Φόροι σέ ἐπαγγελματίες – ἀγρότες – ἰδιοκτῆτες Aὐξήσεις σέ συνταξιούχους καί μισθωτούς

Ἀπόφασις ἔκπληξις μέ ξεπάγωμα τόν τριετιῶν γιά τούς ὑπαλλήλους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως χωρίς μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν γιά τούς ἐργοδότες – Αὐξήσεις στούς φορολογικούς συντελεστές τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν μέ λογική Κατρούγκαλου – Ηὐξημένα ἀσφάλιστρα καί στούς ἀγρότες λόγῳ καταστροφῶν – Τί ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήν Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΟΧΕΣ γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους, ἀλλά ἀνατροπές γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός κατά τήν ὁμιλία του ἀπό τό βῆμα τῆς 87ης ΔΕΘ. Ὅπως εἶπε, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ συνταξιοῦχοι καί οἱ μισθωτοί τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως θά δοῦν τά εἰσοδήματά τους νά ἐνισχύονται σημαντικά ἀπό 1-1-2024, μεταξύ ἄλλων καί ἀπό τό ξεπάγωμα μετά 12 χρόνια τῶν τριετιῶν. Γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες ὅμως ἔρχονται μεγάλες ἀνατροπές, καθώς σχεδιάζεται νά φορολογοῦνται μέ νέους συντελεστές στό ὄνομα τῆς πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς.

Ἐπίσης γιά τούς ἰδιοκτῆτες πού ἐκμεταλλεύονται τοὐλάχιστον τρία ἀκίνητα βραχυχρόνιας μισθώσεως πού θά πρέπει νά κάνουν ἔναρξη ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητος καί νά καταβάλουν στό κράτος ΦΠΑ, ἀλλά καί τούς ἰδιοκτῆτες μικρῶν καί μεγάλων ἐπιχειρήσεων καί ἀγροτικῶν ἐκμεταλλεύσεων οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά ἀσφαλίσουν ὑποχρεωτικῶς τίς περιουσίες τους ἔναντι φυσικῶν καταστροφῶν χωρίς νά ἔχει γίνει γνωστή ἡ χορήγησις κάποιου κινήτρου. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὑποχρέωση ἀσφαλίσεως θά ἔχουν νομικά πρόσωπα μέ τζίρο ἄνω τοῦ 1 ἑκατομμυρίου εὐρώ.

Στούς «χαμένους» καί ὅσοι θά πληρώνουν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ νέου ἔτους ηὐξημένο τέλος διαμονῆς γιά νά ἐνισχύσουν τό κρατικό ἀποθεματικό γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φυσικῶν καταστροφῶν.

Εἰδικώτερα, ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε αὐξήσεις τόσο στόν ἰδιωτικό ὅσο καί στόν δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, συμφώνως πρός τόν κ. Μητσοτάκη:

– Ξεπαγώνουν ἀπό 1.1.2024 οἱ «τριετίες» καί κάθε ἐπίδομα προϋπηρεσίας πού εὑρίσκετο σέ ἀναστολή ἀπό τό 2012, ὁδηγῶντας σέ σταδιακές αὐξήσεις ἀπό 10% καί πάνω.

– Θά ὑπάρχει αὔξησις τῶν ἀμοιβῶν στό Δημόσιο ἀπό 01/01/2024. κατά 10,5%. Αὐτό σημαίνει ὅτι σχεδόν 660.000 ὑπάλληλοι ἀποκτοῦν ἕναν πρόσθετο μισθό τόν χρόνο.

– Θά ὑπάρξει νέα αὔξησις τοῦ κατωτάτου μισθοῦ ἀπό τόν Ἀπρίλιο. Μέ βάση τό ὑφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ἡ διαβούλευσις τῆς Κυβερνήσεως, τῶν κοινωνικῶν ἑταίρων, διαφόρων ἐπιστημονικῶν φορέων (ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ, κ.λπ.) καί τῆς ΤτΕ θά ξεκινήσει ἀρχές τοῦ 2024, ἐνῷ οἱ τελικές ἀποφάσεις θά ληφθοῦν τόν Μάρτιο γιά τό νέο ὕψος τοῦ κατώτατου μισθοῦ, προκειμένου νά ἐφαρμοσθοῦν ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2024. Τό ὕψος τοῦ κατώτατου μισθοῦ θά ἐπηρεάσει καί τό ὕψος τῶν «τριετιῶν».

– Ἀπό τήν 1.1.2024 αὐξάνεται ἡ ἔκπτωσις φόρου γιά τούς γονεῖς μέ παιδιά καί αὐτό θά μεταφρασθεῖ σέ αὔξηση στίς καθαρές ἀποδοχές τῶν ἐργαζομένων εἰδικά αὐτῶν πού ἔχουν δύο ἤ περισσότερα παιδιά. Σέ 1.340.000 δηλώσεις τό ἀφορολόγητο αὐξάνεται κατά 1.000 εὐρώ γιά παιδιά.

– Νέα αὔξησις στούς συνταξιούχους θά δοθεῖ ἀπό τόν προσεχῆ Ἰανουάριο καί καταβολή ἐπιδόματος προσωπικῆς διαφορᾶς σέ ὅσους δέν δικαιοῦνται αὔξηση.

– Μεγαλύτερη ἐνίσχυσις στίς οἰκογένειες γιά ρεῦμα καί πετρέλαιo. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ προσαύξησις λόγῳ παιδιῶν ἀνεβαίνει στίς 5.000 εὐρώ, ἀπό 3.000 εὐρώ σήμερα ἐνῷ σχεδιάζεται καί εἰδικό τιμολόγιο γιά τίς πολύτεκνες οἰκογένειες.

Στούς κερδισμένους καί οἱ νέοι 18 καί 19 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι θά λάβουν ἐνίσχυση 150 εὐρώ σέ ψηφιακή χρεωστική κάρτα, ἀλλά καί οἱ συνταξιοῦχοι πού ἐργάζονται οἱ ὁποῖοι θά καταβάλουν μόνο μία εἰσφορά 10% ἐπί τῶν πρόσθετων ἀμοιβῶν τους ἀντί τῆς σημερινῆς ἐπιβαρύνσεως τῶν ἀποδοχῶν τους, κατά 30%.

Στόν ἀντίποδα, ἔρχεται νέα φορολογική μεταρρύθμισις μέ ἐπανεξέταση ἀπό μηδενική βάση τοῦ φορολογικοῦ καθεστῶτος γιά 1 ἑκατ. ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολουμένους. Στόχος εἶναι ἡ διεύρυνσις τῆς φορολογικῆς βάσεως καί ὁ περιορισμός τῆς φοροδιαφυγῆς ἀπό ἀδήλωτα εἰσοδήματα καί ΦΠΑ.

Οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ αὐτοαπασχολούμενοι ἀπό τό 2020 εἶδαν τήν φορολογική τους ἐπιβάρυνση νά μειώνεται ἀκόμη καί κατά 60% λόγῳ τῆς εὐνοϊκώτερης φορολογικῆς κλίμακος μέ τόν συντελεστή 9% πού ἐφαρμόζεται γιά τά εἰσοδήματα ἕως 10.000 εὐρώ, τήν «κατάργηση» τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης, τό «κούρεμα» τῆς προκαταβολῆς φόρου, τίς ἐξαιρέσεις ἀπό τό τέλος ἐπιτηδεύματος.

Ἔντονες εἶναι οἱ ἀντιδράσεις γιά τήν φορολόγηση τοῦ εἰσοδήματος ἀπό τίς βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς, ὅπως ἐπισημαίνει καί ἡ ΠΟΜΙΔΑ, τό ὅριο τῶν τριῶν ἀκινήτων πού τίθεται προκειμένου νά ἐνταχθεῖ ἡ δραστηριότης ὑποχρεωτικῶς στόν ΦΠΑ εἶναι πολύ μικρό καί ἀσφυκτικό, καί θά ὁδηγήσει (ἐξ αἰτίας τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων πού συνεπάγεται) σέ ἔξοδο χιλιάδων μικροϊδιοκτητῶν ἀπό τήν ἀγορά καί ἀπώλεια ἐσόδων γιά τούς ἴδιους καί τό Δημόσιο, ἤ ἀκόμη χειρότερα στήν παραοικονομία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη στρέβλωση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ.

Τό ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν πού ἀφορᾶ μόνο στούς ἐργαζομένους πού ἀμείβονται μέ κατώτατο μισθό καί καλύπτονται ἀπό ἐνεργές συλλογικές συμβάσεις μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ αὔξηση τοῦ μισθοῦ τους ἕως καί 30%.

Tαυτοχρόνως ἐνεργοποιεῖται ἡ προσμέτρησις τοῦ ἐπιδόματος προϋπηρεσίας ἀπό 1.1.24 καί ἀφορᾶ ὅλων τῶν εἰδῶν τίς προσαυξήσεις τῆς προϋπηρεσίας, ἤτοι 3ετίες στόν κατώτατο ἤ 3ετίες, 5ετίες ἤ ἄλλες κλίμακες πού ὁρίζονται σέ ἐνεργές συλλογικές συμβάσεις. Τό «ξεπάγωμα» τῶν τριετιῶν δέν ἔχει ἀναδρομική ἰσχύ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ χρόνος γιά τίς τριετίες θά ξεκινήσει νά μετρᾶ ἀπό τό 1-1-2024 καί ἡ προϋπηρεσία πάνω ἀπό μία 10ετία (2012 – 2024) θά χαθεῖ.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀπό τό 2012 εἶχε ἀνασταλεῖ ἡ καταβολή τοῦ ἐπιδόματος προϋπηρεσίας καί δέν ὑπῆρχε ὑποχρέωσις καταβολῆς μέχρι ἡ ἀνεργία νά πέσει μεσοσταθμικῶς ἐτησίως κάτω ἀπό τό 10%.

Ἀπό τήν αὔξηση τῶν μισθῶν ἀποκλείονται χιλιάδες ἐργαζόμενοι πού πλέον δέν καλύπτονται ἀπό κλαδικές συμβάσεις, καθώς εἴτε δέν ὑφίσταται οἱ ἐργοδοτικοί ἤ ἐργατικοί φορεῖς εἴτε δέν ὑπεγράφησαν νέες συμβάσεις, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐργαζόμενοι νά ἀμείβονται μέ ἀτομικές συμβάσεις, μέ ἀποδοχές μάλιστα μειωμένες μονομερῶς κατά τήν διάρκεια τῆς κρίσεως.

Συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, ἀπό τήν 1.1.2024 οἱ προσαυξήσεις θά ἐνεργοποιηθοῦν:

Α. Γιά ὅσους εἰσῆλθαν στήν ἀγορά ἐργασίας μετά τίς 14/02/2012 θά ξεκινήσουν νά κτίζουν τό δικαίωμα ἐπιδόματος γιά πρώτη φορά. Ἄρα, ἕνας ἐργαζόμενος πού σήμερα ἀμείβεται μέ τόν κατώτατο ἀπό 1.1.24 θά τρέχει ὁ χρόνος του καί θά δικαιοῦται ἀναλόγως τήν προϋπηρεσία του 10% ἀνά τριετία. Γιά ἕναν ἐργαζόμενο πού ἀμείβεται μέ τόν κατώτατο μισθό σήμερα 780 εὐρώ σέ τρία χρόνια θά λάβει 858 εὐρώ, σέ ἕξι χρόνια 936 εὐρώ, σέ ἐννιά χρόνια 1.014 εὐρώ.

Β. Γιά αὐτούς πού εἶχαν προσληφθεῖ πρίν ἀπό τήν 14/2/2012.

1) Ἐργαζόμενος μέ πρόσληψη πρό τοῦ 2012 καί προϋπηρεσία 2 χρόνων: Τό δικαίωμα ὡριμάνσεως τῆς 1ης τριετίας ἐνεργοποιεῖται 1.1.24 καί καθίσταται πληρωτέο μέ τήν συμπλήρωση τριετίας τήν 1.1.25 μέ αὔξηση 10% ἐπί τοῦ τότε ἰσχύοντος βασικοῦ μισθοῦ (π.χ. μέ σημερινές τιμές 780+780×0,1=858 εὐρώ).

2) Ἐργαζόμενος μέ πρόσληψη πρό τοῦ 2012 καί προϋπηρεσία 5 χρόνων: Τό δικαίωμα ὡριμάνσεως τῆς 2ης τριετίας ἐνεργοποιεῖται 1.1.24 καί καθίσταται πληρωτέο μέ τήν συμπλήρωση ἑξαετίας τήν 1.1.25 μέ αὔξηση 20% ἐπί τοῦ τότε ἰσχύοντος βασικοῦ μισθοῦ (π.χ. μέ σημερινές τιμές 780+780×0,2=936 εὐρώ).

3) Ἐργαζόμενος μέ πρόσληψη πρό τοῦ 2012 καί προϋπηρεσία 8 χρόνων: Τό δικαίωμα ὡριμάνσεως τῆς 1ης τριετίας ἐνεργοποιεῖται 1.1.24 καί καθίσταται πληρωτέο μέ τήν συμπλήρωση ἐννεαετίας τήν 1.1.25 μέ αὔξηση 30% ἐπί τοῦ τότε ἰσχύοντος βασικοῦ μισθοῦ (π.χ. μέ σημερινές τιμές 780+780×,3=1014 εὐρώ).

Κεντρικό θέμα