Γιατί ἡ κυβέρνησις Κάμερον εἶχε ἀπορρίψει τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες;

Καί γιατί ἡ κυβέρνησις τῆς «ψηφιακῆς» Ἐσθονίας ζητεῖ ἀποζημίωση 152 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τήν ἀνάδοχο ἑταιρεία τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων γιά «ἐλαττώματα ἀσφαλείας»; – Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει τό περιεχόμενο τῆς ἀναφορᾶς Μητροπολιτῶν στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό ἐπίμαχο θέμα – Τί ἀναφέρεται σέ γνωμοδότηση εἰδικοῦ – Ἀντιγραφή τῆς πολιτικῆς Παπανδρέου-Βαρουφάκη – Παραδέχεται ἡ Κυβέρνησις τά «τσίπ» – Μεταβαλλόμενα τά στοιχεῖα ταυτοτήτων

ΩΡΥΕΤΟ τό Σάββατο κατά τήν διάρκεια τῆς ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς του στήν ΕΡΑ ὁ συγγραφεύς Πέτρος Τατσόπουλος ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει τό ρεζίλι τῆς Εὐρώπης» μέ ἀφορμή τήν ὑπόθεση τῶν νέων ταυτοτήτων. Καί ὅτι αὐτά πού ὑποστηρίζει στήν πατρίδα μας ἡ Ἀκροδεξιά δέν τά λέει κανένα ἀντίστοιχο κόμμα τῆς Εὐρώπης. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τό περιεχόμενο γνωμοδοτήσεως πού συνοδεύει τήν ἀναφορά τῶν Μητροπολιτῶν στούς ὁποίους ἀνέθεσε ἡ Ἱερά Σύνοδος νά κάνουν ἐπαφές μέ τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, νά σχηματίσουν ἄποψη καί νά εἰσηγηθοῦν τήν στάση πού πρέπει νά κρατήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ ὑπόθεσις προσεγγίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὄχι μέ ὅρους δογματικούς καί θεολογικούς ἀλλά μέ ὅρους ἐπιστημονικούς καί τηρήσεως τοῦ Συντάγματος. Τηρήσεως τῆς προστασίας τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Καί τό πλέον ἐνδιαφέρον; Δύο εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπέρριψαν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες: ἡ Μεγάλη Βρεταννία μετά ἀπό συλλογή 10.000 ὑπογραφῶν πολιτῶν καί ἡ Ἐσθονία, ἡ ὁποία προσέφυγε στήν δικαιοσύνη κατά τῆς ἀναδόχου ἑταιρείας γιά προβλήματα ἀσφαλείας στό σύστημα. Ἡ Ἐσθονία ἡ ὁποία θεωρεῖται χώρα-ὑπόδειγμα ὅσον ἀφορᾶ στίς ψηφιακές ἐφαρμογές, ἔπεσε θῦμα κενῶν ἀσφαλείας στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ὡς ἐκ τούτου, σύμφωνα μέ ὅσα ἀναφέρονται στήν γνωμοδότηση πού διενεμήθη σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐμήνυσε τήν ἑταιρεία Gemalto νῦν Thales Group στήν ὁποία εἶχε ἀναθέσει τήν ἔκδοση τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τῆς χώρας. Ἡ χώρα ζητεῖ ἀποζημίωση 152 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἀφοῦ διεπιστώθησαν ἐλαττώματα ἀσφαλείας τῆς ταυτότητος. Τό ἕνα εἶχε νά κάνει μέ τήν ταυτότητα αὐτή καθ’ ἑαυτή καί τό δεύτερο μέ τίς βάσεις δεδομένων μέ τίς ὁποῖες συνδέεται. Σημειώνεται ὅτι ἡ ἐπίθεσις χάκερ στήν ἴδια τήν ταυτότητα μπορεῖ νά γίνει μέ ἐξοπλισμό ἀναγνώσεως, ἀρκεῖ ὁ ὑποκλοπεύς νά περάσει δίπλα μας. Προφανῶς καί οἱ εἰδήμονες περί τίς ἐφαρμογές τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Οἱ Ἐσθονοί μόνον «ψεκασμένοι» δέν εἶναι.

Ἀλλά καί στήν Μεγάλη Βρεταννία ἡ εἰσαγωγή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀπερρίφθη μέ τήν συγκέντρωση 10.000 ὑπογραφῶν ἀπό τό 2015. (Ἄς μήν θυμίσουμε τί ἀπέγιναν ἕνα ἑκατομμύριο ὑπογραφές στήν Ἑλλάδα τό 2001.) Σύμφωνα μέ τήν γνωμοδότηση πού ἐνεχείρισαν στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο οἱ Μητροπολῖτες Σερρῶν Θεολόγος καί Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ τότε Πρωθυπουργός Νταίηβιντ Κάμερον καί ὁ ἀντιπρόεδρος Νίκ Κλέγκ (προερχόμενοι ὁ πρῶτος ἀπό τό Συντηρητικό καί ὁ δεύτερος ἀπό κόμμα τῶν Φιλελευθέρων), εἶχαν δηλώσει: «Αὐτή ἡ κυβέρνησις κατήργησε τό πανάκριβο καί ἀδιάκριτα προσβλητικό πρόγραμμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, κατέστρεψε ὁριστικῶς τίς βάσεις δεδομένων ταυτοτήτων, ἀποκαθιστῶντας ἔτσι τίς πολιτικές ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν». Προφανῶς ὁ Νταίηβιντ Κάμερον δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ «ψεκασμένος». Ἡ Κυβέρνησις ἐπικαλεῖται ἐπιστημονικά δεδομένα γιά νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψή της, ἀλλά δέν ὑπάρχει ὁμοφωνία γιά τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες στήν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα μέ τήν γνωμοδότηση πού ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες ὅπως ὁ Daniel Solove, καθηγητής δικαίου πνευματικῆς ἰδιοκτησίας στό Πανεπιστήμιο GeorgeWashigton, ὁ Miko Hyppönen, εἰδικός σέ θέματα παγκόσμιας ἀσφάλειας, ὁ John Lennox, Ὁμότιμος Καθηγητής Μαθηματικῶν στό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, καί ὁ Jordan Bernt Peterson, Καναδός ψυχολόγος καί ἀκαδημαϊκός, διαφωνοῦν μέ αὐτόν τόν τύπο ταυτοτήτων. Ὡστόσο, ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νά χλευάσει τούς «ψεκασμένους» καί νά ἀντιγράψει τούς «πεφωτισμένους».

Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότης εἶχε μέχρι νά υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν ΝΔ δύο μεγάλους ὑποστηρικτές. Τόν Γιῶργο Παπανδρέου καί τόν Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Ὁ πρῶτος ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ τό 2010 ἀνεκοίνωσε τήν «κάρτα τοῦ πολίτου» πού θά δώσει δικαίωμα στήν σύνταξη, στήν ἐκπαίδευση καί στήν ὑγεία, διαβεβαιώνοντας ὅτι δέν θά περιέχει τσιπάκι ἤ γραμμικό κώδικα. Ὁ δέ Γ. Βαρουφάκης, τό 2015, ἐδήλωνε: «Θά ἤθελα νά ὑπάρχει μιά κάρτα πολίτη πού νά εἶναι smart card μέ τσιπάκι μέσα, ὅπως ἔχεις στίς χρεωστικές κάρτες στίς τράπεζες, νά εἶναι τοῦ κράτους, νά τήν λειτουργεῖ γενικά στά Δημόσιο, ὡς ἄν θέλεις καί Ταυτότητα τοῦ Πολίτη». Ὅσον ἀφορᾶ στό περίφημο τσίπ, ἡ γνωμοδότησις ἐπικαλεῖται δύο δηλώσεις μελῶν τῆς Κυβερνήσεως, νῦν καί τέως, πού ἐπιβεβαιώνουν τήν ὕπαρξή του. Τοῦ τέως υπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου Νότη Μηταράκη, ὅτι «ἡ ταυτότητα θά ἔχει τό ἴδιο τσίπ μέ τῶν πιστωτικῶν καρτῶν» καί τοῦ νῦν ὑφυπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως, ὅτι οἱ νέες ταυτότητες θά ἔχουν τσίπ.

Εἰδικώτερα, ἡ γνωμοδότησις πού ὑπεβλήθη στήν Ἱερά Σύνοδο ἀναφέρει: «Μετά ἀπό τριακονταπενταετῆ μελέτη τῶν ἐξελίξεων ὅσον ἀφορᾶ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, καταλήγουμε στό προφανές συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα μετατρέπεται ἀπό μέσο ταυτοποίησης σέ ὄχημα πρόσβασης σέ ὑπηρεσίες καί ἀγαθά ἀφήνοντας καί ἰχνηλασιμότητα στήν χρήση της (ἀφοῦ θά καταγράφονται οἱ ἀναγνώσεις τῆς ταυτότητας σέ συγκεκριμένα σημεῖα πρόσβασης.) Ἐφ’ ὅσον δέ ἀποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση καί σέ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, ἀνοίγουμε πλέον ἀδιαμφισβήτητα τήν πόρτα τοῦ φακελώματος καί τοῦ μεγάλου ἀδελφοῦ». Καί παρακάτω συνεχίζει: «Μέ τήν πανδημία καί τήν ἐξοικείωση τῶν πολιτῶν στήν διαδικασία πιστοποίησης τῶν covid pass, μέ τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα (καί ἰδιαίτερα ἐφ’ ὅσον ἐνεργοποιηθεῖ ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση) περνᾶμε ἀπό τήν ταυτοποίηση στό δικαίωμα γιά ζωή –γιά πρόσβαση σέ ὑπηρεσίες καί ἀγαθά. Δέν μποροῦμε νά ὑπογράψουμε γιά μιά ταυτότητα ἡ ὁποία δυνητικά ἔχει μεταβλητά στοιχεῖα. Ἐν ὀλίγοις, τό NFC/RFID τσίπ ἀπό τήν στιγμή πού ἔχει δυνατότητες ἀναβάθμισης, προσθήκης ἤ ἀλλοίωσης τῶν δεδομένων παραπέμπει σέ ἕνα ἐπίσημο διαπιστευτήριο “μεταβλητῶν δεδομένων” στό ὁποῖο ὁ πολίτης δέν μπορεῖ νά συναινέσει».

Ἡ γνωμοδότησις πού ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ μέ βάση τίς ἐπισημάνσεις εἰδικῶν ὅτι ἡ νέα ταυτότης καταγράφει σαφέστατα τήν ὥρα, ἡμέρα καί τίς συνθῆκες ταυτοποιήσεως καί κατά μία ἔννοια γεωγραφικοῦ ἐντοπισμοῦ. Ἐφ’ ὅσον δέ ὑπάρξει καί δυνατότης ταυτοποιήσεως ἀπό κινητό μέσῳ ἐφαρμογῆς τοῦ gov.gr wallet στήν ὁποία θά ἀποθηκεύονται ὅλα τά στοιχεῖα τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, ὁ γεωεντοπισμός ἀποκαθίσταται σέ πλήρη ἑτοιμότητα λόγῳ τῆς ηὐξημένης δυνατότητος λειτουργιῶν τοῦ κινητοῦ. Οἱ δέ κίνδυνοι πού ἀπορρέουν ἀπό πιθανές κυβερνοεπιθέσεις δέν ἀντισταθμίζουν τά προβαλλόμενα ὀφέλη.

Ἐπί τοῦ τεχνικοῦ ζητήματος, πάντως, ὅσον ἀφορᾶ στίς ἑλληνικές ὑπό ἔκδοσιν ταυτότητες, ἡ γνωμοδότησις ἐπισημαίνει ὅτι στήν ζώνη Μηχανικῆς Ἀναγνωρίσεως τοῦ Δελτίου Ταυτότητος ἀποτυπώνονται δεδομένα μέ μηχανικά ἀναγνωρίσιμους χαρακτῆρες OCR-B σύμφωνα μέ τό ἔγγραφο 9303 τοῦ ICAO. Ποιά δεδομένα δέν γνωρίζουμε. Ἔχει ἀνακοινωθεῖ πώς εἶναι τά στοιχεῖα πού ἀπαιτοῦνται γιά τίς ὑπηρεσίες ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Ποιά ἀκριβῶς εἶναι αὐτά καί ποιά τεχνολογία ἀποθηκεύσεως χρησιμοποιεῖται. Ἀντιφατικῶς, κυβερνητικοί ἀξιωματοῦχοι ἔχουν ἀναφερθεῖ σέ δύο τύπους. Ὁ ἕνας ἔχει νά κάνει μέ τόν ἠλεκτρονικό τρόπο μεταδόσεως NFC πού ἔχει ἐμβέλεια μερικά ἑκατοστά, ἀλλά ὁ ἄλλος ὁ RFID μπορεῖ νά ἔχει ἀκτῖνα ἀναγνώσεως μέχρι 100 μέτρα.

Κεντρικό θέμα