Ἐπιστολή Μπλίνκεν σέ Δένδια μέ ἐγγυήσεις γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου

Κλείδωσε ἡ πενταετής συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος – ΗΠΑ / Θά συνοδεύεται ἀπό διακήρυξη τύπου Κάρτερ καί Πομπέο – Ὁ ὅρος «ἐπικράτεια» ἀντί «ἔδαφος» ἀσφαλίζει τήν Ἑλλάδα μέσω καί τῆς ρήτρας ἀμυντικῆς συνδρομῆς μέ τήν Γαλλία

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ σημασία τῆς Ἑλλάδος συνίσταται στό ὅτι ἀποτελεῖ τό «κλειδί» γιά τόν θαλάσσιο δρόμο τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Τώρα, μέ δύο συμφωνίες ἀμυντικῆς συνδρομῆς, πρῶτα μέ τήν Γαλλία καί μετά μέ τίς ΗΠΑ, ἀναδεικνύεται καί σέ κλειδί ἑνότητος τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Πράγματι, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ συμμαχία τῶν δυτικῶν κρατῶν δοκιμάζεται σοβαρά ἐξ αἰτίας τῶν γεγονότων τοῦ Εἰρηνικοῦ (Σύμφωνο AUKUS), οἱ ἀμυντικές συμφωνίες τῆς χώρας μας μέ τήν Γαλλία καί τίς ΗΠΑ ἐπαναφέρουν ἕνα πνεῦμα συμπνοίας, τό ὁποῖο διασφαλίζει τήν σταθερότητα. Οἱ προβληματισμοί ὁρισμένων ὅτι ἡ ἑλληνο-γαλλική στρατιωτική συνεργασία θά ἐνοχλοῦσε τίς ΗΠΑ, ἔχουν ἤδη διαψευσθεῖ. Τήν προσεχῆ Πέμπτη, ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων θά ψηφίσει (δυστυχῶς, ὄχι ὁμοφώνως) τήν συμφωνία μέ τήν Γαλλία καί μετά μίαν ἑβδομάδα, στίς 14 Ὀκτωβρίου, ὁ Νῖκος Δένδιας θά εὑρίσκεται στήν Οὐάσιγκτων γιά συνομιλίες μέ τόν ὁμόλογό του, Ἄντονυ Μπλίνκεν.

Συμφώνως μέ πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός προτίθεται νά ἀπευθύνει πρός τόν κ. Δένδια ἐπιστολή, ἀνάλογη ἐκείνων τίς ὁποῖες εἶχαν κατά τό παρελθόν διατυπώσει ὁ Τζίμμυ Κάρτερ καί ὁ Μάικ Πομπέο. Ἡ ἐπιστολή μπορεῖ νά προσαρτηθεῖ ὡς παράρτημα στήν συμφωνία ἀμυντικῆς συνεργασίας καί σέ αὐτήν θά δηλώνεται σαφῶς ἡ ἀμερικανική ἐγγύησις γιά τήν ἀσφάλεια τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Κατ᾽ οὐσίαν, ἡ συμφωνία μέ τίς ΗΠΑ ἔχει «κλειδώσει» καί θά εἶναι πενταετοῦς διαρκείας. Στίς προηγούμενες ἐπιστολές ἐπισημαινόταν ὁ κίνδυνος ἀποσταθεροποιήσεως τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀπό τίς μονομερεῖς ἐνέργειες τῆς Ἀγκύρας καί γινόταν ἀναφορά στήν στρατηγική σημασία τῆς συμφωνίας ἀμυντικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος – ΗΠΑ. Συμφώνως, δέ, πρός ὅσα ἀναφέρει ὁ κ. Μπλίνκεν στήν ἐπιστολή του, θά συνοδεύεται καί ἀπό διακήρυξη ἀνάλογη αὐτῆς πού εἶχε συνομολογηθεῖ μέ τόν Μάικ Πομπέο. Ἡ συμφωνία ὅμως, αὐτή καθ’ αὑτή, προβλέπει εὐρύ φάσμα ἀμυντικῶν συνεργασιῶν ἀπό τήν Σούδα μέχρι τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἐνῶ συνολικῶς ἀναβαθμίζονται ὅλες οἱ ἤδη ὑπάρχουσες ὑποδομές.

Τό γεγονός ὅτι ἡ συμφωνία θά εἶναι πενταετοῦς διαρκείας, αἴρει καί τόν προβληματισμό τοῦ ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου, πού ἀπέφευγε νά ἐγκρίνει δαπάνες γιά μακρᾶς πνοῆς ἔργα, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι δέν γνωρίζει ἄν ἡ συμφωνία θά ἀνανεωθεῖ πέραν τοῦ ἔτους. Εὐνόητο εἶναι πώς οἱ ὑποστηρικτές καί οἱ «λομπίστες» τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς εἶχαν ἕνα σημαντικό ἐπιχείρημα στά χέρια τους, ὅσο ἡ Ἑλλάς ἀπέφευγε νά ὑπογράψει τοὐλάχιστον πενταετῆ συμφωνία. Τώρα πού αὐτό αἴρεται, σημαντικές πιστώσεις θά κατευθυνθοῦν πρός τήν Κρήτη καί τόν Ἕβρο. Σημαντικές, ὅμως, πιστώσεις ἔχουν χαθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν καθυστερήσεων καί, ἔτσι, δέν ὑπάρχει γιά τήν ὥρα περιθώριο χρηματοδοτήσεως νέων ὑποδομῶν στήν Σκύρο, ὅπως θά ἤθελε ἡ Ἑλλάς. Γεγονός, ὅμως, εἶναι ὅτι ἀναβαθμίζεται σημαντικά ἡ ἀμερικανική παρουσία στήν Θράκη· μέ βάση πέρα ἀπό τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, ὅπως ἔχει ἀπό ἑβδομάδων ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία». Μέ ὅλες αὐτές, δέ, τίς ἐξελίξεις, μικρή σημασία ἔχει τό ὅτι γιά τήν ὥρα, καί προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν περιττές τριβές, δέν δρομολογοῦνται ὑποδομές στήν Κάρπαθο καί τά Δωδεκάνησα γενικώτερα.

Καί κάτι τελευταῖο. Ἡ ἀντιπολίτευσις ἐμμένει σέ σημεῖα ἥσσονος σημασίας, διότι ἀδυνατεῖ νά συλλάβει τό μέγεθος τέτοιων στρατηγικῶν κινήσεων. Γιά αὐτό καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπέφευγε νά ὑπογράψει πενταετῆ συμφωνία, ὅταν ἦταν στήν κυβέρνηση. Γιά αὐτό καί καθυστεροῦσε νά ὑπογράψει φρεγάτες καί ἀμυντική συνδρομή μέ τήν Γαλλία. Τό ἀπεκάλυψε σαφέστατα ὁ Πάνος Καμμένος τό περασμένο Σάββατο. Τώρα μεμψιμοιρεῖ μέ ἀναφορές στό ὅτι ἡ ἑλληνο-γαλλική συμφωνία ὁμιλεῖ γιά «ἐπικράτεια», ἀφήνοντας «ἀκάλυπτες» τίς θαλάσσιες ζῶνες. Κάτι παρόμοια ἰσχυρίζεται καί ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Γιά νά βάλουμε, λοιπόν, τά πράγματα στήν θέση τους, ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου «ἐπικράτεια» ἔγινε καθ’ ὑπόδειξη ἐγνωσμένου κύρους νομικῶν συμβούλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ὁ ὅρος αὐτός δέν προσδιορίζει μόνον «ἔδαφος». Ἔχει εὐρεῖα ἀναφορά, καλύπτοντας ἀκόμη καί τά πλοῖα μέ τήν ἑλληνική σημαία.

Κεντρικό θέμα