ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Καταργοῦν τά δύο φῦλα μέ Προεδρικό Διάταγμα Πατέλη!

Δέν εἶναι μόνον ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν – Πῶς ἐξηφανίσθησαν μέσα σέ μία νύκτα οἱ ἔννοιες τῶν φύλων «ἄρρεν – θῆλυ» καί ἀντικατεστάθησαν ἀπό τήν ἔννοια «Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» στό ὀργανόγραμμα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητος μετά ἀπό 41 χρόνια – Ἦταν ἐπιθυμία τοῦ οἰκονομικοῦ συμβούλου τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Ηταν τό 1982 ὅταν ἡ πρώτη Κυβέρνησις Ἀνδρέα Παπανδρέου προχώρησε στήν ἵδρυση τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητος τῶν Φύλων. Ἁπλᾶ πράγματα. Σαφής ἀναφορά στά δύο φῦλα τά ὁποῖα ἐδημιούργησε ἡ φύσις. Καί ἡ Γενική αὐτή Γραμματεία προσδιοριζόταν ὡς «ὁ ἁρμόδιος κυβερνητικός φορέας γιά τόν σχεδιασμό, τήν ὑλοποίηση καί τήν παρακολούθηση τῆς ἐφαρμογῆς τῶν πολιτικῶν γιά τήν ἰσότητα μεταξύ γυναικῶν καί ἀνδρῶν σέ ὅλους τούς τομεῖς».

Ἀπό ἐκεῖ ἐφθάσαμε στό 2023, ὁπότε, μετά σειρά ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 7/2023, συστήνεται τό Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Συνοχῆς καί Οἰκογενείας καί, συμφώνως μέ τό ἄρθρο 3, συστήνεται στό τελευταῖο ἡ Γενική Γραμματεία Ἰσότητας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (στήν ὁποία μετονομάζεται ἡ Γενική Γραμματεία Δημογραφικῆς καί Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καί Ἰσότητας τῶν Φύλων) καί ἡ ἀντίστοιχος θέσις Γενικοῦ Γραμματέως.

Τά δύο φῦλα ἐξηφανίσθησαν. Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τά ἐξετόπισαν. Τό ἐρώτημα εἶναι γιά ποιούς πλέον ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἄν ὄχι γιά τά δύο βιολογικά φῦλα; Γιά τό «τρίτο φῦλο», τό ὁποῖο προωθεῖ ὁ οἰκονομικός σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Ἀλέξης Πατέλης; Αὐτός εἶναι, ἄλλως τε, συμφώνως πρός ἐπιβεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», πού ἐπέμενε νά ἐπιβάλει τήν ἐπιθυμία του γιά τήν ἀνωτέρω διατύπωση τοῦ Διατάγματος.

Ἀξίζει, ὅμως, νά δοῦμε τήν ταραχώδη διαδρομή τῆς Γενικῆς Γραμματείας, πού ἀπό ὄργανο τῆς πολιτείας μέ ἀποστολή τήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων κατέληξε τώρα, μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2023, σέ ἕνα ὄργανο μέ ἀσαφές καί ἀπροσδιόριστο ἔργο. Τόσο ἀσαφές ὅσο καί ἡ περί κόσμου ἀντίληψις τῶν νέων νομοθετημάτων.

Ὅλα ἤρχισαν μέ τόν Ν.1288/1982 (ΦΕΚ120/Α), διά τοῦ ὁποίου ἱδρύθηκε «γνωμοδοτικό συμβούλιο γιά τήν προώθηση καί τήν πραγματοποίηση τῆς νομικῆς καί οὐσιαστικῆς ἐξίσωσης τῶν δύο φύλων καί ὑπάγεται ἀπ’ εὐθείας στόν Πρωθυπουργό».

Ἠκολούθησε τό 1985 (Ν.1558/1985 -ΦΕΚ 137/Α) ἡ ἵδρυσις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητας τῶν Φύλων ὡς αὐτοτελοῦς Δημοσίας Ὑπηρεσίας, πού ὑπάγεται στό Ὑπουργεῖο Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως. Σκοπός ἡ καλλιτέρα καί ἀποδοτικωτέρα λειτουργία τῆς Ὑπηρεσίας. Μέ τό Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α), ἡ Γ. Γ. Ἰσότητας τῶν Φύλων μετεφέρθη στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αὐτό ἴσχυσε γιά ἕναν χρόνο, καθώς μέ τό Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α) ἡ Γ.Γ. Ἰσότητας τῶν Φύλων μετεφέρθη στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκεντρώσεως & Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως, ἐνῷ μέ τό Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) καί τήν διάσπαση τοῦ ἀνωτέρω Ὑπουργείου σέ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως, ἡ Γ.Γ. Ἰσότητας τῶν Φύλων μετεφέρθη ὡς σύνολο ἁρμοδιοτήτων, θέσεων καί προσωπικοῦ στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν.

Νέες ἀλλαγές τό 2019, ὁπότε ἡ Γ. Γ. Ἰσότητας (πάντα τῶν δύο) Φύλων μεταφέρεται, ὡς σύνολο ἁρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικοῦ καί ἐποπτευομένων φορέων, στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, τό ὁποῖο μετονομάζεται σέ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων.

Ἀκολούθως, μέ τό ἄρθρο 7 τοῦ Π.Δ. 84/2019, συστήνεται στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καί Ἰσότητας τῶν Φύλων, στήν ὁποία μεταφέρονται, ὡς σύνολο ἁρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικοῦ καί ἐποπτευομένων φορέων, οἱ ὑπηρεσίες τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητας τῶν Φύλων.

Καί φθάνουμε στό 2021, ὁπότε μέ τό ἄρθρο 2 τοῦ Π.Δ. 3/2021, ἡ Γενική Γραμματεία Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καί Ἰσότητας τῶν Φύλων μετονομάζεται σέ Γενική Γραμματεία Δημογραφικῆς καί Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καί Ἰσότητας τῶν Φύλων.

Τά φῦλα καταργοῦνται τελικῶς, ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2023.

Μέ τό ἄρθρο 1 τοῦ Π.Δ. 77/2023, συστήνεται τό Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Συνοχῆς καί Οἰκογενείας καί, συμφώνως πρός τό ἄρθρο 3, ὑπάγεται στό τελευταῖο ἡ Γενική Γραμματεία Ἰσότητας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (στήν ὁποία μετονομάζεται ἡ Γενική Γραμματεία Δημογραφικῆς καί Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καί Ἰσότητας τῶν Φύλων). Τά… «Ἀνθρώπινα Δικαιώματα», δηλαδή, κατήργησαν τά δύο φῦλα!

Τό ζήτημα, λοιπόν, εἶναι πολύ πιό βαθύ καί σημαντικό ἀπό τήν ἁπλῆ θεσμοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων. Πρόκειται γιά μίαν ὁλομέτωπο ἐπίθεση κατά τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας καί αὐτῆς τῆς ἰδίας τῆς φυσικῆς ἐξελίξεως. Τό ἐξωφρενικό εἶναι ὅτι βάζουν τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων στό ὑπουργεῖο πού ὑποτίθεται ὅτι θά λύσει τό δημογραφικό πρόβλημα. Ὁποία ἀντίφασις. Τήν ὁποία κάποιοι ἠθελημένα ἀγνοοῦν.

Κεντρικό θέμα