Καταργεῖται ἡ φορολογία στά ἐπιδόματα ἐπικινδυνότητος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Μείωνε δραματικά τίς ἀποδοχές πιλότων μαχητικῶν, ἀνδρῶν εἰδικῶν δυνάμεων, βατραχανθρώπων – Τό μέτρο θά ἀνακοινωθεῖ κατά τήν παραλαβή τῶν Rafale στήν Τανάγρα

ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ μιᾶς ἀδικίας τήν ὁποία ὑφίστανται οἱ στρατιωτικοί τά τελευταῖα χρόνια ἑτοιμάζεται νά προβεῖ ἡ Κυβέρνησις. Πρόκειται γιά τήν φορολόγηση τῶν ἐπιδομάτων ἐπικινδυνότητος, τά ὁποῖα λαμβάνουν οἱ ἱπτάμενοι, οἱ καταδρομεῖς ἀλεξιπτωτιστές, οἱ ὑποβρύχιοι καταστροφεῖς, οἱ ναρκαλιευτές καί ἄλλοι στρατιωτικοί ὅλων τῶν Κλάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Τά ἐπιδόματα αὐτά, ὅπως καί τά ἐπιδόματα τῶν ὑπηρετούντων στίς παραμεθόριες περιοχές κατά τό παρελθόν, ἐφορολογοῦντο αὐτοτελῶς. Ἀρχικῶς μέ 10%, κάτι πού ἀργότερα ηὐξήθη σέ 15%. Ἔτσι ἀποτελοῦσε ἕνα σημαντικό ἔσοδο, ὡς ἐκ τούτου καί κίνητρο γιά τήν ἐθελοντική ἔνταξη τῶν στελεχῶν στίς ἐπικίνδυνες αὐτές ὑπηρεσίες. Τά τελευταῖα χρόνια ὅμως τά ἐπιδόματα ἐνσωματώθηκαν στόν μισθό, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνεβάζουν τήν κλίμακα φορολογήσεως τοῦ στρατιωτικοῦ καί οὐσιαστικῶς νά «ἐξαϋλώνονται», καθώς πλέον τό ποσόν τοῦ ἀναλογοῦντος φόρου ἔφθανε κατά περίπτωσιν μέχρι τό 80% τοῦ ὕψους τοῦ ἐπιδόματος.

Στό πάγιο αἴτημα τῶν στρατιωτικῶν γιά ἄρση αὐτῆς τῆς ἀδικίας καί ἐπάνοδο στό πρότερο καθεστώς αὐτοτελοῦς φορολογήσεως, φαίνεται πώς ἀπεφάσισε ἡ Κυβέρνησις νά ἀνταποκριθεῖ. Ἄλλως τε τό ζήτημα εἶχε τεθεῖ ἐπανειλημμένως ἀπό ἑνώσεις στρατιωτικῶν, καθώς καί ἀπό τίς ἑνώσεις ἀποστράτων. Πρόκειται γιά μία πολυαναμενόμενη ἐνέργεια, μιᾶς καί τούς τελευταίους μῆνες τά στελέχη ὑφίσταντο ἀκόμη καί ἀναδρομικές κρατήσεις ἀπό ὑπολογισμούς καί ἐπανυπολογισμούς τῆς φορολογίας ἐπί τῶν ἐπιδομάτων τους. Συνολικῶς τά στελέχη βλέποντας νά ἐνσωματώνονται στό εἰσόδημά τους τό 2020 τά ἀναδρομικά τά ὁποῖα εἰσέπραξαν κατά τά ἀμέσως προηγούμενα ἔτη, τά ὁποῖα ὑπέστησαν αὔξηση φορολογήσεως, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα σημαντική μείωση τῶν ἀποδοχῶν τους. Καί τοῦτο ἰσχύει τόσο γιά τούς ἐν ἐνεργείᾳ ὅσο καί γιά τούς ἐν ἀποστρατείᾳ στρατιωτικούς.

Καθώς γιά τήν Κυβέρνηση οἱ φορολογικές ἐλαφρύνσεις ἀποτελοῦν βασικό στοιχεῖο τῆς ἐξαγγελθείσης πολιτικῆς της, ἡ ἀποκατάστασις τῶν οἰκονομικῶν ἀποδοχῶν τῶν στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀποτελεῖ προσδοκία τῶν στρατιωτικῶν τά τελευταῖα δύο χρόνια. Εἶχε μάλιστα ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ προθυμία γιά ἔνταξη στίς εἰδικές δυνάμεις ἦταν μειωμένη τά τελευταῖα ἔτη. Δέν μπορεῖ νά λεχθεῖ τό ἴδιο καί γιά τούς ἱπταμένους τῆς ΠΑ, οἱ ὁποῖοι οὕτως ἤ ἄλλως ἀποφοιτοῦσαν ἀπό τήν Σχολή Ἰκάρων ὡς πιλότοι μαχητικῶν. Ὅμως καί γιά αὐτούς τό αἴσθημα τῆς ἀδικίας δημιουργοῦσε πιεστική αἴσθηση καί πικρία.

Γιά τούς λόγους αὐτούς τά Ὑπουργεῖα Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Οἰκονομικῶν προσδιόρισαν τίς δημοσιονομικές δυνατότητες καί ἐπεξεργάσθηκαν τήν ἐπάνοδο τῶν ἐπιδομάτων στό πρότερο καθεστώς. Ἐθεωρήθη δέ σημαντικό, ἡ σχετική ἐξαγγελία νά γίνει κατά τήν ὑποδοχή τῶν νέων μαχητικῶν.

Ἔτσι ἀποκτᾶ σημειολογικό χαρακτῆρα. Θά καταδειχθεῖ δηλαδή, ὅτι μαζί μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ ὁπλοστασίου τῆς ΠΑ μέ νέα μαχητικά γιά τά ὁποῖα δαπανῶνται τεράστια ποσά, λαμβάνεται μέριμνα καί γιά τό στρατιωτικό προσωπικό πού ἀποτελεῖ τόν βασικώτερο πυλῶνα ἰσχύος τῆς χώρας. Τήν ἀνακοίνωση τῆς ἄρσεως τῆς ἀδικίας ἀναμένεται νά κάνει αὔριο ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό ἀεροδρόμιο τῆς Τανάγρας, ὅπου πρόκειται νά μεταβεῖ γιά νά παραστεῖ στήν τελετή ὑποδοχῆς τῶν ἕξι πρώτων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν Rafale πού παραλαμβάνονται ἀπό τήν Πολεμική Ἀεροπορία.

Κεντρικό θέμα