ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Γαλλία – Γερμανία συνυπεύθυνες γιά τήν ἑλληνική χρεωκοπία!

«Ὅλο τό χρέος τῶν Ἑλλήνων σέ εὐρωπαϊκές τράπεζες “πῆγε” γιά ἀγορά γερμανικῶν – γαλλικῶν προϊόντων Μᾶς δάνειζαν ἀπό τό 2000 ἐνῶ ἤξεραν / Μέρκελ: Μπλόφα τό Grexit – ΕΚΤ: Ἤθελε PSI ἀπό τό 2010»

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου Μπαράκ Ὀμπάμα βρίσκεται ἀπό χθές στίς προθῆκες τῶν ἠλεκτρονικῶν βιβλιοπωλείων (e-book) μιᾶς καί τά παραδοσιακά θά ἀνοίξουν μετά τήν ἄρση τοῦ lockdown. Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις AΘΕΝΣ Book Store Publications. Ὡστόσο καί παρά τίς ἐπιλεκτικές προδημοσιεύσεις σέ ἡμερήσιες ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν «χορηγούς ἐπικοινωνίας», ἡ δημόσια συζήτησις γιά ὅσα γράφει ὁ πρώην Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ –εἰδικῶς γιά τήν διαχείριση τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως– δέν ἔχει ἀκόμη ἀνοίξει. Ἀμφιβάλλουμε καί ἄν θά ἀνοίξει ποτέ καθώς οἱ ἀποκαλύψεις Ὀμπάμα γκρεμίζουν τίς κυρίαρχες θεωρίες γιά τό τί συνέβη στήν περίπτωσή μας. Τό κεφάλαιο 22 τῆς «Γῆς τῆς Ἐπαγγελίας» παρά τό σκοπίμως ἐπιτηδευμένο Προεδρικό γράψιμο, στόχος τοῦ ὁποίου εἶναι νά ἀποκαλύπτει «γλυκά» τήν ἀλήθεια χωρίς νά προσβάλλει ἐν ἐνεργείᾳ ἡγέτες ὅπως ἡ Μέρκελ, εἶναι σόκ.

Ὁ Ὀμπάμα περιγράφει μιά ἀνίκανη-ὀλιγωροῦσα εὐρωπαϊκή ἡγεσία νά διαχειριστεῖ τήν κρίση, ἡ ὁποία μάλιστα τοῦ ἔκανε «γκριμάτσες» ὅτι προτείνει πράγματα «ἀπρεπῆ» ὅταν τῆς ζητοῦσε μείωση φόρων καί αὔξηση δαπανῶν (Μέρκελ). Ὁ Ὀμπάμα ἀποκαλύπτει ὅτι δέν ἦταν ποτέ ἐπιλογή τῆς Καγκελλαρίου ἡ ἑλληνική χρεωκοπία, ἁπλῶς –προσθέτουμε ἐμεῖς– ἄφηνε τόν Σώυμπλε νά ἐκβιάζει ἀνύποπτους Ἕλληνες Πρωθυπουργούς καί Ὑπουργούς Οἰκονομικῶν μέ τήν μπλόφα τοῦ Grexit. Ὁ Ὀμπάμα ὑπογραμμίζει ὅτι γιά τήν ἑλληνική κρίση χρέους εὐθύνονται καί οἱ ἀγορές, οἱ ὁποῖες δάνειζαν μιά χώρα μέ γνωστά οἰκονομικά προβλήματα ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 ἀλλά καί οἱ εὐρωπαϊκές τράπεζες, γαλλικές καί γερμανικές, καθώς ὅπως παρατηρεῖ ἐμφατικῶς «μεγάλο μέρος τοῦ συσσωρευμένου χρέους τῶν Ἑλλήνων εἶχε πάει γιά τήν ἀγορά γερμανικῶν καί γαλλικῶν ἐξαγώγιμων προϊόντων». Ὁ Ὀμπάμα ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας ἀπαιτοῦσαν ἀπό τήν ἀρχή τό PSI τό «ὑποχρεωτικό κούρεμα τῶν ὁμολογιούχων» γιά νά ἔχει πρόσβαση ἡ Ἑλλάς στό Ταμεῖο Διασώσεως, ἀπορρίπτοντας, προσθέτουμε ἐμεῖς, τό κούρεμα τοῦ χρέους πού διακατεῖχαν τά τραπεζικά ἱδρύματά τους. Καί τό «ὡραιότερο» πού σημειώνει: τό φυτίλι τῆς κρίσεως τό ἄναψε ἡ ἐσπευσμένη ἀνακοίνωσις, πρίν κλείσει ὁ προϋπολογισμός τοῦ 2009, τοῦ ἐλλείμματος ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Τήν ὥρα πού ἄλλοι ἔκρυβαν τά προβλήματά τπυς, ὅπως οἱ Ἰρλανδοί γιά τίς τράπεζές τους γιά νά μήν εἶναι οἱ πρῶτοι πού θά ὑπαχθοῦν στήν διεθνῆ οἰκονομική κηδεμονία, ἐμεῖς τρέχαμε νά ἀνακοινώσουμε φουσκωμένα ἐλλείμματα.

Τί γράφει ὁ Ὀμπάμα γιά τούς Ἰρλανδούς καί τί γιά ἐμᾶς; Γιά τούς Ἰρλανδούς καί τούς Εὐρωπαίους γενικώτερα σημειώνει: «Σχεδόν ὅλο τό 2009 ὁ Τίμ Γκάιτνερ καί ἐγώ προτρέπαμε τούς Εὐρωπαίους νά δράσουν πιό ἀποφασιστικά γιά τήν ἀνάταξη τῶν οἰκονομιῶν τους. Τούς συμβουλεύαμε νά ξεκαθαρίσουν τά ζητήματα τῶν τραπεζῶν τους μιά καί καλή (τά stress tests πού εἶχαν ἐφαρμόσει οἱ ρυθμιστικές ἀρχές τῆς ΕΕ ἦταν τόσο ἅρπα-κόλλα πού κάποιες ἰρλανδικές τράπεζες χρειάστηκαν κρατική διάσωση λίγους μόνο μῆνες ἀφοῦ τά εἶχαν περάσει μέ ἐπιτυχία.) Πιέζαμε τίς χῶρες τῆς ΕΕ πού εἶχαν πιό ὑγιῆ δημοσιονομικά νά ἐφαρμόσουν πολιτικές τονώσεως σάν τίς δικές μας προκειμένου νά δώσουν ὤθηση στίς ἐπενδύσεις καί νά αὐξήσουν τήν καταναλωτική συζήτηση σέ ὅλη τήν Ἤπειρο».

Τἥν ὥρα πού ἡ ΕΕ ἀπέκρυπτε ὅμως τά χάλια τῶν τραπεζῶν της καί οἱ Ἰρλανδοί κέρδιζαν χρόνο, ἡ Ἑλλάς ἔσπευδε. Γράφει ὁ Ὀμπάμα χωρίς τήν παραμικρή ἀναφορά σέ πρόσωπα: «Ὅταν μιά νεοεκλεγεῖσα ἑλληνική κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι τό ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ θά ὑπερέβαινε κατά πολύ τίς προηγούμενες ἐκτιμήσεις οἱ μετοχές τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν ἔκαναν βουτιά καί οἱ διεθνεῖς πιστωτές σταμάτησαν νά δανείζουν τήν Ἑλλάδα. Ἡ χώρα βρέθηκε ξαφνικά στό χεῖλος τῆς χρεωκοπίας». Ἰδού λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία εἶχε γιά τίς οἰκονομικές ἐξελίξεις στήν πατρίδα μας ἡ διαχείρισις τῆς ὑποθέσεως ἔλλειμμα, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις ἀνωτάτων δικαστῶν καί εἰσαγγελέων κατατεθειμένες σέ δικαστικές ἀποφάσεις, διογκώθηκε. Ὁ Ὀμπάμα ἀποκαλύπτει ὅτι δέν ἦταν ποτέ ἐπιλογή τῆς Γερμανίας ἡ ἑλληνική χρεωκοπία. Ἦταν μιά γιγαντιαία μπλόφα γιά λόγους πού ὅλοι γνωρίζουμε: ἡ ἔξοδός μας ἀπό τήν εὐρωζώνη τότε θά κόστιζε 1 τρίς εὐρώ στίς εὐρωπαϊκές οἰκονομίες συμφώνως πρός τό ἀπόρρητο σχέδιο τῆς Κομμισσιόν (Βαρβιτσιώτη-Δενδρινοῦ, Ἡ Τελευταία Μπλόφα.)

Γράφει ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος: «Μολονότι ἡ Μέρκελ μέ διαβεβαίωσε ὅτι δέν θά ἔχουμε μιά δεύτερη Lehman, τόσο ἡ ἴδια ὅσο καί ὁ Ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν καί ὀπαδός τῆς λιτότητος Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἔδειχναν ἀποφασισμένοι νά θέσουν ὡς ὅρο γιά τήν παροχή τῆς ὅποιας βοήθειας ἕνα ἐπιτίμιο ἀνάλογο τοῦ παραπτώματος, παρά τίς προειδοποιήσεις μας ὅτι τό ὑπερβολικό ξεζούμισμα τῆς ἤδη στραπατσαρισμένης ἑλληνικῆς οἰκονομίας θά ἦταν ἀντιπαραγωγικό». Καί ἀφοῦ περιγράφει πῶς φθάσαμε στό «ἀνεπαρκές» κατ’ αὐτόν πρῶτο σχέδιο διασώσεως ὕψους 50 δισ. εὐρώ σημειώνει: «Οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς εὐρωζώνης ἐπέμεναν ὅτι γιά νά ἔχει πρόσβαση στό ταμεῖο μιά χώρα, οἱ ὁμολογιοῦχοι τους θά ἔπρεπε νά ὑποστοῦν ἕνα ὑποχρεωτικό κούρεμα». Αὐτό πού τό 2012 ἔμεινε γνωστό στήν ἱστορία ὡς PSI. Συζήτηση γιά ἀναδιάρθρωση χρέους καμμία φυσικά. Στό μέλλον θά ἀποκαλυφθοῦν σημεῖα καί τέρατα ἐπί αὐτοῦ.

Ὁ Ὀμπάμα λέει εὐθέως τήν ἄποψή του: «Παρατήρησα ὅτι (Μέρκελ καί Σαρκοζύ) σπανίως ἀνέφεραν τό γεγονός ὅτι γερμανικές καί γαλλικές τράπεζες ἦταν ἀπό τούς μεγαλύτερους δανειστές τῆς Ἑλλάδος ἤ ὅτι μεγάλο μέρος τοῦ συσωρευμένου χρέους τῶν Ἑλλήνων εἶχε πάει γιά τήν ἀγορά γερμανικῶν καί γαλλικῶν ἐξαγώγιμων προϊόντων –γεγονότα πού θά μποροῦσαν νά καταστήσουν σαφές στούς ψηφοφόρους τους γιατί ἡ διάσωσις τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν χρεωκοπία ἰσοδυναμοῦσε μέ τήν διάσωση τῶν δικῶν τους τραπεζῶν. Ἴσως φοβόντουσαν ὅτι ἡ παραδοχή αὐτή θά ἔστρεφε τήν προσοχή τῶν ψηφοφόρων ἀπό τίς ἀποτυχίες τῶν διαδοχικῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων στίς ἀποτυχίες τῶν Γάλλων καί τῶν Γερμανῶν ἀξιωματούχων πού εἶχαν ἐπιφορτισθεῖ μέ τήν εὐθύνη τῆς ἐποπτείας τῶν τραπεζῶν». Ὁ Ὀμπάμα μέ τήν ἐπισήμανσή του αὐτή φθάνει στόν πυρῆνα τοῦ προβλήματος, ἀλλά δέν προχωρεῖ παρακάτω. Σταματᾶ στίς τράπεζες. Ἄν προχωροῦσε θά ἔπρεπε νά ἐπικεντρωθεῖ στό Eurogroup καί στήν Eurostat πού δέν εἶχαν πρόβλημα μέ τά ἑλληνικά ἐλλείμματα ὅσο ἡ Ἑλλάς χρηματοδοτοῦσε τήν ἀγορά προϊόντων τους μέ δάνεια ἀπό τίς εὐρωπαϊκές τράπεζες. Ἐπί τῆς οὐσίας ὅμως τό λέει: Συνυπεύθυνοι γιά τήν ἑλληνική κρίση χρέους ἦταν ἡ Γερμανία καί ἡ Γαλλία. Καί οἱ «διαδοχικές», ὄχι μία, ἑλληνικές κυβερνήσεις. Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἰδίου κεφαλαίου ἄλλωστε παρατηρεῖ εἰρωνικῶς: «Τά οἰκονομικά προβλήματα τῆς Ἑλλάδος δέν ἦταν τίποτα καινούργιο. Ἐπί δεκαετίες ἡ χώρα μαστιζόταν ἀπό χαμηλή παραγωγικότητα, ἕναν διογκωμένο ἀναποτελεσματικό δημόσιο τομέα, μαζική φοροδιαφυγή καί μή βιώσιμες συνταξιοδοτικές ὑποχρεώσεις. Παρόλα αὐτά κατά τήν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 οἱ διεθνεῖς χρηματαγορές χρηματοδοτοῦσαν ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ τά διαρκῶς αὐξανόμενα ἐλλείμματα τῆς Ἑλλάδος». Τί περισσότερο νά τονίσει; Ὅσο ἀγοράζαμε προϊόντα τους, μᾶς δάνειζαν οἱ τράπεζές τους. Ὅταν ἀνέκυψε τό πρόβλημα ὁ ἠθικός κίνδυνος περιορίστηκε στούς πολῖτες καί τούς ὁμολογιούχους πού ἀνέλαβαν ἀπό τό ὑστέρημά τους νά ἀποπληρώσουν τά χρέη. Ἠθικότατο.

Κεντρικό θέμα