Ἡ Τουρκία θέτει σέ ἐφαρμογή σχέδιο ἰσλαμοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος

Ἐπιστρατεύει μουσουλμανική ὀργάνωση φοιτητῶν γιά νά προσεγγίσει μετανάστες

Η ΕΛΛΑΣ ἀντιμετωπίζει τό φάσμα τῆς ἰσλαμοποιήσεως, καθώς ξετυλίγεται σιγά-σιγά τό σχέδιο τῆς Τουρκίας νά χρησιμοποιήσει τούς μουσουλμάνους μετανάστες πού ἔχουν κατακλύσει τά νησιά μας γιά νά ἐπιτύχουν μίαν ἐπικράτηση μέ εἰρηνικά μέσα σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια. Θρυαλίς αὐτῆς τῆς μουσουλμανικῆς ἐπιβολῆς εἶναι οἱ μετωπικές ὀργανώσεις, διά τῶν ὁποίων ἡ Ἄγκυρα ἐλέγχει καί κινητοποιεῖ τήν μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης. Τήν πρώτη θέση μεταξύ αὐτῶν κατέχει ἡ Ἕνωσις Φοιτητῶν Δυτικῆς Θράκης (ΒΑΤΟΒ), ἡ ὁποία ἔχει δείξει πολλάκις τήν τουρκοκίνητη δομή της, καθώς ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά προσηλυτισμό τῶν πληθυσμῶν, τούς ὁποίους ἐνθαρρύνει νά προσδεθοῦν στά ἅρμα τῆς Ἀγκύρας. Τίς τάξεις της πυκνώνουν οἱ μουσουλμάνοι νέοι πού ἐπιστρέφουν ἀπό τά τουρκικά πανεπιστήμια. Ἔχουν προσελκυσθεῖ σέ αὐτά ἀπό τούς εὐνοϊκούς ὅρους καί τά προνόμια φοιτήσεως, ἀλλά ἐκεῖ βαπτίζονται στά νάματα τοῦ ἰσλαμικοῦ ἐρντογανισμοῦ καί τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ. Ἔτσι ἐπιστρέφουν ἕτοιμοι νά γίνουν «κήρυκες τοῦ ἰσλάμ». Καί τώρα τό ἰσλάμ τούς καλεῖ νά ποδηγετήσουν τούς μετανάστες νά κατακυριεύσουν τήν Ἑλλάδα.

Μίαν ἀνάλογη κατάσταση περιέγραφε ὁ λόγιος αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος μέ τήν ἐπιγραμματική φράση «ἐσλαβώθη δέ πᾶσα ἡ χώρα καί γέγονε βάρβαρος». Τότε οἱ Σλάβοι ἐγκατεστάθησαν εἰρηνικῶς σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, τίς δέ συνέπειες ὑπέστη μακροπροθέσμως ἡ αὐτοκρατορία καθώς ὁ πληθυσμός ἀλλοιώθηκε καί τό φρόνημα ὑπεχώρησε. Μίαν ἀνάλογη κατάσταση θέλει πάλι νά δημιουργήσει ἡ Ἄγκυρα στήν Ἑλλάδα. Ἡ μουσουλμανική ἀλληλεγγύη (μία κατάστασις πού ἀποτελεῖ καί αὐτή μέρος τοῦ τζιχάντ) εἶναι τό κίνητρο πού προβάλλεται στούς Τούρκους φοιτητές, ὥστε νά διεισδύσουν στούς μουσουλμάνους μετανάστες καί νά τούς κινητοποιήσουν. Τά ἐπεισόδια πού βλέπουμε τίς τελευταῖες ἡμέρες στήν Μόρια καί σέ ἄλλες περιοχές τῶν νησιῶν δέν εἶναι παρά ἕνα προανάκρουσμα τῶν ὅσων πρόκειται νά συμβοῦν. Οἱ μουσουλμάνοι ἀπαιτοῦν «σεβασμό» ἀλλά μέ τήν λέξη αὐτή ἐννοοῦν ἐπιβολή τῶν δικῶν τους θέσεων ὥστε νά διαγραφοῦν τά στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Προκειμένου νά ἐνορχηστρωθοῦν οἱ ἐνέργειες αὐτές, μία σειρά ἀπό μυστικές συσκέψεις ἔχουν πραγματοποιηθεῖ στήν Κομοτηνή μέ πρωτοβουλία τῶν στελεχῶν τῆς ΒΑΤΟΒ. Συμφώνως πρός ἔγκυρες πληροφορίες ἑλληνικῶν Ἀρχῶν, προκύπτει ὅτι κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τῆς ΒΑΤΟΒ στήν τέως Ἕνωση Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς συνεζητήθη ἡ ἔναρξις προγράμματος ἀλληλεγγύης ἐπισκέψεων καί ἐνισχύσεως μέ τά ἀπαραίτητα σέ μουσουλμάνους μετανάστες, σέ Ἑλλάδα καί Τουρκία. Προκειμένου βεβαίως νά δείξουν καί ἕνα πρόσωπο κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης ὁμίλησαν καί γιά ἐκπαιδευτικά προγράμματα ἀντισεισμικῆς προστασίας σέ συνεργασία μέ τήν Ἐρυθρά Ἡμισέληνο (Kızılay). Καί ἄν νομίζει κανείς ὅτι ἡ Ἐρυθρά Ἡμισέληνος εἶναι μιά «ἀθώα» ὀργάνωσις ὅπως ὁ Ἐρυθρός Σταυρός, πλανᾶται πλάνην οἰκτράν.

Γιά τήν ἱστορία θά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ΒΑΤΟΒ συστάθηκε τόν Μάρτιο τοῦ 2018, τήν ἴδια μέρα, σέ διάφορες πόλεις τῆς Τουρκίας, ἡ δέ πρώτη τους δημόσια ἐκδήλωσις ἔγινε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2018 μέ τήν «στήριξη» τῆς Διευθύνσεως Ἀποδήμων Τούρκων (ΥΤΒ). Ἐκεῖ βασικός ὁμιλητής ἦταν καί ὁ γνωστός «Γκρίζος Λύκος» Ρετζέπ Ἀλῆ, μέ καταγωγή ἀπό τήν Ροδόπη πού σπούδαζε στήν Ἄγκυρα.

Μέ αὐτήν τήν καθοδήγηση, οἱ νέοι τῆς ὀργανώσεως ἐργάζονται μεθοδικά γιά τήν δημιουργία ἑνός τουρκικοῦ πολιτισμικοῦ προγεφυρώματος στήν ἑλληνική Θράκη. Σέ λίγο θά γίνει αἰσθητή ἡ παρουσία τους στά ἑλληνικά νησιά καί σιγά-σιγά σέ ὅλες τίς περιοχές τῆς χώρας, ὅπου ἡ ἀφροσύνη μας ἐγκαθιστᾶ μουσουλμάνους μετανάστες, χωρίς προοπτική ἀμέσου ἀπομακρύνσεως ἤ ἐπαναπροωθήσεως.

Τό πρῶτο τό ὁποῖο μποροῦμε νά περιμένουμε μετά τά ἐπεισόδια πού ἔγιναν εἶναι ἡ δῆθεν ἀνθρωπιστική ἀντίδρασις στίς ὅποιες προσπάθειες περιορισμοῦ τῶν κινήσεων μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δέν σέβονται τούς νόμους τοῦ Κράτους πού τούς φιλοξενεῖ, ἀλλά ἐπί τῆς οὐσίας συμπεριφέρονται ὡς εἰσβολεῖς. Καί βεβαίως ἡ οἰκονομική ἐνίσχυσίς τους μέσω ἐράνων. Ἕπονται τά θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί δημιουργίας λατρευτικῶν χώρων…

Κεντρικό θέμα