Γενική συσκότισις καί στό Κοινοβούλιο!

Ἡ ΝΔ ὀχυρώνεται πίσω ἀπό τό ἀπόρρητο καί μεθοδεύει τήν μή κλήση ἐνώπιον τῆς Ἐξεταστικῆς τοῦ διοικητοῦ καί τῆς εἰσαγγελέως τῆς ΕΥΠ – Δέν θά διανέμονται οὔτε τά πρακτικά – Στό σκοτάδι ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία

Δέν Eξαιρεῖται ἡ Βουλή ἀπό τά γενικώτερα μέτρα πού θά ἐφαρμοσθοῦν στό Δημόσιο γιά τόν περιορισμό τῆς καταναλώσεως ἐνεργείας. Ἔτσι καί στό Κοινοβούλιο, θά ἔχουμε συσκότιση, τοὐλάχιστον μετά τό πέρας κάθε ἐργασίας. Δηλαδή μέ τήν ὁλοκλήρωση, κάθε ἡμέρα, τῆς συζητήσεως γιά τό ζήτημα τῶν ὑποκλοπῶν στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, πού συνεδριάζει ἀπό χθές, τά φῶτα θά σβήνουν. Μικρό τό κακό. Ὑπό τήν προϋπόθεση, βεβαίως, ὅτι οἱ ἐργασίες τῆς Ἐπιτροπῆς θά γίνονται μέ τήν θεσμική διαφάνεια πού προβλέπεται καί τήν ὁποία ἀπαιτοῦν οἱ πολῖτες. Ἤδη, ὅμως, ἔχει διαφανεῖ, ὅτι δέν πρόκειται νά γίνει αὐτό. Ἕνα μαῦρο πέπλο συσκοτίσεως θά καλύπτει τίς συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς. Εἶναι αὐτό τό χειρότερο σκοτάδι. Μία συσκότισις τῶν θεσμῶν καί τῆς νομιμότητος. Μέ τήν «βολική» ἐπίκληση τοῦ ἀπορρήτου. Τοῦ ἀπορρήτου, τοῦ ὁποίου πολλάκις ἔχει γίνει κατάχρησις, γιά νά καλυφθοῦν ὄχι κρατικά μυστικά ἀλλά «ἄπλυτα». Καί ὡς ἐκ τούτου, ἤδη ἔχει κατ’ ἀρχήν ἀπωλεσθεῖ ἡ ἀξιοπιστία αὐτῶν πού τό ἐπικαλοῦνται.

Συνεδριάζει, λοιπόν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μία Ἐπιτροπή, γιά νά ἐξετάσει ἕνα ζήτημα τό ὁποῖο, ὅπως ὅλα τά κόμματα παραδέχονται, συνετάραξε τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας. Οἱ πολῖτες ἀπαιτοῦν ἀπαντήσεις, τίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι δέν θά λάβουν ποτέ. Ἀλλά οὔτε καί τό σύνολον τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας θά τίς λάβει ἀπό ὅ,τι φαίνεται. Τό σκότος θά καλύψει συνολικῶς τήν ὑπόθεση. Καί δέν καταλαβαίνουν αὐτοί πού ἐμπνεύσθηκαν τίς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν διαδικασίες, ὅτι τά ἐρωτήματα δέν μποροῦν νά τά συγκαλύψουν. Καί ὅσο δέν δίδονται δημόσια ἀπαντήσεις, τά ἐρωτήματα αὐτά θά βαραίνουν στήν συνείδηση τῶν πολιτῶν, εἰς βάρος τῶν αὐτουργῶν τῆς συσκοτίσεως.

Τούς ὁποίους βαρύνει, ἐπίσης, τό γεγονός ὅτι οἱ πρακτικές τους ἀφίστανται ἐκείνων τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων, τά ὁποῖα μέ εὐκολία ἐπικαλοῦνται, ἐπιλεκτικῶς ὅμως καί κατά περίπτωση. Πράγματι, σήμερα συνεδριάζει καί ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν διερεύνηση τῶν παρακολουθήσεων. Εἶναι, ὅμως, ἡ συνεδρίασίς της δημοσία καί εἰς ἐπήκοον ὅλων. Ποιά θά εἶναι ἡ θέσις τῶν ἐν Ἑλλάδι ὑπευθύνων, ἄν ἀποκρύπτουν ζηλότυπα πληροφορίες, τίς ὁποῖες θά δώσει στήν δημοσιότητα ἡ Εὐρωβουλή; Καί ἄς μήν ἐπικαλεσθοῦν τό «ἐθνικό ἀπόρρητο». Ἐμεῖς, τοὐλάχιστον, δέν βλέπουμε τίποτε ἐθνικό στήν δυσώδη αὐτή ὑπόθεση. Καί δέν μπορεῖ κάποιοι νά ὁμιλοῦν γιά «ἄπλετο φῶς» καί ταὐτοχρόνως νά συνηγοροῦν στήν πλήρη συσκότιση.

Διότι εἶναι συσκότισις τό νά συνεδριάζει μία τέτοια Ἐπιτροπή κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Διότι εἶναι συσκότισις νά μήν διανέμονται τά πρακτικά τῆς Ἐπιτροπῆς, οὔτε στά μέλη της. Διότι εἶναι συσκότισις νά μήν ἐνημερώνεται στό σύνολό της ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία γιά τό τί συζητεῖ ἡ Ἐπιτροπή. Ἀλήθεια, ἐπί τοῦ προκειμένου, τί θά εἶχε νά πεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κώστας Τασούλας; Ἀντιλαμβάνεται τό βάρος τῶν εὐθυνῶν του;

Ἀλλά καί ποιό εἶναι τό νόημα τῆς συγκροτήσεως μιᾶς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅταν οἱ βασικοί συντελεστές τῶν ὑπό διερεύνηση ὑποθέσεων δέν θά κληθοῦν νά καταθέσουν; Διότι οὔτε ὁ διοικητής τῆς ΕΥΠ οὔτε ἡ ἁρμοδία εἰσαγγελεύς πρόκειται νά κληθοῦν! Προκειμένου νά μήν ἐρωτηθοῦν καί νά μήν ἀποκαλύψουν… ἀπόρρητα, λέγουν κάποιοι.

Ἀπό τό βῆμα τῆς κρατικῆς τηλεοράσεως, τήν ἀντίληψη αὐτή ἐξέφρασε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τρόπον μάλιστα πού γεννᾶ ἐρωτήματα: «Ὑπάρχουν προβλήματα, ὅμως στό νά βγοῦν ὅλα, γιατί αὐτός ὁ ὁποῖος θά τά πεῖ, πάει γιά κακούργημα. Διότι ἄν παραβιαστεῖ τό ἀπόρρητο, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά πᾶνε 10 χρόνια φυλακή» ἐδήλωσε. Τί σημαίνει ἡ ἀναφορά στό ὅτι «θά πᾶνε 10 χρόνια φυλακή»; Θά διωχθοῦν ἐπειδή ἀπήντησαν στίς ἐρωτήσεις ἑνός θεσμικοῦ κοινοβουλευτικοῦ ὀργάνου γιά ζητήματα πού ἀφοροῦν ὁλόκληρη τήν κοινωνία ἀλλά καί τήν διαφάνεια στόν δημόσιο βίο; Πρόκειται γιά ἀπειλή; Μᾶς εἶναι, πράγματι, ἀκατανόητο. Πόσῳ μᾶλλον ὅταν ἡ ἰδία ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στήν ἴδια συνέντευξη ἐδήλωνε ὅτι ὁ πρῶτος στόχος τῆς Ἐξεταστικῆς «εἶναι νά μάθουμε τί συνέβη, ὥστε νά μήν ξανασυμβεῖ». Πῶς θά τό μάθουμε; Βαδίζοντας στό σκοτάδι;

Γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἐπισημάνσεις μας ἀπευθύνονται πρός ὦτα μή ἀκουόντων, ἀφοῦ ἤδη οἱ διαδικασίες τῆς μυστικότητος καί τῶν ἀπορρήτων ἔχουν δρομολογηθεῖ. Καί αὐτά πού ἀκοῦμε, μᾶς προδιαθέτουν νά περιμένουμε καί ἐνδεχόμενες διώξεις κατά βουλευτῶν πού θά «τολμήσουν» νά ὁμιλήσουν δημοσίως γιά τά συζητούμενα στήν Ἐπιτροπή. Ὀφείλουμε, ὅμως, νά ἐπισημάνουμε ὅτι αὐτή ἡ συσκότισις καί αὐτοί οἱ τακτικισμοί μόνον σέ καλό δέν θά βγοῦν. Ἀπεναντίας, θά καταστήσουν μίαν ἤδη νοσηρή κατάσταση, πολύ χειρότερη.

Κεντρικό θέμα