Ἡ Ἑλλάς σέ συνασπισμό μέ Patriot κατά τῆς Τουρκίας

Μαζί μέ ΗΠΑ, Μεγάλη Βρεταννία, Ἰταλία καί Γαλλία – Δυνάμεις στό Μάλι καί τό Ὀρμούζ

ΜΕ ΤΗΝ ἀποστολή ἀπό τήν Ἑλλάδα συστοιχιῶν ἀντιαεροπορικῶν πυραύλων Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία, ἡ χώρα μας καθιστᾶ αἰσθητή τήν παρουσία της σέ ἕναν συνασπισμό, ὁ ὁποῖος προστατεύει τά κοινά συμφέροντα τῆς Δύσεως ὅσον ἀφορᾶ τίς πετρελαϊκές πηγές τῆς ἀραβικῆς χερσονήσου. Ταυτοχρόνως καί δεδομένης τῆς στάσεως τῆς Τουρκίας στήν περιοχή, μαζί μέ τό ἐξαιρετικά φιλικό πρός αὐτήν Κατάρ, ἡ συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος στόν συνασπισμό ἐνισχύει τούς συμμαχικούς δεσμούς, ἔτσι ὥστε νά μήν μιλᾶμε μόνον γιά μία πυραυλική ἀσπίδα στήν περιοχή ἀλλά καί γιά μίαν εὐρύτερη προστασία πού καλύπτει τόν ἑλληνικό χῶρο. Δύο συστοιχίες Patriot μέ προσωπικό 145 στελέχη τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας θά ἀποσταλοῦν ἐκεῖ καί σέ πρώτη φάση θά μετάσχουν σέ συνεκπαιδεύσεις μέ τίς ΗΠΑ, τήν Βρεταννία, τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία.

Τό θέμα συνεζητεῖτο σέ κυβερνητικό ἐπίπεδο, ἀλλά τήν περασμένη Παρασκευή οἱ ἀποφάσεις ὁριστικοποιήθηκαν σέ σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου, στήν ὁποία μετεῖχε ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος. Δέν θεωρεῖται τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἐνωρίτερα τήν ἴδια ἡμέρα ὁ στρατηγός Φλῶρος εἶχε ἰδιαίτερη συνομιλία στόν γραφεῖο του μέ τόν Ἀνώτατο Διοικητή Συμμαχικῶν Δυνάμεων Εὐρώπης (SACEUR) Ἀμερικανό πτέραρχο Τόντ Οὐῶλτερς, μέ τόν ὁποῖο συζητήθηκε ὁλόκληρο τό πλέγμα ἀμυντικῶν συνεργασιῶν στήν ἀνατολική Μεσόγειο καί οἱ συναρτώμενες δράσεις στήν Μέση Ἀνατολή.

Μέ αὐτήν τήν προσφορά στίς ἀποσκευές του ἔχει μεταβεῖ στήν Σαουδική Ἀραβία ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόν ὁποῖο σημειωτέον συνοδεύει καί ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ. Ἀλέξανδρος Διακόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔχει καί τήν πλήρη εἰκόνα τῆς στρατιωτικῆς καταστάσεως. Ἡ παρουσία του ἐξ ἄλλου στήν ἀποστολή δεικνύει ὅτι κατά τήν ἐπίσημη αὐτή ἐπίσκεψη οἱ συνομιλίες δέν θά περιορισθοῦν στήν οἰκονομία καί τίς ἐπενδυτικές δυνατότητες. Ἄλλωστε ἡ κοινή πεῖρα ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἡ οἰκονομική καί ἐπιχειρηματική ἀνάπτυξις εὐδοκιμοῦν μόνον σέ ἀσφαλές περιβάλλον, τό ὁποῖο ἐξασφαλίζουν στρατιωτικές δυνατότητες καί ἀμυντικές συνεργασίες.

Πρέπει, ἐπίσης, νά σημειωθεῖ ὅτι μέ τήν κίνηση αὐτή τῆς ἀποστολῆς τῶν πυραύλων Patriot ξεπερνιέται ὁριστικῶς ἡ ψυχρότης πού εἶχε ἐπέλθει στίς σχέσεις μέ τό Ρυάντ, ἐξ αἰτίας τοῦ ἀτυχοῦς περιστατικοῦ πού ἀφοροῦσε τίς περιπλοκές σχετικῶς πρός τό αἴτημα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας νά ἀγοράσει μεγάλη ποσότητα πυρομαχικῶν, τά ὁποῖα ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἔχει θέσει ἐκτός μαχίμων ἀποθεμάτων καί πρέπει ἤ νά πωληθοῦν ἤ νά καταστραφοῦν. Δέν ἀποκλείεται μάλιστα οἱ Σαουδάραβες νά ἐπανέλθουν μέ πρόθεση ἀγορᾶς αὐτῶν τῶν πυρομαχικῶν, μέ πολύ καθαρούς ὅρους ἐκπροσωπήσεώς τους.

Ταυτοχρόνως, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἔχει ἀποφασισθεῖ ἡ ἐνεργός πλέον συμμετοχή τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί σέ ἄλλες συμμαχικές διεθνεῖς ἀποστολές, κάτι πού ἀναβαθμίζει τό κῦρος τῆς χώρας μας καί ἐπαναβεβαιώνει τήν ἀξιοπιστία της σέ διεθνές ἐπίπεδο.

Ταυτοχρόνως δημιουργεῖ καί ἰσχυρότερη δέσμευση γιά τούς ἑταίρους καί συμμάχους μας νά ἐγγυῶνται τήν ἀσφάλεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους.

Στό πλαίσιο αὐτό ἕνας ἀξιωματικός-σύνδεσμος πρόκειται πολύ σύντομα νά ἀποσταλεῖ στήν ναυτική δύναμη στά στενά τοῦ Ὀρμούζ, κάτι πού θεωρεῖται προανάκρουσμα τῆς ἀποστολῆς καί πολεμικοῦ πλοίου, σέ μιά περιοχή ἀπό τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀποῦσα γιά δέκα περίπου χρόνια. Μία ἄλλη ἀποστολή γιά τήν ὁποία προετοιμάζονται οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Δύναμις πού θά ἀναπτυχθεῖ στό Μάλι, μία ἐπιχείρησις πού συναρτᾶται εὐθέως μέ τήν ἐπιτήρηση τῆς ἐκεχειρίας στήν Λιβύη καί ὡς ἐκ τούτου θεωρεῖται ζωτική καί γιά τά ἑλληνικά ἐθνικά συμφέροντα.

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ ἀποστολές αὐτές, στίς ὁποῖες θά μετέχουν ἀποκλειστικῶς μόνιμα στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἐθελοντική βάση, θεωροῦνται ἐξαιρετικῆς σημασίας ἀπό τά Γενικά Ἐπιτελεῖα, δεδομένου ὅτι πέρα ἀπό τήν πολιτική σημασία τους ἀποτελοῦν καί πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά ἐκπαιδεύσεις καί ἐξοικείωση σέ συνθῆκες ἐπιχειρήσεων.

Κεντρικό θέμα