Καί …μετανάστες περιλαμβάνει ἡ ἀμερικανική βοήθεια στήν Ἑλλάδα!

CBS: Ἀλλοδαπούς ἀπό τήν Λατινική Ἀμερική ἀποστέλλουν οἱ ΗΠΑ στήν χώρα μας!

Η ΕΙΔΗΣΙΣ εἶναι ἐξωφρενική! Οἱ ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες νά μετεγκαταστήσουν μετανάστες ἀπό τήν Λατινική Ἀμερική στήν Ἑλλάδα! Τό μετέδωσε τό δίκτυο CBS, τό ὁποῖο μάλιστα ἐπικαλούμενο τήν μαρτυρία δύο ἀξιωματούχων τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ χώρα μας συνεφώνησε νά ὑποδεχθεῖ ἕναν ἀριθμό 500 μεταναστῶν. Βεβαίως ὁ Ἕλλην ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Δημήτρης Καιρίδης ἔσπευσε νά ὑποστηρίξει ὅτι τό δημοσίευμα εἶναι ἀναληθές, καί ἐνῷ τό CBS ἀνέφερε ὅτι Ἕλληνες ἀξιωματοῦχοι δέν ἀπήντησαν σέ αἰτήματα σχολιασμοῦ τῆς εἰδήσεως, ὁ κ. Καιρίδης ὑποστηρίζει ὅτι δέν ἔγινε προσπάθεια ἐπικοινωνίας ἀπό τό ἀμερικανικό δίκτυο μέ τίς ἑλληνικές Ἀρχές.

Ὅπως καί νά ἔχει πάντως, γιά ἡμέρες εἶχε μείνει ἀσχολίαστη δήλωσις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας Ἀλεχάντρο Μαγιόρκας, ὁ ὁποῖος σέ συνέντευξή του στό CBS News τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀνεφέρθη στήν ὕπαρξη συμφωνίας: «Συνεργαζόμαστε μέ τόν Καναδᾶ, τήν Ἱσπανία καί μόλις πρόσφατα μέ τήν Ἑλλάδα, γιά νά δημιουργήσουμε νόμιμες ὁδούς γιά νά φτάσουν τά ἄτομα στίς χῶρες τους, μακριά ἀπό τά χέρια τῶν λαθρεμπόρων πού ἁπλῶς ἐπιδιώκουν νά ἐκμεταλλευτοῦν αὐτά τά ἄτομα γιά νά βγάλουν κέρδος».

Καί δέν εἴδαμε διάψευση ἤ κἄν ἀναφορά τοῦ κ. Καιρίδη στήν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ, παρά μόνον μιά –μᾶλλον φλύαρη– διάψευση τοῦ CBS. Εἰδικώτερα ὁ κ. Καιρίδης ἐδήλωσε: «Τό ρεπορτάζ τοῦ CBS εἶναι ἀναληθές. Δέν ὑπάρχει οὔτε συμφωνία οὔτε αἴτημα ἀπό τίς ΗΠΑ γιά τήν ἐπανεγκατάσταση νόμιμων μεταναστῶν στήν Ἑλλάδα».

Συνέχισε μάλιστα μέ ἀναφορές σέ ἄσχετα ζητήματα ὅπως οἱ θεωρήσεις γιά ταξίδια Τούρκων τουριστῶν στά ἑλληνικά νησιά, ἡ ἐργασιακή κινητικότης καί ἡ …ἀνάδειξις τῆς Ἑλλάδος σέ διεθνές ἐρευνητικό καί τεχνολογικό κέντρο.

Συγκεκριμένως εἶπε: «Ἡ ἑλληνική μεταναστευτική πολιτική εἶναι ξεκάθαρη καί ἀποδίδει, παρά τίς διεθνεῖς δυσκολίες. Αὐστηρή προστασία συνόρων, μέ σεβασμό στόν νόμο καί τήν ἀνθρώπινη ζωή, καί καταπολέμηση τῆς παράνομης διακίνησης καί, ταυτόχρονα, διμερεῖς συμφωνίες ἐργασιακῆς κινητικότητας μέ φίλες χῶρες γιά τήν κάλυψη τῶν κενῶν στήν ἀγορά ἐργασίας καί προσέλκυση ταλέντων γιά τήν ἀνάδειξη τῆς χώρας σέ διεθνές ἐρευνητικό καί τεχνολογικό κέντρο. Ἡ πολιτική μας φέρνει ἀποτελέσματα ὅπως ἀποτυπώνεται στή χαμηλή πληρότητα τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑποδοχῆς καί ταυτοποίησης, ἰδίως στίς δομές τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, καί τήν ἐπιτυχία τοῦ προγράμματος διευκόλυνσης τῶν ταξιδιωτικῶν θεωρήσεων γιά τούς νόμιμους Τούρκους ἐπισκέπτες ἐκεῖ, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς αὐξημένης μας ἀξιοπιστίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση».

Ὅλη αὐτή ἡ μακροσκελής δήλωσις μᾶλλον παραπέμπει σέ προσπάθεια νά μήν ἑστιασθεῖ ἡ προσοχή στό ἐπίμαχο ζήτημα. Διότι ἡ προσέλκυσις ταλέντων δέν ἔχει τήν παραμικρή σχέση μέ τήν μεταναστευτική πολιτική, πόσῳ μᾶλλον μέ τό ρεπορτάζ τοῦ CBS καί μέ τήν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ νά πλανᾶται ἀναπάντητη.

Καί τίθεται τό ἐρώτημα: Εἶναι δυνατόν ἕνας ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως Μπάιντεν νά ἀναφέρεται σέ συνεργασία πού ἄρχισε «προσφάτως» μέ τήν Ἑλλάδα χωρίς νά ὑπάρχει βάσις ἀληθείας; Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, εἶναι δυνατόν ἕνας ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη νά χαρακτηρίζει ψευδές ἕνα ρεπορτάζ διεθνοῦς μέσου, ἔτσι ἀβασάνιστα;

Ἐκτός ἐάν οἱ σχετικές συνομιλίες γίνονται σέ ἄλλο ἐπίπεδο καί αὐτός τίς ἀγνοεῖ.

Ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγμα, τό CBS ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως νά μετεγκαταστήσει μετανάστες ἀπό τίς ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα καί τήν Ἰταλία ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν τῆς Οὐάσιγκτων νά ἀποθαρρύνει ἀνθρώπους ἀπό τήν Λατινική Ἀμερική νά ταξιδεύουν πρός τά σύνορα ΗΠΑ – Μεξικοῦ.

Οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ Λευκοῦ Οἴκου πού μίλησαν στό ἀμερικανικό δίκτυο ἀνέφεραν πώς ἡ πρωτοβουλία θά ἀφορᾶ σέ μετανάστες πού αἰτοῦνται ἀσύλου μέσῳ τῶν κέντρων μεταναστεύσεως, πού δημιούργησε ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ γιά τόν ἔλεγχο τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν. Τά ἐν λόγῳ κέντρα, ἐπισήμως γνωστά ὡς Γραφεῖα Ἀσφαλοῦς Κινητικότητος, ἐπιτρέπουν σέ ὁρισμένους μετανάστες ἀπό τήν Κολομβία, τήν Κόστα Ρίκα, τόν Ἰσημερινό καί τήν Γουατεμάλα νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά νά πᾶνε νομίμως εἴτε στίς ΗΠΑ εἴτε σέ ἄλλες χῶρες.

Ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἰταλία, ὁ Καναδᾶς καί ἡ Ἱσπανία φέρονται νά ἔχουν συμφωνήσει στά σχέδια τῆς κυβερνήσεως Μπάιντεν, δηλώνοντας πώς θά μποροῦσαν νά ὑποδεχθοῦν ὁρισμένους μετανάστες. Μία ἀπό τίς πηγές πού μίλησε στό CBS, ἀνέφερε πώς ἡ Ἰταλία καί ἡ Ἑλλάς ἐκτιμᾶται ὅτι θά φιλοξενήσουν ἕως καί 500 μετανάστες ἡ κάθε μία.

Κεντρικό θέμα