Γκρίζα ζώνη γιά τίς ΗΠΑ ὁ ἐθνικός ἐναέριος χῶρος μας!

Σιωπή γιά τίς ὑπερπτήσεις ἄνω τῶν 6 μιλίων – Ἀποστάσεις καί γιά τά χωρικά ὕδατα. Ἡ δικαίωσις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν στάση τῆς ὑπερδυνάμεως ἀνεξαρτήτως Προέδρου

ΗΝΩΧΛΗΣΕ ἀρκετούς παραδοσιακούς φίλους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀκόμη καί καλόπιστους ἀναγνῶστες μας ἡ ἀποκάλυψις τοῦ περασμένου Σαββάτου ὅτι καί μέ Προεδρία Μπάιντεν ἡ ὑπερδύναμις θά παραμείνει κατά βάσιν φιλότουρκος. Λόγω τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων της βεβαίως καί ὄχι ἀπό ἀντιπάθεια πρός ἡμᾶς. Μέ λύπη διαπιστώνουμε ὅμως ὅτι καί οἱ νεώτερες ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες τίθενται ὑπ’ ὄψιν μας, ἐνισχύουν τήν πεποίθησή μας αὐτή. Καί τοῦτο διότι το State Department, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, ἡ ἀμερικανική γραφειοκρατία ὅπως τήν ἀποκαλοῦν οἱ γνῶστες, χαράσσει πολιτική ἀνεξαρτήτως τοῦ Προσώπου πού ἡγεῖται τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ἀπάντησις πού ἔστειλε τήν περασμένη ἄνοιξη στό Κογκρέσσο γιά τόν ἀριθμό τῶν τουρκικῶν παραβιάσεων στό Αἰγαῖο καί παρέμεινε μυστική ἕως χθές, δείχνει πώς οὔτε ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἦτο τό πρόβλημά μας οὔτε ὁ νεοκλεγείς Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ –βάσει τῶν μέχρι στιγμῆς ἀποτελεσμάτων– θά εἶναι ἡ λύσις στό πρόβλημά μας. Τά πράγματα εἶναι περισσότερο περίπλοκα. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς συμμάχου χώρας στήν ἀπάντηση τῆς περασμένης ἀνοίξεως, ἡ ὁποία ἄγνωστο μέ ποῖα κριτήρια ἐδόθη στήν δημοσιότητα χθές καί ἀνηρτήθη ἀπό τό Κυπριακό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, δέν ἀναγνωρίζει ὡς ἐθνικό ἐναέριο χῶρο τήν ἀπόσταση μεταξύ 6-10 μιλίων στόν ἀέρα. Καί κατά τοῦτο δηλώνει πρός τό Κογκρέσσο τήν ἀδυναμία του νά ἐκφέρει γνώμη γιά τό πόσες παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ FIR ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι πιλότοι στό ἐπίμαχο διάστημα Ἰανουαρίου-Μαρτίου. Ἡ θέσις αὐτή συμπαρασύρει σέ ἀμφισβήτηση καί τό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος νά ἐπεκτείνει τά χωρικά ὕδατά της στά 12 μίλια.

Τό State Department ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος δηλώνει ὅτι «δέν ὑπάρχει ξεκάθαρη εἰκόνα γιά τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος». Τό γεγονός βεβαίως ὅτι ἡ Ἑλλάς ἤσκησε ἀκώλυτα χωρίς τουρκική ἀμφισβήτηση τό δικαίωμά της στήν χρήση τοῦ ἐναερίου χώρου ἀπό τό 1934 ἕως τό 1974, γεγονός πού δημιουργεῖ ἐθιμικό κανόνα δικαίου, εἶναι κάτι πού φαίνεται ὅτι διαλανθάνει τήν προσοχή τῆς ἀνακοινώσεως. Ἀσήμαντος λεπτομέρεια! Ὅπως διαλανθάνει τήν προσοχή καί τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά ταυτίσει ἐναέριο χῶρο καί χωρικά ὕδατα ἄν ἀσκοῦσε τό νόμιμο, βάσει διεθνοῦς δικαίου, δικαίωμά της γιά ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 10 μίλια. Εἶναι ἔτσι δέ διατυπωμένη ἡ ἀπάντησις τοῦ State Department πρός τό Κογκρέσσο ὥστε ἀμφισβητεῖ ἀκόμη καί τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 6 μίλια! Ἀναφέρει ὅτι «ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ 6 ναυτικά μίλια στό Αἰγαῖο».

Ἡ ἔκθεσις αὐτή, ἐκτός ἀπό τήν ἄρνησή της νά ἀποδεχθεῖ ἑλληνικό ἐθνικό ἐναέριο χῶρο πέραν τῶν 6 ναυτικῶν μιλίων, κάνει κάτι ἀκόμη πιό ἐξοργιστικό: δέν καταγράφει οὔτε τίς ὑπερπτήσεις καί παραβιάσεις τουρκικῶν μαχητικῶν ἐπάνω ἀπό τά ἑλληνικά νησιά ἐντός τῶν 6 μιλίων! Παραβιάσεις πού γίνονται ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι εἴτε θεωροῦν τά νησιά μή ἑλληνικά (Ἀγαθονήσι) εἴτε ἀποστρατιωτικοποιημένα (Ρόδος). Καί γι’ αὐτά σιωποῦν!

Ἀναλυτικῶς ἡ ἀπάντησις τοῦ State Department πρός τό Κογκρέσσο ἡ ὁποία παρέμεινε μυστική ἐπί μῆνες ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, ἔχει ὡς ἑξῆς:

1) Ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ ἐναέριο χῶρο πού ἐπεκτείνεται ἕως καί 10 ναυτικά μίλια καί χωρικά ὕδατα μέχρι καί ἕξι ν.μ.. Μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο, ὁ ἐναέριος χῶρος μίας χώρας συμπίπτει μέ τά χωρικά της ὕδατα. Γι’ αὐτό οἱ ΗΠΑ ἀναγνωρίζουν ἐναέριο χῶρο μέχρι καί 6 ν.μ. σύμφωνα μέ τά χωρικά ὕδατα. Ἡ Ἑλλάδα καί οἱ ΗΠΑ δέν ἔχουν τήν ἴδια ἄποψη γιά τήν ἔκταση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου.

2) Παρόλο πού ἡ Ἑλλάδα διεκδικεῖ μέχρι καί 6 ν.μ. χωρικά ὕδατα στό Αἰγαῖο, ἡ χώρα καί οἱ γείτονές της δέν ἔχουν συμφωνήσει σέ συνοριακή ὁριοθέτηση σέ ἐκεῖνες τίς περιοχές ὅπου ἀλληλοεπικαλύπτονται τά νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά τους. Ἡ ἀπουσία μιᾶς τέτοιας ὁριοθέτησης σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει μιά ξεκάθαρη εἰκόνα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἔκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Ἑλλάδας καί τόν ἀντίστοιχο ἐναέριο χῶρο στίς περιοχές αὐτές, καθιστώντας ἀδύνατη ὁποιαδήποτε ἀξιολόγηση τῶν συνολικῶν παραβιάσεων.

Οἱ ΗΠΑ παροτρύνουν τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία νά ἐπιλύσουν τά ἐκκρεμῆ διμερῆ ζητήματα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά θαλάσσια σύνορά τους μέ εἰρηνικό τρόπο καί μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο.

Ἡ ἐν λόγω ἔκθεσις προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν Ἀθηνῶν. «Τά ὅρια τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ὅπως καί τά θαλάσσια σύνορα μεταξύ τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Τουρκίας, εἶναι ξεκάθαρα καθορισμένα ἐδῶ καί χρόνια, στή βάση τοῦ συμβατικοῦ καί τοῦ ἐθιμικοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί δέν τυγχάνουν οὐδεμίας ἀμφισβήτησης» ἐπισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Ἡ Ἑλλάς, ὡς διάδοχο κράτος, βάσει τῆς Συνθήκης τῶν Παρισίων τοῦ 1947, ἀπέκτησε τήν κυριαρχία ἐπί τῶν Δωδεκανήσων χωρίς καμμία ἀλλαγή στά θαλάσσια σύνορα, ὅπως αὐτά εἶχαν συμφωνηθεῖ μεταξύ Ἰταλίας καί Τουρκίας.

Ἀναφορικῶς μέ τά θαλάσσια σύνορα στήν Θράκη (μέχρι τό σημεῖο σέ ἀπόσταση τριῶν ναυτικῶν μιλίων ἀπό τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου), ὑπογραμμίζουν πώς αὐτά ὁρίσθηκαν ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καί τό Πρωτόκολλο τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 1926.

Τέλος, σχετικῶς μέ τά θαλάσσια σύνορα μεταξύ τῶν ἀνωτέρω δύο περιοχῶν (ἀπό Θράκη ἕως Δωδεκάνησα), ὅπου τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Τουρκίας τέμνονται, ἐπισημαίνουν ὅτι τά θαλάσσια σύνορα ἀκολουθοῦν τήν μέση γραμμή μεταξύ τῶν ἑλληνικῶν νήσων καί νησίδων καί τῶν ἀπέναντι τουρκικῶν ἀκτῶν. Οἱ ἴδιες διπλωματικές πηγές σημειώνουν ὅτι τά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Ἑλλάδος, συμπεριλαμβανομένων τῶν χωρικῶν ὑδάτων της, τά ὁποῖα ἔχουν ἀποτυπωθεῖ ἐπανειλημμένως, ἀποτελοῦν ταυτόχρονα καί ἐξωτερικά σύνορα τῆς ΕΕ».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν οἱ ἐλπίδες μας, ὅτι μπορεῖ νά εὑρεθεῖ μέσω τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου λύσις πού νά εὐνοεῖ ἀπολύτως τά ἑλληνικά συμφέροντα, πρέπει νά θεωροῦνται φροῦδες. Τό πανίσχυρο Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει ἤδη δρομολογήσει τίς ἐξελίξεις. Ὁ νέος Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ὅποιος καί ἄν εἶναι αὐτός, ἁπλῶς θά τίς ἐπικυρώσει.

Κεντρικό θέμα