Φοιτητικές παρατάξεις τέλος Πρυτάνεις μέ ἠλεκτρονική κάλπη

Κεραμέως: Διπλό πτυχίο ἀπό ἑλληνικά – ἀμερικανικά ΑΕΙ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στόν χῶρο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως σηματοδοτεῖ τό νομοσχέδιο γιά τήν αὐτονομία τῶν δημοσίων ΑΕΙ, πού καταρτίζει σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ὅπως ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία», τό νομοσχέδιο πού ἐκπονεῖται ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περιέχει ρηξικέλευθες ἀλλαγές, πού ἔχουν στόχο νά ἐναρμονίσουν τήν ἑλληνική ἀνώτατη ἐκπαίδευση μέ τήν εὐρωπαϊκή καί ἀμερικανική. Οἱ ἀλλαγές πού κυοφοροῦνται, κινοῦνται σέ δύο κατευθύνσεις:

Ἡ πρώτη ἀφορᾶ στίς μεταρρυθμίσεις στήν ἐσωτερική λειτουργία τοῦ Πανεπιστημίου. Ἡ ὑπουργός φέρεται ἀποφασισμένη νά ὑλοποιήσει τήν ἐξαγγελία τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τό 2017 γιά τήν ἀποκομματικοποίηση τῶν ΑΕΙ καί πρός τοῦτο προσανατολίζεται νά ἀλλάξει τό σύστημα ἐκλογῆς τῶν μελῶν διοικητικῶν συμβουλίων φοιτητικῶν συλλόγων. Οἱ φοιτητές θά ἐκλέγουν πλέον τούς ἐκπροσώπους τους γιά τά συμβούλια τῶν Συλλόγων τους καί τά ὄργανα τοῦ Πανεπιστημίου μέ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο καί ὄχι μέσα ἀπό ψηφοδέλτια φοιτητικῶν παρατάξεων ὅπως ἴσχυε ἀπό τήν μεταπολίτευση ἕως σήμερα. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΑΣΠ, ΚΝΕ τέλος. Πρόκειται, βεβαίως, γιά ἐπανάσταση ἡ ὁποία θά ξεσηκώσει ἀντιδράσεις. Ὡστόσο, στό Ὑπουργεῖο Παιδείας θεωροῦν ὅτι οἱ συνθῆκες πλέον εἶναι ὥριμες. Οἱ ρυθμίσεις γιά τό ἄσυλο, συμφώνως πρός ἀπόρρητες μετρήσεις, ἐπικροτοῦνται ἀπό τό 85% τῶν πολιτῶν.

Ἀλλαγές, ὅμως, θά γίνουν καί στό σύστημα ἐκλογῆς τῶν πρυτανικῶν ἀρχῶν, καθώς ἡ κ. Κεραμέως θά καταργήσει τό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, βάσει τοῦ ὁποίου πρύτανις καί ἀντιπρυτάνεις ἐξελέγοντο μέ χωριστά ψηφοδέλτια. Θά ἐκλέγονται πλέον μέ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο, ὥστε νά ἐκλείψει τό ἀπαράδεκτο γεγονός σήμερα νά ὑπάρχουν πρυτάνεις πού δέν μιλιοῦνται μέ τούς ἀντιπρυτάνεις τους. Ἐφεξῆς θά κατέρχονται στίς κάλπες ἀντίπαλα ψηφοδέλτια, σέ ἕκαστο ἀπό τά ὁποῖα θά συνυπάρχει ὁ πρύτανις μέ τόν ἄμεσο συνεργάτη του ὑποψήφιο ἀντιπρύτανι. Καί, βεβαίως, θά καθιερωθεῖ ἡ δυνατότης ἐκλογῆς μέ ἠλεκτρονική κάλπη, γιά νά πάψουν οἱ ἀναρχικοί νά κλέβουν τίς κάλπες τῶν πρυτανικῶν ἐκλογῶν!

Στίς ἀλλαγές τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας τῶν ΑΕΙ ἐντάσσεται καί ἡ ἀλλαγή τῆς μεθόδου ἀξιολογήσεως τοῦ ἔργου τῶν δημοσίων ΑΕΙ ἀπό τήν Ἀρχή Διασφαλίσεως Ποιότητος. Τό παραγόμενο ἐπιστημονικό ἔργο (ἔρευνες, δημοσιεύσεις σέ ξένα περιοδικά, ἀριθμός διδακτορικῶν, μεταπτυχιακῶν, πατέντες), βάσει καί τῆς λίστας τῆς Σαγκάης, θά ἀποτελεῖ κριτήριο γιά τήν αὔξηση ἤ τήν μείωση τῆς χρηματοδοτήσεώς τους. Θά θεσπισθεῖ, ἐπίσης, ἡ δυνατότης προσλήψεως ἰδιωτῶν ἀκαδημαϊκῶν χωρίς ὅριο ἀπό τήν ἐλεύθερη ἀγορά γιά τά μεταπτυχιακά προγράμματα καί τά ἀγγλόφωνα τακτικά καί θερινά τμήματα κλασσικῶν σπουδῶν δημοσίων ΑΕΙ πού θά ἱδρυθοῦν. Ἐπίσης, ἡ καθιέρωσις δωρεῶν καί ἡ σύστασις ἑδρῶν, δαπάναις εὐεργετῶν κατά τά ξένα πρότυπα,
μέ τήν παροχή φορολογικῶν κινήτρων. Ἡ δεύτερη μεγάλη κατεύθυνσις στήν ὁποία δίδει ἔμφαση ἡ ὑπουργός, καί οἱ συζητήσεις μετά καί τό ταξίδι της στίς ΗΠΑ εἶναι προχωρημένες, εἶναι ἡ συνεργασία ἑλληνικῶν καί ἀμερικανικῶν ΑΕΙ γιά τήν παροχή διπλῶν πτυχίων, προπτυχιακῶν καί μεταπτυχιακῶν. Μέ τό μοντέλο πού ἐπεξεργάζεται ἡ κ. Κεραμέως, οἱ πτυχιοῦχοι ἑλληνικῶν ΑΕΙ πενταετοῦς κύκλου θά ἀποκτοῦν ταυτοχρόνως καί μεταπτυχιακό τίτλο μέ ὑπερατλαντικό Erasmus. Ἤδη, τό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ ἀμερικανικό ΑΕΙ διεθνοῦς φήμης, ὥστε οἱ φοιτητές του νά διανύουν τόν πέμπτο χρόνο τῶν σπουδῶν τους χωρίς δίδακτρα στίς ΗΠΑ. Οἱ σπουδές μέ τό σύστημα 4+1 θά ἔχουν τό πλεονέκτημα τοῦ διπλοῦ πτυχίου: οἱ φοιτητές θά λαμβάνουν πτυχίο καί ἀπό τό ἑλληνικό δημόσιο ΑΕΙ καί μεταπτυχιακό τίτλο ἀπό τό ξένο ΑΕΙ μετά τό πέρας τοῦ πενταετοῦς κύκλου! Τό master θά εἶναι ἐνσωματωμένο στό πτυχίο. Αὐτές εἶναι οἱ ἀλλαγές στόν ἕναν μόνο πυλῶνα πού ἑτοιμάζει ἡ ὑπουργός Παιδείας καί θά ἀνακοινωθοῦν συντόμως. Οἱ ἀλλαγές στούς ἄλλους δύο –δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καί ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση– θά ἀνακοινωθοῦν ἐντός τοῦ 2020.

Κεντρικό θέμα