ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ρωσσική εἰσβολή ἀνατρέπει τά δεδομένα γιά ρυθμό ἀναπτύξεως καί πληθωρισμό

Στό 2,5% ἡ αὔξησις τοῦ ΑΕΠ ἔναντι προβλέψεως γιά 4,5% – Ἀπώλειες στά φορολογικά ἔσοδα Φεβρουαρίου – Στά ὕψη ὁ πληθωρισμός – Ξαναγράφεται ὁ προϋπολογισμός

ΑΚΟΜΗ καί κατά δύο ποσοστιαῖες μονάδες μπορεῖ νά μειωθεῖ ὁ ρυθμός ἀναπτύξεως τῆς χώρας, στήν περίπτωση πού ὑλοποιηθεῖ τό δυσμενές «πολεμικό σενάριο», πού ἀπορρέει ἀπό τήν διατήρηση τῶν τιμῶν στήν ἐνέργεια σέ δυσθεώρητα ὕψη καί τόν καλπασμό τοῦ πληθωρισμοῦ γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ἄν διαρκέσουν οἱ ὑψηλές τιμές περισσότερο ἀπό τό δεύτερο μισό τοῦ ἔτους καί κλιμακωθοῦν οἱ πληθωριστικές πιέσεις λόγῳ τῆς ξέφρενης κούρσας τῶν τιμῶν σέ πετρέλαιο, φυσικό ἀέριο καί ἠλεκτρικό ρεῦμα, θά ὑπάρξουν σοβαρές παρενέργειες σέ κρίσιμους δεῖκτες τῆς οἰκονομίας πού θά ὁδηγήσουν σέ ριζική ἀναθεώρηση τοῦ προϋπολογισμοῦ. Κάθε 10% αὐξήσεως τῆς τιμῆς τῆς ἐνέργειας (πετρέλαιο, φυσικό ἀέριο, ἠλεκτρισμός) ἀφαιρεῖ 0,4% ἀπό τήν κατανάλωση τῶν νοικοκυριῶν καί 0,2% ἀπό τό ΑΕΠ τῆς εὐρωζώνης, συμφώνως πρός ἐκτιμήσεις τῆς UBS.

Σημειώνεται ὅτι ὁ προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη γιά μεγέθυνση τοῦ ΑΕΠ κατά 4,5%, πού θά ἀναθεωρηθεῖ ἀναλόγως πρός τό εὖρος τῶν κλυδωνισμῶν στήν οἰκονομία. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν πρόβλεψη γιά πληθωρισμό τῆς τάξεως τοῦ 0,9%, πού ἔχει ξεπερασθεῖ ἀπό τίς ἐξελίξεις καί τείνει νά διαμορφωθεῖ στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ὁ ὑψηλός πληθωρισμός ὅλα δείχνουν ὅτι θά συνεχίσει σέ ἀκόμα ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀκόμα καί τό τρίτο τρίμηνο τοῦ ἔτους μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει γιά τά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν. Ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ διατήρησίς του τόσο μεγαλύτερη θά εἶναι καί ἡ ζημιά γιά τό ΑΕΠ τῆς χώρας. Ὅπως προβλέπει ἄλλως τε χθεσινή ἀνάλυσις τῆς Alpha Bank, ἡ ὁλόπλευρη ρωσσική ἐπιχείρησις εἰσβολῆς στήν ἐπικράτεια τῆς Οὐκρανίας δύναται νά μετατρέψει τήν κρίση φυσικοῦ ἀερίου σέ μιά μονιμότερη πληθωριστική πίεση στίς πρῶτες ὗλες καί τά βασικά ἀγαθά, ἐπαναφέροντας τόν κίνδυνο τοῦ στασιμοπληθωρισμοῦ πάνω ἀπό τήν Εὐρώπη.

Οἱ τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί τοῦ πετρελαίου –ἡ Ρωσσία μαζί μέ τίς ΗΠΑ καί τήν Σαουδική Ἀραβία εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐξαγωγεῖς πετρελαίου παγκοσμίως– ἀναμένεται νά καταγράψουν, βραχυπρόθεσμα, μεγάλη ἄνοδο. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή θά ἦταν ἰδιαίτερα ἀρνητική γιά τά κράτη μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ πλειονότης τῶν ὁποίων παρουσιάζει ὑψηλό ποσοστό ἐξαρτήσεως ἀπό τίς εἰσαγωγές φυσικοῦ ἀερίου. Ἐπί πλέον, θά προεκαλεῖτο περαιτέρω αὔξησις τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους, ἀφ’ ἑνός συμπιέζοντας τό διαθέσιμο εἰσόδημα τῶν νοικοκυριῶν καί ἀφ’ ἑτέρου αὐξάνοντας τό κόστος παραγωγῆς γιά τίς ἐπιχειρήσεις.

Ὁ κίνδυνος γιά τήν ἀνάπτυξη ἀπό τόν ὑψηλό πληθωρισμό τό 2022, φαίνεται ὅτι δίδει ἐπιχειρήματα στήν ΕΚΤ νά ἑδραιώσει τήν θέση της, ὅτι ἡ ἐξαιρετικά εὐνοϊκή νομισματική πολιτική δέν εἶναι δυνατό νά ἀναστραφεῖ ἄμεσα, καθώς αὐτό θά ἐγκυμονοῦσε κινδύνους γιά τήν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζει στίς 10 Μαρτίου καί ἐκτιμᾶται ὅτι θά παραμείνει σταθερή στήν στρατηγική της. Τό καμπανάκι γιά τούς ἰσχυρούς κινδύνους πού μπορεῖ νά ἀνατρέψουν τούς στόχους ἔχει χτυπήσει, καί γιά αὐτό τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπανασχεδιάζει τίς κινήσεις του ὑπό τή σκιά τῶν ἁλυσιδωτῶν δημοσιονομικῶν ἐπιπτώσεων πού προκαλεῖ ἡ ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία. Ἡ ἐξίσωσις εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολη καθώς ἡ Κυβέρνησις δέν θέλει νά διαταραχθεῖ ἐπ’ οὐδενί ὁ στόχος γιά μείωση τοῦ ἐλλείμματος στό 1,4% τοῦ ΑΕΠ καί ἡ ἐπιστροφή σέ δημοσιονομική πειθαρχία.

Ἡ Κυβέρνησις στηρίζεται σέ μιά εὐρωπαϊκή λύση μέσῳ ἑνός κεντρικοῦ εὐρωπαϊκοῦ μηχανισμοῦ στό θέμα τῶν τιμῶν στήν ἐνέργεια. Ταυτοχρόνως ἐπιδιώκεται νά ἐξαιρεθοῦν οἱ δαπάνες πού ἀφοροῦν τίς ἐνεργειακές ἐπιδοτήσεις, ἀπό τά δημοσιονομικά ἐλλείμματα, γιά ὅσο διαρκεῖ ἡ ἐνεργειακή κρίσις. Ἐάν τούς ἑπόμενους μῆνες παγιωθοῦν σέ πολύ ὑψηλό ἐπίπεδο οἱ τιμές στό φυσικό ἀέριο, τότε οἱ καταναλωτές ἀλλά καί οἱ ἐπιχειρήσεις θά βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ ἕνα δυσθεώρητο κόστος τό ὁποῖο δέν θά μποροῦν νά καλύψουν. Κατά τήν διάρκεια τῆς συνεδριάσεως τῆς ὁμάδος διαχειρίσεως κρίσεων ὁ ὑπουργός Ἐνέργειας Κώστας Σκρέκας τόνισε ὅτι σημαντικό πρόβλημα δημιουργεῖται λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ἀνατροφοδοτεῖται ἡ κρίσις πού ἔχει ἐκτινάξει τίς τιμές τῆς ἐνέργειας σέ δυσθεώρητα ὕψη. Ὁ ὑπουργός διεμήνυσε ὅτι ἡ στήριξις καταναλωτῶν καί ἐπιχειρήσεων θά συνεχισθεῖ γιά ὅσο χρειασθεῖ, ἀναφέροντας ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει ζητήσει ἀπό τίς Βρυξέλλες τήν λήψη ἐκτάκτων μέτρων στηρίξεως τῶν κρατῶν μελῶν ἀπέναντι στήν κρίση. Χαρακτήρισε ἐνθαρρυντικό τό γεγονός ὅτι ἡ ἑλληνική πρότασις πού ὑπεβλήθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη περιελήφθη στό κείμενο τῶν συμπερασμάτων τοῦ συμβουλίου. Τό σχέδιο ἐπιδοτήσεων, πού συμπεριελήφθη στή 13η Ἔκθεση Ἀξιολογήσεως τῆς οἰκονομίας, μπορεῖ νά προβλέπει 1 δισ. εὐρώ ἕως τόν Ἰούλιο μέσῳ τοῦ Ταμείου Ἐνεργειακῆς Μεταβάσεως. ἀλλά τό κόστος θά ἀνέβει, μέ κάλυψη καί ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό.

Κεντρικό θέμα