Ἡ Ἑλλάς μέ «μέσον» τόν κύριο Μπουρλά δέν θά πάρει ἐπί πλέον ἐμβόλια;

Ὁ γερμανικός ἐθνικισμός τοῦ φαρμάκου τινάζει στόν ἀέρα τήν εὐρωπαϊκή πολιτική – Ὀργή Κομμισσιόν

ΠΡΩΤΗ ξεκίνησε ἡ Μεγάλη Βρεταννία τῆς ὁποίας ὁ πληθυσμός ἄρχισε νά ἐμβολιάζεται κατά προτεραιότητα πρίν ἀπό δύο ἑβδομάδες. Μία ἐξέλιξις, ἡ ὁποία χαιρετίσθηκε ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὡς τό πρῶτο μεγάλο εὐεργέτημα γιά τούς πολῖτες τῆς χώρας αὐτῆς μετά τήν ἀπαγκίστρωσή τους ἀπό τήν ΕΕ μέσω τοῦ Brexit καί ὡς ἀπόφασις «ἐλευθερίας». Ἀλλά καί ταυτοχρόνως μία ἐξέλιξις, πού ἐπεκρίθη ἀπό τόν γερμανικό Τύπο καί τόν πρέσβη τῆς Γερμανίας στό Λονδῖνο ὡς «βρεταννικός ἐθνικισμός τοῦ φαρμάκου». Καί τοῦτο, διότι τό Λονδῖνο ὑπόκειται τυπικῶς ἀκόμη στούς εὐρωπαϊκούς κανονισμούς φαρμάκου κατά τήν μεταβατική περίοδο τοῦ Brexit. Πρίν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς ὅμως ἡ Γερμανία πού, σημειωτέον ἀσκεῖ καί τήν προεδρία τῆς ΕΕ, ἀποτελεῖ τήν ἡγέτιδα τῆς ΕΕ πανικόβλητη καί ἐν ὄψει τοῦ τρίτου κύματος τῆς πανδημίας ἀπεφάσισε νά βαδίσει στά ἴχνη τοῦ Λονδίνου. Μετά ἀπό δημοσιεύματα πού προετοίμασαν τό ἔδαφος στρεφόμενα κατά τῆς Κομμισσιόν, τῆς ὁποίας ἡγεῖται …πρώην Ὑπουργός τῆς Μέρκελ, ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, ἡ Γερμανία ἀνεκοίνωσε χθές στήν ἐμβρόντητη Ἕνωση ὅτι «καπάρωσε» μονομερῶς 30 ἐπί πλέον ἑκατομμύρια ἐμβόλια σέ διμερῆ συμφωνία μέ τήν Pfizer!

Τοὐτέστιν, μαζί μέ τά 55,8 ἑκατ. δόσεις ἐμβολίων πού θά λάβει ἀναλογικά ἀπό ΕΕ καθώς καί τά 50,5 ἑκατ. τῆς Moderna ἡ Γερμανία ἐξασφαλίζει συνολικά 136,3 ἑκατ. δόσεις γιά 68,15 ἑκατ. πολῖτες. Συμφώνως πρός τό Ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, ἡ Γερμανία ἔχει ἐξασφαλίσει ἄλλες 30 ἑκατομμύρια δόσεις τοῦ ἐμβολίου Pfizer/Biontech, ὅπως ἀναφέρει ἡ «Bild».

Τόσο τό ἐμβόλιο Moderna ὅσο καί τό ἐμβόλιο τῶν Pfizer/Biontech (μαζί 136,3 ἑκατομμύρια δόσεις) θά παραδοθοῦν πλήρως στήν Γερμανία τό 2021, συμφώνως πρός τό Ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ὑγείας. Ἑπομένως 68,15 ἑκατομμύρια πολῖτες θά μποροῦν νά ἐμβολιασθοῦν κατά τοῦ Covid-19. Αὐτό θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ «ἀνοσία τῆς ἀγέλης».

Ἐπί πλέον, ἡ Γερμανία ἔχει παραγγείλει περαιτέρω ἐμβόλια, γιά τά ὁποῖα ἐκκρεμεῖ ἀκόμη ἔγκρισις.

42 ἑκατομμύρια δόσεις τοῦ ἐμβολίου Curevac ἔρχονται στήν Γερμανία μέσω τῆς ΕΕ, σύν 20 ἑκατομμύρια δόσεις σέ ἐθνικό ἐπίπεδο. Ἡ Γερμανία λαμβάνει 56,2 ἑκατομμύρια δόσεις ἀπό τό ἐμβόλιο AstraZeneca ἀπό τήν ΕΕ καί 37,25 ἑκατομμύρια ἀπό τό ἐμβόλιο Johnson & Johnson.

Τό ἔδαφος γιά τήν ἰσοπέδωση γιά μία ἀκόμη φορά τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης προετοίμασε μέ δημοσίευμά του τό περιοδικό Spiegel μέ ἐπίθεση κατά τῶν Βρυξελλῶν . Ὅπως σημειώνει, ἡ ΕΕ ἠγόρασε ὀλιγώτερα ἐμβόλια ἀπό ὅσα ἐχρειάζετο καί ἔτσι ἡ Γερμανία δέν θά ἔχει διαθέσιμα γιά νά ὁλοκληρώσει τόν ἐμβολιασμό τῶν πολιτῶν της μέχρι τό ἐρχόμενο καλοκαίρι. «Ἡ διαπίστωσις ἔρχεται μέ καθυστέρηση, γιατί ἐδῶ καί μῆνες διεφαίνοντο ὅτι ἄλλες χῶρες θά διέθεταν περισσότερα ἐμβόλια γιά νά ξεκινήσουν τόν ἐμβολιασμό καί νά ἀντιμετωπίσουν πιό ἀποτελεσματικά τήν πανδημία» παρατηρεῖ. «Ἀλλά Βρυξέλλες καί Βερολῖνο εὑρίσκοντο ἐν ἀπραξίᾳ, συχνά μέ ἐπιχειρήματα αὐταρεσκείας, τοῦ τύπου ὅτι ἡ Εὐρώπη ἐλέγχει φαρμακευτικά σκευάσματα καλύτερα καί μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια ἀπό ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στόν κόσμο… Τό ζήτημα εἶναι ὅτι τώρα ἡ Γερμανία δέν θά ἔχει ἱκανό ἀριθμό ἐμβολίων γιά νά ἀναχαιτίσει τήν πανδημία μέχρι τό καλοκαίρι, γιατί ἡ ΕΕ ἠγόρασε ὀλιγώτερα …καί τώρα κάνει νέες διαπραγματεύσεις ὑπό τό κράτος τῆς πιέσεως χρόνου».

Ἡ μονομερής συμφωνία Γερμανίας καί ξένης πολυεθνικῆς προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τῆς Κομμισσιόν ἡ ὁποία ἄφησε αἰχμές κατά τοῦ Βερολίνου. «Ὁ σκοπός τῶν διαπραγματεύσεών μας ἦταν νά οἰκοδομήσουμε ἕνα χαρτοφυλάκιο μέ πολλά ὑποψήφια ἐμβόλια ἀπό διαφορετικές ἑταιρεῖες, πού χρησιμοποιοῦν διαφορετικές τεχνολογίες, προκειμένου νά αὐξήσουμε τίς πιθανότητες ἀναπτύξεως ἐμβολίου πού θά ἦταν ἀσφαλές, ἀποτελεσματικό καί προσιτό γιά τούς Εὐρωπαίους πολῖτες» τονίζει ἡ Κομμισσιόν.

«Αὐτός ἦτο ἕνας βασικός στόχος τῆς στρατηγικῆς μας γιά τά ἐμβόλια τῆς ΕΕ, στήν ὁποία ἔχουν ἐγγραφεῖ ἐπισήμως ὅλα τά κράτη μέλη» τονίζει μέ νόημα, ὑπονοώντας ξεκάθαρα ὅτι ἡ Γερμανία ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἐνήμερη γιά κάθε βῆμα τῆς διαδικασίας.

«Ἐπίσης, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν κλινικῶν δοκιμῶν ἤ προτοῦ τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν δοκιμῶν ἦταν διαθέσιμα. Δέν ὑπῆρχε βεβαιότης ὅτι κάποιο ἀπό τά ὑποψήφια ἐμβόλια θά ἦταν ἀποτελεσματικό καί ἀσφαλές» συνεπλήρωσε πηγή τῆς Κομμισσιόν. «Στίς ἀρχές, ἄλλως τε, δέν ἦταν τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer πού ἐφαίνετο πιό κοντά στήν “πρωτιά” ἀλλά αὐτό τῆς Ὀξφόρδης καί τό ἄλλο τῆς γερμανικῆς Curevac.»

Ἡ μονομερής συμφωνία Γερμανίας – Pfizer ἐγείρει ἕνα ζήτημα γιά τήν ἑλληνική Κυβέρνηση: νά προχωρήσει καί ἐκείνη σέ διμερῆ συμφωνία μέ τήν πολυεθνική ἐπί κεφαλῆς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ γεννημένος στήν Θεσσαλονίκη διευθύνων σύμβουλός της Ἀλβέρτος Μπουρλά; Ἤ νά μείνει πιστή στίς εὐρωπαϊκές ἀποφάσεις; Τά ἀντικειμενικά δεδομένα ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα, ὅτι πρέπει νά ἐπιδιωχθεῖ μονομερής συμφωνία. Καί γιατί μποροῦμε καί διότι ἡ πρώτη δόσις τῶν ἐμβολίων λόγω τῶν χαμηλῶν δεικτῶν θνητότητος πού ἐμφανίζει ἡ Ἑλλάς φθάνει μόνο γιά 150.000 πολῖτες, καί γιατί ἀπό ὅ,τι φαίνεται –ὅπως βλέπουμε καί στήν Εὐρώπη– τό lockdown θά εἶναι παρατεταμένο. Ὥρα γιά δράση λοιπόν! Ἡ Κυβέρνησις μᾶς ἐξέπληξε θετικά μέ τήν ἀποτελεσματικότητά της στήν διαχείριση τοῦ πρώτου κύματος τῆς πανδημίας. Ὥρα νά τό πράξει καί στό δεύτερο!

Κεντρικό θέμα