ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς ἡ οἰκονομία

Ἡ διπλή ἀναθεώρησις προϋπολογισμοῦ καί ἐλλείμματος προκαλεῖ πονοκέφαλο στήν Κυβέρνηση

ΣΕ διπλή ἀναθεώρηση προϋπολογισμοῦ ἀλλά καί πρωτογενοῦς ἐλλείμματος ἀναγκάζεται νά προχωρήσει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ὑπό τό βάρος τῶν ἀναγκῶν τίς ὁποῖες ἔχει δημιουργήσει τό παρατεταμένο lockdown, ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή μεθοδολογίας τῆς Eurostat γιά τήν μέτρηση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἀποτελέσματος, πού ὁδηγεῖ σέ μεγαλύτερο ἔλλειμμα τόσο τό 2020 ὅσο καί τό 2021. Ὁ διπλός πονοκέφαλος ὠθεῖ τά κορυφαῖα στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν στήν ἀπόφαση νά συγκρατήσουν ἀπό ἐδῶ καί πέρα, μέ κάθε τρόπο, τίς δημόσιες δαπάνες ὥστε νά μή χαθεῖ ὁ ἔλεγχος. «Ἐξακολουθοῦμε νά ἐνισχύουμε τήν οἰκονομία μέ αὔξηση δαπανῶν ἄρα μέχρι νά ἰσορροπήσει ἡ κατάσταση ἤ σχετικά νά ἰσορροπήσει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σέ ὅ,τι ἐπιπλέον ὑλοποιήσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικῶς ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Kαί μπορεῖ ἐπιστροφή στά πρωτογενῆ πλεονάσματα νά παραπέμπεται τό 2023 ἀλλά ἡ ἐπέκτασις τῆς ρήτρας διαφυγῆς καί τό ἑπόμενον ἔτος δέν σημαίνει ἀνοχή σέ ἐλλείμματα, καθώς ἡ χώρα θέλει νά ἀποφύγει πάσῃ θυσίᾳ τήν ἀβεβαιότητα πού προεκάλεσε ἡ ὀξύτατη οἰκονομική κρίσις τοῦ 2010.

Ἡ ἐπί μακρόν παράτασις τῶν περιοριστικῶν μέτρων καί ἡ ἀνάγκη λήψεως μέτρων γιά στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων δέν ἄφηναν καί πολλά περιθώρια ἐπιλογῶν στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Οἱ ἐπιλογές ἦσαν εἴτε νά καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό εἴτε νά περιορίσει τά μέτρα στηρίξεως. Ἐπέλεξε νά συνεχίσει τήν στήριξη μέ μέτρα πού ὅσο περνᾶ ὁ καιρός γίνονται ὁλοένα καί πιό στοχευμένα, καταθέτοντας συμπληρωματικό προϋπολογισμό ὕψους 3 δισ. εὐρώ, στό πλαίσιο τῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἤδη ἐφαρμόζει ἤ θεσπίζει γιά πρώτη φορά ἡ Ἑλλάς, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ ἀρνητικές συνέπειες πού προκαλοῦνται λόγω τῆς πανδημίας. Βασικός στόχος εἶναι νά καταστεῖ ἐφικτή καί νά διασφαλισθεῖ ἡ ἀποτελεσματική ὑλοποίησις τοῦ συνόλου τῶν μέτρων πού ἔχουν ληφθεῖ ἤ πρόκειται νά ληφθοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιπτώσεων τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις καί κατ’ ἐπέκτασιν στήν ἑλληνική οἰκονομία.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι στόν προϋπολογισμό τοῦ 2021 προεβλέπετο γιά φέτος κονδύλι 7,5 δισ. εὐρώ γιά μέτρα στηρίξεως, τό ὁποῖο ἀπεδείχθη ἐξαιρετικῶς χαμηλό. Ἀπό τόν πρῶτο μῆνα τοῦ 2021 oἱ αὐξημένες δαπάνες ἀπό τά νέα περιοριστικά μέτρα γιά τίς ἀνάγκες ἐνισχύσεως τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας, νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων ἀνέτρεψαν τόν σχεδιασμό τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἀφοῦ τό ποσόν πού εἶχε προϋπολογισθεῖ δέν ἐπαρκοῦσε γιά τήν κάλυψη τῶν μέτρων στηρίξεως. Ἀπό τόν περασμένο Μάρτιο διεπιστώθη ὅτι τά περιοριστικά μέτρα ἐπέτειναν τήν πίεση στήν οἰκονομία καί δέν ὑπῆρχε ἄλλη λύσις ἀπό τήν δημοσιονομική ἐπέκταση ὥστε νά ἀμβλυνθοῦν οἱ συνέπειες τῆς πανδημίας. Τό ποσόν πλέον πού θά διατεθεῖ γιά τήν χρηματοδότηση τῶν μέτρων εἶναι διπλάσιο τοῦ ἀρχικοῦ καί προσεγγίζει τά 14 δισ. εὐρώ. Τό ἐρώτημα βεβαίως πού ἀπασχολεῖ εἶναι ἐάν ὁ συμπληρωματικός προϋπολογισμός ἀποδειχθεῖ ἀρκετός ἤ ἄν θά ἀπαιτηθεῖ νέα παρέμβασις ἀπό τό φθινόπωρο καί ἕως τό τέλος τοῦ 2021. Δύο εἶναι οἱ παράγοντες ἀπό τούς ὁποίους θά ἐξαρτηθεῖ, συμφώνως πρός στελέχη τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου.

Ἐάν θά ὑπάρξει, κόντρα στίς προβλέψεις, καί τό τεῖχος ἀνοσίας πού «χτίζουν» οἱ ἐμβολιασμοί, ἕνα τέταρτο κῦμα τῆς πανδημίας ὁπότε ὁ λογαριασμός θά γίνει πιό βαρύς καί τό κυριώτερο, πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ τουριστική σαιζόν. Ἐάν τά πράγματα ἐξελιχθοῦν κόντρα στίς ἐκτιμήσεις γιά ἔσοδα στό 50% τῶν ἐσόδων τοῦ 2019, τότε οἱ δημοσιονομικές ἐπιπτώσεις θά εἶναι μεγάλες.

Ταυτοχρόνως ἀνησυχία προκαλεῖ καί ἡ ἀλλαγή στήν μεθοδολογία μετρήσεως τοῦ δημοσιονομικοῦ ἀποτελέσματος ἀπό τήν Eurostat πού θά ἀποτυπωθεῖ στίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις πού θά κάνει ἡ ΕΛΣΤΑΤ στίς 22 Ἀπριλίου. Οἱ ἀλλαγές λόγω τοῦ clawback γιά τήν φαρμακευτική δαπάνη ἀλλά καί τῶν ἐγγυήσεων τῶν δανείων πού ἔχουν χορηγηθεῖ ἀπό τό Δημόσιο φέρνουν ἀνατροπές στή δημοσιονομική εἰκόνα τῆς χώρας καί κυρίως στό πρωτογενές ἔλλειμμα τοῦ 2020 τό ὁποῖο θά διαμορφωθεῖ σέ ἐπίπεδα ἄνω τοῦ

Κεντρικό θέμα