ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Ἰδού τά ἐπίχειρα τοῦ δικαιωματισμοῦ

Παρίστανε τόν πρόσφυγα καί ζητοῦσε πολιτικό ἄσυλο Σῦρος τζιχαντιστής, ὁ ὁποῖος συνελήφθη χθές στόν Ἐλαιῶνα

Θά μποροῦσε νά εἶναι μία ἁπλῆ εἴδησις τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου: Συνελήφθη στήν Ἑλλάδα ἕνας τζιχαντιστής τοῦ ISIS. Τά πράγματα, ὅμως, δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ. Ἀπό τό 2018, ὁ τρομοκράτης αὐτός, πού ἦλθε ἀπό τήν Συρία, ἐφιλοξενεῖτο ἀπό τό ἑλληνικό κράτος καί, μέ μέσα πού τοῦ εἶχε παραχωρήσει τό ἑλληνικό κράτος, ἔπαιζε τόν ρόλο του, ἀναμεταδίδοντας μηνύματα καί ἀσκῶντας συντονισμό σέ πράξεις τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως στήν ὁποία ἀνήκει. Τό «ψηφιακό ἀποτύπωμα» τῶν ἐνεργειῶν του ἐξετάζεται ἀκόμη ἀπό τά ἐργαστήρια τῆς Ἀστυνομίας. Ὅσο γιά τίς πράξεις, συμφώνως τουλάχιστον μέ τήν δικογραφία πού ἔχει σχηματισθεῖ, πρόκειται γιά ἄμεση συνδρομή σέ ἀνθρωποκτονίες, μέ δόλο, σέ ἤρεμη ψυχική κατάσταση, ἀπό κοινοῦ καί κατά συρροή.

Γνωστός ἀπό τό 2013, ὁ –κατά δήλωσίν του– Σῦρος αὐτός φανατικός ἰσλαμιστής. Βρίθει τό διαδίκτυο εἰκόνων του νά μετέχει σέ πολεμικές-τρομοκρατικές πράξεις τοῦ ISIS. Ὁ ἴδιος φωτογραφιζόταν μέ τούς ὁπλαρχηγούς τοῦ ISIS καί διακινοῦσε βιντεοληπτικό ὑλικό μέ τά φρικαλέα ἐγκλήματα στά ὁποῖα συμμετεῖχε στά κοινωνικά δίκτυα καί τό διαδίκτυο.

Ὅλη ἡ ὑφήλιος, δηλαδή, τόν ἐγνώριζε ἐκτός ἀπό τούς ἡμετέρους τῆς ὑπηρεσίας ἀσύλου, πού τόν περιέθαλψαν, τόν φιλοξενοῦσαν καί ἐπεξεργάζονταν τήν αἴτησή του γιά μόνιμη παραμονή στήν χώρα μας… Πάλι καλά πού δέν ἔχει παρουσιασθεῖ σάν «ἀσυνόδευτος ἀνήλικος»! Θά πεῖ κανείς ὅτι εἶναι 27 ἐτῶν. Δέν εἶχε τέτοιο περιθώριο. Ἄς δεῖ ὅμως ποιοί εἶναι οἱ «ἀσυνόδευτοι» καί θά διαπιστώσει ὅτι μόνον ἀνήλικοι δέν εἶναι. Μπορεῖ νά εἶναι καί 27χρονοι!

Ὁ συγκεκριμένος, ὅμως, ἀπασχολοῦσε τίς εὐρωπαϊκές Ἀρχές γιά δράση στίς τάξεις τῶν τζιχαντιστῶν, μέ ἀκραῖες πράξεις βίας καί συμμετοχή σέ δολοφονίες. Ἐδῶ ὅμως ἐθεωρεῖτο ἐν δυνάμει πρόσφυγας. Τοῦ ἀνεγνωρίζοντο «δικαιώματα» καί τοῦ παρείχετο ἄσυλο.

Εἶχε εἰσέλθει στήν χώρα στίς 28 Μαρτίου 2018 ὡς λαθρομετανάστης. Ὅμως, οἱ «δικαιωματιστές» μας τόν θεώρησαν «πρόσφυγα». Τόν φιλοξένησαν στήν ἀνοικτή δομή τοῦ Ἐλαιῶνα, ὅπου διέμενε σάν οἰκογενειάρχης μέ τήν σύζυγο καί τά πέντε παιδιά τους. Γνωστό εἶναι πώς οἱ τζιχαντιστές, κατά τρόπο πού εἶναι γιά ἐμᾶς ἀκατανόητος, χρησιμοποιοῦν οἰκογένειες καί παιδιά ὡς κάλυψη γιά τήν κακοποιό τρομοκρατική τους δράση.

Δέν ἔφθανε ὅμως ἡ συγκεκαλυμμένη τρομοκρατική του δρᾶσις. Ὁ συλληφθείς ἦτο καί ταραξίας, γεγονός πού ἐν τέλει ὁδήγησε καί στήν σύλληψή του. Ὅλα ἄρχισαν ὅταν τήν Τετάρτη, στήν δομή τοῦ Ἐλαιῶνα, ξέσπασαν ἐπεισόδια μεταξύ λαθρομεταναστῶν διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων καί ὁμάδων γιά θέματα διαμονῆς ἐντός τῆς δομῆς.

Σέ αὐτά πρωτοστάτησε ὁ Σῦρος τρομοκράτης. Μοιραία ἦταν ἡ παρέμβασις τῆς Ἀστυνομίας γιά τόν τερματισμό τῶν συμπλοκῶν καί τήν ἀποσόβηση περαιτέρω καταστροφῶν. Μέ τήν συνδρομή τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς, οἱ ἀστυνομικοί προχώρησαν στήν προσαγωγή τῶν ὑπευθύνων καί στήν συνέχεια στήν σύλληψη τοῦ ἐν λόγω τρομοκράτη.

Κατά τήν ἐπιτόπια ἔρευνα τοῦ κλιμακίου τῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς, στόν οἰκίσκο ὁ ὁποῖος εἶχε παραχωρηθεῖ στόν «πρόσφυγα-οικογενειάρχη» τζιχαντιστή, κατεσχέθησαν ψηφιακά πειστήρια, τά ὁποῖα θά ἀποσταλοῦν στά ἐγκληματολογικά ἐργαστήρια γιά διενέργεια περαιτέρω ἐξετάσεων.

Ὁ 27άχρονος συλληφθείς θεωρεῖται μεσαῖο στέλεχος στίς τάξεις τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως ISIS/DAESH καί φέρεται νά παραδέχθηκε τήν συμμετοχή του σέ αὐτήν, ἐνῶ ὁμολόγησε πώς εἶχε συμμετάσχει σέ ἀρκετές ἀνθρωποκτονίες, τίς ὁποῖες καί περιέγραψε μέ ἀνατριχιαστικές λεπτομέρειες στούς ἀξιωματικούς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Σέ μιάν εὐνομούμενη χώρα, ὅλα αὐτά θά μποροῦσαν νά εἶχαν προληφθεῖ. Ὑπό τήν προϋπόθεση, βεβαίως, ὅτι οἱ παράνομες εἴσοδοι στήν χώρα θά ἀπετρέποντο καί ὅτι οἱ ἀρχές θά ἀγρυπνοῦσαν, καθώς γνωστό σέ ὅλους εἶναι πώς ἡ Συρία καί ἡ Μέση Ἀνατολή ἀποτελοῦν τό φυτώριο τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας καί ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησαν πολλοί ἀπό τούς δολοφόνους πού αἱματοκύλισαν τήν Εὐρώπη. Ἐδῶ ὅμως τόν πρῶτο λόγο τόν εἶχαν οἱ ἄφρονες πού ἀδιαφορῶντας γιά τήν πραγματικότητα ἤθελαν νά ἐπιβάλουν τήν ἀναγνώριση ἀνυπάρκτων δικαιωμάτων σέ τρομοκράτες. Εἰς βάρος πάντα τῶν Ἑλλήνων…

Κεντρικό θέμα