ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ Ελλάς προεξοφλεῖ τό ΔΝΤ ἀλλά ἡ ἐποπτεία παραμένει

Κατόπιν γερμανικῆς ἐπιμονῆς – Πληρώνουμε 3,7 δισ. ἀπό τά 9,7 δισ.

ΑΝΟΙΓΕΙ ὁ δρόμος γιά τήν ἀποπληρωμή τῶν δανείων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ ΔΝΤ κ. Τζέρρυ Ράις δήλωσε χθές ὅτι ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις σέ συνεργασία μέ τούς Εὐρωπαίους πιστωτές θά ἀποφασίσουν γιά τήν ἀποπληρωμή τῶν δανείων, ἐνῶ, ἐρωτηθείς γιά τό ἐάν μία τέτοια ἐξέλιξις θά ἦταν ἱκανή νά μεταβάλει τό καθεστώς μεταμνημονιακῆς ἐποπτείας πού ἀσκεῖται ἀπό τό Ταμεῖο, δήλωσε σαφῶς ὅτι μιά τέτοια ἐξέλιξις θά μείωνε τό κόστος ἐξυπηρετήσεως τῶν δανείων ἀπό τό ΔΝΤ ἀλλά «δέν θά ἐπηρέαζε τήν μεταμνημονιακή ἐποπτεία». Ὁ ἴδιος ἐπανέλαβε ὅτι τό ΔΝΤ εὑρίσκεται σέ κατάσταση μεταπρογραμματικῆς ἐποπτείας, συμπληρώνοντας πώς στίς ἀρχές τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος ἀναμένεται καί ἡ δημοσιοποίησις τῆς σχετικῆς ἐκθέσεως ἀπό τό Ταμεῖο.

Ἡ Κυβέρνησις σχεδιάζει νά ἐξοφλήσει τόσο τήν δόση πού λήγει ἐφέτος καί ἀνέρχεται σέ 1,5 δισ. εὐρώ ὅσο καί τά 2,2 δισ. εὐρώ πού λήγουν τό 2020, ἤτοι συνολικῶς 3,7 δισ. εὐρώ. Σχεδόν 5 δισ. ἀπό τό δάνειο βαρύνονται μέ ὑψηλό ἐπιτόκιο, περίπου 5%, και γι’ αὐτό προβλέπεται νά ἐπιστραφοῦν πρίν ἀπό τήν λήξη τους. Καί αὐτό διότι τό ΔΝΤ υἱοθετεῖ κλιμακωτό ἐπιτόκιο, τό ὁποῖο αὐξάνεται ἀναλόγως μέ τήν ἔκθεση πού ἔχει ἡ χώρα στά δάνεια τοῦ Ταμείου ἀναλογικῶς μέ τήν «συμμετοχή» της στό ΔΝΤ.

Μέ τήν ἀποπληρωμή μέρους τοῦ δανείου ἀπό τόν διεθνῆ ὀργανισμό πρίν ἀπό τήν λήξη του, ἡ Ἑλλάς ἀντικαθιστᾶ ἀκριβό βραχυπρόθεσμο χρέος, τό ὁποῖο εἶχε κυμαινόμενο ἐπιτόκιο καί συναλλαγματικό κίνδυνο, μέ φθηνότερο μεσοπρόθεσμο πού θά ἔχει σταθερό ἐπιτόκιο. Ἐάν ἡ Κυβέρνησις ἀποπληρώσει αὐτό τό ποσό, τό δάνειο πρός τό ΔΝΤ θά περιορισθεῖ στά 6 δισ. εὐρώ, τό ὁποῖο συνολικῶς ὡριμάζει ἕως τά μέσα τοῦ 2024. Ἡ Κυβέρνησις ἀκολουθεῖ τίς ἀντίστοιχες κινήσεις τῆς Πορτογαλίας, ἡ ὁποία τόν περασμένο Δεκέμβριο μετά ἀπό τήν λήψη σχετικῆς ἀδείας προχώρησε στήν πρόωρη ἀποπληρωμή τοῦ δανείου της ἀπό τό ΔΝΤ. Χάρη σέ αὐτήν τήν πρόωρη ἐξόφληση τῶν δανειακῶν ὑποχρεώσεών της, ἡ χώρα γλύτωσε 1,16 δισ. εὐρώ σέ τόκους. Τό ἀρχικό πρόγραμμα ἀποπληρωμῆς τοῦ δανείου, ὕψους 26 δισεκατομμυρίων εὐρώ (ἦταν μέρος τοῦ συνολικοῦ ποσοστοῦ τῶν 78 δισεκατομμυρίων πού ἔλαβε ἡ Πορτογαλία στό πλαίσιο τοῦ μνημονίου διασώσεως τοῦ 2011), προέβλεπε τήν καταβολή τῆς τελευταίας δόσεως στό ΔΝΤ τό 2024. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὅλες οἱ λεπτομέρειες γιά τήν σταδιακή πρόωρη ἐξόφληση ἔχουν συμφωνηθεῖ μέ τούς Εὐρωπαίους, ἐνῶ ἡ σχετική ἐπιστολή πού θά ἀποσταλεῖ πρός τόν Εὐρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος εἶναι ἕτοιμη.

Συμφώνως πρός τόν ὑφιστάμενο σχεδιασμό, θά ἀκολουθήσουν:

– Ἡ ἀποπληρωμή ἄλλων δύο δισ. εὐρώ τήν διετία 2020-2021, ὥστε, ἕως τό τέλος τοῦ 2021, ἡ Ἑλλάς νά ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό ακριβό μέρος τοῦ ΔΝΤ.

-Ἕως τά μέσα τοῦ 2022 δέν θά ἐξοφληθεῖ πλήρως τό δάνειο τοῦ Ταμείου, ὥστε νά συνεχίσει νά μετέχει ὡς σύμβουλος στήν ἐνισχυμένη μεταμνημονιακή ἐποπτεία τῆς χώρας μας. Τό γεγονός ὅτι τό ΔΝΤ δέν θά ἐξοφληθεῖ πλήρως σχετίζεται μέ τήν γερμανική ἐπιμονή γιά ἐνεργή ἀνάμειξη τοῦ ΔΝΤ στά ἑλληνικά πράγματα μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματος.

Οἱ δανειακές συμφωνίες τοῦ EFSF μέ τά κράτη μέλη τῆς Εὐρωζώνης τά ὁποῖα προσέφυγαν στήν δανειακή βοήθειά του, προβλέπουν ὅτι, σέ περίπτωση προώρου ἀποπληρωμῆς τοῦ δανείου τους πρός τό ΔΝΤ, θά πρέπει νά πληρώσουν ἄμεσα τό ἴδιο ποσό στόν Μηχανισμό, ἐκτός ἐάν ὁ τελευταῖος ἀποφασίσει νά ἄρει τήν συγκεκριμένη ὑποχρέωση. Ἡ Κυβέρνησις, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῆς Πορτογαλίας, θά ζητήσει νά ἀρθεῖ ἡ ὑποχρέωσις τῆς χώρας νά ἀποπληρώσει ἕνα ἀνάλογο ποσό τοῦ δανείου της ἀπό τόν EFSF. Τήν ἑπομένη ἑβδομάδα, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο θά δημοσιοποιήσει τήν ἔκθεσή του γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία. Συμφώνως πρός πληροφορίες, θά κρούει τό «καμπανάκι» γιά τά «κόκκινα» δάνεια τῶν τραπεζῶν. «Ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ ζητήματος τῶν NPLs εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντική γιά τήν εὐστάθεια τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος στήν Ἑλλάδα», ὅπως θά ἀναφέρουν οἱ συντάκτες τῆς ἐκθέσεως.

Ἐπίσης, θά ἀπευθύνονται συστάσεις στήν χώρα, προκειμένου νά συνεχίσει τήν μεταρρυθμιστική προσπάθειά της καί θά ἐπιμένουν στήν διεύρυνση τῆς φορολογικῆς βάσεως μέ μείωση τοῦ ἀφορολογήτου ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2020, ἀλλά καί τήν ἐξυγίανση τοῦ δημοσίου τομέως.

Κεντρικό θέμα