43% ἀπαντᾶ ὅτι αὐξήθηκε τά τελευταῖα χρόνια κατά 43%, ὅτι παρέμεινε ἴδια σέ ποσοστό ἐπίσης 43%, ἐνῶ μόλις τό 14% θεωρεῖ ὅτι μειώθηκε. Μέ τούς τέσσερεις βασικούς πυλῶνες τῆς δημοκρατίας νά καταρρέουν λοιπόν καί τόν θεσμό τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας σέ ἐλεύθερη πτώση, εὑρισκόμεθα στήν αὐγή ἰσχυρῶν κοινωνικῶν διεργασιῶν καί πολιτικῶν μεταβολῶν. Πόσω μᾶλλον πού ὁ θυμός, ἡ ὀργή καί ἡ ἀνασφάλεια εἶναι τά ὑπερχειλίζοντα συναισθήματα πού ἐπικρατοῦν (31% ἕκαστο) στούς πολῖτες γιά τό πολιτικό σύστημά μας. Ἄν καί οἱ Ἕλληνες εἰδικῶς οἱ νέοι καί οἱ γυναῖκες ὁμοιάζουν νά ἀναζητοῦν νέο ἀνεξάρτητο φιλελεύθερο κόμμα σέ ποσοστά τῆς τάξεως τοῦ 48% (23% σίγουρα «ναί» καί 25% μᾶλλον «ναί» στήν ἐρώτηση ἄν θά τό ψήφιζα), ἐν τούτοις ἡ ἀπάντησίς τους, ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι μέ διαφορά ὁ πλέον φιλελεύθερος πολιτικός στήν Ἑλλάδα μέ 28% (ἀκολουθοῦν Μάνος μέ 9%, Χατζηδάκης μέ 8% καί… Τσίπρας μέ 4%), δείχνουν ὅτι οἱ ἀπαντήσεις ἀλλοῦ πρέπει νά ἀναζητηθοῦν. Καί αὐτό πού προηγεῖται πάντως εἶναι ἡ ἀνάταξις τῶν θεσμῶν.

Κεντρικό θέμα