Ἐπιχείρησις «Ἐλευθερία νούμερο 2» Δεύτερος γῦρος ἐμβολιασμοῦ τό φθινόπωρο

Τί μελετᾶ ἡ Κυβέρνησις μετά τήν ἀνακοίνωση ὅτι τά ἀντισώματα τῆς Pfizer ἀντέχουν 6-8 μῆνες

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στόν σχεδιασμό τῆς Κυβερνήσεως γιά τόν ἐμβολιασμό τῶν πολιτῶν φέρνει ἔρευνα τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας Pfizer πού καταδεικνύει τήν ἀνάγκη γιά ἐπανάληψη τῆς διαδικασίας ἀπό τό φθινόπωρο! Ἡ Κυβέρνησις πού ἔχει τεθεῖ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους σέ πλήρη συναγερμό προκειμένου νά ἐμβολιάσει ἐγκαίρως τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες καί ἐν συνεχείᾳ νά ἀρχίσει νά ἐμβολιάζεται καί ὁ πληθυσμός κάτω τῶν 60 ἐτῶν, θά ἀναγκασθεῖ νά τρέξει ἐκ νέου ἕνα δύσκολο καί κοστοβόρο πρόγραμμα ὅταν θά ἀρχίσει νά μειώνεται ἡ ἀποτελεσματικότης τῶν ἐμβολίων. Παραλλήλως μέ τόν ἐμβολιασμό τῶν πολιτῶν νεαρῆς ἡλικίας θά πρέπει νά θέσει σέ πλήρη ἐφαρμογή τήν ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ «Ἐλευθερία ν.2», ἀρχῆς γενομένης ξανά ἀπό τούς ὑπέργηρους καί τό ὑγειονομικό προσωπικό. Ὅσοι ἔκαναν τήν δεύτερη δόση τόν Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο, ἀπό τόν Σεπτέμβριο, ἐκτός ἀπροόπτου, θά πρέπει νά περιμένουν νέα μηνύματα στό κινητό τηλέφωνο ἤ θά πρέπει νά κλείσουν νέα ραντεβού μέσῳ τῆς γνωστῆς ψηφιακῆς πλατφόρμας. Ἡ Pfizer εἶναι ἡ πρώτη πού ἀνεκοίνωσε ὅτι μετά τούς ἕξι μῆνες ἀπό τήν χορήγηση τῆς δεύτερης δόσεως τοῦ ἐμβολίου ἡ ἀποτελεσματικότης του παίρνει τήν κατιοῦσα. Ἀπό τόν Σεπτέμβριο, οἱ πρῶτοι ἐμβολιασθέντες δέν θά ἔχουν ἀνοσία τῆς τάξεως τοῦ 90% πού εἶχαν ὅλους τούς προηγουμένους μῆνες. Ἐπίσης πιθανές νέες μεταλλάξεις τοῦ κορωνοϊοῦ νά μήν καταπολεμοῦνται μέ τά ὑφιστάμενα ἐμβόλια καί νά πρέπει νά ἀλλάξει ἡ σύστασίς τους, ὥστε ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα γιά τήν «Ἐλευθερία ν.2» οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες νά εἶναι ἕτοιμες νά προμηθεύσουν τήν ἀγορά μέ ἀκόμη πιό ἀσφαλῆ ἐμβόλια.

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Pfizer γιά ἐπανάληψη τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἔχει θέσει σέ ἐγρήγορση καί συναγερμό τά συναρμόδια ὑπουργεῖα Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Οἰκονομικῶν καί Ὑγείας. Ἡ ἐπιτυχημένη ψηφιακή πλατφόρμα κλεισίματος τῶν ραντεβού πού σχεδίασε ὁ ὑπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης πιθανώτατα νά παραμείνει ἴδια ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα γιά τά ἑκατομμύρια νέα ραντεβού. Τό ἐπιτελεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Χρήστου Σταϊκούρα ἀρχικῶς θά περιμένει τίς ἀποφάσεις τῆς Κομμισσιόν γιά τήν προμήθεια τῶν ἐμβολίων, ἀφοῦ εἶναι ἄγνωστο ἐάν θά διανεμηθοῦν πάλι δωρεάν, ὑπό ποῖες προϋποθέσεις θά γίνουν οἱ παραγγελίες καί πόσο θά ἐπιβαρύνει τόν κρατικό Προϋπολογισμό. Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι θά δαπανηθοῦν ἑκατομμύρια εὐρώ μέ ἄγνωστες ἀκόμη συνέπειες ὡς πρός τήν χάραξη τοῦ κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ. Ἐξ ἴσου σέ συναγερμό εὑρίσκεται καί τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, ἀφοῦ ὁ Βασίλης Κικίλιας θά κληθεῖ νά διορθώσει τίς ὅποιες «ἀτυχίες» καί νά καλύψει τά κενά στά νοσοκομεῖα, προκειμένου νά ἀντεπεξέλθει τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας στά νέα κύματα τῆς πανδημίας πού ἀναμένουν οἱ ἐπιστήμονες ἕως τά τέλη τοῦ 2021. Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση τό κόστος θά εἶναι μεγάλο, ἀφοῦ οἱ ΜΕΘ πρέπει νά ἐπανδρωθοῦν, οἱ ἐφημερίες νά καλύψουν τίς αὐξημένες δαπάνες καί νά γίνει καλύτερη διαχείρισις τῶν σοβαρῶν κρουσμάτων. Ἐνδεχομένως νά ἐμπλακοῦν καί ἄλλα ὑπουργεῖα καί ὀργανισμοί, καί αὐτό διότι τά ὑπάρχοντα ἐμβόλια ἔχουν ἐγκριθεῖ καί κυκλοφοροῦν ὑπό ἔκτακτη ἀδειοδότηση ἐπειδή δέν εἶχαν μακροπρόθεσμα δεδομένα ἀσφαλείας. Κατά συνέπεια θά χρειασθοῦν νέες ἐγκρίσεις, ἔλεγχοι καί ἐκ νέου διαπραγματεύσεις μέ τίς φαρμακευτικές ἑταιρεῖες.

Ἡ «Ἐλευθερία ν.2» δέν σηκώνει δικαιολογίες καί ὑπεκφυγές. Εἶναι ἄγνωστο μέ ποιόν τρόπο καί μέ πόση ἰσχύ θά κάνει τήν ἐπανεμφάνισή του ὁ κορωνοϊός τό φθινόπωρο. Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες συγκλίνουν στήν ἄποψη ὅτι θά ζήσουμε μέ τόν ἰό τά ἑπόμενα χρόνια, χωρίς ὅμως νά εἶναι τόσο ἀπειλητικός, ἀφοῦ ἔχουμε μάθει νά συμπεριφερόμεθα διαφορετικά καί ὑπάρχουν ἐμβόλια καί τέστ πού θωρακίζουν τίς κοινωνίες.

Ἡ Pfizer, ἡ ἑταιρεία πού ἔχει δώσει στήν δημοσιότητα τά περισσότερα στοιχεῖα ἀπό τίς ἔρευνες πού διενεργεῖ, διευκρινίζει ὅτι ἀπό τά πορίσματα τῆς νέας μελέτης ἡ προστασία ἐντός ἑξαμήνου ἀπό τόν ἐμβολιασμό εἶναι δεδομένη. Μπορεῖ νά ἀλλάξει πρός τό καλύτερο, ἀφοῦ οἱ μελέτες γίνονται σχεδόν παραλλήλως μέ τόν ἐμβολιασμό. Σέ διάστημα ἀπό δύο ἑβδομάδες ἕως ἕξι μῆνες, μετά καί τήν δεύτερη δόση τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer, ἀπό τούς 927 συμμετέχοντες στήν δοκιμή πού ἀρρώστησαν μέ κορωνοϊό μόλις οἱ 77 εἶχαν λάβει ἐνεργό ἐμβόλιο ἐν συγκρίσει μέ τούς 850 πού εἶχαν λάβει εἰκονικό φάρμακο. Κατά συνέπεια τό ἐμβόλιο παραμένει κατά 91% ἀποτελεσματικό γιά τούς ἑπομένους ἕξι μῆνες. Βεβαίως προστατεύει καί ἔναντι τῆς νοτιοαφρικανικῆς μεταλλάξεως, τῆς σοβαρότερης ἕως τώρα μεταλλάξεως. «Τό ἐμβόλιο ἦταν 100% ἀποτελεσματικό κατά τῆς σοβαρῆς νόσου» ὅπως ὁρίζεται ἀπό τά Ἀμερικανικά Κέντρα Ἐλέγχου καί Προλήψεως Νοσημάτων τῶν ΗΠΑ (CDC), καί 95,3% ἀποτελεσματικό κατά τῆς COVID-19, ὅπως ὁρίζεται ἀπό τήν Ἀμερικανική Ὑπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων τῶν ΗΠΑ (FDA)» ἀνέφερε ἡ Pfizer.

Κεντρικό θέμα