Ἐμεῖς φυλάσσουμε τά σύνορα τῆς Εὐρώπης, αὐτή ὅμως δέν πληρώνει γιά τόν φράκτη στόν Ἕβρο!

Διαμάχη μεταξύ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου-Κομμισσιόν γιά τήν ἀνάγκη χρηματοδοτήσεως τῶν συνοριακῶν ὑποδομῶν

ΕΝΩ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἐπιμένει ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις δέν πρέπει νά χρηματοδοτεῖ φράχτες καί συρματοπλέγματα στά ἐξωτερικά σύνορα τῆς ΕΕ», ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ ἔθεσε ἀνοικτά τό θέμα χρηματοδοτήσεως συνοριακῶν ὑποδομῶν ὥστε νά προστατεύονται τά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Ἑνώσεως. Εἰδικώτερα, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά θέματα μεταναστεύσεως Γιένς Ἀνταλμπέρ εἶπε ὅτι αὐτήν τήν στιγμή ἡ θέσις τῆς Κομμισσιόν εἶναι ὅτι «ἡ χρηματοδότησις τῆς ΕΕ δέν θά πρέπει νά χρησιμοποιεῖται γιά τή χρηματοδότηση ὑποδομῶν ὅπως φράκτες καί συρματοπλέγματα στά σύνορα τῆς ΕΕ.» «Εἶναι κατ’ ἀρχήν εὐθύνη τοῦ κάθε κράτους μέλους νά σχεδιάσει τίς συνοριακές ὑποδομές πού θέλει νά διαθέτει, καί ἡ χρηματοδότηση τῆς ΕΕ τό ὑποστηρίζει. Γνωρίζουμε ποῦ δαπανᾶται ἡ εὐρωπαϊκή χρηματοδότηση, ἀλλά τό τί θά χρηματοδοτήσουν τά ἴδια τά κράτη μέλη ἐξαρτᾶται ἀπό τά ἴδια» ἀνέφερε.

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς Ντάνα Σπίναν κληθεῖσα νά σχολιάσει τήν δήλωση τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἀπό τό Βερολῖνο, ὅτι «ἔχει ἀνοίξει ἡ συζήτησις σχετικά μέ τή χρηματοδότηση ἀπό τήν ΕΕ τῶν φυσικῶν ὑποδομῶν στά σύνορα» καί ὅτι αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖο «θά πρέπει νά διευθετηθεῖ γρήγορα», ἀνέφερε: «Δέν μποροῦμε νά κάνουμε εἰκασίες ἤ νά προσπαθήσουμε νά προβλέψουμε τί θά συμβεῖ τίς ἑπόμενες ἡμέρες σέ σχέση μέ τήν συζήτηση γιά τούς φράχτες. Αὐτό πού εἶναι ξεκάθαρο εἶναι ὅτι εἴμαστε δεσμευμένοι νά ὑποστηρίξουμε τά κράτη μέλη στήν διαχείριση τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων καί πῶς νά στηρίξουμε κράτη μέλη, ὅπως ἡ Πολωνία». Ἐνωρίτερα ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις πρέπει νά σκεφτεῖ ἄν εἶναι ἕτοιμη νά χρηματοδοτήσει τήν κατασκευή φρακτῶν γιά νά βοηθήσει χῶρες σάν τήν Λιθουανία νά προστατεύσουν τά ἐξωτερικά σύνορα τῆς Ἑνώσεως ἀπέναντι στήν «ὑβριδική ἐπίθεση» τῆς Λευκορωσσίας. Ὁ Σάρλ Μισέλ διευκρίνισε στούς δημοσιογράφους μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Πολωνό Πρωθυπουργό ὅτι, βάσει τῆς γνωμοδοτήσεως τῆς νομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, αὐτό εἶναι νομικῶς ἐφικτό, βάσει τοῦ ἰσχύοντος εὐρωπαϊκοῦ νομικοῦ πλαισίου γιά τήν χρηματοδότηση ὑποδομῶν. «Εἶναι μία ἀπόφασις πού πρέπει νά ληφθεῖ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἀλλά, σέ κάθε περίπτωση, ἡ νομική ἄποψις τοῦ Συμβουλίου εἶναι ἀπολύτως ξεκάθαρη» προσέθεσε.

Ὁ Ἕλλην ὑπουργός Μεταναστεύσεως Νότης Μηταράκης, διαβεβαιῶν ὅτι ἡ Ἑλλάς θά πράξει ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο, ἐπεσήμανε ὅτι ὑπάρχουν «μεγάλες ἰδεολογικές διαφορές στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» περιγράφοντας ὅτι «ὑπάρχει μία διχογνωμία μεταξύ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς» καί δίδοντας ὡς παράδειγμα «τήν συνεχιζόμενη ἄρνηση τῆς Ἐπιτροπῆς νά χρηματοδοτήσει τήν ἐπέκταση τοῦ φράχτη τοῦ Ἕβρου ἤ τόν φράχτη Λευκορρωσσίας-Πολωνίας». Ἐμφατικά ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ φράχτης τοῦ Ἕβρου «θά γίνει μέ ἐθνικά κονδύλια, δέν εἶναι μεγάλα τά ποσά». Καί συνέχισε: «Ἡ Ἑλλάδα φυλάσσει τά σύνορά της. Δέν τό κρύβουμε, τό εἴπαμε ξεκάθαρα, παρεμποδίζουμε παράνομες διελεύσεις. Αὐτό εἶναι κυριαρχικό μας δικαίωμα». Σημείωσε δέ ὅτι «οἱ ἀπολυτότητες τῶν δικαιωματιστῶν ὅτι τό διεθνές δίκαιο λέει τό ἕνα ἤ τό ἄλλο, κάτι πού ἀκοῦμε πολύ συχνά ἀπό ἀριστερούς πολιτικούς, δέν ἀνταποκρίνονται σέ αὐτό πού πραγματικά λέει τό διεθνές δίκαιο. Αὐτός πού μπορεῖ δυνητικά νά κινδυνεύει δέν ἀποκτᾶ ἕνα παγκόσμιο δικαίωμα ἐλεύθερης μετακίνησης γιά νά διαλέξει τή χώρα καί τό μέρος πού θέλει.»

Θέτοντας τά πράγματα σέ μιά ρεαλιστική βάση ἐτόνισε ὅτι «τό μεταναστευτικό στήν Εὐρώπη ἔχει ἀλλάξει. Πλέον, μιλᾶμε γιά ἐργαλειοποίηση μεταναστῶν καί στήν περίπτωση τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν συνόρων καί στήν περίπτωση τῶν συνόρων Λευκορρωσσίας-Πολωνίας, Λιθουανίας-Λεττονίας καί στήν περίπτωση τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς μέ τήν Ἱσπανία». Ἐπεσήμανε πώς «τό μεταναστευτικό δέν εἶναι τό ρομαντικό προσφυγικό πού κάποιοι ἴσως ἔχουν στό μυαλό τους, εἶναι πλέον οἰκονομικοί μετανάστες κατά μεγάλη πλειοψηφία, φάνηκε καί ἀπό τό ναυάγιο πού σώσαμε νότια τῆς Κρήτης καί πού ἡ Τουρκία ἀρνήθηκε νά πάρει πίσω καί τό πήραμε ἐμεῖς. Τά δύο τρίτα προέρχονται ἀπό ἀσφαλεῖς χῶρες καί τό ὑπόλοιπο ἕνα τρίτο ἔρχονται μέσῳ ἀσφαλῶν χωρῶν, γι’ αὐτό καί ξεκινήσαμε μία διαδικασία μέ τίς πρεσβεῖες Μπαγκλαντές καί Πακιστάν γιά νά ἀπελάσουμε αὐτούς πού παρατύπως βρίσκονται στή χώρα μας». Κατέληξε δέ ὑπογραμμίζοντας: «Στήν Ἑλλάδα δέν θέλουμε νά εἴμαστε ἡ πύλη εἰσόδου τῆς Εὐρώπης. Ἄν ὑπάρχουν κράτη τῆς ΕΕ πού θεωροῦν ὅτι πρέπει νά πάρουν πολύ περισσότερους μετανάστες ἄς ἀνοίξουν τά ἀεροδρόμιά τους καί ἄς πάρουν ὅσο κόσμο θέλουν καί ἄς δώσουν ἀνθρωπιστικές βίζες σέ ὅσους θέλουν».

Κεντρικό θέμα