Ἡ Cosco «σαλπάρει» γιά λιμάνια τοῦ Λιβάνου

ΙΔΟΥ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ  • Τήν χρηματοδοτεῖ μέ 86 ἑκατ. δολλ. ἡ Ἰσλαμική Τράπεζα Ἀναπτύξεως

ΕΤΟΙΜΟΙ νά σαλπάρουν γιά ἄλλα λιμάνια εἶναι οἱ Κινέζοι τῆς Cosco. Οἱ παλινωδίες τοῦ Κεντρικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμβουλίου, ἡ ἑλληνική γραφειοκρατία, ἡ ἀρνητική ἀντιμετώπισις τῆς Ἐπιτροπῆς Σχεδιασμοῦ καί Ἀναπτύξεως Λιμένων, ἡ μετωπική σύγκρουσις μέ τήν Κυβέρνηση καί ἡ ὑπονόμευσις ἀπό δυτικά κέντρα πού συνολικῶς θέτουν ἐμπόδια στά ἐπενδυτικά σχέδιά της γιά τόν Πειραιᾶ, ὁδηγοῦν τήν Cosco νά ἀποκτήσει δεύτερη βάση στήν Μεσόγειο.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ «Ἑστία», ὁ κρατικός ναυτιλιακός ὅμιλος τῆς Κίνας ἐνδιαφέρεται νά προχωρήσει σέ σημαντικές ἐπενδύσεις στό λιμάνι τῆς Τριπόλεως, στόν βόρειο Λίβανο. Συμφώνως πρός πληροφορίες, οἱ Κινέζοι εὑρίσκονται σέ συζητήσεις καί προετοιμάζονται γιά ἐπενδύσεις σημαντικῆς κλίμακος στό ἀνατολικώτερο λιμάνι τοῦ Λιβάνου στήν Μεσόγειο πού θά ἀποτελέσει, ἐάν εὐοδωθεῖ τό ἐγχείρημα, τό νέο ἐπιχειρησιακό κέντρο τους, καθώς πρόκειται γιά περιοχή ὑψίστης στρατηγικῆς σημασίας. Ἀπό τόν περασμένο Δεκέμβριο ἡ Cosco ἐγκαινίασε μία νέα θαλασσία ὁδό πού συνδέει τήν Κίνα μέ τήν Μεσόγειο Θάλασσα. Εὑρίσκεται σέ ἀπόσταση περίπου 18 μιλίων ἀπό τά σύνορα τῆς Συρίας, καί ἡ Τρίπολις θά ἀποτελέσει στρατηγική τοποθεσία γιά τούς ἐπενδυτές. Κυρίως ἐκείνους πού ἀναζητοῦν γρήγορη πρόσβαση στίς πόλεις πού ἔχουν ὑποστεῖ καταστροφές στήν Συρία. Τό ἐνδιαφέρον τῶν Κινέζων ἐπιβεβαίωσε καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ λιμένος τῆς Τριπόλεως Ahmad Tamer. Σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα Al-Monitor σημείωσε ὅτι «ἡ Κίνα δοκιμάζει τήν Τρίπολη ὡς νέο στόχο γιά ἐπενδύσεις». Ἔχοντας ἐξασφαλίσει δάνειο ὕψους 86 ἑκατ. δολλαρίων ἀπό τήν Ἰσλαμική Τράπεζα Ἀναπτύξεως, τό λιμάνι τῆς Τριπόλεως προετοιμάζεται γιά ἐπενδύσεις μεγάλης κλίμακος. «Σέ περίπτωση πού οἱ Κινέζοι προχωρήσουν σέ ἐπενδύσεις στό λιμάνι, αὐτό θά ὀφείλεται στό ἐνδιαφέρον τους γιά ὁλόκληρη τήν περιοχή» ὑπεστήριξε ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ λιμένος τῆς Τριπόλεως. Ἄλλωστε τό Πεκῖνο διετήρησε ἀνοικτή τήν πρεσβεία του στήν Δαμασκό κατά τήν διάρκεια τῆς συριακῆς διαμάχης.

Στήν περίπτωση πού ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαπραγματεύσεις γιά τό λιμάνι τοῦ Λιβάνου, τότε συμφώνως πρός πηγές προσκείμενες στόν κινεζικό ὅμιλο θά ἀνατραποῦν τά σχέδιά τους γιά τόν Πειραιᾶ, πού φιλοδοξοῦσαν νά τόν καταστήσουν ὡς τό νούμερο ἕνα λιμάνι στήν Μεσόγειο καί τήν Εὐρώπη. Βάσει τῆς καταστάσεως πού διαμορφώνεται, ἐάν δέν δοθοῦν ἄμεσες λύσεις, τό χρονοδιάγραμμα ὑλοποιήσεως τῶν ἐπενδύσεων μπορεῖ νά ἐκτροχιασθεῖ ἐνῶ τίθεται συνολικῶς ἐν ἀμφιβόλω ὁ στρατηγικός σχεδιασμός τῆς Cosco.

Οἱ Κινέζοι ἐξακολουθοῦν νά πιστεύουν ὅτι τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς ἔχει τίς δυνατότητες νά μετατραπεῖ σέ διακομετακομιστικό κόμβο ὑψίστης σημασίας, ἀλλά δέν εἶναι διατεθειμένοι νά κάνουν ἐκπτώσεις στίς ἐπενδύσεις τους. Τό μεγαλεπήβολο σχέδιό τους πού ἀνέρχεται σέ 600 ἑκατομμύρια καί ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἐκτοξεύσει τίς δυνατότητες τοῦ λιμανιοῦ, ἔχει δημιουργήσει μεγάλες τριβές σέ πολιτικό ἐπίπεδο, ἐνῶ προκαλεῖ σωρεία ἀντιδράσεων ἀπό τίς τοπικές ἀρχές καί τούς ὅμορους Δήμους.

Ἡ σταγόνα πού φαίνεται νά ξεχείλισε τό ποτήρι ἦταν ἡ ἀπόφασις τοῦ ΚΑΣ, συμφώνως πρός τήν ὁποία διετύπωσε διαφωνίες ὡς πρός τήν ἀνέγερση πολυτελοῦς ξενοδοχείου καί ἐμπορικοῦ κέντρου στόν χῶρο τοῦ λιμανιοῦ. Συγκεκριμένως, ἀπέρριψε τήν δημιουργία ἐμπορικοῦ κέντρου ἐντός τοῦ λιμένος Πειραιῶς, ἐνῶ ζήτησε ἀλλαγές στούς ὅρους δομήσεως (ὕψος καί ὄγκος) τοῦ 5στερου ξενοδοχείου στό Πόρτο Λεόνε. Γιά τό ξενοδοχεῖο στήν Παγόδα τό συμβούλιο παρέπεμψε τήν ἐξέταση τοῦ θέματος στό Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Τά νομικά ἐμπόδια ἴσως αὐξηθοῦν, καθώς ἐκκρεμεῖ ἡ ἐκδίκασις στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας προσφυγῆς κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν κατά τῶν ὅρων τοῦ διαγωνισμοῦ ἀναπτύξεως τῆς νέας βάσεως τῆς κρουαζιέρας. Ἐπίσης, καταγράφονται δύο ἀκόμη δυσκολίες πού σχετίζονται μέ τήν δυσκολία ἐγκρίσεως τῶν περιβαλλοντικῶν μελετῶν γιά ὅλα σχεδόν τά projects ἀλλά μέ τίς παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Σχεδιασμοῦ καί Ἀναπτύξεως Λιμένων γιά τό σύνολο τῶν ἔργων πού θέλει νά πραγματοποιήσει ὁ κινεζικός κολοσσός στό λιμάνι.

Συμφώνως πρός τό ἱστορικό τῆς ὑποθέσεως, στόν διαγωνισμό τοῦ 2016 γιά τήν πώληση τοῦ 67% τῆς OΛΠ A.E. –ὅπου ἡ Cosco κατέθεσε τήν μοναδική δεσμευτική προσφορά– κατέβαλε 280,5 ἑκατ. γιά τό 51%, ἐνῶ ἄλλα 88 ἑκατ. κατετέθησαν σέ εἰδικό λογαριασμό ὑπέρ τοῦ Δημοσίου γιά τό ὑπόλοιπο 16% τῆς εἰσηγμένης, τό ὁποῖο, ὅμως, θά ἀποκτηθεῖ μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ὑποχρεωτικῶν ἐπενδύσεων, πού ἔχει συμβατικά δεσμευθεῖ νά ὑλοποιήσει μέχρι τό 2021. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό master plan εὑρίσκεται ἀκόμη στά χαρτιά.

Τά ἔργα πού ἔχουν προκαλέσει τήν μεγαλύτερη ἀντίδραση εἶναι τέσσερα. Πρῶτον, ἡ ἀνάπτυξις Mall στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, δίπλα στήν νέα βάση κρουαζιέρας, πού «ἔκοψε» μέ ὁμόφωνη γνωμόδοτησή του τό ΚΑΣ. Οἱ τοπικές ἀρχές ἔχουν σταθεῖ ἀπέναντι στήν δημιουργία του, διότι θεωροῦν ὅτι θά πλήξει περαιτέρω τό πειραϊκό ἐμπόριο. Κύκλοι τοῦ ΟΛΠ ἀντιτείνουν ὅτι τό Mall θά διαθέτει καταστήματα γιά μεγάλα πορτοφόλια, καθώς στό ἐμπορικό κέντρο θά στεγασθοῦν ἀκριβά brands γιά τούς πελάτες κρουαζιέρας, πού δέν θά λειτουργοῦν ἀνταγωνιστικά στά τοπικά μαγαζιά.

Ἐνστάσεις ὑπάρχουν καί γιά τά 4 ξενοδοχεῖα, πού ὑπάρχουν στό master plan τοῦ ΟΛΠ. Τά τρία ἐξ αὐτῶν θά εἶναι πέντε ἀστέρων καί τό ἕνα τεσσάρων, μέ τό συνολικό ὕψος τῆς ἐπενδύσεως μόνο γιά τά hotels νά φθάνει τά 130 ἑκατ. εὐρώ. Τό ΚΑΣ ζήτησε ἀλλαγές στούς ὅρους δομήσεως (ὕψος καί ὄγκος) τοῦ 5στερου ξενοδοχείου στό Πόρτο Λεόνε, ἐνῶ γιά τό ξενοδοχεῖο στήν Παγόδα τό συμβούλιο παρέπεμψε τήν ἐξέταση τοῦ θέματος στό Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Ἡ Παγόδα πού ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά δείγματα τοῦ ἑλληνικοῦ μοντερνισμοῦ, συμφώνως πρός τό ὑφιστάμενο σχέδιο, θά μετατραπεῖ σέ ξενοδοχεῖο πέντε ἀστέρων, δυναμικότητος 300 δωματίων καί χωρητικότητος 1.000 ἀτόμων, ἐνῶ θά περιλαμβάνει καί συνεδριακό κέντρο.

Ἀναφορικῶς πρός τό ξενοδοχεῖο πού θά δημιουργηθεῖ στήν θέση τοῦ Porto Leone πού θά εἶναι πέντε ἀστέρων, ἐντός τοῦ ἐπιβατικοῦ λιμένος, θά ἔχει συνολική ἐπιφάνεια 8.000 τ.μ., ἐκ τῶν ὁποίων τό 65% θά καλύπτεται ἀπό δίκλινα-τρίκλινα δωμάτια καθώς καί ἀπό σουίτες, τό 20% ἀπό χώρους service, lobby καί ἑστιατόριο, καί τό 15% ἀπό κοινοχρήστους χώρους. Ἀπό τό στρατηγεῖο τοῦ ΟΛΠ ἐπισημαίνεται ὅτι ὅλη ἡ προσπάθεια ἐπικεντρώνεται στήν συνολική ἔγκριση τοῦ master plan ἀπό τήν ΕΣΑΛ, ὅπου ἡ διοίκησις τοῦ Ὀργανισμοῦ ἀναμένεται νά καταθέσει ἐκ νέου τόν σχετικό φάκελο, μετά τήν ἀπόρριψή του, χωρίς καμμία τροποποίηση.

Κεντρικό θέμα