Ἐμπάργκο ΗΠΑ – Ἀγγλίας ἐκτοξεύει τήν τιμή τοῦ πετρελαίου στά 200 δολλάρια

Ἔκρηξις καί στήν τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στά 426,9 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα

ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ σενάριο γιά τήν τιμή τοῦ πετρελαίου – ἀκόμα καί στά 200 δολλάρια τό βαρέλι – πρίν ἀπό τά τέλη Μαρτίου, φέρνουν οἱ πληροφορίες, ὅτι οἱ ΗΠΑ καί ἡ Βρεταννία ἐξετάζουν τήν ἀπαγόρευση τῶν εἰσαγωγῶν ἀπό τή Ρωσσία, ἀκόμη καί χωρίς τήν συμμετοχή τῶν συμμάχων στήν Εὐρώπη στήν λήψη τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως. Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἄντονυ Μπλίνκεν ἐδήλωσε ὅτι τό θέμα συζητεῖται μέ τούς Εὐρωπαίους συμμάχους, ὅμως ἡ Οὐάσιγκτων εἶναι ἕτοιμη νά προχωρήσει, σέ πρώτη φάση, καί χωρίς αὐτούς, ἐνῶ καί ὁ Βρεταννός ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά τήν Εὐρώπη Τζαίημς Κλέβερλυ, ἀνέφερε ὅτι ἡ κυβέρνησις τῆς Βρεταννίας θά ἐξετάσει τό ἐνδεχόμενο νά ἀπαγορεύσει τίς εἰσαγωγές πετρελαίου ἀπό τήν Ρωσσία στό Ἡνωμένο Βασίλειο, εἰς ἀντίποινα γιά τήν εἰσβολή στήν Οὐκρανία. Ἕνα φρένο στίς ρωσσικές εἰσαγωγές ἐκτιμᾶται ἀπό τούς ἀναλυτές ὅτι θά δημιουργοῦσε ἀνυπέρβλητα προβλήματα στήν πετρελαϊκή ἀγορά, πού δέν θά μποροῦσαν νά ξεπερασθοῦν βραχυπρόθεσμα ἐνῶ θά προεκαλεῖτο ἕνα παγκόσμιο οἰκονομικό σόκ. Ἄλλως τε ἡ Ρωσσία ἀποτελεῖ ἕναν κομβικό «παίκτη» στήν παγκόσμια πετρελαϊκή ἀγορά, καί ἤδη ἐξ αἰτίας τοῦ ἰδιότυπου μποϋκοτάζ πού ὑπάρχει στό ρωσσικό πετρέλαιο ἀπό τούς συναλλασσομένους, ἔχει ἀνατραπεῖ ἡ παγκόσμια ἰσορροπία, ὠθῶντας σέ συνεχῆ ἄνοδο τίς τιμές.

Μέ τά δεδομένα αὐτά ἡ κυβέρνησις Μπάιντεν ἐξετάζει τό ἐνδεχόμενο χαλαρώσεως τῶν κυρώσεων στήν Βενεζουέλα, ὥστε ἡ χώρα νά ἀρχίσει νά παραγάγει περισσότερο πετρέλαιο γιά νά καλυφθεῖ τό κενό πού δημιουργεῖται ἀπό τίς ἐπιπτώσεις τῆς μειώσεως ἀγορῶν ρωσσικοῦ πετρελαίου. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ τιμή τοῦ βαρελιοῦ τοῦ πετρελαίου Brent Βόρειας Θαλάσσης πλησίασε τά 140 δολλάρια κοντά στό ἱστορικό ὑψηλό τῶν 147,5 δολλαρίων πού εἶχε φθάσει τόν Ἰούλιο τοῦ 2008.

Τυχόν ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο θά ἀποτελέσει σημαντική κλιμάκωση στήν ἀπάντηση τῆς Δύσεως στήν Μόσχα μετά τήν εἰσβολή, καί θά ἔχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες γιά τήν παγκόσμια οἰκονομία, ἐκτιμοῦν οἱ “Financial Times”. Θά σήμαινε ἐπίσης μία στροφή ἀπό τόν Λευκό Οἶκο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀπορρίψει δικομματικές ἐκκλήσεις γιά ἀπαγόρευση τῶν εἰσαγωγῶν ρωσσικοῦ πετρελαίου στίς ΗΠΑ, λέγοντας ὅτι ἕνα ἐμπάργκο θά περιόριζε τήν παγκόσμια προσφορά καί θά ηὔξανε τίς τιμές γιά τούς καταναλωτές. Σέ αὐτό τό πλαίσιο, διεθνεῖς ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ παγκόσμια οἰκονομία ἀντιμετωπίζει πλέον ὄχι μόνο ἕνα πληθωριστικό σόκ, ἀλλά ἐνδεχομένως καί μιά ἀπειλή ὑφέσεως. «Ἡ παγκόσμια οἰκονομία μπορεῖ νά ἀντέξει τίς τιμές τοῦ πετρελαίου γύρω στά 120 δολλάρια τό βαρέλι, ἀλλά ἐάν αὐξηθοῦν στά 150 μέ 160 δολλάρια, θά ὑπάρξει ὕφεσις καί οἱ ἐπενδυτές θά πρέπει νά ἀλλάξουν τό σενάριο πού θέλει τήν παγκόσμια οἰκονομική ἀνάκαμψη νά συνεχίζεται» λέει στό Bloomberg ὁ Masayuki Kichikawa, τῆς Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ρωσσία δυσκολεύεται νά πουλήσει τό πετρέλαιό της, ἀκόμη καί μέ σημαντική ἔκπτωση στήν τιμή, ἐπειδή οἱ traders πού τό ἀγοράζουν φοβοῦνται μελλοντικές κυρώσεις ἤ νά μή δυσφημησθοῦν. Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγμα τῆς ἑταιρείας Shell, ἡ ὁποία ἐδέχθη μπαράζ ἐπικριτικῶν σχολίων, ἐπειδή ἠγόρασε τήν Παρασκευή ρωσσικό ἀργό μέ ἔκπτωση 28 δολλαρίων τό βαρέλι ἀπό τήν τρέχουσα τιμή τῆς ἀγορᾶς, κάτι πού τήν ἠνάγκασε νά ἀπολογηθεῖ καί νά ἀνακοινώσει ὅτι θά διαθέσει τά κέρδη ἀπό τήν συναλλαγή αὐτή γιά τήν παροχή ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας στήν Οὐκρανία.

Μέσα σέ αὐτό τό σκηνικό ἡ παγκόσμια οἰκονομία εὑρίσκεται μπροστά σέ ἰσχυρή πίεση στασιμοπληθωρισμοῦ, καθώς ἡ ἄνοδος τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν, ὅπως καί τῶν τιμῶν ἄλλων βασικῶν ἐμπορευμάτων πού ἀνεβαίνουν μέ γοργούς ρυθμούς λόγῳ τῶν φόβων ἀποκλεισμοῦ τῆς Ρωσσίας ἀπό τίς ἀγορές, ἐνισχύει τίς ἤδη ἔντονες πληθωριστικές πιέσεις καί φρενάρει τήν ἀνάκαμψη μετά τήν πανδημία, περιπλέκοντας τό ἔργο τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν: ἀπό τήν μία θά πρέπει νά «σφίξουν» τήν νομισματική πολιτική γιά νά ἀναχαιτίσουν τόν πληθωρισμό, ἀπό τήν ἄλλη προβληματίζονται γιά τίς
ἐπιδράσεις πού αὐτό θά ἔχει στήν ἀνάπτυξη.

Ἡ εἰκόνα αὐτή, σέ συνδυασμό μέ τήν ἐκρηκτική ἄνοδο τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πού οὐδείς ἀνέμενε, προκαλεῖ πανικό στούς ἐπενδυτές καί ἀπόγνωση στούς καταναλωτές, πού βλέπουν ὅτι οἱ οἰκογενειακοί προϋπολογισμοί τους θά ἐκτροχιασθοῦν. Ταυτοχρόνως τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς Κυβερνήσεως εὑρίσκεται σέ πολύ δύσκολη θέση, καθώς ὅσο αὐξάνονται οἱ ἀνάγκες ἐνισχύσεως τῆς οἰκονομίας τόσο θά μεγαλώνει καί ἡ τρῦπα στόν κρατικό προϋπολογισμό λόγῳ τῶν δαπανῶν πού χρειάζεται νά πραγματοποιηθοῦν γιά τήν στήριξη τῶν νοικοκυριῶν ἀλλά καί τῶν ἐπιχειρήσεων.

Τήν ἐκτίμηση, ὅτι τίς ἑπόμενες ἡμέρες ἡ τιμή τῆς βενζίνης σέ ὁρισμένες περιοχές θά φθάσει τά 2,5 εὐρώ τό λίτρο, ἐξέφρασε ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Πρατηριούχων καί Ἐμπόρων Καυσίμων, Γιῶργος Ἀσμάτογλου.
«Πιστεύω ὅτι πολύ σύντομα ἡ ἀμόλυβδη θά φτάσει τά 2,2 εὐρώ μέση τιμή πανελλαδικά, ὅπως καί στά μεγάλα ἀστικά κέντρα καί στήν νησιωτική Ἑλλάδα ἴσως ἀγγίξει καί τά 2,5 εὐρώ» ἐτόνισε μιλῶντας στό Πρῶτο Πρόγραμμα.

Ἐν τῷ μεταξύ, κάθε φράγμα ἔσπασε ἡ τιμή ἀναφορᾶς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου γιά τήν Εὐρώπη πού ἐξετινάχθη ἕως καί κατά 79% στά 345 εὐρώ ἀνά MWh. Αἰτία τῆς ξέφρενης ἀνόδου τό γεγονός ὅτι οἱ ἐπενδυτές ἀνησυχοῦν γιά ἐνδεχόμενα προβλήματα στίς ἐξαγωγές φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ρωσσία, πού παρέχει τό 40% τοῦ ἀερίου πού καταναλώνει ἡ Εὐρώπη.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τήν περασμένη ἄνοιξη οἱ τιμές ἐκυμαίνοντο στά ἐπίπεδα τῶν 250-300 δολλαρίων τά 1.000 κυβικά μέτρα. Στά τέλη Αὐγούστου ηὐξήθησαν στά 600 δολλάρια, τόν Ὀκτώβριο γιά πρώτη φορά ξεπέρασαν τά 1.000 καί τόν Δεκέμβριο τά 2.000 δολλάρια. Στήν συνέχεια ἠκολούθησε κάποια ὑποχώρησις, ἀλλά οἱ τιμές παρέμειναν σταθερά ὑψηλές.

Ἐάν οἱ ροές πρός τήν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Οὐκρανίας περιορισθοῦν, τότε τό εὐρωπαϊκό ΑΕΠ θά μειωθεῖ κατά 1%, ἐνῶ ἐάν σταματήσουν τό πλῆγμα θά εἶναι 2,2% ἐτησίως, ἐκτιμᾶ ἡ Goldman Sachs.

Ὡς ἐπακόλουθο τοῦ ἅλματος τοῦ ἀερίου ἡ χονδρική τιμή τοῦ ρεύματος σήμερα σπάζει ὅλα τά ρεκόρ ἕως τώρα. Διαμορφώνεται στά 426,9 εὐρώ τήν μεγαβατώρα, σημειώνοντας αὔξηση κατά 52,50% σέ σχέση μέ τήν χθεσινή τιμή.

Ἡ σημερινή τιμή εἶναι περίπου ἑπτά φορές ἐπάνω ἀπό τήν ἀντίστοιχη τιμή στίς 8 Μαρτίου 2021, ὁπότε ἦταν στά 63,05 εὐρώ/MWh καί δέκα φορές ἐπάνω ἀπό τήν τιμή στίς 8 Μαρτίου 2020, πού ἦταν 44,45 εὐρώ/MWh.

Ἀπό τήν ἄλλη, ὁ χρυσός ἔσπασε τό φράγμα τῶν 2.000 δολλαρίων γιά πρώτη φορά σέ ἑνάμιση χρόνο, καθώς οἱ ἐπενδυτές στρέφονται στήν ἀσφάλεια τοῦ πολυτίμου μετάλλου στόν ἀπόηχο τοῦ πολέμου, ἐνῶ οἱ φόβοι γιά διακοπή τῆς προσφορᾶς ὁδήγησαν τό παλλάδιον σέ ὑψηλό ὅλων τῶν ἐποχῶν. Μάλιστα οἱ ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι δέν θά ἀργήσει νά φθάσει στό νέο ἱστορικό ὑψηλό τῶν 2.100 δολλαρίων.

Ἐξ ἄλλου οἱ τιμές τοῦ ἀλουμινίου καί τοῦ χαλκοῦ ἔφτασαν σέ ἐπίπεδα ρεκόρ! Ἡ τιμή τοῦ ἀλουμινίου ξεπέρασε γιά πρώτη φορά τό φράγμα τῶν 4.000 δολλαρίων ὁ τόνος, καί τοῦ χαλκοῦ ἀνῆλθε σέ ἱστορικό ποσοστό, 10.845 δολλάρια ὁ τόνος.

Κεντρικό θέμα