Ἔτσι «πρόδωσε» ὁ Στάλιν τό ΚΚΕ

Δύο μῆνες πρίν ἀπό τά Δεκεμβριανά συνεφώνησε μέ τόν Τσῶρτσιλ ὅτι «ἡ Ἀγγλία πρέπει νά ἔχει ἀποφασιστικό λόγο στήν Ἑλλάδα»

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ Δεκεμβρίου τοῦ 1944 τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδος καί τά μέλη του πιστεύοντας ὅτι μάχονται γιά τόν σοσιαλισμό, τά Σοβιέτ, τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας καί κατά τῆς ἀποικιοκρατίας, πρωταγωνίστησαν στά αἱματηρά γεγονότα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Στά ἐπεισόδια πού ἔμειναν στήν ἱστορία ὡς τά «Δεκεμβριανά». (Ἀναλυτικῶς στό ἄρθρο τοῦ συνεργάτου μας, δικηγόρου Διονύση Καραχάλιου στήν σελίδα 8.) Γιά πολλά χρόνια, ἀκόμη καί σήμερα, ἡ ἱστορική ἀντιπαράθεσις ἐπεσκιάζετο ἀπό τά ντοκουμέντα καί τίς μαρτυρίες στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ, ὅτι στόχος τους ἦτο ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας καί ἡ ἔνταξις τῆς Ἑλλάδος στό ἀνατολικό μπλόκ. Τά νεώτερα ἱστορικά στοιχεῖα πού εἶδαν ὅμως τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο πού ἀποχαρακτηρίσθηκαν ἀπό τόν Πρόεδρο Πούτιν τά πρακτικά τῶν συνομιλιῶν Στάλιν-Τσῶρτσιλ στό Κρεμλῖνο στίς 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 ἕως καί τόν Σεπτέμβριο πού κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ S. M. Plokhny, Γιάλτα. Τό Τίμημα τῆς Εἰρήνης (ἐκδόσεις «Πατάκη»), ἡ ἱστορική συζήτησις ἄλλαξε περιεχόμενο.

Τό μεῖζον θέμα πού προκύπτει εἶναι ὅτι ὁ Σοβιετικός ἡγέτης Στάλιν χρησιμοποίησε ἀριστοτεχνικῶς τόν ἑλληνικό ἐμφύλιο καί τήν συμμετοχή τοῦ κομμουνιστικοῦ δημοκρατικοῦ στρατοῦ σέ αὐτόν προκειμένου νά ἀνταλλάξει τήν Πολωνία μέ τήν Ἑλλάδα! Ἡ χώρα μας ποτέ δέν ἀνῆκε στά ἄμεσα ἐνδιαφέροντά του ὥστε νά περιληφθεῖ στίς σφαῖρες ἐπιρροῆς πού διεπραγματεύετο μέ τόν Τσῶρτσιλ. Τό ἀντίθετο. Τόν ἐνδιέφερε, ὅπως σήμερα καί τόν Πούτιν, ἡ περίμετρός του, ὥστε νά εἶναι ἀσφαλής ἡ ἐπικράτειά του καί ὥστε νά ἔχει χρόνο ἀνασυντάξεως μετά τό οἰκονομικό πλῆγμα πού ἐδέχθη ἡ ρωσσική οἰκονομία στόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τόν ἐνδιέφεραν πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα ἡ Πολωνία, ἡ Ρουμανία, ἡ Οὑγγαρία, ἡ Γιουγκοσλαβία καί ἄλλες χῶρες τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ. Ὄχι ἡ Ἑλλάς.

Ὅπως ἀποκαλύπτεται, πρίν ἀπό τά Δεκεμβριανά τοῦ 1944 (τά ὁποῖα προηγήθησαν τῆς διασκέψεως τῆς Γιάλτας, ἡ ὁποία διεξήχθη τόν Φεβρουάριο τοῦ 1945 στό ἀνάκτορο μέ τό ἑλληνικό ὄνομα LEVADIA), ὁ Στάλιν καί ὁ Τσῶρτσιλ συνηντήθησαν μυστικά στό Κρεμλῖνο καί διένειμαν τήν Εὐρώπη. Δύο ὁλόκληρους μῆνες πρίν ἀπό τά Δεκεμβριανά! Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1944. Ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ ΚΚΕ! Καί σέ αὐτήν τήν διαπραγμάτευση στήν ὁποία στό τέλος προσῆλθε διά ἀντιπροσώπων καί ὁ Ροῦσβελτ (ὁ Στάλιν τόν κρατοῦσε ἐνήμερο) ὁ σοβιετικός ἡγέτης χάρισε τήν Ἑλλάδα στήν Ἀγγλία. Πεντάρα δέν ἔδιδε γιά τόν ἑλληνικό ἀδελφοκτόνο ἐμφύλιο πόλεμο. Καί βεβαίως ἔτσι πούλησε «στεγνά» τήν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔφερε τήν βαρυτάτη εὐθύνη γιά τόν αἱματηρό ἐμφύλιο πόλεμο. Τά Ρωσσικά Κρατικά Ἀρχεῖα Κοινωνικῆς καί Πολιτικῆς Ἱστορίας πού παρουσιάζει σήμερα ἡ «Ἑστία» (ἀποχαρακτηρίσθηκαν τόν Αὔγουστο τοῦ 2020) ἀποκαλύπτουν πώς ὁ Στάλιν πρόδωσε τό ΚΚΕ γιά χάρη τῆς Πολωνίας.

Συμφώνως πρός τά ρωσσικά πρακτικά, ὁ Τσῶρτσιλ δήλωσε ὅτι «ὑπάρχουν δύο χῶρες γιά τίς ὁποῖες ἡ Ἀγγλία ἐνδιαφέρεται ἰδιαιτέρως. Πρωτίστως εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Αὐτός, ὁ Τσῶρτσιλ, δέν ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα γιά τή Ρουμανία. Σέ μεγάλο βαθμό ἡ Ρουμανία εἶναι ρωσσική ὑπόθεση. […] Ὅμως, ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα, ἡ βρεταννική κυβέρνηση ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά αὐτή τήν χώρα. Ἡ βρεταννική κυβέρνησις ἐλπίζει ὅτι θά ἐπιτραπεῖ στήν Ἀγγλία νά ἔχει ἀποφασιστικό λόγο στίς ἑλληνικές ὑποθέσεις ἀκριβῶς ὅπως ἔχει ἡ Σοβιετική Ἕνωσις στήν Ρουμανία. Φυσικά, καί στίς ἑλληνικές καί στίς ρουμανικές ὑποθέσεις, ἡ Ἀγγλία καί ἡ Σοβιετική Ἕνωσις θά διατηρήσουν τήν μεταξύ τους ἐπαφή. […]. Ὁ σύντροφος Στάλιν ἀπαντᾶ ὅτι κατανοεῖ πώς ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἔχασε πολλά ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ δρόμοι μέσα ἀπό τήν Μεσόγειο ἀναχαιτίστηκαν ἀπό τούς Γερμανούς. Αὐτός, ὁ σύντροφος Στάλιν, κατανοεῖ ὅτι ἐάν δέν ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἀσφάλεια αὐτῶν τῶν διόδων, τότε ἡ Μεγάλη Βρεταννία θά δεχτεῖ ἰσχυρό πλῆγμα. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα σημαντικό σημεῖο γιά τήν διασφάλιση αὐτῶν τῶν ὁδῶν. Αὐτός, ὁ σύντροφος Στάλιν, συμφωνεῖ ὅτι ἡ Ἀγγλία πρέπει νά ἔχει ἕνα ἀποφασιστικό λόγο στήν Ἑλλάδα».

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀγγλικά καί τά ἀμερικανικά πρακτικά πού παρουσίασε ὁ καθηγητής Plokhy στό Τίμημα τῆς Εἰρήνης ὁ Στάλιν συνεφώνησε ὅτι «πρέπει ἡ Ἀγγλία νά ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποφασίζει στήν Ἑλλάδα». Τά πρακτικά ταυτίζονται δηλαδή! Ἀναλυτικῶς, σύμφωνα μέ τήν ἐκδοχή τοῦ καθηγητοῦ πού βασίζεται στά ἀγγλικά, τά ἀμερικανικά πρακτικά ὁ Στάλιν εἶπε «ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἔχασε πολλά ἐξ αἰτίας τῆς καταλήψεως τῶν μεσογειακῶν θαλασσίων ὁδῶν ἀπό τούς Γερμανούς» καί προσέθεσε: «Ἄν δέν διασφαλιστοῦν αὐτές οἱ ὁδοί ἡ Μεγάλη Βρεταννία θά ὑποστεῖ μεγάλες ἀπώλειες. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει κομβική σημασία γιά τήν διασφάλισή τους. Πρέπει ἡ Ἀγγλία νά ἔχει δικαίωμα νά ἀποφασίζει γιά τήν Ἑλλάδα». Σύμφωνα μέ τό ἴδιο βιβλίο ὁ σύμβουλος τοῦ Στάλιν Μάισκι ἔγραφε σέ ὑπόμνημά του ὅτι «ἡ ΕΣΣΔ ἐνδιαφερόταν γιά τήν Ἑλλάδα πολύ λιγὦτερο ἀπό ὅ,τι γιά ἄλλες βαλκανικές χῶρες ἐνῶ ἀντίθετα τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἀγγλίας γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἐξαιρετικά μεγάλο». Καί τοῦτο βεβαίως διότι διά τῆς Ἑλλάδος ἤλεγχε ὅλες τίς θαλάσσιες συγκοινωνιακές ὁδούς πού ἐξησφάλιζαν τήν συνέχιση τῆς ἀποικίας της στήν Ἰνδία. Τί προκύπτει ἀπό ὅλα αὐτά λοιπόν; Μά ὅτι αἷμα ἑλληνικό χύθηκε ἀδίκως γιά νά γίνουν τά καπρίτσια τοῦ Στρατάρχου.

Κεντρικό θέμα