Ἑνιαῖος ΕΝΦΙΑ μέ νέους συντελεστές

Οἱ ἕξι ἀλλαγές στήν φορολογία γιά τό 2022

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ στόν ΕΝΦΙΑ τόν ὁποῖο πληρώνουν περίπου 6,5 ἑκατομμύρια ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη ἀλλαγή στήν φορολογία τοῦ 2022. Ἀπό τό νέον ἔτος ὁ κύριος καί ὁ συμπληρωματικός φόρος θά ὑπολογίζονται γιά κάθε ἀκίνητο ξεχωριστά μέ βάση μία νέα ἑνιαία κλίμακα μέ περισσότερους συντελεστές συγκριτικῶς πρός τό σημερινό καθεστώς, οἱ ὁποῖοι θά αὐξάνονται ἀναλόγως πρός τήν τιμή ζώνης τῆς περιοχῆς ὅπου εὑρίσκεται τό ἀκίνητο, καί τήν ἀξία του.

Ὁ συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ θά ἐπιβάλλεται στήν περίπτωση πού ἕνα ἀκίνητο ἔχει ἀξία ἄνω τῶν 200.000 ἤ 250.000 εὐρώ καί ὄχι στό σύνολο τῆς περιουσίας ὅπως προέβλεπε τό ἰσχῦον σύστημα, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι θά προκύψουν ἐλαφρύνσεις γιά ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων πού ἡ συνολική ἀξία τῆς περιουσίας τους ὑπερβαίνει τίς 250.000 εὐρώ. Μέ τό σπάσιμο τῶν κλιμακίων τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν στοχεύει νά περιορίσει τό φορολογικό βάρος, τό ὁποῖο θά προκύψει ἀπό τήν ἀναπροσαρμογή τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν γιά τά χαμηλῆς καί μεσαίας ἀξίας ἀκίνητα. Ὅπως ἔχει ὑποσχεθεῖ ἡ Κυβέρνησις, ὁ λογαριασμός γιά τήν πλειοψηφία τῶν νοικοκυριῶν θά εἶναι ἐλαφρύτερος τό 2022. Ἡ τελική κλῖμαξ ἀναμένεται νά παρουσιασθεῖ τό ἑπόμενο 40ήμερο πού προγραμματίζεται νά κατατεθεῖ καί τό νομοσχέδιο στήν Βουλή, ὥστε ἡ ἔκδοσις τῶν νέων ἐκκαθαριστικῶν νά γίνει τόν Μάρτιο καί ἡ ἔναρξις πληρωμῆς ἀπό τό τέλος Μαρτίου.

Ἐπίσης τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δρομολογεῖ νέο σύστημα ὑπολογισμοῦ τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν στά ἀκίνητα, τό ὁποῖο θά βασίζεται στήν αὐτόματη ἀναπροσαρμογή τῶν τιμῶν μέ βάση τά πραγματικά δεδομένα τῆς ἀγορᾶς. Τό νέο πληροφοριακό σύστημα θά παρακολουθεῖ τίς τάσεις τῆς ἀγορᾶς τῶν ἀκινήτων καί ὅπου ἐντοπίζει μεταβολές στίς ἐμπορικές τιμές, θά παρεμβαίνει αὐτόματα καί θά αὐξομειώνει τίς τιμές ζώνης. Οὐσιαστικά οἱ ἀντικειμενικές ἀξίες καταργοῦνται καί τά ἀκίνητα θά φορολογοῦνται μέ βάση τήν πραγματική ἐμπορική ἀξία τους.

Ἐπί πλέον ἀλλάζει ὁ τρόπος συναλλαγῶν ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 2022 μέ τήν ἀποκλειστική ἐφαρμογή τῆς Ταυτότητος Κτηρίου γιά τήν ἀπόδειξη τῆς πολεοδομικῆς νομιμότητος ὅλων τῶν μεταβιβαζόμενων ἀκινήτων. Τυπικῶς ἡ Ἠλεκτρονική Ταυτότης Κτηρίου μπῆκε σέ ἰσχύ ἀπό τήν 1η Φεβρουαρίου 2021. Ἡ Ἠλεκτρονική Ταυτότης Κτηρίου εἶναι στήν πράξη μία ἑνιαία βάσις δεδομένων ὅπου ἐνσωματώνονται ὅλα τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεῖα καί σχέδια γιά κάθε ἀκίνητο στήν πραγματική κατάστασή του, ὅπως εἶναι σήμερα –καί ὄχι στήν θεωρητική μέ βάση τήν οἰκοδομική ἄδεια πού κάποτε κατεσκευάσθη.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς γενικώτερες ἀλλαγές στήν φορολογία τοῦ 2022, αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς:

– Ἐπεκτείνεται ἕως τό τέλος τοῦ 2022 ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν εἰδική εἰσφορά ἀλληλεγγύης στόν ἰδιωτικό τομέα. Ἀντιθέτως, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καί οἱ συνταξιοῦχοι οἱ ὁποῖοι δέν ἐπλήγησαν ἀπό τήν ὑγειονομική κρίση θά συνεχίσουν νά πληρώνουν καί τό 2022 τήν εἰσφορά ἀλληλεγγύης.

– Μειώνεται περαιτέρω ὁ φόρος εἰσοδήματος τῶν ἐπιχειρήσεων –σέ μόνιμη βάση– ἀπό τό 24% στό 22%. Ἐπίσης ἰσχύει ἡ μείωσις τῆς προκαταβολῆς φόρου γιά τά νομικά πρόσωπα καί τίς νομικές ὀντότητες στό 80%.

– Ἔξτρα ἔκπτωσις φόρου μέ e-ἀποδείξεις: ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022 καί ἕως τό 2025, τό 30% τῶν δαπανῶν πού πραγματοποιοῦν οἱ φορολογούμενοι μέ ἠλεκτρονικά μέσα πληρωμῆς πρός συγκεκριμένους ἐπαγγελματικούς κλάδους καί μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν 5.000 εὐρώ ἐτησίως, ἐκπίπτουν ἀπό τό φορολογητέο εἰσόδημα τῶν φυσικῶν προσώπων.

Ταυτόχρονα, οἱ ἐτήσιες δαπάνες κάθε φυσικοῦ προσώπου γιά ἐπισκέψεις σέ ἰατρούς, ὀδοντιάτρους, ὀρθοδοντικούς καί κτηνιάτρους, καθώς καί γιά ἐξετάσεις σέ ἰδιωτικά διαγνωστικά κέντρα καί γιά ἄλλες ὑπηρεσίες ἰατρικοῦ χαρακτῆρος, πλήν τῆς ἀγορᾶς φαρμάκων καί τῆς νοσηλείας σέ νοσοκομεῖα, θά μετροῦν διπλά (γιά τήν κάλυψη τοῦ 30% τοῦ ἐτησίου πραγματικοῦ εἰσοδήματος μέ ἠλεκτρονικές δαπάνες.)

– Πρεμιέρα τόν Ἰανουάριο ἀναμένεται νά κάνει ἡ νέα φορολοτταρία πού θά μοιράζει ἕως καί 50.000 εὐρώ τόν μῆνα στούς τυχερούς φορολογουμένους. Συμφώνως πρός τίς ἀλλαγές, κάθε μῆνα 500 τυχεροί θά κερδίζουν ἀπό 1.000 εὐρώ, 70 ἀπό 5.000 εὐρώ, 5 ἀπό 20.000 εὐρώ καί ἕνας ὑπερτυχερός φορολογούμενος θά κερδίζει 50.000 εὐρώ.

– Ἐπεκτείνεται ἡ ἐφαρμογή τῶν μειωμένων συντελεστῶν ΦΠΑ στίς μεταφορές, τόν καφέ καί τά μή ἀλκοολοῦχα ποτά, στούς κινηματογράφους καί τό τουριστικό πακέτο, ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2022.

Κεντρικό θέμα