Ἰσχυρό πλῆγμα στήν ἑλληνική περιφέρεια ἔφερε ἡ Ἐλαχίστη Βάσις Εἰσαγωγῆς – 14.176 κενές θέσεις

Ἐρημώνουν Σάμος, Μυτιλήνη, Καστοριά, Kοζάνη καί Ξάνθη

ΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο αὐτό πού συνέβη στίς ἐφετινές Πανελλαδικές Ἐξετάσεις, καθώς χιλιάδες ὑποψήφιοι ἔμειναν ἐκτός τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεως, ἐνῶ ἀρκετές Ἀνώτατες Σχολές οὐσιαστικῶς δέν πρόκειται κἄν νά λειτουργήσουν ἀφοῦ οἱ εἰσακτέοι εἶναι μετρημένοι στά δάκτυλα! Τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δέν ἀφήνουν περιθώρια ἀμφισβητήσεως. Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν ὑποψηφίων ἀνῆλθε σέ 103.468. Στά ΑΕΙ, τίς Ἀνώτατες Ἐκκλησιαστικές Ἀκαδημίες, τήν ΑΣΠΑΙΤΕ, τήν ΑΣΤΕ, τίς Στρατιωτικές καί Ἀστυνομικές Σχολές καί τίς Ἀκαδημίες τῆς Πυροσβεστικῆς, τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ καί τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος εἰσήχθησαν 63.239 ὑποψήφιοι ΓΕΛ καί ΕΠΑΛ. Δηλαδή ἔμειναν ἐκτός σχολῶν 40.229. Σέ σχέση μέ τό 2020 εἰσήχθησαν σέ ΑΕΙ 13.780 ὀλιγώτεροι ὑποψήφιοι (35.148-21.368)!

Ἐπί πλέον ὁ συνολικός ἀριθμός εἰσακτέων στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση ἀπό τίς Πανελλαδικές εἶναι 77.415. Συνεπῶς μένουν κενές 14.176 θέσεις! Τό Ὑπουργεῖο ἀποδίδει αὐτή τήν ὁμολογουμένως δυσάρεστη εἰκόνα γιά τήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση τῆς χώρας μας τόσο στήν Ἐλάχιστη Βάση Εἰσαγωγῆς (ΕΒΕ) τήν ὁποία ὁρίζουν τά ἴδια τά πανεπιστήμια ὅσο καί στήν μή ἐπιλογή σχολῶν –κυρίως τῆς ἐπαρχίας– ἀπό τούς ὑποψηφίους. Συμφώνως πρός πηγές τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μέ τίς ὁποῖες ἦλθε σέ ἐπαφή ἡ «Ἑστία», θά ὑπάρξει ἀναδιάταξις τοῦ πανεπιστημιακοῦ χάρτου τῆς χώρας ὥστε νά περιορισθεῖ ἡ τραγική εἰκών τῶν ἄδειων ἑδράνων. Οἱ ἴδιες πηγές σχολίασαν ὅτι σέ κάθε χωριό ὑπάρχει καί ἕνα τμῆμα ΑΕΙ πού δέν εἶναι ἐφικτό νά λειτουργήσει, ἐνῶ γιά τήν «σφαγή» τῶν 40.000 ὑποψηφίων εἶπαν ὅτι ὁ εὐρωπαϊκός μέσος ὅρος εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ εἶναι 65% καί στήν Ἑλλάδα 80%.
Ἐκφράζεται ἡ ἀνησυχία, ὅτι τά χιλιάδες κενά θά ἐπιφέρουν οἰκονομικό μαρασμό στίς κοινωνίες πού φιλοξενοῦν τά πανεπιστημιακά τμήματα, τά ὁποῖα ἱδρύθηκαν ἀπό τόν πρώην ὑπουργό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Γαβρόγλου.

Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού διεμαρτύροντο ἀπό τήν ἀρχή τῆς προηγούμενης σχολικῆς χρονιᾶς, λέγοντας ὅτι δέν πρέπει νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ νέος τρόπος εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ ἐν μέσω κλειστῶν σχολείων λόγω τῆς πανδημίας. Ὑπάρχουν τμήματα πού ἔχουν μηδενικούς ὑποψηφίους καί ἄλλα μέ εἰσακτέους πού δέν ξεπερνοῦν τούς τέσσερεις. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι στό Τμῆμα Φυσικῆς Καβάλας ἔχουμε 11 ἐπιτυχόντες σέ 201 θέσεις, στό Μαθηματικό Σάμου πέντε ἐπιτυχόντες καί 305 θέσεις, στό Τμῆμα Ἐπιστήμης Διατροφῆς Λήμνου ἐπέτυχαν ἕξι ἐπί συνόλῳ 106 θέσεων, στό Μηχανικῶν Ὀρυκτῶν Πόρων Κοζάνης τρεῖς ἐπιτυχόντες σέ 185 θέσεις, στό Μαθηματικῶν Καστοριᾶς ἕξι σέ 144 θέσεις, Περιβάλλοντος Λαρίσης ἕξι ἐπιτυχόντες σέ 113 θέσεις, στό Μαθηματικῶν Ἡρακλείου πέτυχαν 31 μαθητές σέ 168 θέσεις, στό Ἀρχιτεκτόνων Πατρῶν 37 ἐπιτυχόντες σέ 96 θέσεις, στό Τμῆμα Περιβάλλοντος Μυτιλήνης ἔχουμε πέντε ἐπιτυχόντες σέ 101 θέσεις, στήν Γεωπονία Καλαμάτας 30 στούς 152 καί στήν Λογιστική Κοζάνης 30 στίς 301 προσφερόμενες θέσεις! Συνολικῶς, 16 τμήματα δέν ἔχουν εἰσακτέους μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν βάσεων. Μεταξύ αὐτῶν ἡ Σχολή Ἀρχιτεκτόνων Μηχανικῶν Ξάνθης τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ἡ ὁποία δέν ἔχει κανέναν εἰσακτέο ἀφήνοντας κενές τίς 108 θέσεις. Ἀξίζει νά τονισθεῖ ὅτι τό προηγούμενο ἔτος εἰσήχθη σέ ΑΕΙ ὑποψήφιος ἀπό ἡμερήσιο ΓΕΛ μέ μέσον ὅρον 0,625/20 καί ἀπό ἡμερήσιο ΕΠΑΛ μέ 2,7/20. Ἐφέτος ἡ χαμηλότερη βάσις εἰσαγωγῆς ΓΕΛ εἶναι 7,141/20 καί στά ἡμερήσια ΕΠΑΛ 5,685/20.

Ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως ἐνεφανίσθη ἱκανοποιημένη ἀπό τά ἀποτελέσματα. Ὑπεστήριξε ὅτι μέ τό νέο σύστημα εἰσαγωγῆς, τήν ἐλάχιστη βάση εἰσαγωγῆς ΕΒΕ καί τήν τράπεζα θεμάτων, «οἱ νέοι μας δέν ἐγκλωβίζονται πλέον στά πανεπιστήμια». «Εἴχαμε φέτος καί μεγάλες ἀλλαγές θεσμικές, ὅπως οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς καί ὅπως τό παράλληλο σύστημα εἰσαγωγῆς. Ἡ μεταρρύθμιση αὐτή προσφέρει ὀφέλη καί βγαίνουν ὅλοι κερδισμένοι. Βγαίνουν κερδισμένα τά ἴδια τά παιδιά καί οἱ γονεῖς τους. Γιατί δέν ἐγκλωβίζονται στά πανεπιστήμια καί οἱ σπουδές τους ἔχουν ἀντίκρισμα. Δέν ἔχουμε πλέον τά φαινόμενα νά εἰσάγεται κανείς μέ 1,2,3. Οἱ νέοι μας ἔχουν διέξοδο καί προοπτική. Καί θά τούς δώσουν αὐτά πού θέλουν σέ γνώσεις καί θά τά βοηθήσουν νά ἀποκατασταθοῦν ἐπαγγελματικά. Ἀναγνωρίζεται πλέον τό κῦρος τῶν σπουδῶν γιά τά Πανεπιστήμια. Οἱ φοιτητές πληροῦν τίς ἐλάχιστες ἀκαδημαϊκές προϋποθέσεις καί γιά πρώτη φορά ἀπέκτησαν λόγο στό πῶς θά εἰσάγονται οἱ φοιτητές. Τά Πανεπιστήμια εἶχαν τή δυνατότητα νά ἐπιλέξουν τήν ἐλάχιστη βάση εἰσαγωγῆς» δήλωσε χαρακτηριστικά ἡ ὑπουργός Παιδείας.

Σκληρή ἐπίθεση ἐξαπέλυσε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξης Τσίπρας καί ἐπετέθη στόν Πρωθυπουργό ἐπειδή «δέν ἔχει περάσει ἔξω ἀπό ἑλληνικό πανεπιστήμιο». Σημείωσε ὅτι ἡ Κυβέρνησις δημιουργεῖ πανεπιστήμια γιά λίγους, ἐνῶ ἐστάθη καί στό γεγονός ὅτι ἀπεφάσισε νά «κόψει τά φτερά» χιλιάδων μαθητῶν πού ἐπέλεξαν νά σπουδάσουν στήν πατρίδα τους. Ὅπως τόνισε, εἶναι μία κατάφωρη ἀδικία πού συμβαίνει γιά πρώτη φορά στά χρονικά τῶν πανεπιστημίων. «Πιστοποιεῖται ὁ κυβερνητικός ἐμπαιγμός χιλιάδων μαθητῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους: 40.000 νέοι καί νέες μένουν ἐκτός Ἱδρυμάτων Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Οἱ μισοί περίπου ἀπό αὐτούς ἐξ αἰτίας τοῦ νέου συστήματος εἰσαγωγῆς μέ τήν Ἐλάχιστη Βάση Εἰσαγωγῆς, πού ἀποφάσισε νά θεσπίσει φέτος, ἐν μέσῳ πανδημίας, ὁ κ. Μητσοτάκης» ἀνέφερε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Σφοδρή ἐπίθεση ἐξαπέλυσαν τό ΚΚΕ καί τό ΜέΡΑ25 κατηγορώντας τήν Κυβέρνηση γιά ἰδιωτικοποίηση τῆς δημόσιας παιδείας λόγω τοῦ ἀποκλεισμοῦ χιλιάδων ὑποψηφίων. Γιά κατάργηση τῆς ΕΒΕ καί τῆς τραπέζης θεμάτων, πού στεροῦν ἀπό πολλούς ὑποψηφίους τήν πρόσβαση στά ἑλληνικά πανεπιστήμια, ἔκανε λόγο ὁ ΓΓ τοῦ ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Κεντρικό θέμα