Ἐπιχείρησις-εὐταξία στά ΑΕΙ: Φρένο στίς εἰσβολές ἀκραίων στοιχείων

Μόνο μέ ἠλεκτρονική κάρτα ἡ εἴσοδος – Ἱδρύεται πανεπιστημιακή ἀστυνομία – Τέλος οἱ αἰώνιοι φοιτητές – 30% τῶν εἰσακτέων δέν ἀποφοιτοῦν!

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ μεταρρύθμιση, ἡ ὁποία ἔχει ὡς στόχο τήν προστασία τῆς δημοσίας περιουσίας καί τοῦ δημοσίου χώρου, τήν ἀξιοκρατία στά Πανεπιστήμια καί τήν εὔρυθμη λειτουργία τους, ἀλλά καί τήν καταγγελία τῆς νοοτροπίας τῆς ἥσσονος προσπάθειας, ἀποτελεῖ τό νομοσχέδιο (νόμος πλαίσιο) γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση πού ἔδωσαν χθές στήν δημοσιότητα πρός διαβούλευσιν ἡ Ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καί ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Παιδείας Ἄγγελος Συρίγος. Μετά τήν ἀλλαγή στό καθεστώς τοῦ ἀσύλου τῶν ΑΕΙ, ἡ ὁποία ἔδωσε στήν Πολιτεία τήν δυνατότητα νά καθαρίσει τά πανεπιστήμια ἀπό ἑστίες ἀνομίας καί παραβατικότητος, τώρα ἡ κυβέρνησις Μητσοτάκη προχωρεῖ στό ἑπόμενο βῆμα, στήν ἐπιχείρηση-εὐταξία στά ΑΕΙ.

Ἡ εἴσοδος σέ αὐτά θά ἐπιτρέπεται μέ ἠλεκτρονική κάρτα πού θά τοποθετεῖται σέ μηχανήματα ἀνάλογα τοῦ Μετρό καί θά διατίθεται μόνο στούς ἐν ἐνεργείᾳ φοιτητές, τούς πανεπιστημιακούς καί τό διοικητικό προσωπικό. Σέ κανέναν ἄλλο. Ἐπειδή μάλιστα τό Ὑπουργεῖο γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὅτι τά μηχανήματα θά δεχθοῦν ἐπιθέσεις καί θά καταστραφοῦν ἀπό τούς γνωστούς ἀγνώστους πού χάνουν τό δικαίωμα προσβάσεως στά ΑΕΙ προχωρεῖ ὅπως μαθαίνουμε στήν παραγγελία πενταπλασίων μηχανημάτων καταγραφῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας. Καί γιά νά ἔχει νά τά ἀντικαταστήσει μετά ἀπό τίς ἐπιθέσεις πού μετά βεβαιότητος θά δεχθοῦν, ἀλλά καί γιά νά ἔχει χρόνο γιά νά ἐπιβάλλει τήν νομιμότητα. (Στό Μετρό ἡ νομιμότης ἐπεβλήθη μετά ἀπό τίς συλλήψεις δραστῶν πού κατέστρεφαν δημοσία περιουσία καί τόν σχηματισμό δικογραφίας εἰς βάρος τους.) Ἀρωγός στήν ἐφαρμογή τοῦ μέτρου θά εἶναι ἡ ὑπό συστάσεως πανεπιστημιακή ἀστυνομία, ἡ ὁποία μέ βάση τό νέο νομοθετικό πλαίσιο δύναται νά ἐπεμβαίνει ἐντός τῶν ΑΕΙ ὅταν διαπράττονται κακουργήματα ἤ πλημμελήματα κατά τῆς ζωῆς, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητος πανεπιστημιακῶν ἤ καί ἐκτεταμένες φθορές στήν δημοσία περιουσία. Τό νά ὑπερασπίζεται κανείς τίς εἰσβολές ἀκραίων στοιχείων τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς Ἀριστερᾶς, πού προκαλοῦν φθορές ἤ ἐκτοξεύουν ἀπειλές κατά πρυτάνεων διασύροντάς τους, δέν εἶναι οὔτε «ἀριστερό», οὔτε «προοδευτικό», οὔτε τίποτε. Εἶναι λάθος. Ἡ ὑπεράσπισις τῶν πανεπιστημίων ἀπό εἰσβολές τρίτων ἀφορᾶ τό δημόσιο συμφέρον, τόν δημόσιο χῶρο καί τόν σεβασμό στό δημόσιο χρῆμα. Μέ χρήματα τῶν φορολογουμένων ἀποκαθίστανται οἱ ζημίες ἀπό τούς βανδαλισμούς στά πανεπιστήμια. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γνωρίζει ἄριστα ὅτι ἡ ἐφαρμογή τοῦ μέτρου δέν θά συναντήσει δυσκολίες στά ΑΕΙ τῆς χώρας παρά μόνον στό Πολυτεχνεῖο, τήν Πανεπιστημιούπολη καί τήν Πολυτεχνειούπολη τοῦ Ζωγράφου, λόγω τῆς μεγάλης περιμέτρου τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων. Ἀλλά καί γιά ἐκεῖ ἔχει ἐκπονήσει σχέδιο. Ἐπίσης μέ τό νομοσχέδιο γιά τό νέο σύστημα εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ μέ ἐλάχιστη βάση ἀποτρέπεται ἡ εἴσοδος ἀγραμμάτων στά ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα. Καί μέ τό πειθαρχικό δίκαιο πού προβλέπει διαγραφές αἰωνίων φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα (30% δέν ἀποφοιτοῦν) καταδιώκεται ἡ μεταπολιτευτική λογική τῆς ἥσσονος προσπάθειας.

Πλέον οἱ ἀλλαγές ὡς πρός τήν εἰσαγωγή στά ΑΕΙ εἶναι τρεῖς. Ἡ ἐλαχίστη βάσις εἰσαγωγῆς δέν σημαίνει ἀπαραιτήτως τό 10, ἀφοῦ πλέον κάθε τμῆμα θά μπορεῖ νά τό ὁρίζει. Ὅπως προκύπτει ἀπό τό νομοσχέδιο, ἡ βάσις θά ὁρίζεται κατά 80%-120% τοῦ μέσου ὅρου τῶν ἐπιδόσεων τῶν ὑποψηφίων κάθε ἐπιστημονικοῦ πεδίου στά μαθήματα πού ἐξετάστηκαν. Αὐτό θά ἰσχύσει ἀπό τίς Πανελλαδικές τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἀπό τήν νέα σχολική χρονιά τό Ὑπουργεῖο θά δώσει τήν δυνατότητα στά τμήματα τῶν πανεπιστημίων νά ἐπιλέγουν τούς συντελεστές βαρύτητος γιά τά ἐξεταζόμενα μαθήματα. Δεύτερη σημαντική ἀλλαγή εἶναι ὁ περιορισμός στίς ἐπιλογές τοῦ μηχανογραφικοῦ, τό ὁποῖο θά συμπληρώνεται σέ δύο φάσεις. Ἔτσι ἀπό τίς Πανελλαδικές τοῦ 2022, στήν πρώτη φάση, οἱ ὑποψήφιοι θά μποροῦν νά συμπληρώσουν συγκεκριμένο ἀριθμό τμημάτων. Ὁ ἀριθμός θά προκύπτει ἀπό τό 10% τοῦ συνόλου τῶν τμημάτων γιά τά ΓΕΛ καί τό 20% γιά τά ΕΠΑΛ. Στήν δεύτερη φάση θά συμμετέχουν ὅσοι δέν ἔχουν εἰσαχθεῖ στήν πρώτη φάση, χωρίς περιορισμό ἐπιλογῶν καί γιά τίς θέσεις τῶν ΑΕΙ πού θά ἔχουν ἀπομείνει. Ἀπό ἐφέτος θά ὑπάρξει μηχανογραφικό γιά τήν εἰσαγωγή στά δημόσια ΙΕΚ, μέ βάση τόν ἀριθμό ἀπολυτηρίου. Ἡ τρίτη ἀλλαγή ἀφορᾶ τήν κατάργηση τοῦ φαινομένου τῶν «αἰωνίων φοιτητῶν». Γιά τά τετραετῆ προγράμματα σπουδῶν, τό ὅριο θά εἶναι ἕως ἕξι χρόνια, ἐνῶ γιά τίς σχολές μεγαλυτέρας διαρκείας ὁ ἐπί πλέον χρόνος θά εἶναι τρία ἔτη. Θά ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις μόνο γιά θέματα ἐργασίας, ὑγείας κ.τ.λ. Γιά τήν φύλαξη τῶν πανεπιστημίων προβλέπεται ἡ πρόσληψις 1.000 ἀστυνομικῶν. Τό νέο σῶμα θά ὑπάγεται στό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου. Οἱ ἀστυνομικοί δέν θά φέρουν ὅπλα παρά μόνο γκλόμπ καί σπραίυ, θά φοροῦν εἰδική στολή, θά ἔχουν πλήρη ἀστυνομικά καθήκοντα, ἐνῶ σέ σοβαρά ἐπεισόδια θά συνδράμει ἡ ΕΛ.ΑΣ. Ὁ ἀριθμός τους ἀνά πανεπιστήμιο θά ποικίλλει, ἀναλόγως μέ τίς ἀνάγκες τοῦ ἱδρύματος καί τήν περίοδο. Ὡς πρός τό πειθαρχικό δίκαιο, τό νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις γιά πειθαρχικά παραπτώματα καί πειθαρχικές ποινές, ἐνῶ προβλέπεται καί ἡ σύστασις Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου Φοιτητῶν. Τά παραπτώματα θά ἀφοροῦν ἀπό τό ἀδιάβλητο τῶν ἐξετάσεων μέχρι καί ἀξιόποινες πράξεις, καί προβλέπεται ἕνα πλαίσιο ἀντιστοίχων ποινῶν.

Κεντρικό θέμα