Γραφεῖο στήν βίλλα Μποδοσάκη ὀνειρευόταν ὁ κ. Γιατρομανωλάκης

Ἐκεῖ πού ἑδρεύει τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ, τήν κατάργηση τοῦ ὁποίου προωθοῦσε Νίκη τῆς «Ἑστίας», μέ τήν στήριξη τῆς Ἑλένης Ἀρβελέρ, ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ σχεδίου τῆς Κυβερνήσεως γιά «λουκέτο» στόν ἱστορικό ὀργανισμό, πού εἶχε συστήσει ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς

Η «ΕΣΤΙΑ» ἐδικαιώθη γιά μίαν ἀκόμη φορά. Ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νά ἐγκαταλείψει τά σχέδια καταργήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ. Τό θέμα, ὡς γνωστόν, εἶχε ἀναδειχθεῖ ἀπό τήν ἐφημερίδα μας, προκαλῶντας τεράστιες ἀντιδράσεις, μέ κορυφαία αὐτήν τῆς καθηγητρίας Ἑλένης Γλύκατζη Ἀρβελέρ, ἡ ὁποία εἶχε σπεύσει νά ἐκφράσει τίς ἀνησυχίες της γιά τό πλῆγμα πού θά ἐπέφερε στήν διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἡ κατάργησις τοῦ Ἱδρύματος. Ὑπενθυμίζουμε τήν δήλωση τῆς κ. Ἀρβελέρ:

«Μέ ἀνησυχία πληροφοροῦμαι ἀπό τόν Τύπο ὅτι τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ πρόκειται νά κλείσει. Μέ ἱστορία 30 χρόνων, μέ παραρτήματα σέ πόλεις πού ὁ ἑλληνισμός ὑπῆρξε κραταιός, στήν Ἀλεξάνδρεια, στήν Ὀδησσό, στό Βελιγράδι, στήν Τεργέστη, στό Βερολῖνο, στό Βουκουρέστι, καί τήν εὐθύνη δύο Μουσείων, τοῦ Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια, πού ἤδη ἀνακαινίζεται, καί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στήν Ὀδησσό, εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος στόν κόσμο, μέ μεγάλο ἀριθμό μαθητῶν τῆς γλώσσας μας.

»Ἡ κατάργησή του θά ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα στή διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τή διάδοση τῆς ἑλληνογνωσίας στό ἐξωτερικό, καί θά ἀποτελέσει σοβαρό πνευματικό ὀλίσθημα.
Ἑλένη Ἀρβελέρ».

Πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ἡ ἀντίδρασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, μόλις περιῆλθαν εἰς γνῶσιν του ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ θέματος, ἦταν ἄμεσος, κάτι στό ὁποῖο συνέβαλλε καί ἡ παρέμβασις τῆς ἀδελφῆς του Ἀλεξίας, ὁπότε ἡ ἀπόφασις νά κλείσει τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ ὁδηγήθηκε σέ ἀναστολή.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅμως, ἀπεκαλύφθησαν πληροφορίες, οἱ ὁποῖες δεικνύουν τά κίνητρα ἐκείνων πού ἤθελαν τήν κατάργηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί τήν ἀντικατάστασή του ἀπό ἕνα Κέντρο Βιβλίου μέ πολύ στενώτερο ἀντικείμενο καί δυνατότητες προβολῆς τῆς Ἑλλάδος. Ἐνῷ τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ εἶναι αὐτοδιοικούμενο μέ σημαντικές προσωπικότητες τοῦ πνευματικοῦ βίου τῆς χώρας στό τιμόνι του, τό Ἐθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) πού ἐπρόκειτο νά τό ὑποκαταστήσει, θά ἦταν ὑποχείριο τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, τό ὁποῖο θά ἔθετε ὑπό τόν ἔλεγχό του καί τήν Βίλλα Μποδοσάκη πού ἀποτελεῖ τήν ἕδρα τοῦ Ἱδρύματος.

Φαίνεται ὅτι ὁ ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ Νικόλας Γιατρομανωλάκης ἤθελε νά ἀποκτήσει γραφεῖο στό ἐντυπωσιακό αὐτό ἀκίνητο τοῦ Ψυχικοῦ.

Διερωτώμεθα ἄν αὐτός ἦταν ὁ μοναδικός λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου καί ἰδιαίτερα ὁ προαναφερθείς ὑφυπουργός ἐκινήθη δραστηρίως καί ἐπέδειξε ἐπιμονή, προκειμένου νά πείσει τό ὑπουργικό συμβούλιο νά ἀποδεχθεῖ τήν εἰσήγηση γιά ἀναστολή τῆς λειτουργίας τοῦ «ΕΙΠ».

Οὕτως ἤ ἄλλως, ὅμως, ἕνα τέτοιο ἵδρυμα δέν ἔχει θέση στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Ὑπάγεται φυσικά στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὅπως ὅταν ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ.

Θά ὑπενθυμίσουμε, ἐν προκειμένῳ, σχετική ἐπισήμανση τοῦ διατελέσαντος προέδρου τοῦ Ἱδρύματος καθηγητοῦ Γεωργίου Μπαμπινιώτη, ὁ ὁποῖος ἐτόνιζε: «Ὅλα τά ἀντίστοιχα ἱδρύματα ὑπάγονται στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν χωρῶν τους, διότι ὁ σκοπός εἶναι ἡ προβολή τοῦ πολιτισμοῦ σου ἐκτός συνόρων. Ἑπομένως συνεργάζεσαι μέ τίς ἀρχές τῆς χώρας σου, τίς πρεσβεῖες. Ὁ φυσικός χῶρος εἶναι τό ΥΠΕΞ, ἀπό τή στιγμή πού ἀσκεῖς μιά πολιτιστική πολιτική καί ἐπιλέγεις τί θέλεις νά προβάλεις». Ἐλπίζουμε, ἀφοῦ ἡ Κυβέρνησις ἀπέτρεψε τήν καταστροφή τοῦ Ἱδρύματος, νά κάνει καί τό ἑπόμενο γενναῖο βῆμα ἐπαναφέροντάς το στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀπό τό ὁποῖο ἀπεσπάσθη πρό δεκαετίας περίπου.

Κεντρικό θέμα