Ἡ Ἀριστερά ἡττᾶται παντοῦ στήν Δύση

Ὁ μοιραῖος Βαρουφάκης σύμβουλος καί τοῦ Κόρμπυν

Η ΕΛΛΑΣ ἔχει τό ἀμφίβολο προνόμιο νά βλέπει νά τῆς συμβαίνουν κάποια πολιτικά γεγονότα μέ «διαφορά φάσεως», ἐν σχέσει μέ τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Ἔτσι βρεθήκαμε νά ἔχουμε κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς πρίν ἀπό 4,5 χρόνια, ἐνῶ παντοῦ στήν Δύση ἡ Ἀριστερά καί οἱ πολιτικές πρακτικές της ἀπαξιώνοντο. Τότε μάλιστα ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐξήγγελλε ὅτι μέ ἐφαλτήριο τήν Ἑλλάδα «θά ἀλλάξουμε τήν Εὐρώπη». Καί βρέθηκαν κάποια δύσμοιρα κόμματα πού συγκροτοῦσαν τήν ἀριστερή ὁμάδα τῆς Εὐρωβουλῆς νά τόν ἐκλέξουν πρόεδρο καί νά τόν προτείνουν γιά αἱρετές θέσεις τῆς ΕΕ. Φυσικά στίς σχετικές ψηφοφορίες ἔφαγαν τά μοῦτρα τους.

Σήμερα τό διαδίκτυο κατεκλύσθη ἀπό μία φωτογραφία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μαζί μέ τόν μεγάλο ἡττημένο τῶν βρεταννικῶν ἐκλογῶν, τόν Τζέρεμυ Κόρμπυν. Ἀποτελοῦν πλέον αὐτά τά δύο πρόσωπα τήν ἀπεικόνιση τοῦ ποῦ ἔχει ὁδηγηθεῖ ἡ Εὐρώπη. Ἡ ὁποία βεβαίως δέν ἄλλαξε κατά τίς βουλές ἤ ἀκριβέστερα τούς εὐσεβεῖς πόθους τῶν Ἑλλήνων ἀριστερῶν, οἱ ὁποῖοι πάντως στό ἐσωτερικό ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ὑπολογίσιμη πολιτική δύναμις, μέ ποσοστό 31% καί τήν δεύτερη σέ δύναμη ὁμάδα στό κοινοβούλιο. Εἶναι οἱ μόνοι στήν Εὐρώπη.

Ἐπειδή, ὅμως, σήμερα εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Τζέρεμυ Κόρμπυν καί τῆς ταπεινωτικῆς ἀποτυχίας του, ἀξίζει νά προβάλουμε τήν εἰδική σχέση του μέ τήν ἑλληνική Ἀριστερά, ἡ ὁποία δέν περιορίζεται σέ φωτογραφήσεις μέ τόν Τσίπρα. Ὁ Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης ἔχει σημαντικό μερίδιο εὐθύνης γιά τήν ἐκλογική ἧττα τῶν Ἐργατικῶν, τήν χειρότερη στήν 90ετῆ ἱστορία τοῦ κόμματος. Πρῶτον, ὁ Βαρουφάκης ἀνέλαβε καθήκοντα συμβούλου. Μετεῖχε σέ συμβουλευτική ἐπιτροπή ὑπό τόν ὑπεύθυνο τῶν Ἐργατικῶν γιά τήν Οἰκονομία, Τζών Μάκ Ντόνελλ. Ὁ ἴδιος ἐπαίρετο ὅτι ὁ Βαρουφάκης θά τούς συνεβούλευε ἐπί θεμάτων ΕΕ, λόγω «τῆς ἐμπειρίας του στόν χειρισμό τέτοιων ζητημάτων». Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς πώς ὁ Βαρουφάκης ὑπῆρξε μοιραῖος καί γιά τούς Ἐργατικούς τῆς Βρεταννίας. Εὐτυχῶς γιά τήν χώρα τους δέν εὑρίσκοντο στήν κυβέρνηση. Ἡ σχέσις ἐσυνεχίσθη καί μετά τήν ἵδρυση τοῦ κόμματος ΜέΡΑ25 ἀπό τόν Γιάν(ν)η. Σέ συμφωνία γιά τήν δημιουργία μίας κοινῆς ἀτζέντας γιά τήν Εὐρώπη «καί πέρα ἀπό αὐτήν» κατέληξαν Βαρουφάκης καί Κόρμπυν! Πλέον ὁ τελευταῖος δέν μπορεῖ νά κάνει καί πολλά, ἀφοῦ ἡ χώρα του ἀποχωρεῖ ἀπό τήν Εὐρώπη, καί ὁ ἴδιος ἀπό τήν πολιτική. Ὅσο γιά τόν Βαρουφάκη, ἄς μελετήσει τίς πιθανότητες ἐξελίξεως τοῦ πενιχροῦ ποσοστοῦ του –κάτι πού ἐμπίπτει στό πεδίο τῆς ἐπιστημονικῆς καταρτίσεώς του– καί μᾶλλον τά συμπεράσματά του δέν θά εἶναι καί πολύ ἐνθαρρυντικά. Περαιτέρω θά ἀφήσουμε κατά μέρος χῶρες ὅπως ἡ Αὐστρία καί ἡ Οὑγγαρία, ὅπου ἡ Δεξιά εἶναι παγιωμένη στούς κυβερνητικούς συνασπισμούς, ὅπως καί τίς πρώην ἀνατολικές χῶρες, ὅπου ἡ μεταπολεμική κομμουνιστική λαίλαπα ἔχει ἀφήσει εὔλογα αἰσθήματα ἀπεχθείας στούς πολῖτες. Στήν Γερμανία, βεβαίως, τό ἀριστερό κόμμα «Die Linke», τό ὁποῖο πρωτοστατοῦσε στήν προβολή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν «ἐπιτευγμάτων» του, εἶδε τά ποσοστά του νά καταποντίζονται ἀπό 9,2% στίς βουλευτικές ἐκλογές τοῦ 2017 σέ 5,5% κατά τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019. Τήν ἴδια στιγμή, τό δεξιό κόμμα τῶν Ἐναλλακτικῶν σταθερά διευρύνει τίς δυνάμεις του.

Ἕνα ἄλλο κόμμα πού συμπαρατάχθηκε μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ ἦσαν οἱ Ἱσπανοί «Ποδέμος», οἱ ὁποῖοι κάποτε ἔκρουσαν τήν θύρα τῆς ἐξουσίας στήν Μαδρίτη, ἀλλά πλέον ἡ πτωτική πορεία τους δεικνύει ὅτι τό 12,8% πού ἐξησφάλισαν στίς τελευταῖες ἐκλογές θά τό δοῦν νά μειώνεται ἀκόμη περισσότερο. Πλέον, ὅμως, ἡ Ἰταλία μπαίνει στό προσκήνιο. Ἡ χώρα αὐτή, ἡ ὁποία ἐλέω ἁπλῆς ἀναλογικῆς παρέμενε ἐπί δεκαετίες ὅμηρος ἀριστερῶν καί σοσιαλιστικῶν κομμάτων, βλέπει νά ἀνατέλλει μία δεξιά συμμαχία τήν ὁποία συγκροτοῦν ὁ ἐμβληματικός Ματτέο Σαλβίνι μέ τήν «Φόρτσα Ἰτάλια» τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι καί τό κόμμα «Ἀδέλφια Ἰταλοί», πού στίς τελευταῖες βουλευτικές ἐκλογές συνεκέντρωσαν ἀπό κοινοῦ 36,5%. Στίς εὐρωεκλογές τῆς περασμένης ἀνοίξεως ὁ Σαλβίνι συνεκέντρωσε μόνος του 37%, ἐνῶ ταυτοχρόνως σέ περιφερειακές καί δημοτικές ἐκλογές σάρωσε τήν Ἀριστερά ἀπό περιοχές πού ἐθεωροῦντο «προπύργιά» της ἐπί δεκαετίες. Οὐδείς ψύχραιμος παρατηρητής ἔχει ἀμφιβολίες γιά τήν ἔκβαση τῶν ἑπομένων ἐκλογῶν πού προφανῶς δέν θά ἀργήσουν, ἀφοῦ ἡ συνεργασία τῶν «5 Ἀστέρων» μέ τήν Κεντροαριστερά φαίνεται ὅλο καί πιό εὔθραυστη. Αὐτά τά ἐνδεικτικά προδιαγράφουν τό μέλλον τῆς Εὐρώπης πρός μία δεξιά κατεύθυνση, τήν ὁποία προσδιορίζουν οἱ ἐθνικές ἐπιδιώξεις τῶν κρατῶν μελῶν της. Ἡ Ἀριστερά πού δηλητηρίαζε τήν ὑπόσταση καί ὑπονόμευε τό μέλλον τῆς Δύσεως ὁδεύει νομοτελειακῶς πρός τήν ἐξαφάνισή της.

Κεντρικό θέμα