Ἡ Ἑλλάς ἀναγνωρίζει τούς γάμους ὁμόφυλων ζευγαριῶν τῆς ἀλλοδαπῆς

Ὅλοι οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, πλήν Ἀσημακοπούλου-Κεφαλογιάννη, ἐνέκριναν τό ψήφισμα στό Στρασβοῦργο – Ἀποχή ἦταν ἡ ὁδηγία Βέμπερ λόγω διαφωνιῶν

ΨΗΦΙΣΜΑ ὑπέρ τοῦ γάμου ὁμόφυλων ζευγαριῶν τῆς ἀλλοδαπῆς ἐνέκρινε τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ τήν Νέα Δημοκρατία νά δίδει θετική ψῆφο. Μόνον οἱ εὐρωβουλευτές Ἄννα Μισέλ Ἀσημακοπούλου καί Μανώλης Κεφαλογιάννης διεχώρισαν τήν θέση τους, τηρώντας ἀποχή. Τό ΕΛΚ, στό ὁποῖο ἀνήκουν οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, ἐνεφανίσθη διχασμένο, μέ τόν ἐπί κεφαλῆς Μάνφρεντ Βέμπερ νά καλεῖ σέ ἀποχή. Ὡστόσο ὁ εἰσηγητής τῆς ΝΔ ἐπί τοῦ θέματος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος συνέστησε στούς εὐρωβουλευτές νά τό ὑπερψηφίσουν, πρᾶγμα πού ἔπραξαν, διαχωρίζοντας τήν θέση τους ἀπό τό ΕΛΚ.

Συμφώνως πρός τό κείμενο τῆς Εὐρωβουλῆς, οἱ χῶρες τῆς ΕΕ καλοῦνται νά ἀναγνωρίσουν στά ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια τά ἴδια δικαιώματα μέ τά ἑτερόφυλα. Τό ψήφισμα οὐσιαστικά ἱκανοποιεῖ ἐμμέσως πλήν σαφῶς τά αἰτήματα τῆς Ἐπιτροπῆς Σισιλιάνου ὑπέρ τοῦ πολιτικοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων. Γίνεται μάλιστα μνεία στούς τομεῖς τῆς ἐλεύθερης κυκλοφορίας καί τῆς οἰκογενειακῆς ἐπανενώσεως. Συγκεκριμένως στό κείμενο ἀναφέρεται: «Οἱ γάμοι ἤ τά σύμφωνα συμβιώσεως πού ἔχουν καταγραφεῖ σέ ἕνα κράτος μέλος πρέπει νά ἀναγνωρίζονται σέ ὅλα τά ἄλλα ὁμοιομόρφως, καί οἱ σύζυγοι καί σύντροφοι τοῦ ἰδίου φύλου πρέπει νά ἔχουν ἴδια μεταχείριση μέ ἐκείνη τῶν ὁμολόγων τους τοῦ ἀντίθετου φύλου».

Τό κείμενο τό ὁποῖο δέν εἶναι δεσμευτικό υἱοθετήθηκε μέ 387 ψήφους ὑπέρ, 161 κατά καί 123 ἀποχές. Οἱ εὐρωβουλευτές ζητοῦν ἐπίσης «οἱ οἰκογένειες τοῦ οὐράνιου τόξου νά ἀπολαμβάνουν τά ἴδια δικαιώματα στήν οἰκογενειακή ἐπανένωση μέ τά ζευγάρια ἀντίθετου φύλου καί τήν οἰκογένειά τους». Ἐπίσης ζητοῦν, οἱ οἰκογένειες αὐτές «νά ἔχουν ἴδια μεταχείριση σέ ὅλη τήν ΕΕ», ὅταν μετακινοῦνται ἀπό τό ἕνα κράτος μέλος στό ἄλλο.

Αὐτό δημιουργεῖ σοβαρά ζητήματα, καθώς ἕξι κράτη μέλη τῆς ΕΕ δέν ἀναγνωρίζουν τούς γάμους ἤ τά σύμφωνα συμβιώσεως μεταξύ προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου καί συνεπῶς δέν μποροῦν νά παράσχουν τήν μεταχείριση πού ζητεῖ ἡ Εὐρωβουλή σέ ὁμόφυλα ζευγάρια πού προέρχονται ἀπό ἕνα ἄλλο κράτος μέλος.

Ἐπιπροσθέτως σέ ἕνδεκα χῶρες οἱ νόμιμοι γονεῖς ἑνός παιδιοῦ δέν μποροῦν νά εἶναι δύο γυναῖκες ἤ δύο ἄνδρες καί ὡς ἐκ τούτου ὁ δεσμός δύο γονέων δέν θά ἀναγνωρίζεται γιά τίς ὁμοφυλόφιλες οἰκογένειες πού φθάνουν ἀπό ἕνα ἄλλο κράτος μέλος. Τό κείμενο πού ἐνεκρίθη, στρέφεται κυρίως ἐναντίον τῆς Ρουμανίας, τῆς Πολωνίας καί τῆς Οὑγγαρίας. Τό Βουκουρέστι ἐγκαλεῖται διότι δέν ἐνέταξε στήν νομοθεσία του μιά ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου γιά τήν ἐλεύθερη κυκλοφορία τῶν συζύγων τοῦ ἰδίου φύλου.

Ὅσο γιά τήν Βαρσοβία καί τήν Βουδαπέστη κατηγοροῦνται γιά «διακρίσεις τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν οἱ κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ». Καί ἐνῶ τό κείμενο ὑποτίθεται ὅτι δέν εἶναι δεσμευτικό, τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἀπαιτεῖ τήν υἱοθέτηση μέτρων εἰς βάρος τῶν κρατῶν μελῶν πού δέν ἀκολουθοῦν τίς ἐπιλογές του. Εἰδικώτερα, στό κείμενο ἀναφέρεται: «Τό Κοινοβούλιο καλεῖ τήν ΕΕ νά λάβει ἐπί πλέον μέτρα (διαδικασίες ἐπί παραβάσει, δικαστικές προσφυγές καί κυρώσεις σέ σχέση μέ τό λαμβάνειν ἀπό εὐρωπαϊκά ταμεῖα) γιά αὐτές τίς χῶρες». Τίς χῶρες δηλαδή πού δέν εὐθυγραμμίζονται μέ τήν γραμμή τοῦ Στρασβούργου καί πού ἐμμένουν στίς ἐθνικές νομοθεσίες τους.

Κεντρικό θέμα