Φωτιές: Ἡ Δικαιοσύνη σαρώνει κινητά καί διερευνᾶ πληροφορίες γιά ἰσλαμικούς πυρῆνες

Λίστες μέ καρτοκινητά μίας χρήσεως σέ Εὔβοια, Βαρυμπόμπη, Πελοπόννησο – Στό μικροσκόπιο πληροφορία γιά χρηματοδότηση ἀκραίων μουσουλμάνων ἐκτός διεθνοῦς τραπεζικοῦ συστήματος

ΣTA «ΨΙΛΑ» τῶν σαββατιάτικων ἐφημερίδων πέρασε πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἡ εἴδησις, ὅτι ἡ Δικαιοσύνη ἐρευνᾶ τήν πιθανή σχέση ἰσλαμικῶν πυρήνων μέ τίς μεγάλες πυρκαϊές πού ἔπληξαν τήν χώρα τίς τελευταῖες ἑβδομάδες. Στό ἴδιο πλαίσιο ἐρευνᾶται καί ἐξωθεσμικό σύστημα πληρωμῶν, τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦν οἱ μουσουλμανικές ὀργανώσεις, καθώς ὑπάρχουν βάσιμες ἐνδείξεις ὅτι μέσω τέτοιων δικτύων χρηματοδοτοῦνται τέτοιες ἐνέργειες ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν πού ἀποτελοῦν στόχους τῆς κακοποιοῦ δράσεώς τους. Ἐμπειρογνώμονες ἐπισημαίνουν ὅτι ναί μέν οἱ κρατοῦσες συνθῆκες κατά τίς ἡμέρες τῶν μεγάλων πυρκαϊῶν ἦσαν ἰδανικές γιά τό ξέσπασμα τῆς φωτιᾶς, ἀλλά καί πάλι ὁ τεράστιος ἀριθμός τῶν ἑστιῶν πού ταυτοχρόνως ἐξεδηλώνοντο ἦταν ἀφύσικος. Οἱ ἴδιοι τονίζουν ὅτι οἱ ἐπίδοξοι ἐμπρηστές ἀσφαλῶς καί θά προέβαιναν στίς ἐγκληματικές ἐνέργειές τους, τήν στιγμή ἀκριβῶς κατά τήν ὁποία οἱ καιρικές συνθῆκες θά συνέβαλλον στήν ἐπίτευξη τοῦ πλέον καταστροφικοῦ ἀποτελέσματος.

Ἡ «Ἑστία» διερεύνησε ἐπιμελῶς ὅλες τίς σχετικές πληροφορίες καί ἐπιβεβαίωσε τό γεγονός, ὅτι ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη ἔχει ἐπιληφθεῖ τῆς ὑποθέσεως καί ἔχει ἀρχίσει τήν ἔρευνα πρός πολλαπλές μάλιστα κατευθύνσεις. Κατ’ ἐντολήν τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Β. Πλιώτα τρεῖς τοὐλάχιστον λειτουργοί προβαίνουν σέ ἔρευνα ἐφαρμόζοντες τήν τακτική ἀναζητήσεως τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος. Στό πλαίσιο αὐτό γίνεται «σάρωσις» ὅλων τῶν καρτοκινητῶν τηλεφώνων μίας χρήσεως πού ἠγοράσθησαν τήν τελευταία περίοδο καί κυρίως αὐτῶν, πού ἐνετοπίσθησαν στίς καεῖσες περιοχές, πρίν καί κατά τήν ἐκδήλωση τῶν ἑστιῶν τῆς φωτιᾶς. Οἱ κινήσεις τῶν κατόχων τους θά διερευνηθοῦν διεξοδικῶς καί θά ἀκολουθήσει ἐπιτόπια ἔρευνα γιά ἐνδείξεις ὑπάρξεως πυροδοτικῶν μηχανισμῶν στά σημεῖα ἀπό τά ὁποῖα πέρασαν. Τίς ἔρευνες ἐποπτεύει ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Λ. Σοφουλάκης, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ὑπεύθυνος γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος σέ ὁλόκληρη τήν χώρα. Τόν ἄμεσο συντονισμό ἔχει ἡ εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Ἀθηνῶν Στ. Περιμένη, ἡ ὁποία ἔχει τήν εὐθύνη τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος στήν Ἀττική καί συνεργάζεται ἄμεσα μέ τήν ΓΑΔΑ γιά τήν ἀποκάλυψη τοῦ ὀργανωμένου σχεδίου γιά τίς φωτιές.

Ἰδιαίτερα σημαντικός καί ὁ ρόλος τοῦ πρώην ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ὁ ὁποῖος εἶναι σήμερα ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀρχῆς γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ἔχοντας διατελέσει ὁ ἴδιος σέ θέσεις ἐποπτείας τῆς διώξεως τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, μοιράζεται τήν πολύτιμη πεῖρα του μέ τόν κ. Σοφουλάκη καί τήν κ. Περιμένη, ἐνῶ ταυτοχρόνως διεξάγει τήν δική του ἔρευνα πού σχετίζεται μέ τό ἰσλαμικό «μαῦρο χρῆμα». Συμφώνως πρός πληροφορίες πού ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα ἐπιβεβαιώνονται, τοὐλάχιστον 12 πρόσωπα φέρονται νά ἔχουν σχέση μέ τίς φωτιές καί ὡς ἐκ τούτου ἔχουν μπεῖ εἰς τό μικροσκόπιον τῶν Ἀρχῶν. Ἐν προκειμένῳ ἔχει ζητηθεῖ ἡ συνδρομή τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀντιμετωπίσει κατά τό παρελθόν ἀντίστοιχες περιπτώσεις διακινήσεως μαύρου χρήματος γιά τήν χρηματοδότηση τρομοκρατικῶν καί ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν ἀπό μουσουλμανικούς πυρῆνες. Τό ἰσλαμικό σύστημα χρηματοδοτήσεως ὀνομάζεται «Χαβάλα» (ἡ λέξις σημαίνει στά ἀραβικά «ἐμπιστοσύνη») καί προβλέπει τήν μεταφορά χρημάτων μέσω ἑνός δικτύου μουσουλμάνων ἐμπόρων καί καταστημάτων, κατά τρόπον ὥστε ὁ πραγματικός σκοπός τῶν χρηματοδοτήσεων νά συγκαλύπτεται καί τά ἴχνη τοῦ «μαύρου χρήματος» νά χάνονται ἀπό τό τραπεζικό σύστημα. Γιά τήν ἀντιμετώπισή του ἀπαιτοῦνται πλέον «παραδοσιακές» ἀστυνομικές ἐπιχειρήσεις πού περιλαμβάνουν ἐφόδους σέ σπίτια καί καταστήματα ὑπόπτων μέ κομβικό ρόλο στήν διακίνηση τῶν χρηματικῶν ποσῶν, ὥστε νά διαπιστωθεῖ ποῦ ἀκριβῶς καταλήγουν καί μέ ποιόν τρόπο χρησιμοποιοῦνται στήν ἐκτέλεση τῶν ὀργανωμένων σχεδίων, ἐν προκειμένῳ γιά τήν πυρπόληση τῶν ἑλληνικῶν δασῶν.

Νά σημειωθεῖ ὅτι πρό διετίας οἱ γερμανικές δικαστικές ἀρχές εἶχαν καταφέρει σοβαρό πλῆγμα κατά τοῦ ἰσλαμικοῦ αὐτοῦ δικτύου πού διακινοῦσε χρήματα στήν Γερμανία καί τήν Ὁλλανδία μέσω Τουρκίας. Εἶχαν γίνει πρός τούτου ἔφοδοι τῶν ἀστυνομικῶν καί φορολογικῶν ἀρχῶν σέ 62 κατοικίες καί ἐπαγγελματικούς χώρους στό Βερολῖνο, τό Ἁμβοῦργο, τήν Ἔσση, τήν Βάδη-Βυρτεμβέργη καί τήν Βόρειο Ρηνανία-Βεστφαλία. Ἡ τεχνογνωσία αὐτή εἶναι πιθανόν νά ζητηθεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ καί ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές. Οἱ ὑποψίες, ὅτι οἱ φωτιές στά δάση μας εἶναι ἀποτέλεσμα ὀργανωμένου σχεδίου, ἀποτελοῦν κοινό τόπο γιά τούς περισσοτέρους Ἕλληνες πού βλέπουν ὅτι ὁ μεγάλος ἀριθμός καί ἡ ταυτόχρονος ἐκδήλωσις ἑστιῶν δέν συνάδει μέ τήν λογική! Τίς ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα, πού μᾶς ταλανίζουν ὅλους, ἔρχεται τώρα νά δώσει ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη!

Κεντρικό θέμα