Ἡ Πρόεδρος ἀπαντᾶ στήν «Ἑστία»: «Θά ὁρκιστῶ μέ θρησκευτικό»

Δηλώσεις συνεργατῶν τῆς Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου μέ ἀφορμή τό παρασκήνιο τῆς ὁρκωμοσίας

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ δημοσία δήλωση ὑπό τήν νέα θεσμική ἰδιότητά της, τῆς Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ οὐσιαστικῶς στό ἄρθρο τοῦ Διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος μας Μανώλη Κοττάκη σχετικῶς μέ τήν ὁρκωμοσία της καί μέ τό εἶδος τοῦ ὅρκου πού θά δώσει ἐνώπιον τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπίας μας. Θρησκευτικοῦ ἤ πολιτικοῦ. Χαιρόμαστε γι’ αὐτό. Ἀποτελεῖ ξεχωριστή τιμή γιά τήν ἐφημερίδα μας, ἡ ὁποία διεῖδε πολύ γρήγορα καί τίς ἐξαιρετικές πιθανότητες πού εἶχε νά εὐδοκιμήσει ἡ ὑποψηφιότης της γιά τό ἀξίωμα τῆς Προέδρου. Γι’ αὐτό καί τήν προέβαλε μέ τό πρωτοσέλιδό της τόν περασμένο Νοέμβριο. Ἡ τιμή γιά τήν «Ἑστία» εἶναι διπλή, γιατί ἡ Πρόεδρος μέ τήν δήλωσή της ἐπιβεβαιώνει πλήρως τίς πληροφορίες πού δημοσιεύσαμε χθές γιά τήν ταλάντευσή της ὡς πρός τό εἶδος τοῦ ὅρκου πού προτίθεται νά δώσει ἐνώπιον τῆς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπίας. Συγκεκριμένως στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων ἀνηρτήθη χθές ἡ ἑξῆς εἴδησις: «Σχετικά μέ τήν ὁρκωμοσία τῆς νέας Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, συνεργάτες τῆς Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου δήλωσαν, ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση τοῦ ΑΠΕ-ΜΠΕ: “Ἡ Πρόεδρος γνωρίζει ἄριστα τό Σύνταγμα καί δέν θά ἐτίθετο ποτέ ζήτημα νά ὁρκιστεῖ μέ ὅρκο διαφορετικό ἀπό τόν ρητά προβλεπόμενο θρησκευτικό ὅρκο”».

Κατ’ ἀρχάς καλωσορίζουμε τήν ὁριστική ἀπόφαση τῆς Προέδρου νά ὁρκισθεῖ μέ θρησκευτικό ὅρκο. Αὐτό γράψαμε καί ἐμεῖς. Τίποτε διαφορετικό. Διακρίνουμε βεβαίως μιά ἐλαφρά ἐνόχληση πίσω ἀπό τήν φράση «ἡ Πρόεδρος γνωρίζει τό Σύνταγμα», πού θεωροῦμε ὅτι διατυπώνεται ἐκ τοῦ περισσοῦ. Καί ἐμεῖς τό ἴδιο ὑποστηρίξαμε. Ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ Πρόεδρος γνωρίζει ἄριστα τό Σύνταγμα –τό ὁποῖο… ἐπιτρέπεται βεβαίως νά γνωρίζουμε καί ἐμεῖς– ὑποστηρίξαμε ὅτι ἐν τέλει θά ὁρκισθεῖ μέ θρησκευτικό ὅρκο. Παρά τίς «ἑρμηνεῖες πού ὑπάρχουν» ὅπως μᾶς ὑπεδείχθη ἀπό κορυφαῖο κυβερνητικό παράγοντα. Οἱ λέξεις ἄλλωστε λένε πάντα τήν ἀλήθεια καί εἶναι πρός τιμήν τῆς κ. Σακελλαροπούλου πώς τήν λέει. Ὅταν συνεργάτες της δηλώνουν ὅτι «δέν θά ἐτίθετο ποτέ ζήτημα νά ὁρκιστεῖ μέ ὅρκο διαφορετικό ἀπό…», στήν πραγματικότητα ἀναφέρονται σέ χρόνο μέλλοντα. Ἄν προέβαιναν στήν δήλωση ὅτι «δέν ἐτέθη ποτέ» ἀντί τοῦ «δέν θά ἐτίθετο», θά πιστεύαμε καί ἐμεῖς πώς πέσαμε θύματα …fake news ὅπως ἄλλος συνάδελφος πού ἔγραψε πρόσφατα γιά φερόμενο δεῖπνο τῆς νέας Προέδρου μέ κατασκευαστή δημοσίων ἔργων. Ἀλλά χωρίς νά διεκδικοῦμε τό ἀλάθητο, συνήθως δέν κάνουμε λάθος. Γι’ αὐτό καί ἄριστα οἱ συνεργάτες τῆς Προέδρου δέν χρησιμοποίησαν χρόνο ἀόριστο. Διότι τό θέμα ἐτέθη. Στήν σκέψη τους ὅμως μόνον καί ἀνεπισήμως.

Πρίν φθάσει ἡ «Ἑστία» νά γράψει τό παρασκήνιο πού ὁδήγησε τήν νέα Πρόεδρο νά δώσει τόν νενομισμένο ὅρκο μέ τόν «ρητά προβλεπόμενο τρόπο», εἶχε φροντίσει νά διασταυρώσει προηγουμένως τήν πληροφορία της ἀπό τρεῖς διαφορετικές πηγές. Τό αὐτό πράξαμε ὅταν προέκυψε τό ζήτημα μέ τήν ὑποψηφιότητά της. Δέν διαφεύγει ἐπίσης τήν προσοχή μας ὅτι οἱ συνεργάτες τῆς Προέδρου δέν ἐξέφρασαν κάποια ἀρνητική ἄποψη στό ΑΠΕ γιά τόν πολιτικό ὅρκο. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πρώτης δηλώσεως τῆς Προέδρου νοιώθουμε ἐπίσης τήν ἀνάγκη νά δηλώσουμε τό ἑξῆς: Ἡ «Ἑστία» σέβεται τόν θεσμό τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί θεωρεῖ ὅτι μέ τήν ἐξαίρεση τῶν περιπτώσεων πού ὁ ἴδιος δίδει λαβές μέ τήν στάση του, αὐτός πρέπει νά ἐξαιρεῖται τῆς δημόσιας κριτικῆς. Δέν εἶναι πεδίο γιά ἀντιπολίτευση ὁ Πρόεδρος. Τό σύμβολο τῆς ἑνότητος τοῦ Ἔθνους. Εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ θά στηρίξουμε μέ θέρμη τήν νέα Πρόεδρο ἐφ’ ὅσον δείξει ἐμπράκτως ὅτι εἶναι ἡ Πρόεδρος ὅλων τῶν Ἑλλήνων, μειονοτήτων καί πλειονοτήτων. Δέν θά ἀκολουθήσουμε τόν ὀλισθηρό δρόμο παραγόντων τοῦ δημοσίου βίου, ἀναλυτῶν καί ἄλλων οἱ ὁποῖοι στήν πενταετία τῆς θητείας Παυλόπουλου «σκιτσάριζαν» ἀσχήμιες γιά τίς ὁποῖες θά πρέπει νά ντρέπονται. Στηρίξαμε τόν ἀπερχόμενο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, γιατί στήν πράξη ἀπέδειξε ὅτι εἶναι χρήσιμος γιά τό Ἔθνος καί γιατί στό μέλλον –εἴμεθα βέβαιοι– θά ἀνατρέξουμε πολλές φορές σέ κείμενά του γιά νά θεμελιώσουμε ἐθνική θέση. Εἴμαστε ἐπίσης βέβαιοι, ἄλλωστε, ὅτι καί γιά λόγους συνεχείας τοῦ κράτους θά τό κάνει συντόμως καί ἡ νέα Πρόεδρος. Μέ αὐτήν τήν ξεκάθαρη θέση εὐχόμεθα στήν νέα Πρόεδρο καλή θητεία καί ἐλπίζουμε νά μήν μᾶς ἀναγκάσει μέ πράξεις ἤ παραλείψεις της νά τήν σχολιάσουμε ἀρνητικά. Δέν τό θέλουμε. Γιά τήν ἱστορία ἀναδημοσιεύουμε ἀπόσπασμα ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας», στό ὁποῖο ἀπήντησε μέσω συνεργατῶν της ἡ κ. Σακελλαροπούλου:

Ἡ πληροφορία εἶναι ἀπό ἔγκυρη πηγή: ἀρχική πρόθεση τῆς νέας Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου ἦταν νά μήν ὁρκιστεῖ μέ θρησκευτικό ὅρκο ἀλλά μέ πολιτική διαβεβαίωση. Ὠμνύοντας στήν τιμή καί τήν συνείδησή της. Οἱ συνταγματολόγοι εἶχαν «ψάξει» τό corpus τοῦ καταστατικοῦ μας χάρτη καί παρά τό γεγονός ὅτι τό ἄρθρο μέ τό τυπικό τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντος δέν ἀναθεωρήθηκε κατά τήν πρόσφατη συνταγματική μεταρρύθμιση, εἶχαν βρεῖ ἕνα «παράθυρο» πού θά ἐπέτρεπε στήν κ. Σακελλαροπούλου τήν ἀποβολή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν τελετή. Σύμφωνα μέ αὐτήν τήν ἑρμηνεία, ἀπό τήν στιγμή πού μέ τό Σύνταγμα τοῦ 2001 ἀπαλείφθηκε ἡ ὑποχρέωση νά εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Χριστιανός Ὀρθόδοξος, κατά μείζονα λόγο δέν ὑποχρεοῦται καί σέ θρησκευτικό ὅρκο.

Μαθαίνω ὅτι στό ἄκουσμα τῆς εἴδησης, ὅτι ἡ Πρόεδρος ἔκανε τήν σκέψη –δέν κατέληξε ποτέ σέ ἀπόφαση– νά μήν ὁρκιστεῖ στήν Ἁγία, Ὁμοούσιο καί Ἀδιαίρετη Τριάδα, σήμανε συναγερμός σέ κορυφαῖα γραφεῖα πέριξ τῶν ὁδῶν Ἡρώδου Ἀττικοῦ καί Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου. Ἐξηγήθηκε, μοῦ λένε, στήν νέα Πρόεδρο ὅτι πλήν τοῦ ἰδεολογικοῦ θέματος πού θά ἐγεννᾶτο, πλήν τοῦ τεράστιου πολιτικοῦ θέματος πού θά ἐγεννᾶτο, ἄν ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἐπέμενε, θά ἀνέκυπτε καί ζήτημα ἀκυρότητας τῆς ὁρκωμοσίας της. Ἄρα καί ἀκυρότητας κάθε πράξης πού θά ὑπέγραφε στό μέλλον, νόμου ἤ Προεδρικοῦ Διατάγματος. Ἔτσι πείστηκε καί θά δώσει, ἄν πληροφοροῦμαι σωστά, θρησκευτικό ὅρκο, τελικῶς.

Κεντρικό θέμα