Γιά ἐπιβολή στρατιωτικοῦ νόμου κατηγορεῖ ἡ Κροατία τήν Ἑλλάδα!

Ἐπειδή προφυλάκισε 100 χούλιγκαν ὑπηκόους της πού αἱματοκύλησαν τήν Νέα Φιλαδέλφεια – Θράσος ἀπό τόν Πρόεδρο Μιλάνοβιτς, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ μέ βαλκανική βεντέττα τήν Ἑλληνική Δημοκρατία, ἄν δέν τούς ἀφήσει ἐλεύθερους – Ἡ Κυβέρνησις ἀνέχεται τήν προσβολή καί σιωπᾶ – Καμμία ἀντίδρασις ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ κανείς ἀπό τίς εὐνομούμενες χῶρες ναί μέν νά ὑπερασπίζονται τούς πολῖτες τους, ὄχι ὅμως καί νά συντάσσονται μαζί τους ὅταν παρανομοῦν. Ὄχι νά ἀπαιτοῦν ἀτιμωρησία γιά τίς ἐγκληματικές πράξεις τους. Κράτη εἶναι. Δέν εἶναι ἐγκληματικές ὀργανώσεις.

Γιά τόν λόγο αὐτό προεκάλεσε κατάπληξη ἡ στάσις τοῦ Προέδρου τῆς Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἐζήτησε νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ συμπατριῶτες του πού αἱμοτοκύλησαν τήν Νέα Φιλαδέλφεια, ἀλλά καί κατηγορεῖ τήν Ἑλλάδα ὅτι ἔχει ἐπιβάλει «στρατιωτικό νόμο»! Τό χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν ἀντέδρασε ἐπισήμως στήν προσβολή. Μόνον ἡ ΕΡΤ μετέδωσε κάποια σχόλια ἀνωνύμων «κυβερνητικῶν στελεχῶν», πού ἐσχολίαζον ὅτι στήν Ἑλλάδα ἡ Δικαιοσύνη εἶναι ἀνεξάρτητη!

Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔκανε τίποτε. Δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ἔχει ἐπηρεασθεῖ καί αὐτό ἀπό τήν «θερινή ραστώνη» ἤ ὅτι τό γεγονός ὅτι διανύουμε ἡμέρες ἀλλεπαλλήλων ἀργιῶν ἐπηρεάζει τά ἀντανακλαστικά του. Θά ἦταν τραγικό.

Ὁ Κροάτης Πρόεδρος δέν ὀλιγώρησε νά κατηγορήσει τήν χώρα μας. Ναί μέν παρεδέχθη ὅτι οἱ ὀπαδοί τῆς Ντυναμό Ζάγκρεμπ ταξίδεψαν στήν Ἑλλάδα γιά νά δημιουργήσουν ἐπεισόδια, ἐμμένει ὅμως νά ὑποστηρίζει ὅτι «ἔχουν δικαιώματα». Καί ἀφ’ ἑνός λέγει ὅτι ὁ ἴδιος δέν στηρίζει συμπεριφορές ὅπως αὐτές τῶν Κροατῶν ὀπαδῶν, ἀφ’ ἑτέρου ὑποστηρίζει ὅτι ἡ κράτησίς τους εἶναι «de facto στρατιωτικός νόμος» καί ἐμπεριέχει στοιχεῖα βεντέττας. Καί ἡ Ἀθήνα ἁπλῶς τόν ἀκούει ἀπαθῶς…

Εἶπε συγκεκριμένα ὁ Ζόραν Μιλάνοβιτς, ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἔχει δικαίωμα νά τούς κρατήσει πρίν τούς ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες «γιά πέντε ἡμέρες. Τό χρονικό αὐτό διάστημα λήγει τώρα. Πρόκειται γιά 100 ἄτομα –καί δέν ξέρουμε ἄν θά προφυλακισθοῦν ὅλοι. Ἀνεξάρτητα ἀπό τό γιατί κατέβηκαν, πῆγαν γιά νά κάνουν ἐπεισόδια, καί ἐγώ αὐτό δέν μπορῶ νά τό στηρίξω. Αὐτή εἶναι περίεργη συμπεριφορά. Εἶναι πολῖτες καί ἔχουν τά δικαιώματά τους, οἱ συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες χάθηκε μιά ζωή δέν ἔχουν διευκρινιστεῖ, δέν εἶναι γνωστές. Ἄν ἡ ἑλληνική κυβέρνηση μποροῦσε νά τούς κρατήσει καί τούς 100 μέσῳ κάποιου εἴδους “τεχνητῆς κράτησης”, αὐτό θά εἶχε στοιχεῖα βεντέττας ἤ ἀπόδοσης συλλογικῆς εὐθύνης. Περιμένω ὅτι πολύ σύντομα θά λογοδοτήσουν οἱ πραγματικά ὑπεύθυνοι. Τώρα πρέπει νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ περισσότεροι (σ.σ.: ἀπό τούς ὀπαδούς). Ἄν τούς κρατήσουν ὅλους, εἶναι de facto στρατιωτικός νόμος, δέν μπορεῖς νά τούς κρατήσεις ὅλους.»

Διαφεύγει πάντως ἀπό τόν Κροάτη Πρόεδρο ὅτι μέ αὐστηρή τήρηση τῶν διαδικασιῶν καί τῆς νομιμότητος οἱ συμπατριῶτες του προφυλακίζονται. Δέν κατηγοροῦνται ὅλοι γιά τόν φόνο τοῦ Μιχάλη Κατσουρῆ. Κατηγοροῦνται γιά σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καί γιά συμμετοχή σέ αὐτήν. Στήν Ἑλλάδα αὐτό εἶναι πολύ σοβαρό ἀδίκημα. Δέν εἶναι οὔτε βεντέττα οὔτε στρατιωτικός νόμος. Εἶναι ἀποφάσεις ἀνακριτῶν καί εἰσαγγελέων, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν τούς νόμους τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἀπό τήν στιγμή δέ πού προφυλακίζονται, δέν τίθεται θέμα ἀπολύσεώς τους ἐντός πενθημέρου. Θά παραμείνουν στίς δικαστικές φυλακές μέχρις ὅτου ὁδηγηθοῦν στό ἀκροατήριο. Τό ἐάν θά καταδικασθοῦν ὀλίγοι ἤ πολλοί, εἶναι ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τῆς Κροατίας δέν δικαιοῦται νά διατυπώνει σχόλια. Ἄν ἔχουν παρανομήσει ὅλοι, θά πρέπει νά κρατηθοῦν ὅλοι! Θά ἦταν ἀπολύτως κατανοητό νά ζητήσει ὁ Πρόεδρος Μιλάνοβιτς ἐπιείκεια γιά τούς συμπατριῶτες του. Θά ἔπρεπε βεβαίως σέ μιά τέτοια περίπτωση νά ζητήσει συγγνώμη γιά τήν συμπεριφορά τους! Ἀλλά οὔτε κἄν αὐτό τόν ἀκούσαμε νά δηλώνει… Ἀπ’ ἐναντίας, ἀπειλεῖ καί προκαλεῖ!

Σέ ἀντίθεση μέ τήν Κυβέρνηση, ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων ἔλαβε θέση γιά τίς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κροατίας. Τονίζει ὅτι οἱ δηλώσεις του «συνιστοῦν εὐθεῖα παρέμβαση στό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης κράτους μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί προσβολή τῶν θεσμῶν τῆς χώρας μας.»

Κεντρικό θέμα