Ἐμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Kίνας γιά τόν ἔλεγχο τῶν ἑλληνικῶν λιμένων

Ἐμπόδιο γιά τό Πεκῖνο ἡ ἀγορά τῶν Ναυπηγείων Σκαραμαγκᾶ ἀπό τόν κ. Προκοπίου

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΙΣ γιά «γερά νεῦρα», μέ πρωταγωνιστές τούς Ἀμερικανούς καί τούς Κινέζους, ἐξελίσσεται στήν ἑλληνική ἐπικράτεια. «Ἀντικείμενο τοῦ πόθου» τῶν δύο ὑπερδυνάμεων εἶναι τά λιμάνια τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, τῆς Καβάλας, τοῦ Βόλου καί ἴσως καί κάποιων περιφερειακῶν λιμένων, τά ὁποῖα μποροῦν νά ἀποτελέσουν «δορυφόρους», καθώς οἱ Ἀμερικανοί, πού εἶδαν ξαφνικά τούς Κινέζους νά διεκδικοῦν μέ ἀξιώσεις ἕναν νευραλγικό συμμαχικό χῶρο τους, κινοῦνται πλέον γρήγορα καί ἀποφασιστικά.

Τελευταία κίνησις στήν «σκακιέρα», ἡ ἀγορά ἀπό τόν ὅμιλο τοῦ ἐφοπλιστοῦ Γιώργου Προκοπίου τῶν πολυπαθῶν «Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων» στόν Σκαραμαγκᾶ, «κίνηση πού μπορεῖ νά ὁδηγεῖ σέ ρουά μάτ», ὅπως μᾶς εἶπε γνώστης τοῦ χώρου ἀλλά καί τοῦ διαφορετικοῦ αὐτοῦ πολέμου πού διεξάγεται μέ χαμόγελα, σκοῦρα κοστούμια καί λευκά πουκάμισα… Τό δίχως ἄλλο, οἱ Ἀμερικανοί δέν μποροῦν ἀκόμη νά «χωνέψουν» ὅτι ἡ Κίνα «πάτησε πόδι» γιά τά καλά στήν Μεσόγειο καί ὅτι ὁ Πειραιεύς ἐξελίσσεται πλέον σέ μία ἀποφασιστικῆς σημασίας βάση τοῦ «Κίτρινου Δράκου», γιά τήν ἐξάπλωσή του σέ νευραλγικά σημεῖα τῆς Εὐρώπης. Ἀφοῦ ἔχουν –ὅπως ὅλα δείχνουν– ἐξασφαλίσει τήν συνεργασία μετά τήν ἰδιοκτησία τοῦ λιμένος τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ Ἀμερικανοί ἐστράφησαν πρός τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἕνα λιμάνι πού ἔχουν «τσεκάρει» ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Πολλές φορές, οἱ ἐπισκέψεις τῶν Ἀμερικανῶν πρέσβεων στήν Θράκη συσχετίζοντο ἀπό τόν ἑλληνικό Τύπο μέ τήν ἐκεῖ μουσουλμανική μειονότητα. Ὡστόσο, «ἐκεῖνοι πού ἤξεραν», ἀνεφέροντο πάντα στήν ἐπίσκεψη τῆς ἑκάστοτε ἀμερικανικῆς συντροφιᾶς «στήν Ἀλεξανδρούπολη»!

Καί σήμερα, ἡ προοπτική ἀναπτύξεως τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως (μέ τήν ἀπόλυτη στήριξη τῶν Ἀμερικανῶν) εἶναι ἐμφανής ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἐνῶ οἱ ἔχοντες γνώση τῶν πραγμάτων «βλέπουν» σύντομα τήν Ἀλεξανδρούπολη νά ἀνταγωνίζεται εὐθέως τό λιμάνι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ τήν Καβάλα νά ἀποτελεῖ βραχίονα καί ἐνισχυτικό πυλῶνα, ἀλλά καί τόν Βόλο νά ἐπανέρχεται στήν ἐπικαιρότητα, καθώς ἡ Ἀνατολική Μεσόγειος εἶναι πλέον θέατρο ποικίλων συμφερόντων, στά ὁποῖα οἱ Ἀμερικανοί ἔχουν  ἐγγράψει πρῶτοι ὑποθήκη, ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ’50… Καί μέσα σέ ὅλα αὐτά ἦλθε καί τό «κερασάκι» τῆς ἀγορᾶς –ἀπό ἑλληνικά, φιλοδυτικά συμφέροντα– τῶν Ναυπηγείων τοῦ Σκαραμαγκᾶ, τά ὁποῖα διακαῶς ἐπιθυμοῦσαν (καί προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο) νά ἀποκτήσουν οἱ Κινέζοι, ὥστε νά «κλείσουν» κάθε πρόσβαση ἀπό καί πρός τόν Πειραιᾶ, σέ κάθε «ἐνοχλητικό γείτονα»…

Καί γιά νά γίνει σαφέστερο τό «τί παίζεται» αὐτή τήν στιγμή στά ἑλληνικά ὕδατα, ἀρκεῖ νά σημειωθεῖ ὅτι παραμένει «στόν καιρό» ἡ παραχώρησις στήν Cosco καί τοῦ ὑπολοίπου 16% τῶν μετοχῶν τοῦ ΟΛΠ, κάτι πού ζήτησε ὁ Πρόεδρος τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας Σί Τζινπίνγκ κατά τήν πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ἡ ἐν λόγω παραχώρησις παραμένει «σέ ἐκκρεμότητα», παρά τό ὅτι οἱ Κινέζοι προσέφεραν ἰσχυρές ἐγγυητικές ἐπιστολές καί ὑπεσχέθησαν «νά προχωρήσουν καί νά περατώσουν ὅλα τά ἔργα πού προβλέπει ἡ συμφωνία».

Ἡ ἀγωνία τῶν Κινέζων ἐντείνεται, φυσικά, ἀπό τήν –ἀπρόσμενη γιά ἐκείνους– ἐξέλιξη στό θέμα τῶν Ναυπηγείων. Γνωρίζοντας τόν Γιῶργο Οἰκονόμου, μέ τόν ὁποῖο ἔχουν συνεργασθεῖ στόν ναυπηγικό τομέα, θεωροῦν βέβαιον ὅτι δίπλα στίς δικές τους πλέον ἐγκαταστάσεις (ὁ ΟΛΠ φθάνει μέχρι τό Νέο Ἰκόνιο, τό Πέραμα καί ἐγγίζει τό «Σχιστό») θά «φυτρώσουν» προβλῆτες καί δεξαμενές καί, πιθανότατα, ἐγκαταστάσεις logistics (οἱ Κινέζοι ἔχουν ἀρχίσει νά πιέζουν ἀφόρητα τίς ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις Logistics στό Θριάσιο) καί θά «πάει περίπατο» ἡ κινεζική ἰσχύς, ἡ ὁποία τείνει νά μετατραπεῖ σέ παντοδυναμία καί μονοπώλιο στήν περιοχή, καί ὄχι μέ τόν καλύτερο τρόπο…

Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἔπειτα ἀπό πολύ καιρό τό Τμῆμα Περιβάλλοντος τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς διενήργησε –ἔπειτα ἀπό καταγγελίες τῶν πολιτῶν– ἔλεγχο στά ἔργα πού ἐκτελεῖ ἡ Cosco στήν Πειραϊκή καί διεπίστωσε: τήν διαρροή μέσα στή θάλασσα τῶν μπάζων καί βυθοκορημάτων πού προορίζονται γιά τήν πλήρωση τῶν τσιμεντοκιβωτίων. Τόν διασκορπισμό τους στόν ἀέρα. Τήν ρύπανση τῆς θαλάσσης κατά μῆκος τῶν τσιμεντοκιβωτίων-κεσόν. Τήν δημιουργία νέας παραλίας ἀπό ἐπιχωματώσεις νοτιοανατολικά τοῦ μνημείου τοῦ Θεμιστοκλέους!

Εἶναι πλέον βέβαιον ὅτι τό ἐγχείρημα τῶν Κινέζων νά χρησιμοποιήσουν τόν Πειραιᾶ ὡς «πολιορκητικό κριό» γιά νά καταλάβουν ὁλόκληρο τό λιμενικό δίκτυο τῆς χώρας, ἀπέτυχε. Μπορεῖ τό 2005, μέ τίς συμφωνίες πού ὑπέγραφαν τότε, νά ἐγίνοντο δεκτοί τήν Ἑλλάδα στό πλαίσιο μιᾶς λογικῆς καί ἀμοιβαίου συμφέροντος συνεργασίας, ἀλλά μετά τό 2010 τό ἑλληνικό κράτος ἔχασε τόν ἔλεγχο καί οἱ Κινέζοι ἐπενδυτές ἐκινήθησαν χωρίς νά ὑπολογίζουν ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι μία εὐρωπαϊκή καί δημοκρατική χώρα καί ὅλα πρέπει νά γίνονται ἔπειτα ἀπό διαβούλευση καί ἀμοιβαία κατανόηση.

Τό πέρασμα τῶν «Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων» στόν ὅμιλο Προκοπίου κάθε ἄλλο παρά τυχαῖο εἶναι. Ἀντιθέτως κατέδειξε ὅτι ὁ πόλεμος τῶν δύο ὑπερδυνάμεων μέ ἀντικείμενο τά ἑλληνικά λιμάνια, γίνεται ὅλο καί πιό σκληρός. Τό θέμα εἶναι νά ὠφεληθεῖ ἡ χώρα, νά κερδίσει ἀπό αὐτό τό «μπρά ντέ φέρ» καί, φυσικά, νά παραμείνει στό ἅρμα τῆς Δύσεως καί τῆς Δημοκρατίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ

Κεντρικό θέμα